Huvudmeny
Till anmälan

Kemiingenjör - tillämpad bioteknik

180 högskolepoäng, heltid 100%

Student i labb

Gränslandet mellan biologi och teknik krymper och de båda områdena utvecklas snabbt. Detta skapar stora möjligheter för en kemiingenjör och är samtidigt en spännande utmaning. Kanske kommer du att arbeta med den viktiga uppgiften att skapa ett uthålligt samhälle och minska Sveriges oljeberoende? Varför inte en framtida forskarkarriär där du som doktorand ingår i någon av våra framgångsrika forskargrupper som arbetar med biobränslen och biopolymerer? Spännande arbetsuppgifter finns också inom olika branscher såsom läkemedelsindustrin och inom livsmedel, vattenrening, miljö m.m.

Utbildningen inom tillämpad bioteknik ger dig som har läst en gymnasieutbildning inom naturvetenskap eller teknik chansen att arbeta med dessa viktiga framtidsfrågor.
Förutom inriktningskurser läser du även mer allmänna kurser och grundläggande ingenjörsämnen. Denna bredd är viktig för att du lättare ska kunna sätta dig in i frågeställningar utanför ditt eget fack.
Under det första året lär du dig grunderna i kemi och laborationsteknik samt läser grundläggande energikurser. Redan på allra första kursen introduceras du i bioteknikens värld. Du får då även komma i kontakt med ditt framtida yrke genom att besöka företag och träffa yrkesverksamma ingenjörer. Flera av dem är tidigare studenter hos oss. Under det andra året får du fördjupa dina kunskaper och inriktas mot bioteknik. Tredje året läser du spetskurser och många av kurserna är i projektform, där du får komma i kontakt med verklighetsnära frågeställningar. Dessa kurser ger dig en god förberedelse inför din kommande yrkeskarriär. Under sista året har du också möjlighet att studera utomlands. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.
Utlandsstudier eller praktik
Under vårterminen i årskurs tre har du möjlighet att studera utomlands. Du har:

 • möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
 • möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU
 • möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Kemi A, Matematik D, Fysik A.
Eller:
Kemi 1, Matematik 3c, Fysik 1a/1b1 + 1b2.

Karriärvägar

Du kan i ditt framtida yrke få en arbetsledande roll, arbeta med projektledning eller delta i utvecklingen av nya produkter, nya analysmetoder eller nya processer. För den utåtriktade kan försäljning eller tekniskt säljstöd vara lockande. Du kan också arbeta som driftsingenjör, t.ex. i en biogasanläggning, och då ansvara för att produktionen fungerar som den ska. Många kemiingenjörer arbetar också med kemisk analys. Eftersom du får en examen som är internationellt gångbar har du även möjlighet att arbeta utomlands.

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82113
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 25
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Utbildningen inom tillämpad bioteknik ger dig chansen att arbeta med dessa viktiga framtidsfrågor.
Vi är måna om att du får en utbildning som ger dig rätt kompetens för din framtida karriär på arbetsmarknaden. Förutom inriktningskurser läser du också mer allmänna kurser och grundläggande ingenjörsämnen. Denna bredd är viktig för att du lättare ska kunna sätta dig in i frågeställningar utanför ditt eget fack. Det är också viktigt att du tidigt introduceras i bioteknikens värld. Du gör detta redan under första kursen. Där får du också komma i kontakt med ditt framtida yrke genom att besöka företag och träffa yrkesverksamma ingenjörer. Flera av dem är tidigare studenter hos oss.
Under det första året lär du dig grunderna i kemi och laborationsteknik samt läser grundläggande energikurser.
Under det andra året får du fördjupa dina kunskaper och inriktas mot bioteknik.
Tredje året läser du spetskurser och många av kurserna är i projektform, där du får komma i kontakt med verklighetsnära frågeställningar. Dessa kurser ger dig en god förberedelse inför din kommande yrkeskarriär. Under sista året har du också möjlighet att studera utomlands.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Utlandsstudier eller praktik
Under vårterminen i årskurs tre har du möjighet att studera utomlands.

 • Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
 • Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU
 • Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU

Upplägg

Utbildningsprogrammet omfattar tre års heltidsstudier (sex terminer). Undervisningen består av föreläsningar, övningar, laborationer och i vissa kurser även projektarbeten. Utbildningen innehåller baskurser som ger en god naturvetenskaplig grund samt kurser specifika för utbildningen. Tredje året innehåller ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng.
Om inget annat anges omfattar kurserna 7,5 högskolepoäng
Kurser år 1

 • Introduktion kemi- och bioteknik
 • Grundläggande laborationsteknik med mätvärdesanalys
 • Matematisk analys
 • Linjär algebra
 • Allmän och oorganisk kemi 1
 • Allmän och oorganisk kemi 2
 • Termodynamik
 • Energiteknik

Kurser år 2

 • Fysikalisk kemi
 • Tillämpad matematik och statistik
 • Hållbar utveckling
 • Organisk kemi
 • Polymerteknik
 • Grundläggande kemiteknik
 • Bioteknik, 15 hp

Kurser år 3

 • Kemitekniska processer
 • Biopolymerer
 • Projektteknik
 • Bioprocessteknik
 • Produkter, processer och det hållbara samhället
 • Projektkurs med Analytisk kemi
 • Examensarbete, 15 hp

Kurser uppdelade efter ämnesområden
Matematikkurser:

 • Matematisk analys
 • Linjär algebra

Allmänna ingenjörskurser:

 • Tillämpad matematik och statistik
 • Hållbar utveckling
 • Termodynamik

Kurser inom grundläggande kemi/bioteknik:

 • Allmän och oorganisk kemi 1
 • Allmän och oorganisk kemi 2
 • Fysikalisk kemi
 • Organisk kemi
 • Introduktionskurs i kemi- och bioteknik
 • Grundläggande laborationsteknik med mätvärdesanalys

Kurser inom kemi, kemiteknik, energiteknik och bioteknik:

 • Polymerteknik
 • Biopolymerer
 • Energiteknik
 • Grundläggande kemiteknik
 • Kemitekniska processer
 • Projektteknik
 • Bioteknik
 • Bioprocessteknik
 • Projektkurs med Analytisk kemi
 • Produkter, processer och det hållbara samhället

Vidare studier

 • Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp

Övrigt

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.
Förkunskapskraven gäller för antagning till utbildningsprogrammet. För fortsatta studier inom utbildningen gäller att eventuella förkunskapskrav måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.
Dnr: 761-14

Björn Nguyen och Sara Andreasson

Björn och Sara labbar med fjädrar och bakterier

En nyupptäckt bakterie har fångat Björn Nguyens och Sara Andreassons intresse. Med den ska de bryta ner ull, fjädrar och hår, keratinrikt material, för biogasproduktion.
Läs hela intervjun

 

Mila Ostojic

Mikroorganismer gör Mila lycklig

−Jag föll pladask för kemi och bioteknik. Visst var textil och mode intressant, men jag är också intresserad av miljöfrågor och tyckte att det verkade ”grönare” att jobba med någon med kemi och miljö.
Läs hela intervjun

 

Anna Eliasson

Anna lär sig hur världen fungerar genom studier i kemi- och bioteknik

– Att studera den bakomliggande kemin är helt enkelt en av de metoder jag tillämpar för att förstå mig på världen i större utsträckning.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: TGKEB
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom teknik, 2016-12-16
Version: 5.0
Gäller från: VT 2017

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs for att självständigt arbeta som högskoleingenjör.
Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera simulera förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål for ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar dess roll i samhället och människors ansvar for dess nyttjande inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Självständigt arbete (examensarbete)
För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • inom ramen for kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng

(Högskoleförordningen Bil. 2)
Efter genomgången utbildning skall studenten

 • kunna arbeta självständigt med kemiskt och biotekniskt laboratoriearbete
 • kunna välja rätt kemisk analysmetod för ett specifikt analysproblem
 • kunna välja rätt biotekniskmetod för att lösa ett specifikt biotekniskt problem
 • kunna arbeta inom processindustrin livsmedelsindustrin och inom energisektorn med frågor som beror drift och underhåll och miljö
 • kunna arbeta med produkt- och processutveckling inom ämnesområdena bio- kemi- och energiteknik

Innehåll

Utbildningsprogrammet omfattar tre års heltidsstudier (sex terminer). Undervisningen består av föreläsningar, övningar, laborationer och i vissa kurser även projektarbeten. Utbildningen innehåller baskurser som ger en god naturvetenskaplig grund samt kurser specifika för utbildningen. Tredje året innehåller ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng.
Om inget annat anges omfattar kurserna 7,5 högskolepoäng
Kurser år 1

 • Introduktion kemi- och bioteknik
 • Grundläggande laborationsteknik med mätvärdesanalys
 • Matematisk analys
 • Linjär algebra
 • Allmän och oorganisk kemi 1
 • Allmän och oorganisk kemi 2
 • Termodynamik
 • Energiteknik

Kurser år 2

 • Fysikalisk kemi
 • Tillämpad matematik och statistik
 • Hållbar utveckling
 • Organisk kemi
 • Polymerteknik
 • Grundläggande kemiteknik
 • Bioteknik, 15 hp

Kurser år 3

 • Kemitekniska processer
 • Biopolymerer
 • Projektteknik
 • Bioprocessteknik
 • Produkter, processer och det hållbara samhället
 • Projektkurs med Analytisk kemi
 • Examensarbete, 15 hp

Kurser uppdelade efter ämnesområden
Matematikkurser:

 • Matematisk analys
 • Linjär algebra

Allmänna ingenjörskurser:

 • Tillämpad matematik och statistik
 • Hållbar utveckling
 • Termodynamik

Kurser inom grundläggande kemi/bioteknik:

 • Allmän och oorganisk kemi 1
 • Allmän och oorganisk kemi 2
 • Fysikalisk kemi
 • Organisk kemi
 • Introduktionskurs i kemi- och bioteknik
 • Grundläggande laborationsteknik med mätvärdesanalys

Kurser inom kemi, kemiteknik, energiteknik och bioteknik:

 • Polymerteknik
 • Biopolymerer
 • Energiteknik
 • Grundläggande kemiteknik
 • Kemitekniska processer
 • Projektteknik
 • Bioteknik
 • Bioprocessteknik
 • Projektkurs med Analytisk kemi
 • Produkter, processer och det hållbara samhället

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Kemi A, Matematik D, Fysik A.
Eller:
Kemi 1, Matematik 3c, Fysik 1a/1b1 + 1b2.

Examen

Efter avklarad utbildning motsvarande fordringarna i denna utbildningsplan, kan studenten efter ansökan till högskolan erhålla följande examen:
Högskoleingenjörsexamen i kemiteknik - inriktning tillämpad bioteknik
Engelsk översättning av examensbenämningen:
Degree of Bachelor of Science in Engineering in Chemical Engineering - specialisation in Applied Biotechnology
Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska).
Tillsammans med examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska). Diploma Supplement är en bilaga som beskriver den utfärdade examens plats i det svenska utbildningssystemet.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Alla kurser inom utbildningsprogrammet utvärderas (se högskolans policy för kursutvärdering). Programansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på utbildningen systematiskt och regelbundet inhämtas. Programansvarig ansvarar tillsammans med prefekt för att utbildningsprogrammet årligen utvärderas. Utvärderingen genomförs tillsammans med lärare inom utbildningsprogrammet, studenter och professionsföreträdare. Utvärderingen dokumenteras skriftligt och återförs till studenterna.

Övrigt

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.
Förkunskapskraven gäller för antagning till utbildningsprogrammet. För fortsatta studier inom utbildningen gäller att eventuella förkunskapskrav måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.
Dnr: 761-14

Kontakt


Programansvarig Peter Therning
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen