Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Byggingenjör

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82117
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 70
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Vill du vara med och bygga Sverige in i framtiden? Då är byggingenjörsutbildningen något för dig. Arbetsområdet för byggingenjörer är brett. Du kan arbeta med konstruktion, lika väl som att vara inriktad på produktion eller förvaltning. En sak är säker, en spännande framtid med många utmaningar väntar.

Innehåll

Upplägg

Byggingenjörsprogrammet ger en bred kompetens inom byggteknikområdet. Kursutbudet är utformat för att ge studenten goda förutsättningar för arbete inom hela byggsektorn. Målet är att studenten efter genomgången utbildning, ska ha sådan förmåga och kunskap som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.
Under utbildningens första år läses kurser inom matematik och naturvetenskap samt grundläggande kurser i byggteknik. Under läsår 2 och 3 läses kurser med tillämpning på bygg- och anläggningsbranschen. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete som kan utföras i samarbete med regionala aktörer i byggsektorn.
Första läsårets generella kurser har en klar förankring i vetenskapliga grunder och flera av dem vilar på en lång vetenskaplig tradition, t.ex. Matematisk analys, Linjär algebra, Matematisk statistik och Termodynamik. Kursen Hållbar utveckling för ett hållbart samhällsbyggande hämtar sin vetenskapliga grund från det moderna forsknings- och utvecklingsarbete som pågår inom miljöområdet och hållbar utveckling. I kursen Innemiljö, den sista kursen i utbildningen, fördjupar sig studenterna i miljöfrågor genom att bland annat studera ett antal vetenskapliga artiklar, som de sedan beskriver i en sammanfattande rapport. Dessa kurser lägger grunderna för studentens förmåga att inse teknikens roll i byggda miljön och byggingenjörens ansvar för en hållbar utveckling.
Utbildningens teknikområde är byggteknik och inom dess profilkurser inhämtar studenten kunskaper från vetenskapliga grunder och dess metoder. Byggtekniken är omgärdad av normer och regelverk, vilka är utarbetade efter omfattande vetenskapligt arbete och beprövad erfarenhet, som i stor utsträckning styr byggingenjörens professionella gärning. De viktigaste profilkurserna inom byggingenjörsutbildningen är Mätningsteknik, Byggnadsteknik, Byggnadsmaterial med statistik, Produktion I, Produktion II, Projektteknik samt kurserna Byggnadsmekanik, Konstruktionsteknik I, Konstruktionsteknik II och Installationsteknik. I alla dessa kurser blandas teori och praktiska inlämningsuppgifter med rapportskrivning och diskussioner i grupp.
I slutet av utbildningen möter studenterna en annan typ av kurs där undervisningsmetoden är problembaserad inlärning i form av projektarbeten. Exempel på denna form av kurser är Byggnadsprojektering, Byggnadsprojekt, Anläggningsprojektering och Geoteknik. Flera av lärarna är yrkesverksamma ingenjörer som även förmedlar sin erfarenhet inom aktuella byggprojekt. Här får studenterna också en närmare inblick i sin kommande yrkesroll och övar sin förmåga till lagarbete och samverkar i grupper med olika sammansättning
Programmets kurser
Kurser under termin 1

 • Introduktion byggingenjör, 7,5 hp
 • Ritteknik med Bygg-CAD, 7,5 hp
 • Hållbar utveckling för ett hållbart samhällsbyggande, 7,5 hp
 • Matematisk analys, 7,5 hp

Kurser under termin 2

 • Termodynamik, 7,5 hp
 • Linjär algebra, 7,5 hp
 • Mätningsteknik, 7,5 hp
 • Matematisk statistik, 7,5 hp

Kurser under termin 3

 • Byggnadsteknik, 7,5 hp
 • Byggnadsmaterial, 7,5 hp
 • Byggnadmekanik, 7,5 hp
 • Produktion I, 7,5 hp

Kurser under termin 4

 • Konstruktionsteknik I, 7,5 hp
 • Installationsteknik, 7,5 hp
 • Projektteknik, 7,5 hp
 • Konstruktionsteknik II, 7,5 hp

Kurser under termin 5

 • Byggnadsprojektering, 7,5 hp
 • Anläggningsprojektering, 7,5 hp
 • Geoteknik, 7,5 hp
 • Byggnadsprojekt, 7,5 hp

Kurser under termin 6

 • Produktion II, 7,5 hp alt. Konstruktionsteknik III, 7,5 hp alt. Flervariabelanalys, 7,5 hp
 • Innemiljö, 7,5 hp
 • Examensarbete i byggteknik, 15 hp

Informationssökning och skriftlig och muntlig presentation
Vid sidan av en bred byggteknisk kompetens är förmågan till lagarbete och kommunikation i form av muntlig och skriftlig presentation väsentligt för en byggingenjörs kommande yrkesroll.
Lagarbete och samarbetsförmåga tränas i samtliga yrkesinriktade kurser i form av projektarbeten och fältlaborationer som exempelvis i kursen Mätningsteknik. Muntliga och skriftliga presentationer förekommer i ett stort antal kurser och är en viktig del i studentens förberedelse för ett aktivt och professionellt arbetsliv. Exempel på kurser med muntliga presentationer är Introduktion byggingenjör, Projektteknik, Produktion II, Anläggningsprojektering och Examensarbete i byggteknik.
Informationssökning och akademiskt skrivande löper som en röd tråd genom utbildningen och tre kurser har en speciell roll i denna progression. I kursen Introduktion Byggingenjör ska studenterna göra sin första skritliga rapport och övar sig i referenshantering och kritisk granskning av källorna; man lär sig grunderna i skrivprocessen och tränar sig på att skriva en teknisk rapport. Nästa progressionssteg sker i kursen Byggnadsmaterial med statistik årskurs 2 där ämnesspecifika databaser och vetenskapliga publikationer tas upp. Här skriver studenterna en akademiskrapport där stor vikt läggs på rapportens strukturuppbyggnad, dvs. på den förberedande processen för att författa en mer omfattande teknisk rapport. Under tredje årskursen, i kursen Anläggningsprojektering ligger tredje steget i progressionen. Här får studenten förståelse för vetenskapliga publikationer och kommunikation, skriver en rapport som granskas speciellt med avseende på akademisk språkbehandling, disposition, vetenskaplig metodik, upplägg av diskussioner och slutsatser.
I kursen Examensarbete i byggteknik fördjupar sig studenternas ytterligare i vetenskapliga arbetet beträffande akademiskt skrivande. Det självständiga arbetet examineras genom en skriftlig akademisk rapport och muntlig presentation med opponering. Studenterna får särskild handledning i att muntligt kommunicera sina resultat och kritisk granska en annan rapport. Genom denna granskning får studenten djupare insikt i och medvetandegör sitt eget vetenskapliga arbetssätt.
Vetenskaplig teori och metod
Inom ingenjörsvetenskapen är användningen av experimentella metoder central. Kursen Byggnadsmaterial med statistik behandlar materialens hållfasthets- och deformationsegenskaper, deskriptiv statistik, statistisk spridning i materialens hållfasthetsvärden samt tillförlitlighet i bärande konstruktioner. Kursen knyter därmed samman grundläggande vetenskaplig statistik med materialegenskaper och utgör ett exempel där teoretiska grunderna möter det experimentella. Byggnadsmaterial med statistik tillsammans med kurserna Introduktion Byggingenjör och Byggnadsteknik lägger grunderna till vetenskaplig teori och metod i konstruktionsteknik, installationsteknik och anläggningsteknik där rimlighetsavvägningar och dimensioneringsproblematik lyfts fram och diskuteras.
Självständigt arbete (examensarbete)
Under den avslutande terminen genomför studenterna ett självständigt arbete: Examensarbete i byggteknik omfattande 15 hp. Arbetet utförs i normalfallet utanför högskolan på ett företag eller en offentlig organisation och det får därmed en god professionsanknytning.
Examensarbetet är den avslutande delen av utbildningen. För att studenten ska vara tillräckligt förberedd inför examensarbetet krävs att studenten är godkänd på kurser inom programmet omfattande minst 120 hp. De tre kurser som nämns under rubriken Informationssökning och skriftlig och muntlig presentation (Introduktion Byggingenjör, Byggnadsmaterial med statistik samt Anläggningsprojektering) samt de profilkurser som är relevanta för det valda examensarbetets inriktning måste tillhöra gruppen av godkända kurser.

Vidare studier

 • Magisterutbildning i byggteknik hållbart samhällsbyggande på Högskolan i Borås
 • Masterutbildning i resursåtervinning på Högskolan i Borås
 • Påbyggnadsutbildning till magister eller civilingenjör vid andra universitet och högskolor
 • Masterutbildning, motsvarande magister- eller civilingenjörsutbildning vid universitet utomlands

Övrigt

Förkunskapskraven ovan gäller antagning till utbildningsprogrammet. För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.
Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.
Dnr 759-14