Huvudmeny
Till anmälan

Ekonomutbildning

180 högskolepoäng, heltid 100%

Hand räknar på miniräknare

Ekonomutbildningen leder till en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Utbildningen omfattar tre års studier på grundläggande nivå. Utbildningen ger dig en bredd inom området ekonomi och ett djup inom vald företagsekonomisk inriktning: management, marknadsföring eller redovisning. Den förbereder dig för ett kvalificerat arbete som ekonom och lägger grunden för vidare studier på avancerad nivå inom företagsekonomi.

Utbildningen består av ett gemensamt basblock på två år, omfattande 120 högskolepoäng (hp), och ett års fördjupningsstudier omfattande 60 hp som är specifika för den valda företagsekonomiska inriktningen. Val av inriktning sker under våren i årskurs 2. Följande företagsekonomiska inriktningar erbjuds:

 • management
 • marknadsföring
 • redovisning


Arbetsmarknad: Beroende på vilken fördjupning du väljer ditt tredje år, så kan du efter avslutad utbildning verka i olika roller såsom redovisningskonsult, controller, revisor, marknadsförare, affärsutvecklare, marknadsanalytiker eller i ledande befattningar, t.ex. som marknadschef.

Vidare studier: Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Examen

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82129
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 40
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Ekonomutbildningen är en sammanhållen utbildning med företagsekonomi som huvudområdet. Utbildningen omfattar tre års studier på grundläggande nivå. Utbildningen ger studenten en bredd inom ekonomiområdet och ett djup inom vald företagsekonomisk inriktning; management, marknadsföring eller redovisning. Den förbereder studenten för ett kvalificerat arbete som ekonom och lägger även grunden för vidare studier på avancerad nivå.
Utbildningen består av ett gemensamt basblock på två år, omfattande 120 högskolepoäng (hp), och ett års fördjupningsstudier omfattande 60 hp som är specifika för den valda företagsekonomiska inriktningen. Följande företagsekonomiska inriktningar erbjuds:

 • Management
 • Marknadsföring
 • Redovisning

Basblock årskurs 1 och 2
Basblocket omfattar kurser i företagsekonomi på grundläggande nivå om 60 hp och kurser i nationalekonomi, affärsjuridik och statistik om totalt 60 hp. Basblocket ger en bred kunskap inom ekonomiområdet och en helhetsbild av en affärsverksamhets villkor och förutsättningar, såväl internt i ett organisatoriskt sammanhang, som externt i förhållande till en vidare marknads- och samhällskontext.


År 1:
Makroekonomi (7,5 hp)
Organisationsdesign och managementrecept (7,5 hp)
Statistik I (7.5 hp)
Redovisningens grunder och tekniker (7,5 hp)
Mikroekonomi (7,5 hp)
Marknadsföring för ekonomer (7,5 hp)
Internationell ekonomi (7,5 hp)
Ekonomistyrning I (7,5 hp)


År 2:
Affärsjuridik I (15 hp)
Finansiell planering (7,5 hp)
Strategisk marknadsföring (7,5 hp)
Finansiell ekonomi (7,5 hp)
Kreativt management (7,5 hp)
Statistik II (7,5 hp)
Externredovisning (7,5hp)

Utbildningsgemensamt innehåll i fördjupningsblocket - årskurs 3
Studierna år 3 inleds med kurser specifika för varje inriktning och avslutas med ett självständigt arbete för kandidatexamen. År 3 innebär en ökad komplexitet i ämnesinnehåll och mer betoning på analys, syntes, problematisering och reflektion. Progressionen avser att utveckla förmåga att handla självständigt i relation till mer kvalificerade arbetsuppgifter och specifika situationer i en professionell roll inom respektive inriktningsområdet.
Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete, där studenten fördjupar sig ytterligare inom vald inriktning. Examensarbetet skall ha en relevans för ämnets kunskapsutveckling och praktiken. Här förväntas studenten visa ett kritiskt förhållningssätt och en medvetenhet om samhällsvetenskaplig metod och dess tillämpning.

Inriktning mot management

Managementinriktningen förbereder studenten för kvalificerade arbetsuppgifter på administrativ och strategisk nivå. Förutom professionell kompetens, krävs kunskap om ledarskapets förutsättningar liksom en förmåga att göra kloka bedömningar i komplexa beslutssituationer. Inriktningen präglas av ett performativt managementperspektiv, dvs. en handlingsinriktad hållning som undersöker en föränderlig praktik utan att fastna i generaliserande organisationsprinciper. Här betraktas snarare managementpraktik som ett situationsberoende fenomen som inte låter sig fastställas i förväg. Samtidigt ses managementteori som en form av praktik, vars uppgift är att producera ett lärande som kan inspirera ledare att förnya sin organisatoriska verksamhet.

År 3:

Performativ managementrevision (15 hp)
Balanserat management (15 hp)
Management och revision i professionella organisationer (7,5 hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5 hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen (15 hp)

Inriktning mot marknadsföring

Marknadsföringsinriktningen förbereder studenterna för kvalificerade arbetsuppgifter inom marknadsföring med speciellt fokus på konsumentinriktade handels- och tjänsteföretag. Denna typ av företag är särskilt utmärkande i det regionala näringslivet, med vilken en nära samverkan sker under utbildningen. Efter avslutad utbildning skall studenten kunna arbeta som marknadsförare, affärsutvecklare, marknadsanalytiker eller i ledande befattningar, t.ex. som marknadschef.

År 3:

Marknadskommunikation (7,5 hp)
Direkt- och interaktiv marknadsföring (7,5 hp)
Marknadsundersökning och marknadsanalys (7,5 hp)
Tjänstemarknadsföring och servicelogik (7,5 hp)
Affärsdesign och entreprenörskap (7,5 hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5 hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen i företagsekonomi (15 hp)

Inriktning mot redovisning

Redovisningsinriktningen förbereder studenterna för kvalificerade arbetsuppgifter, där det förutom professionell redovisningskompetens också ställs krav på god bedömningsförmåga och etiskt ansvarstagande. Efter avslutad utbildning skall studenten på ett effektivt, självständigt och omdömesgillt sätt kunna verka i kvalificerade roller och nätverk inom redovisningsprofessionen, t.ex. som redovisningskonsult, controller eller revisor, men också i ansvarspositioner inom ekonomiområdet. Inom redovisningsinriktningen finns två spår att välja mellan; allmän redovisning eller externredovisning.

Allmän redovisning

År 3
Redovisningsteori- och koncernredovisning (7,5 hp)
Finansieringsteori (7,5 hp)
Ekonomistyrning II (7,5 hp)
Ekonomistyrning - beslutsanalys (7,5 hp)
Management och revision i professionella organisationer (7,5 hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5 hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen (15 hp)

Externredovisning
År 3
Redovisningsteori- och koncernredovisning (7,5 hp)
Ekonomistyrning II (7,5 hp)
Skatterätt I (15 hp)
Management och revison i professionella organisationer (7,5 hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5 hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen (15 hp)

Vidare studier

Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå.

Övrigt

Diarienr. 832-17


För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.


Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Stor del av kurslitteraturen är på engelska.


Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå.

Annie Emilsson

Bred utbildning förbereder Annie för karriär som ekonom

– Ämnet ekonomi är intressant och utbildningen är väldigt bred, vilket jag tycker är bra då man inte begränsar sig.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: ACIVE
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv, 2017-11-30
Version: 8.1
Gäller från: HT 2018

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

Efter avklarad utbildning ska studenten:
Kunskap och förståelse:

 • visa kunskap och förståelse inom ekonomiområdet, inbegripet kunskap om ekonomiområdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom ekonomiområdet, fördjupning inom någon del av företagsekonomiområdet samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga:

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • visa förmåga att inom ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Innehåll

Ekonomutbildningen är en sammanhållen utbildning med företagsekonomi som huvudområdet. Utbildningen omfattar tre års studier på grundläggande nivå. Utbildningen ger studenten en bredd inom ekonomiområdet och ett djup inom vald företagsekonomisk inriktning; management, marknadsföring eller redovisning. Den förbereder studenten för ett kvalificerat arbete som ekonom och lägger även grunden för vidare studier på avancerad nivå.
Utbildningen består av ett gemensamt basblock på två år, omfattande 120 högskolepoäng (hp), och ett års fördjupningsstudier omfattande 60 hp som är specifika för den valda företagsekonomiska inriktningen. Följande företagsekonomiska inriktningar erbjuds:

 • Management
 • Marknadsföring
 • Redovisning

Basblock årskurs 1 och 2
Basblocket omfattar kurser i företagsekonomi på grundläggande nivå om 60 hp och kurser i nationalekonomi, affärsjuridik och statistik om totalt 60 hp. Basblocket ger en bred kunskap inom ekonomiområdet och en helhetsbild av en affärsverksamhets villkor och förutsättningar, såväl internt i ett organisatoriskt sammanhang, som externt i förhållande till en vidare marknads- och samhällskontext.


År 1:
Makroekonomi (7,5 hp)
Organisationsdesign och managementrecept (7,5 hp)
Statistik I (7.5 hp)
Redovisningens grunder och tekniker (7,5 hp)
Mikroekonomi (7,5 hp)
Marknadsföring för ekonomer (7,5 hp)
Internationell ekonomi (7,5 hp)
Ekonomistyrning I (7,5 hp)


År 2:
Affärsjuridik I (15 hp)
Finansiell planering (7,5 hp)
Strategisk marknadsföring (7,5 hp)
Finansiell ekonomi (7,5 hp)
Kreativt management (7,5 hp)
Statistik II (7,5 hp)
Externredovisning (7,5hp)

Utbildningsgemensamt innehåll i fördjupningsblocket - årskurs 3
Studierna år 3 inleds med kurser specifika för varje inriktning och avslutas med ett självständigt arbete för kandidatexamen. År 3 innebär en ökad komplexitet i ämnesinnehåll och mer betoning på analys, syntes, problematisering och reflektion. Progressionen avser att utveckla förmåga att handla självständigt i relation till mer kvalificerade arbetsuppgifter och specifika situationer i en professionell roll inom respektive inriktningsområdet.
Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete, där studenten fördjupar sig ytterligare inom vald inriktning. Examensarbetet skall ha en relevans för ämnets kunskapsutveckling och praktiken. Här förväntas studenten visa ett kritiskt förhållningssätt och en medvetenhet om samhällsvetenskaplig metod och dess tillämpning.

Inriktning mot management

Managementinriktningen förbereder studenten för kvalificerade arbetsuppgifter på administrativ och strategisk nivå. Förutom professionell kompetens, krävs kunskap om ledarskapets förutsättningar liksom en förmåga att göra kloka bedömningar i komplexa beslutssituationer. Inriktningen präglas av ett performativt managementperspektiv, dvs. en handlingsinriktad hållning som undersöker en föränderlig praktik utan att fastna i generaliserande organisationsprinciper. Här betraktas snarare managementpraktik som ett situationsberoende fenomen som inte låter sig fastställas i förväg. Samtidigt ses managementteori som en form av praktik, vars uppgift är att producera ett lärande som kan inspirera ledare att förnya sin organisatoriska verksamhet.

År 3:

Performativ managementrevision (15 hp)
Balanserat management (15 hp)
Management och revision i professionella organisationer (7,5 hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5 hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen (15 hp)

Inriktning mot marknadsföring

Marknadsföringsinriktningen förbereder studenterna för kvalificerade arbetsuppgifter inom marknadsföring med speciellt fokus på konsumentinriktade handels- och tjänsteföretag. Denna typ av företag är särskilt utmärkande i det regionala näringslivet, med vilken en nära samverkan sker under utbildningen. Efter avslutad utbildning skall studenten kunna arbeta som marknadsförare, affärsutvecklare, marknadsanalytiker eller i ledande befattningar, t.ex. som marknadschef.

År 3:

Marknadskommunikation (7,5 hp)
Direkt- och interaktiv marknadsföring (7,5 hp)
Marknadsundersökning och marknadsanalys (7,5 hp)
Tjänstemarknadsföring och servicelogik (7,5 hp)
Affärsdesign och entreprenörskap (7,5 hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5 hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen i företagsekonomi (15 hp)

Inriktning mot redovisning

Redovisningsinriktningen förbereder studenterna för kvalificerade arbetsuppgifter, där det förutom professionell redovisningskompetens också ställs krav på god bedömningsförmåga och etiskt ansvarstagande. Efter avslutad utbildning skall studenten på ett effektivt, självständigt och omdömesgillt sätt kunna verka i kvalificerade roller och nätverk inom redovisningsprofessionen, t.ex. som redovisningskonsult, controller eller revisor, men också i ansvarspositioner inom ekonomiområdet. Inom redovisningsinriktningen finns två spår att välja mellan; allmän redovisning eller externredovisning.

Allmän redovisning

År 3
Redovisningsteori- och koncernredovisning (7,5 hp)
Finansieringsteori (7,5 hp)
Ekonomistyrning II (7,5 hp)
Ekonomistyrning - beslutsanalys (7,5 hp)
Management och revision i professionella organisationer (7,5 hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5 hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen (15 hp)

Externredovisning
År 3
Redovisningsteori- och koncernredovisning (7,5 hp)
Ekonomistyrning II (7,5 hp)
Skatterätt I (15 hp)
Management och revison i professionella organisationer (7,5 hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5 hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen (15 hp)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Examen

Avklarad utbildning leder till ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi inriktning management, marknadsföring, redovisning eller externredovisning.
Examina översätts med Bachelor of Science in Business and Economics with a major in Business Administration specialisation Management, Marketing, Accounting or Financial Accounting.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

För att kvalitetssäkra utbildningen utvärderas varje kurs och utbildningsprogrammet i sin helhet. Utvärderingarna av kurserna sker i enlighet med högskolans policy för kursutvärdering och sammanställs i kursutvärderingsrapporter som delges studenterna främst via lärplattform. Utvärderingen av utbildningsprogrammet sker varje läsår och delges studenterna via klassmöten och lärplattformen. Utvärderingarnas resultat är en värdefull utgångspunkt för fortsatt kurs- och programutveckling och utgör, tillsammans med en kontinuerlig förbättring av utvärderingsrutinerna, ett viktigt led i kvalitetsutvecklingsarbetet.

Studenterna har stora möjligheter att påverka sin utbildning bl.a. genom sina representanter i utbildningsutskottet. Studenterna kan också påverka sin utbildning via sina representanter i utbildningens programråd. I dessa programråd samtalar student- och lärarrepresentanter samt representanter från berörda professionsfält kring frågor som berör utbildning, liksom dess relevans i förhållande till samhällsutvecklingen och arbetsmarknaden allmänt och mer specifikt inom respektive professionsområde.

Övrigt

Diarienr. 832-17


För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.


Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Stor del av kurslitteraturen är på engelska.


Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå.

Kontakt


Programansvarig Alexis Palma
Programadministratör Susann Evertsson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen