Huvudmeny
Till sen anmälan

Fältstudie E

30 högskolepoäng, heltid 100% – distans

Programstudenter vid Textilhögskolan har möjlighet att göra en fältstudie som komplement till sitt utbildningsprogram. Kursen består av studier på ett företag/en organisation inom den textila branschen och avslutas med en rapport. Dessa kurser är ett utmärkt sätt att applicera dina kunskaper, få relevant arbetslivserfarenhet och viktiga kontakter inom näringslivet.

Innehåll

Kursen skall bedrivas inom en textilrelaterad verksamhet, t.ex. företag med textil inriktning. Kursens innehåll anpassas till vald verksamhet, ämnesområde och studentens studiebakgrund. Studenten ska i samråd med handledare formulera en problemställning samt definiera adekvata litteraturstudier. Utifrån en arbetslogg ska studenten problematisera och beskriva företagets verksamhet samt det egna praktikområdet i en rapport.

Kursen innehåller:

 • Företagsbeskrivning - affärsidé - produkter - marknader - volym - omsättning - resultatutveckling - processkarta och organisation
 • Processbeskrivning
 • SWOT analys
 • Kritiska faktorer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs student på utbildningsprogram vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås samt godkänt resultat på minst 165 högskolepoäng.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Undervisningsform

 • Fältstudier
 • Individuell handledning
 • Litteraturstudier

Övrigt

Kursen är en fristående valbar kurs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-13272
Första anmälningsdag: 2017-03-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 30
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2018-01-14
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Studietid: Övrig tid

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 51FS30 (3)
Gäller från: VT 2014
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-01-29

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Företagsekonomi (G2F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: FE1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs student på utbildningsprogram vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås samt godkänt resultat på minst 165 högskolepoäng.

Mål

Kursen bedrivs i samarbete med företag, institution eller annan extern partner och genom kursen ska studenten kunna tillämpa och värdera de teoretiska och praktiska kunskaper som tillägnats under studierna inom programmet på Textilhögskolan.

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

 • kunna analysera och diskutera problemställningar relaterade till det textila området
 • kunna tillämpa teoretiska perspektiv för att problematisera aktuella frågor inom det valda ämnesområdet/verksamhetsfältet
 • ha fördjupade/breddade kunskaper inom det textila området utifrån det valda ämnesområdet/verksamhetsfältet

Innehåll

Kursen skall bedrivas inom en textilrelaterad verksamhet, t.ex. företag med textil inriktning. Kursens innehåll anpassas till vald verksamhet, ämnesområde och studentens studiebakgrund. Studenten ska i samråd med handledare formulera en problemställning samt definiera adekvata litteraturstudier. Utifrån en arbetslogg ska studenten problematisera och beskriva företagets verksamhet samt det egna praktikområdet i en rapport.

Kursen innehåller:

 • Företagsbeskrivning - affärsidé - produkter - marknader - volym - omsättning - resultatutveckling - processkarta och organisation
 • Processbeskrivning
 • SWOT analys
 • Kritiska faktorer

Undervisningsformer

 • Fältstudier
 • Individuell handledning
 • Litteraturstudier

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
 • Skriftlig rapport och logg 30p Betygskala: UG1

med avseende på givna lärandemål.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur väljs efter arbetets inriktning och enligt överenskommelse med handledare.

Studentinflytande och utvärdering

Studenternas synpunkter inhämtas systematiskt och regelbundet genom skriftlig kursvärdering efter avslutad kurs.

I övrigt hänvisas till högskolans policy för kursvärderingar och dokument utfärdade av institutionsstyrelse, studierektor och kursansvarig.

Övrigt

Kursen är en fristående valbar kurs.

Kontakt


Kursansvarig Viveka Torell
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen