Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Magisterprogram i Textilt Management

60 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82059
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Motivationsbrev och onlineintervju. För information och instruktioner, läs mer under rubriken **Innehåll**
Antal platser: 8
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk:
Studietid: Dag

Magisterutbildningen i Textilt Management ger dig en fördjupning i den textila värdekedjan från idé och design, via produktion och distribution till marknad och hantering av återflöden.

Innehåll

Upplägg

Det ettåriga magisterprogrammet omfattar två terminers heltidsstudier uppdelat i kurser enligt beskrivning nedan. Kurserna representerar på ett logiskt sätt en verklighetsnära progression i den textila värdekedjan, från idé och design till marknad, kundbeteende och restprodukthantering. Kurserna inom textilt management ger studenterna en fördjupning i området genom att betrakta den textila värdekedjan från tre perspektiv från innovation och design, från logistik och supply chain och slutligen från kund- och retailperspektivet. Kursutbudet har stark förankring i aktuell forskning inom textilt management med fokus på hållbarhet inom den textila värdekedjan, men även med forskning i angränsande ämnen som företagsekonomi och industriell ekonomi på Högskolan i Borås.

Utbildningens pedagogik tar sin utgångspunkt i Boråsmodellen viket innebär att studenterna använder och utvecklar sin informationssökningskompetens inom ramen för kurserna. Studiemetoden har inspirerats av PBL (problembaserat lärande) och kan beskrivas som självständig sökning, analys och bedömning av information (tidigare forskning och andra för sammanhanget relevanta källor) som startar i de frågeställningar och teman som presenteras i undervisningen. Omvänt ska studenten också tränas i att, med utgångspunkt i nyvunnen kunskap, identifiera problem och möjligheter samt identifiera intressanta frågeställningar för forskarsamhället och för praktiken. Särskild vikt läggs vid studentens förmåga att återföra forskningsresultat till praktikens företrädare. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer, seminarier och projektarbeten med individuell handledning.

Termin ett ska etablera den studiemetod som präglar utbildningen och studenten ska efter terminens slut ha goda kunskaper i informationssökning och källkritik. Detta uppnås genom att variera arbetsformerna i terminens fyra kurser så att studenten jobbar såväl individuellt som i olika gruppkonstellationer med att söka fram och presentera (skriftligen och muntligen) aktuell forskning i de frågor som behandlas. Undervisningen består av både traditionella föreläsningar som introducerar olika tema, och seminarier där studenterna tilldelas roller som föredragare, diskussionsledare eller diskutanter.

Vid terminsstart delas studenterna upp i två grupper baserat på bakgrundskunskaper. Studenter med en akademisk bakgrund inom det textila området (dvs. en kandidatexamen inom textilteknik, textilt management eller textil/mode design samt Textilekonomexamen eller motsvarande) registreras på grundkursen Introduktion till Textilt Management och industriell ekonomi (engelsk titel Introduction to Textile management and industrial economy) 3,5 hp. Syftet med denna kurs är att ge studenter utan förkunskaper inom industriell ekonomi en bra bas i dessa ämnen inför den fördjupning i ämnet som kommande kurser står för.

Studenter med en akademisk bakgrund inom företagsekonomi, industriell ekonomi eller motsvarande utan textil koppling läser istället grundkursen Affärsmannaskap i värdekedjor för textil och kläder (engelsk titel: Business in the textile- and apparel industry) 3,5 hp, som ger dessa studenter en grundläggande kunskap om den textila värdekedjan i modesektorn, från skapandet av nya kollektioner, produktionsstrategier till lanseringen på marknaden i ett varumärkesperspektiv samt grundläggande kunskap om textil materiallära. I denna kurs ingår workshops i de textila laboratorierna.

Utöver introduktionskurserna på 3,5 hp ingår följande gemensamma kurser i termin 1 (viss förändring i ordningen på kurser kan förekomma):

Hållbarhetsinriktade affärsmodeller i textil- och klädesindustrin, (4 hp)
Engelsk titel: Sustainability-oriented business models in apparel and textile industry Huvudområde: Textilt management (A1N), Industriell ekonomi (A1N)


Metodologi och vetenskapsteori inom Textilt Management (7,5 hp)
Engelsk titel: On Methodology and the Philosophy of Science in Textile Managment
Huvudområde: Textilt management (A1N), Företagsekonomi (A1N)

Management av produktutveckling och innovation i textil och konfektion, (7,5 hp)
Engelsk titel: Management of Product Development and Innovation in Apparel and Textile
Huvudområde: Textilt management (A1N), Industriell ekonomi (A1N)

Hållbar styrning av värdekedjor inom textil- och klädindustrin, (7,5 hp)
Engelsk titel: Sustainable supply chain management in apparel and textile
Huvudområde: Textilt management (A1N), Industriell ekonomi (A1N )

Termin två bygger vidare på kunskaperna inom Textilt Management med den sista fördjupningskursen som fokuserar på den textila värdekedjan utifrån kund- och retailperspektiv. Parallellt med denna kurs läser studenterna en kurs i projektledarskap och entreprenörskap som är en viktig faktor inom textil och konfektionsindustrin. Under sista perioden av andra terminen genomför studenten ett självständigt forskningsarbete som utmynnar i en magisteruppsats om 15 hp. Magisteruppsatsen ska ha hög relevans för ämnets kunskapsutveckling och för dess praktik. Studenten förväntas demonstrera ett kritiskt förhållningssätt och visa på en stor medvetenhet om samhällsvetenskaplig metod och dess tillämpning.

Under andra terminen läser studenterna följande kurser (viss förändring i ordningen på kurser kan förekomma)

Marknadsföring , försäljning och visuell kommunikation inom klädes- och modesektorn, (7,5 hp)
Engelsk titel: Fashion Retail Marketing and Visual Communication
Huvudområde: Textilt management (A1N), Industriell ekonomi (A1N)

Projektledning och entreprenörskap, (7,5 hp)
Engelsk titel: Project Management and Entrepreneurship
Huvudområde: Textilt management (A1N),

Självständigt arbete för magisterexamen i textilt management (15 hp)
Engelsk titel: Thesis for One Year Masters Degree in Textile Management
Huvudområde: Textilt management (A1E)

Övrigt

Motivationsbrev
I motivationsbrevet som ska skrivas på engelska, motiverar du varför just du ska få en plats vid det program du har sökt. Brevet
ska motivera varför du är lämpad att gå programmet och hur du förväntar dig programmet i förhållande till din framtida karriär.
Med brevet demonstrerar du också din kommunikativa förmåga. Om du har ansökt till mer än ett masterprogram inom Textilt
management (ansökningkoder: 82055, 82057, 82059) ska det vara tydligt i brevet vilka prioriteringar du gjort mellan de olika
programmen.

Följande måste vara tydligt i brevet:
Dina kontaktuppgifter: namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, ansökningsnummer.
Brevet får inte vara längre än en A4-sida exklusive kontaktuppgifter.
Ladda upp ditt motivationsbrev via meritfliken på "Mina sidor" på www.antagning.se
senast den 21 juni 2017.
Rekommenderat innehåll
Brevet ska ge läsaren en förståelse för vem du är, din akademiska bakgrund, din yrkeserfarenhet och din relation till ämnet
textil och mode. Beskriv också dina personliga egenskaper i projekt och individuellt arbete.

Intervju
De sökande som har valts ut för intervjuer kommer kontaktas med en tid och information för en intervju. Det är den sökandes
ansvar att nödvändiga programvaror är installerade på datorn, att internetuppkopplingen är tillräcklig och att det fotot på den
identifikationshandling som skickades in i samband med ansökan går att använda för identifiering vid intervjun.
Datum för intervjuerna kommer annonseras senare. Den tilldelade tiden för intervju är inte ombokningsbar. Ett schema
med intervjutider läggs upp på hemsidan.

Utbildningen har internationell rekrytering, och undervisningen bedrivs på engelska.

Dnr: