Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Designteknikerutbildning

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82116
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: 37% av platserna tillsätts genom gymnasiebetyg och 33% genom högskoleprov. Till resterande 30 % av platserna sker alternativt urval. De sökande som bedöms som godkända i produktpresentation och i provdagens alla moment erhåller ett meritvärde baserat på totalpoäng från provdagen varefter de rangordnas i det alternativa urvalet.
Antal platser: 15
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska, ev. Engelska
Studietid: Dag

Länken mellan design och produktion så kan man beskriva designteknikern. För någon med detta yrke kan en vanlig arbetsdag innebära allt från att konstruera mönster till att finnas på plats i en fabrik och övervaka produktionen. Att kunna hålla många bollar i luften är en viktig egenskap för en designtekniker.

Innehåll

Under utbildningen får du yrkesrelevanta kunskaper inom mönsterkonstruktion, från såväl grunder som befintliga modellmönster, samt gör gradering mot olika storleksserier. Dessutom tar du fram produktspecifikationer, plaggskisser och plaggmåttlistor.

Du utvecklar också dina kunskaper avseende provplagg, passforms- och avprovningsteknik, kostnadskalkylering, konfektions- och produktionsteknik. Du får även lära dig arbetsmetodstudier och åtgångsberäkning av material samt tillverkningsorder, skärorderplanering och materialoptimering. Internationella instruktioner och sömnadsbeskrivningar mot internationell tillverkning finns även med i utbildningen. Du får också lära dig marknadsrepresenterade CAD/CAM och PDM-system.

Eftersom utbildningen är inriktad mot en internationell tillverkning kan vissa utbildningsdelar också komma att ges i annat land. Samarbete med såväl svenska som utländska företag och universitet förekommer.

Upplägg

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier motsvarande 180 högskolepoäng, där huvudområdet Textilteknologi finns under samtliga år. Utbildningen genomsyras av många projektbaserade kurser där en progression tillämpas. Uppgifternas ökande komplexitet och svårighetsgrad är en indikator på progressionen och tydliggörs genom att kursernas förkunskapskrav ökar ju längre in i utbildningen de ligger. Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, workshops, seminarier, studiebesök och handledning. Datorbaserade programvaror är det centrala verktyget inom ämnesområdet under utbildningen. Undervisningen sker både på svenska och engelska. Den sista terminen innehåller en fältstudie och ett examensarbete, båda kurserna genomförs i nära samarbete med näringsliv och/eller aktuell forskning.
Examensarbetet är den sista kursen inom programmet och är ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 högskolepoäng. Problemformuleringen är förankrad i näringsliv eller forskning och genomförandet samt examinationen följer de akademiska kraven kring metod och rapportskrivning. Utbildningen förenar därigenom näringsliv och akademi.


Läsår 1
Baskurser, 43,5 hp
Konfektionsteknik för Designtekniker, 7,5 hp Mål 1.1, 2.7
CAD-baserad mönsterkonstruktion, 3,0 hp Mål 2.5
CAD-baserad materialoptimering, 4,5 hp Mål 1.1, 2.7
Internationell kommunikation, 4,5 hp Mål 1.4
Produktspecificering, 4,5 hp Mål 2.5
Textil materiallära grundkurs, 7,5 hp Mål 1.2, 1.5
Väveriteknik, 7,5 hp Mål 1.2
Presentationsteknik, 4,5 hp Mål 2.3

Projektkurser 16,5 hp
Projekt: Kjol 6 hp Mål 1.1, 2.2-2.6
Projekt: Byxa 10,5 hp Mål 1.1, 1.5, 2.1-2.8, 3,3

Läsår 2
Baskurser, 34,5 hp
Trikåteknik 7,5hp Mål 1.2
Produktionsteknik 9 hp Mål 1.1, 2.2-2.3, 2.7, 3.1
Projekt och projektledning 4.5 hp Mål 1.6, 2.2
Program- och metodorientering 6hp Mål 1.3, 2.3, 2.5, 2.8
Hållbar affärs- och produktutveckling 7,5hp Mål 3.1-3.3

Projektkurser 25,5 hp
Projekt: Överdelsplagg dam 10,5 hp Mål 1.1, 1.5, 2.1-2.8, 3.2-3.3
Projekt: Barnplagg 9 hp Mål 1.3, 1.5, 2.1-2.6, 3.3
Projekt: Underkläder 6hp Mål 2.1-2.6

Läsår 3
Baskurser, 27 hp
Grundläggande företagsekonomi 7,5hp Mål 1.1, 2.7
Fältstudie för designtekniker 7,5hp Mål 1.1, 2.1, 2.3, 3.1-3.3
Färgning och beredning Mål 1.2
Vetenskaplig teori och metod för designtekniker 4,5hp Mål 1.5, 2.1, 3.1-3.3

Projektkurser 18 hp
Projekt: Funktionsplagg 9,0 hp Mål 1.1, 1.5, 2.1-2.8, 3.3
Projekt: Herrplagg 9,0 hp Mål 1.1, 2.1-2.7

Examensarbete 15 hp
Examensarbete för kandidatexamen, designtekniker 15hp Mål 1.1-3.3

Skrivprocessen
Genom hela utbildningen används skrivprocessen som stöd för det praktiska lärandet. Det handlar inte bara om att skriva utan innefattar informationssökning, rapportskrivning samt kamratgranskning (Peer Review). Alla tre delarna behandlas under hela utbildningen och ger studenten en förberedelse för att kunna skriva en akademisk uppsats i slutet på utbildningen. Den inledande kursen Konfektionsteknik innehåller att moment där studenterna skall skriva en reflekterande loggbok och sedan sammanfatta densamma. Loggboken är knuten till de praktiska laborationerna. Länken mellan det praktiska och skrivandet är etablerat. Inom kursen Projekt Byxa behandlas alla tre byggstenarna inom skrivprocessen. Informationssökning introduceras för studenterna och de har som krav att kunna finna alternativ litteratur (böcker), de ska också kunna referenshantera dessa på ett korrekt sätt. Inom rapportskrivning lär studenterna sig det grundläggande med en rapports uppbyggnad, de lär sig också att hänvisa till figurer och tabeller i sin egen text. Kamratgranskningens upplägg gynnar studenternas medvetenhet av skrivandet och de förbereds att objektivt granska andras arbeten, både det praktiska arbetet och rapportskrivningen granskas. Omfattningen och svårighetsgraden inom skrivprocessen ökar inom Projekt överdel dam. Genom en examinerande uppgift kring en litteraturöversikt mot ett angivet ämne arbetar studenten med artikelsökningar inom olika databaser. Inom skrivprocessen lär sig studenten hur denne sammanfattar sin kunskap från artikelläsningen och sammanställer/skriver en komprimerad litteraturöversikt. De lär sig också hur de refererar och citerar och samtidigt undviker plagiering. Inom samma projekt skriver studenten en projektrapport med fokus på reflektion kring den egna metoden. Genrepet inför examensarbetet sker inom kurserna Projekt Funktionsplagg och Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Inom kurserna möts det praktiska projektet med skrivandet vilket blir en lyckad kombination då rapporten har ett konkret innehåll samtidigt som projektet struktureras på ett läsbart och akademiskt sätt. Examensarbetet är den kurs där studentens färdigheter införskaffade under utbildningen vävs samman och lyfts fram i en uppsats. Genom en mycket strukturerad kamratgranskning vid flera strategiska tidpunkter under kursen hjälper studenterna varandra till en ökad kvalitet på den slutgiltiga uppsatsen. De lär sig genom detta att sätta sig in i andras undersökningar samt ge och ta emot konstruktiv kritik och även argumentera för sina val som görs under examensarbetet. Studenten förbereds för ett arbetsliv där ett aktivt deltagande i teamets alla frågor är avgörande för goda resultat.

Vetenskapsteori och Forskningsmetod
Från år ett genom hela utbildningen tränas studenten till ett strukturerat, analyserande och kritiskt förhållningssätt. Introduktionen till vetenskap sker inom Projekt Byxa. Studenten introduceras i hur forskning inom deras område genomförs och analyseras. Detta examineras sedan genom att studenten på ett enkelt men strukturerat sätt beskriver sitt tillvägagångssätt genom en projektuppgift och därefter analyserar dess resultat samt identifierar förbättringar inför kommande projekt. Inom kursen Textil materiallära läser studenten flera vetenskapliga artiklar som de sedan bearbetar. Fokus ligger på att studenten skall tränas i att förstå den akademiska skrivkulturen och även kunna identifiera olika metodbeskrivningar. Litteraturöversikten som genomförs inom Projekt överdel dam tränar studenterna i kritiskt tänkande samt att ställa olika källor mot varandra och föra en diskussion kring källmaterialet. Studenterna identifierar också hur informationen inom litteraturstudien påverkar samhället. Inom Projekt Barnplagg lär sig studenterna hur en enkel enkätundersökning genomförs, metoden kan användas antingen som en fältstudie eller som en del av valideringen av en produkt. Kurserna Vetenskapsteori och Forskningsmetodik och Projekt Funktionsplagg läses parallellt för att maximera måluppfyllelse för de båda kurserna. Inom den förstnämnda kursen fördjupas studenternas kunskap kring relevanta teorier och metoder. Studenten lär sig också hur ett praktiskt projekt också kan ha ett smalare syfte och identifierade forskningsfrågor vilka kommer att hjälpa studenten att förankra projekt i tidigare forskning och även genomföra valideringar på ett vetenskapligt sätt. Inom den sistnämnda kursen omsätter studenten sin teoretiska kunskap kring teori och metod in i det praktiska projekt och får därigenom också något konkret att skriva och rapportera kring vilket fördjupar inlärningsprocessen. När Examensarbetet genomförs har studenten redan fått alla verktyg introducerade för sig och kan därför fokusera på genomförandet av arbetet, som görs i samarbete med näringsliv eller forskning. Genom denna avslutande kurs visar studenten att denne behärskar både genomförande av ett självständigt projekt samt att kommunicera dess resultat via en vetenskaplig rapport och en redovisning riktad mot allmänheten.

Övrigt

Undervisningen bedrivs vanligtvis på svenska men engelsk undervisning förekommer. Eftersom utbildningen är inriktad mot en internationell tillverkning kan vissa utbildningsdelar i bl.a. kursen Produktionsteknik också komma att ges i annat land.

Samarbete med såväl svenska som utländska företag och universitet förekommer.

Utbildningen kvalificerar studenten för en yrkesverksamhet inom designteknikerområdet, såsom mönsterkonstruktör, direktris, designassistent, konfektionstekniker, kvalitetskontrollant etc.