Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign , Inriktning Modedesign

120 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-8250A
Sista anmälningsdag: 2018-03-01
Urval: Ansökan sker via antagning.se och med en portfoliouppladdning med arbetsprover och ansökningsprojekt samt CV, se länk nedan. I portfolion skall den sökandes färdigheter och förmågor inom designområdet framgå och ansökningsprojektet ska ge en beskrivning av vad den sökande vill fokusera på under masterutbildningen. Bedömning av behörighet och urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover i portfolion, ansökningsprojekt och intervju. I första steget sker en bedömning av portfolion med avseende på visad konstnärlig gestaltande förmåga, förmåga till experimentellt arbete, teknisk skicklighet och reflekterande förmåga. I nästa steg intervjuas ett flertal sökande. Därefter sker slutlig bedömning av behörighet och rangordning av sökande inför antagning. Hur du ska gå tillväga med ansökningsportfolion läser du på www.hb.se/ths/masterdesign/apply
Antal platser: 9
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Engelska
Studietid: Dag

Masterprogrammet i mode- och textildesign ger dig möjlighet att utveckla och fördjupa ditt kunnande som textil- eller modedesigner med avseende på konstnärlig, teknisk, teoretisk och reflekterande förmåga. Du får möjlighet till fördjupade praktikbaserade studier i form av projekt som utvecklas progressivt från ett ansökningsprojekt fram till avslutande examensarbete.

Innehåll

Mastersprogrammet har starkt fokus på projektarbete, där fördjupning och kunskap successivt byggs på mot avslutande examensarbete. Utbildningen omfattar två år om totalt 120 högskolepoäng, inklusive examensarbete om 30 högskolepoäng.

Upplägg

Masterprogrammet i mode- och textildesign har två inriktningar, modedesign och textildesign. Inriktning väljs vid ansökan till programmet.

Masterprogrammet kombinerar individuellt upplagda studier genom fyra större designprojekt med gemensamma kurser i designmetodik och konstnärligt utvecklingsarbete samt gemensamma designseminarium som löper parallellt med övriga kurser under hela studietiden. Den individuellt upplagda studieplanen tar sin utgångspunkt i studentens ansökningsprojekt. En rad kurser erbjuds som introduktion till arbete i verkstäder och lab. För att vidareutveckla, och fördjupa, studentens förståelse och kunnande vad beträffar textila tekniker och material läggs individuellt upplagda kursmoment in i designprojekten.

Programmet genomförs i en multidisciplinär miljö där lärare från en rad discipliner samlas, vilka kompletteras med gästlärare och externa handledare som tillför programmet specialiserad kompetens av olika slag, vilket ger studenterna en möjlighet att redan under studietiden forma professionella nätverk. Undervisningsmetodik har starkt fokus på handledning, seminarie- och workshopverksamhet. För att säkra kontinuitet har alla studenter en huvudhandledare som följer dem genom alla designprojekt, alla designkurser är dessutom positionerade i ett gemensamt ramverk; introduktion, seminarier och examina som samlar hela studentgruppen. Seminarierna utgör ett viktigt forum för diskussion kring pågående projekt och för att initiera kritisk analys.

Dokumenterad reflektion, i text, bild etc., kring resultat och process ingår i alla designprojekt. Genom att arbeta både med gestaltning och dokumenterad reflektion fördjupar studenten sina kunskaper och samtidigt sina möjligheter att diskutera ett givet arbete.

Examination baseras på bedömning av designarbete, muntlig och visuell presentation och dokumenterad reflektion i enlighet med givna lärandemål för varje kurs. Som opponenter på masterprogrammets examensarbeten engageras professorer och lektorer från främst designutbildningar i Norden eller yrkesverksamma designers inom studenternas specialområde.

Årskurs 1, 60 högskolepoäng
Estetisk teori - Designmetodik, 7,5 hp
Kursen syftar till att fördjupa studentens teoretiska förståelse av principer och grundvalar för systematiskt designarbete och att vidareutveckla deras förmåga att designa designprocessen genom att applicera teoretiska principer och grundvalar i praktiskt arbete. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 1b-c, 2a-c.

Estetisk teori - Designseminarier I, 7,5 hp
Kursen syftar till att introducera studenten till forskning och professionell utveckling inom textil- och modedesign. Kursen har också som syfte att träna studenten i en öppen kritisk diskussion kring sitt eget och andras arbeten. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 3a-b.

Konstnärligt utvecklingsarbete - avancerad nivå, 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens individuella konstnärliga förmåga och förmedla inblick i samtida konst och design genom studium i samtida strömningar. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 1a-c, 2a-c, 3a.

Designprojekt - Ansökningsprojekt, 7,5 hp
Kursen syftar till att förbereda och utveckla masterprogrammets ansökningsprojekt; att förbereda, utveckla och bestämma ett designprogram med utgångspunkt i det ansökningsprojekt som var grunden för students antagning till masterprogrammet. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 1a-c, 2a-b, 4a-b, 6a-b.

Designprojekt - Fördjupningsprojekt, 15 hp
Kursen syftar till fördjupad träning i designarbete; att fördjupa, och testa, givet designprogram genom en serie designexempel, t.ex. i samarbete med ett textil- och/eller modeföretag och/eller en organisation utifrån studentens val av inriktning. I kursen utvecklar studenten ett eget valt designprojekt med fokus på idéutveckling där hänsyn tas till miljömässiga, tekniska, marknadsmässiga och etiska aspekter. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 1a-c, 2a-c, 3a-b, 4a-b, 5a-c, 6a-b.

Valbara kurser om 15 hp
Möjlighet finns här att läsa introduktions- eller fördjupningskurser i textila tekniker som syftar till att ge kunskap om och skicklighet i olika tekniker, t ex: färgning, textiltryck och beredning, väv, trikå och stickat, konstruktion samt textil materiallära. Huvudfokus i kurserna inriktas mot lärandemål 6a-b.

Årskurs 2, 60 högskolepoäng
Estetisk teori - Designseminarier II, 7,5 hp
(Se Estetisk teori - Designseminarier I år 1.) Designseminarier II inkluderar designhistoria, som syftar till fördjupad reflektion kring, och kritisk granskning av, studentens eget arbete så som detta relateras till designhistoria i termer av artefakter, människor, rörelser och företag m.m. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 3a-b.

Designprojekt - Utvecklingsprojekt, 15 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens konstnärliga och kreativa förmåga genom experimentellt arbete med material, design och funktion i relation till mode och textil. Kursen syftar också till ett fördjupat perspektiv på designmetodik och designkoncept genom analys, utforskande och prövande; att vidareutveckla givet designprogram genom experimentellt designarbete. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 1a-c, 2a-c, 3a-b, 4a-b, 6a-b.

Designprojekt - Examensarbete, 30 hp
Kursen syftar till att genom seminarier och handledning förbereda studenten för det avslutande arbete som förväntas demonstrera excellens i textil- och modedesign med avseende på professionell och/eller experimentell praktik; att sammanfatta och utveckla en slutlig examenskollektion för visning/utställning. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 1a-c, 2a-c, 3ab, 4a-b, 5c, 6a-b.

Valbara kurser om 7,5 hp
Studenten väljer själv kurser i samråd med utbildningsledare.

Vidare studier

Utbildningen förbereder dig för konstnärliga forskarstudier inom mode- och textildesign.

Övrigt

Delar av utbildningen kan vara förlagd till annan ort.

Dnr. 597-15