Huvudmeny
Till sen anmälan

Energiingenjör

180 högskolepoäng, heltid 100%

Vindkraftverk

Om du i framtiden vill arbeta med energifrågor så kommer denna utbildning att öppna dörrarna till många spännande utmaningar. Centrala arbetsuppgifter för dig som energiingenjör kommer att vara energieffektivisering och introduktion av nya uthålliga energisystem med hänsyn till miljö och ekonomi.

Energiingenjören måste vara mångsidig. Detta påverkar självklart utbildningens upplägg. Utbildningen är också influerad av den starka forskning som bedrivs vid högskolan med fokus mot energiåtervinning.

Några av kurserna ger dig en allmän ingenjörskompetens, t.ex. projektteknik. Dessa kurser avser att underlätta för dig i framtiden så att du lättare kommer att kunna förstå och arbeta tillsammans med människor med annan bakgrund. Olika energikurser ger dig din profilering. Du har också möjlighet att under åtta veckor vara ute på en arbetsplatsförlagd praktik. Detta är något som har uppskattats mycket av både studenter och arbetsgivare. Under första halvan av utbildningen läser du kurser om t.ex. förnybar energi, termodynamik och energiteknik. Efter tredje terminen kan du välja att specialisera dig mot elkraft med fokus mot elanvändning och distribution (specialisering erbjuds vid tillräckligt studentantal).

Studier eller praktik utomlands

 • Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
 • Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU
 • Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Eller:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.

Karriärvägar

Din framtida energikompetens kommer att ge dig möjlighet att arbeta inom många olika sektorer. Bygg- och fastighetsbranschen behöver energikunnande när det gäller ventilation och uppvärmning och kyla. Mycket händer här, till exempel när det gäller att kombinera solvärme med en pelletspanna eller värmepump. El- och fjärrvärmeproduktion från biobränsle och avfall, liksom kärnkraftsindustrin är branscher som i dag erbjuder många olika typer av arbetsuppgifter. Även vindkraften, som är under utbyggnad, är ett intressant område.

Som färdig energiingenjör kan du komma att arbeta som projektledare, teknikutvecklare, VVS- och energikonsult och inköpare eller med personal-, miljö- och produktionsfrågor. Många energiingenjörer arbetar med försäljning, marknadsföring och konstruktion, ofta i en internationell miljö.

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72115
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 30
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, ofta i kombination med räkneövningar samt av självständigt arbete, individuellt eller i grupp vid övningar, laborationer och projektarbeten. Hälften av studietiden ägnas åt föreläsningar, övningar och laborationer. Resten är hemarbetstid. Under vissa moment, t.ex. laborationer och studiebesök, är närvaro obligatorisk.

Studier eller praktik utomlands

 • Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
 • Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU
 • Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU

Upplägg

Utbildningsprogrammet omfattar tre års heltidsstudier (sex terminer). Undervisningen består av föreläsningar, övningar, laborationer och i vissa kurser även projektarbeten. Under årskurs 2, efter 3 terminer, finns möjlighet att välja inriktning Elkraft. Utbildningen innehåller baskurser som ger en god naturvetenskaplig grund samt kurser specifika för utbildningen. Tredje året innehåller ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng
Om inget annat anges omfattar kurserna 7,5 högskolepoäng
Kurser år 1

 • Introduktion energiteknik
 • Förnyelsebar energi
 • Elteknik
 • Matematisk analys
 • Linjär algebra
 • Termodynamik
 • Energiteknik I
 • Grundläggande mekanik och hållfasthetslära för Energiingenjörer

Kurser år 2

 • Energiteknik II
 • Tillämpad matematik och statistik
 • Ventilations- och uppvärmningssystem I
 • Hållbar utveckling

Allmän inriktning

 • Mätteknik och mätvärdesanalys
 • Styr- och reglerteknik för energiingenjörer
 • Ventilations- och uppvärmningssystem II
 • Förbränningsteknik

Inriktning Elkraft:

 • Kraftteknisk mätteknik och elkretsteori
 • Styr- och reglerteknik för energiingenjörer
 • El-Cad och ritteknik
 • Elkraftteknik

Kurser år 3
Allmän inriktning

 • Ventilations- och uppvärmningssystem III
 • Fjärrvärme
 • Energiteknik III
 • Projektteknik - hållbara energisystem
 • Industriprojekt för energiingenjörer, 12hp
 • Akademiskt skrivande, 3 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Inriktning Elkraft:

 • Kraftelektronik
 • Elanläggningsteknik
 • Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet
 • Projektteknik - elanläggningsteknik
 • Industriprojekt för energiingenjörer, 12hp
 • Akademiskt skrivande, 3 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Kurser uppdelade efter ämnesområden
Matematikkurser:

 • Matematisk analys
 • Linjär algebra

Allmänna ingenjörskurser:

 • Förnyelsebar energi
 • Teknologi
 • Tillämpad matematik och statistik
 • Hållbar utveckling
 • Elteknik
 • Mätteknik
 • Projektteknik - hållbara energisystem / elanläggningsteknik
 • Akademiskt skrivande
 • Industriprojekt för energiingenjörer

Kurser inom grundläggande och tillämpad energiteknik:

 • Introduktion energiteknik
 • Termodynamik
 • Energiteknik I
 • Energiteknik II
 • Energiteknik III

Kurser inom uppvärmning, ventilation och värmeteknik:

 • Ventilations- och uppvärmningssystem I
 • Ventilations- och uppvärmningssystem II
 • Ventilations- och uppvärmningssystem III
 • Fjärrvärme
 • Förbränningsteknik
 • Hållbara Energisystem

Kurser inom elkraft (inriktning elkraft)

 • Elkraftteknik
 • Elkretsteori
 • El-CAD och ritteknik
 • Kraftelektronik
 • Elanläggningsteknik
 • Elanläggningsteknik II
 • Elektrisk kraftgenerering

Vidare studier

 • Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande, 60 högskolepoäng
 • Masterutbildning i resursåtervinning, 120 högskolepoäng

Övrigt

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.
Dnr: 760-14

Anneli Zetterberg

Anneli började studera efter 19 år i arbetslivet

−Det som utmärker en bra ingenjör är att man ser möjligheter och är korrekt. Att man är motiverad, vetgirig och effektiv. Företaget vill självfallet att man är effektiv.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: TGENI
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom teknik, 2017-09-22
Version: 4.2
Gäller från: HT 2015

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs for att självständigt arbeta som högskoleingenjör.
Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera simulera förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål for ekonomiskt socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar dess roll i samhället och människors ansvar for dess nyttjande inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Självständigt arbete (examensarbete)
För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • inom ramen for kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng

(Högskoleförordningen Bil. 2)
Efter genomgången utbildning skall studenten

 • kunna arbeta självständigt med utredningsarbete och med rådgivning inom energiområdet
 • kunna kommunicera med politiker, beslutsfattare m.m. i frågor som berör implementering av uthålliga energisystem
 • ha ett brett kunnande om förnybara energikällor
 • kunna arbeta med försäljning av tex pannar, värmeväxlare, värmepumpar och agera som tekniskt säljstöd.
 • kunna arbeta med frågor som berör drift och underhåll inom branscherna för värme- och elproduktion, fastigheter och processindustri.
 • kunna arbeta med produkt- och processutveckling inom ämnesområdet energiteknik
 • kunna göra ekonomiska och miljömässiga bedömningar av olika energislag

Efter genomgången utbildning (inriktning elkraft) skall studenten

 • ha förmåga och kunskap att på egen hand kunna arbeta med konstruktion och dokumentation inom elområdet
 • kunna redogöra och diskutera frågeställningar som uppkommer i samband med om-/nybyggnad av elanläggningar
 • kunna följa gällande elföreskrifter inom elkraftsområdet vid utförande av elinstallationer
 • kunna arbeta i projekt med att tex samordna en utbyggnad av ställverk i en industrianläggning

Innehåll

Utbildningsprogrammet omfattar tre års heltidsstudier (sex terminer). Undervisningen består av föreläsningar, övningar, laborationer och i vissa kurser även projektarbeten. Under årskurs 2, efter 3 terminer, finns möjlighet att välja inriktning Elkraft. Utbildningen innehåller baskurser som ger en god naturvetenskaplig grund samt kurser specifika för utbildningen. Tredje året innehåller ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng
Om inget annat anges omfattar kurserna 7,5 högskolepoäng
Kurser år 1

 • Introduktion energiteknik
 • Förnyelsebar energi
 • Elteknik
 • Matematisk analys
 • Linjär algebra
 • Termodynamik
 • Energiteknik I
 • Grundläggande mekanik och hållfasthetslära för Energiingenjörer

Kurser år 2

 • Energiteknik II
 • Tillämpad matematik och statistik
 • Ventilations- och uppvärmningssystem I
 • Hållbar utveckling

Allmän inriktning

 • Mätteknik och mätvärdesanalys
 • Styr- och reglerteknik för energiingenjörer
 • Ventilations- och uppvärmningssystem II
 • Förbränningsteknik

Inriktning Elkraft:

 • Kraftteknisk mätteknik och elkretsteori
 • Styr- och reglerteknik för energiingenjörer
 • El-Cad och ritteknik
 • Elkraftteknik

Kurser år 3
Allmän inriktning

 • Ventilations- och uppvärmningssystem III
 • Fjärrvärme
 • Energiteknik III
 • Projektteknik - hållbara energisystem
 • Industriprojekt för energiingenjörer, 12hp
 • Akademiskt skrivande, 3 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Inriktning Elkraft:

 • Kraftelektronik
 • Elanläggningsteknik
 • Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet
 • Projektteknik - elanläggningsteknik
 • Industriprojekt för energiingenjörer, 12hp
 • Akademiskt skrivande, 3 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Kurser uppdelade efter ämnesområden
Matematikkurser:

 • Matematisk analys
 • Linjär algebra

Allmänna ingenjörskurser:

 • Förnyelsebar energi
 • Teknologi
 • Tillämpad matematik och statistik
 • Hållbar utveckling
 • Elteknik
 • Mätteknik
 • Projektteknik - hållbara energisystem / elanläggningsteknik
 • Akademiskt skrivande
 • Industriprojekt för energiingenjörer

Kurser inom grundläggande och tillämpad energiteknik:

 • Introduktion energiteknik
 • Termodynamik
 • Energiteknik I
 • Energiteknik II
 • Energiteknik III

Kurser inom uppvärmning, ventilation och värmeteknik:

 • Ventilations- och uppvärmningssystem I
 • Ventilations- och uppvärmningssystem II
 • Ventilations- och uppvärmningssystem III
 • Fjärrvärme
 • Förbränningsteknik
 • Hållbara Energisystem

Kurser inom elkraft (inriktning elkraft)

 • Elkraftteknik
 • Elkretsteori
 • El-CAD och ritteknik
 • Kraftelektronik
 • Elanläggningsteknik
 • Elanläggningsteknik II
 • Elektrisk kraftgenerering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Eller:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.

Examen

Efter avklarad utbildning motsvarande fordringarna i denna utbildningsplan gällande allmän inriktning, kan studenten efter ansökan till högskolan erhålla följande examen:
Högskoleingenjörsexamen i energiteknik
Engelsk översättning av examensbenämningen:
Degree of Bachelor of Science in Engineering in Energy Engineering
Efter avklarad utbildning motsvarande fordringarna i denna utbildningsplan gällande inriktning elkraft, kan studenten efter ansökan till högskolan erhålla följande examen:
Högskoleingenjörsexamen i energiteknik - inriktning elkraft
Engelsk översättning av examensbenämningen:
Degree of Bachelor of Science in Engineering in Energy Engineering - specialisation in Electric Power Engineering
Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska).
Tillsammans med examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska). Diploma Supplement är en bilaga som beskriver den utfärdade examens plats i det svenska utbildningssystemet.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Alla kurser inom utbildningsprogrammet utvärderas (se högskolans policy för kursutvärdering). Programansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på utbildningen systematiskt och regelbundet inhämtas. Programansvarig ansvarar tillsammans med prefekt för att utbildningsprogrammet årligen utvärderas. Utvärderingen genomförs tillsammans med lärare inom utbildningsprogrammet, studenter och professionsföreträdare. Utvärderingen dokumenteras skriftligt och återförs till studenterna.

Övrigt

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.
Dnr: 760-14

Kontakt


Programansvarig Peter Ahlström
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen