Huvudmeny
Till sen anmälan

Mikroekonomi

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Innehåll

Kursens inledande moment presenterar hur prismekanismen och elasticiteter används för att analysera hur marknader fungerar samt hur dessa påverkas av förändringar i omvärlden. Nästa moment ger en introduktion till konsumtionsteori och hur preferenser, priser och inkomst påverkar individens optimala konsumtion. I den tredje delen av kursen lär sig studenterna viktiga begrepp inom produktionsteori på kort och lång sikt. Kursens följande moment behandlar viktiga kostnadsbegrepp såsom rörliga kostnader, fasta kostnader och marginalkostnaden. Vi undersöker också hur producenter vinstmaximerar både på kort och lång sikt. I nästa moment fokuserar vi på hur producentens beteende påverkas av vilken marknadsform producenten är verksam i. Exempel på dessa marknadsformer är fullständig konkurrens, monopol och monopolistisk konkurrens. Kursens sista moment presenterar hur olika marknadsmisslyckanden såsom kollektiva varor och asymmetrisk information påverkar allokeringen av resurser i samhället. Vi undersöker också hur konsumtion och produktion kan generera externaliteter och hur dessa kan motverkas med hjälp av skatter och regleringar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av:

  • föreläsningar
  • räkneövningar

Undervisningen bedrivs på svenska.

Övrigt

Kursen ingår i Civilekonomprogrammet och Ekonomutbildningen samt ges som fristående kurs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-15181
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Urval:
Antal platser: 10
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2018-03-25
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: A1MI1A (1)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv, 2017-02-08

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Nationalekonomi (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: NA1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Mål

Efter avklarad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1.1 definiera och förklara grundläggande begrepp och teoretiska modeller inom det mikroekonomiska området,
1.2 redogöra för olika marknadsformer och deras inverkan på prisbildningen,

Färdigheter och förmågor
2.1. beräkna och tolka marknadsjämvikter och olika typer av elasticiteter,
2.2. beräkna och tolka den optimala situationen för konsumenter och för producenter under olika marknadsformer,
2.3. beräkna och tolka effekten av olika marknadsmisslyckanden i ekonomin samt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 med hjälp av de teorier och begrepp som behandlas i kursen reflektera kring konsekvenserna av marknadsmisslyckanden, beskattning och andra marknadsingrepp på den samhällsekonomiska effektiviteten.

Innehåll

Kursens inledande moment presenterar hur prismekanismen och elasticiteter används för att analysera hur marknader fungerar samt hur dessa påverkas av förändringar i omvärlden. Nästa moment ger en introduktion till konsumtionsteori och hur preferenser, priser och inkomst påverkar individens optimala konsumtion. I den tredje delen av kursen lär sig studenterna viktiga begrepp inom produktionsteori på kort och lång sikt. Kursens följande moment behandlar viktiga kostnadsbegrepp såsom rörliga kostnader, fasta kostnader och marginalkostnaden. Vi undersöker också hur producenter vinstmaximerar både på kort och lång sikt. I nästa moment fokuserar vi på hur producentens beteende påverkas av vilken marknadsform producenten är verksam i. Exempel på dessa marknadsformer är fullständig konkurrens, monopol och monopolistisk konkurrens. Kursens sista moment presenterar hur olika marknadsmisslyckanden såsom kollektiva varor och asymmetrisk information påverkar allokeringen av resurser i samhället. Vi undersöker också hur konsumtion och produktion kan generera externaliteter och hur dessa kan motverkas med hjälp av skatter och regleringar.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av:

  • föreläsningar
  • räkneövningar

Undervisningen bedrivs på svenska.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Pindyck, R. & Rubinfeld, D., Microeconomics, Pearson, 8e upplagan.

Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial tillhandahålls via lärplattformen ping pong (max 200 sidor).

Kurslitteraturen är i huvudsak på engelska men kurslitteratur på svenska kan förekomma.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.

Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ingår i Civilekonomprogrammet och Ekonomutbildningen samt ges som fristående kurs.

Kontakt


Kursansvarig Alexis Palma
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen