Huvudmeny
Till anmälan

IT-tekniker

120 högskolepoäng, heltid 100%

Kablar kopplas om

Bli en kvalificerad IT-tekniker på bara två år! Programmet IT-tekniker är utbildningen för dig som har ett grundläggande intresse för datorer och nätverk.

Som IT-tekniker ansvarar du för utbyggnad, drift och underhåll av IT-system och ger stöd och support till användarna. Utbildningen är därför utformad för att ge dig en bred kompetens, både teknisk kompetens och kompetens i att hantera stöd- och supportrelaterade frågor. Programmet är utvecklat i samarbete med företag inom IT-branschen, vilket garanterar att innehållet uppfyller branschens krav och önskemål.

Som IT-tekniker ansvarar du för utbyggnad, drift och underhåll av IT-system och ger stöd och support till användarna. Utbildningen är därför utformad för att ge dig en bred kompetens, både teknisk kompetens och kompetens i att hantera stöd- och supportrelaterade frågor. Programmet är utvecklat i samarbete med företag inom IT-branschen, vilket garanterar att innehållet uppfyller branschens krav och önskemål.

Kvalificerade IT-tekniker med en bredare inriktning än bara ren teknisk kompetens efterfrågas starkt på arbetsmarknaden. Framtidens IT-tekniker förväntas därför att behärska både tekniska uppgifter såväl som uppgifter relaterade till kundsupport. Denna utbildning är därför utformad för att ge dig gedigna kunskaper inom båda dessa områden. För att ytterligare stärka din kompetens och göra dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden får du inom ramen för utbildningen möjlighet att ta nätverkscertifikat utfärdat av CISCO och supportcertifikat inom ramverket ITIL.

Efter utbildningen kommer du att på egen hand kunna driftsätta, underhålla, felsöka och administrera IT-system samt kunna ge kvalificerad support till dess användare.
Utbildningen är starkt yrkesinriktad och uppdelad i två huvudspår. Det ena spåret ger dig en gedigen teknisk kompetens. Det andra huvudspåret ger dig kunskaper i hur man hanterar kvalificerade supportrelaterade ärenden och hur man skapar goda kundrelationer.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c.

Karriärvägar

Ditt blivande arbetsområde blir brett. Exempel på passande arbetsroller är datatekniker, systemadministratör, nätverkstekniker och supporttekniker. Arbetsmarknaden och löneläget för en IT-tekniker är mycket god och bedöms att så vara även framöver. Arbetsgivare finns inom såväl konsultbranschen som privata företag och offentliga förvaltningar med egna IT-avdelningar.

Examen

Högskoleexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72140
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 32
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Utbildningen är starkt yrkesinriktad och uppdelad i två huvudspår. Det ena spåret ger dig en gedigen teknisk kompetens. Det andra huvudspåret ger dig kunskaper i hur man hanterar kvalificerade supportrelaterade ärenden och hur man skapar goda kundrelationer.

Viktiga moment i utbildningen är tekniska områden såsom:

 • Datorarkitektur
 • Nätverksteknik
 • Operativsystem


Vidare ingår även viktiga icke-tekniska moment såsom:

 • Datasäkerhet
 • Affärssystem
 • Projektledning


Dessa två spår leder till en helhet som inramas i ett antal möjliga certifieringar samt ett examensarbete som utförs i nära samarbete med en tänkt arbetsgivare. Dessa externt utfärdade certifikat inbegriper Cisco Certified Network Associate (CCNA) från Cisco-akademin samt certifiering för supportbehörighet enligt ramverket ITIL. CCNA-certifikatet ger dig behörighet att installera, konfigurera, sköta och felsöka nätverk. ITIL är ett globalt IT-ramverk som omfattar supportrelaterade arbetsmoment och anammas av större företag som exempelvis IBM och Microsoft.

Undervisningsform
Kurserna ges i form av föreläsningar, laborationer och projektarbete. En viktig del av utbildningen utgörs av de praktiska momenten i form av laborationer och projektarbeten i en autentisk miljö. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som utförs i nära samarbete med ett företag inom IT-branschen.

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Kurslitteraturen är på engelska.

Upplägg

Utbildningen avser att ge kompetens inom informationsteknologi med inriktning mot support och administration av större såväl som mindre IT-system.
Kurserna ger 7,5 högskolepoäng om inget annat anges:
Kurser år 1

 • Datorarkitektur
 • Dokumentation och presentationsteknik
 • Grundläggande ellära och elektronik
 • Grundläggande scriptprogrammering
 • Nätverk I / Fleranvändarsystem
 • Operativsystem och drift av servrar
 • Nätverk II /Routing- och switchteknik
 • Supportkunskap

Kurser år 2 - höstterminen

 • Nätverk III / LAN-säkerhet och WAN-access
 • Databaser & affärssystem
 • Grundläggande informationssäkerhet
 • Projektteknik

Kurser år 2 - vårterminen
Alternativ 1

 • Teori och praktik inom professionen IT-tekniker, 30 hp

Alternativ 2

 • Valbar kurs, 7,5 hp*
 • Valbar kurs, 7,5 hp*
 • Självständigt arbete för högskoleexamen för IT-tekniker, 15 hp

*Valbar kurs inom informatik, datateknik eller ekonomi.
Mindre förändringar i kursernas ordningsföljd och omfattning kan komma att genomföras.

Övrigt

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.
Dnr: 767-14

Erik Hedin

Erik lockades av det praktiska i utbildningen

– Det bästa är att vi jobbar mycket praktiskt och mycket tillsammans, lärarna är också väldigt närvarande hela tiden.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan i pdf
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: KITEK
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2015-02-11
Version: 8.0
Gäller från: HT 2015

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

För högskoleexamen inom ett tekniskt område ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som IT-tekniker.
Kunskap och förståelse
För högskoleexamen inom ett tekniskt område ska studenten:

 • visa kunskap om det valda teknikområdet för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen inom ett tekniskt område ska studenten:

 • visa förmåga att identifiera, formulera och hantera tekniska frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det valda teknikområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen inom ett tekniskt område ska studenten:

 • visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom det valda teknikområdet

Specifika mål för högskoleexamen IT-tekniker.
Efter genomgången utbildning ska studenten:

 • ha gedigna kunskaper om hur moderna IT-system är uppbyggda och administreras.
 • ha gedigna kunskaper om regelverk och etablerade metoder för supporthantering av IT inom moderna organisationer.
 • uppfylla kriterier för certifiering enligt CISCO-akademins nivå CCNA.
 • uppfylla kriterier för certifiering enligt ITIL v3 Foundation.
 • självständigt kunna hantera och aktivt resolvera supportärenden vid direkt kontakt mot kund.
 • ha förståelse för betydelsen av ett korrekt och professionellt förhållningssätt till involverade personer i en affärsrelation

Innehåll

Utbildningen avser att ge kompetens inom informationsteknologi med inriktning mot support och administration av större såväl som mindre IT-system.
Kurserna ger 7,5 högskolepoäng om inget annat anges:
Kurser år 1

 • Datorarkitektur
 • Dokumentation och presentationsteknik
 • Grundläggande ellära och elektronik
 • Grundläggande scriptprogrammering
 • Nätverk I / Fleranvändarsystem
 • Operativsystem och drift av servrar
 • Nätverk II /Routing- och switchteknik
 • Supportkunskap

Kurser år 2 - höstterminen

 • Nätverk III / LAN-säkerhet och WAN-access
 • Databaser & affärssystem
 • Grundläggande informationssäkerhet
 • Projektteknik

Kurser år 2 - vårterminen
Alternativ 1

 • Teori och praktik inom professionen IT-tekniker, 30 hp

Alternativ 2

 • Valbar kurs, 7,5 hp*
 • Valbar kurs, 7,5 hp*
 • Självständigt arbete för högskoleexamen för IT-tekniker, 15 hp

*Valbar kurs inom informatik, datateknik eller ekonomi.
Mindre förändringar i kursernas ordningsföljd och omfattning kan komma att genomföras.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c.

Examen

Avklarad utbildning leder till högskoleexamen med inriktning mot IT-tekniker.
Examen översätts till engelska med University Diploma with specialisation in Information Technology Engineering.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Alla kurser inom utbildningsprogrammet utvärderas (se högskolans policy för kursutvärdering). Programansvarig ansvarar tillsammans med studierektor för att studenternas synpunkter på utbildningen systematiskt och regelbundet inhämtas. Programansvarig ansvarar tillsammans med studierektor för att utbildningsprogrammet årligen utvärderas. Utvärderingen genomförs tillsammans med lärare inom utbildningsprogrammet, studenter och professionsföreträdare i ett branschråd. Utvärderingen dokumenteras skriftligt och återförs till studenterna.

Övrigt

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.
Dnr: 767-14

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Håkan Romeborn
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum