Huvudmeny

Resurseffektivt byggande: LCA, LCC

7,5 högskolepoäng, deltid 55%

Innehåll

 • Livscykelanalys principer och struktur
 • Definition av mål och omfattning
 • Funktionell enhet
 • Datakällor
 • Processträdet
 • Systemgränser
 • Allokering
 • Inventeringsanalys
 • Metoder för miljöpåverkansbedömning
 • Klassificering
 • Karakterisering
 • Viktning och viktningsmetoder
 • Tolkning
 • Livscykelanalys som underlag för produktionsutveckling och grön marknadsföring

Förkunskapskrav

Uppfyller antagningskraven till: Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande (eller motsvarande).

Språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 42BR07 (4)
Gäller från: VT 2015
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-11-21

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Byggteknik (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: SB1

Krav på särskilda förkunskaper

Uppfyller antagningskraven till: Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande (eller motsvarande).

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
1 Kunskap och förståelse
1.1 beskriva svagheter och styrkor med livscykelanalys och behovet av transparens i en livscykelanalysrapport,
1.2 beskriva livscykelkostnad (LCC),
2 Färdighet och förmåga
2.1 planera genomförandet av en livscykelanalys,
2.2 ta fram ett processträd för det studerade produktsystemet,
2.3 genomföra en inventering med det studerade processträdets ut- och inflöden som underlag,
2.4 tolka resultat av en livscykelanalys utifrån det definierade målet,
2.5 presentera skriftligt och muntligt den genomförda livscykelanalysen,
3 Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 känna till hur livscykelanalys kan användas som stöd vid material- och energisystemval i en byggnad,
3.2 känna till livscykelanalysens begränsningar ur ett hållbarutvecklingsperspektiv.

Innehåll

 • Livscykelanalys principer och struktur
 • Definition av mål och omfattning
 • Funktionell enhet
 • Datakällor
 • Processträdet
 • Systemgränser
 • Allokering
 • Inventeringsanalys
 • Metoder för miljöpåverkansbedömning
 • Klassificering
 • Karakterisering
 • Viktning och viktningsmetoder
 • Tolkning
 • Livscykelanalys som underlag för produktionsutveckling och grön marknadsföring

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs på engelska.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
 • Skriftlig tentamen - (Mål 2.2-2.4, 3.1) 2p Betygskala: TH1
 • Projekt (LCA, LCC) - (Samtliga mål) 5,5p Betygskala: UG2

Examinationsformen Skriftlig tentamen bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment är godkända.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studentinflytande och utvärdering

Akademichef och kursansvarig lärare ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas. Resultaten av utvärderingarna som utförs muntligt eller skriftligt, ligger till grund för kursens utformning.

Övrigt

Kontakt

Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen