Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

60 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82041
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 15
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Hållbart samhällsbyggande är en unik magisterutbildning som sammanför kunskap i bygg-, energi- och samhällsplanering med kunskaper i hållbarhetsaspekter. Utbildningen leder till magisterexamen.

Innehåll

Hållbart samhällsbyggande är en påbyggnadsutbildning för dig som har förkunskaper i byggteknik/ekonomi, energiteknik och samhällsplanering och som med de grundkunskaperna vill jobba vidare med hållbarhetsaspekter i byggande. Du får kunskaper som företag och samhället efterfrågar. Du kan medverka i att leda byggprojekt och stadsutvecklingsprojekt med anknytning till alla hållbarhetsaspekter: miljö-, ekonomi och sociala aspekter. Du blir väl insatt i byggnaders och stadsdelars certifieringssystem, i livscykelanalys av byggnader och i vikten av systemtänkande och tvärvetenskaplighet för att hitta hållbara lösningar. Du kan medverka i att utreda hållbarhetsfrågor i komplexa frågeställningar samhällsbyggande, människor och organisationer emellan.

Under utbildningen övar du dig i att formulera hållbarhetsproblematiken i ett projekt, du lär dig att tillämpa nya rön när det gäller energieffektivt byggande med minsta miljöpåverkan och beaktande av sociala aspekter samt att inse vikten med en gränsöverskridande samverkan mellan professionens olika aktörer.

Under utbildningen diskuteras och arbetas med hållbarhetsfrågor och deras komplexitet genom verklighetsanknutna projekt. Speciell vikt läggs vid sociala-, ekonomiska och miljöaspekter och deras inverkan på varandra.
Som en röd tråd genom utbildningen används ett systemtänkande som möjliggörs av utbildningens tvärvetenskapliga karaktär. Under utbildningen får du pröva dina kunskaper i olika sammanhang då både problemformulering och lösningar kommer att variera utifrån olika systemavgränsningar.

Kurser

 • Hållbart samhällsbyggande - Miljö-, ekonomi, sociala aspekter, Stadens utmaningar, Brukarperspektivet
 • Robusta försörjningssystem
 • Byggnaden som system
 • Resurseffektivt byggande - LCA, LCC
 • Industriellt byggande - Logistik, Lean och BIM
 • Klassningssystem för byggnader och hållbara städer
 • Examensarbete - Hållbarhetsaspekter i praktiken


Byggutbildningens anknytning till professionen har en lång tradition på Högskolan I Borås vilket kännetecknar detta magisterprogram. Magisterprogrammet tillgodoser byggbranschens ökande behov för experter som är duktiga på att omvandla samhällets krav på hållbarhet till praktiska åtgärder. Flera aktörer från byggbranschen medverkar i utbildningen och utgör ett nätverk av framtida arbetsgivare och kunder:
- Borås kommun
- Borås Energi och Miljö
- Byggbranschens representanter i Borås kommun
- Lokala byggaktörer i Sjuhäradsbygden

Magistertbildningen grundas på flerårig erfarenhet från byggingenjörsprogrammet och genomförs i samarbetet med experter från SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Upplägg

Programmet utgör en ettårig påbyggnad på en traditionell ingenjörsutbildning. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt i flertalet kurser genom verklighetsanknutna projektarbeten. Kurssammanssättningen är av sådan karaktär att den ger en helhetsbild inom samhällsbyggande som belyser miljö, ekonomi och sociala aspekter och deras inbördes påverkan i förhållande till byggtekniska området.
Utbildningen är utformad för framtida arbete inom byggprojekt med komplexa hållbarhetsfrågor men är även anpassad för fortsatta studier på masternivå inom hållbart samhällsbyggande.
Utbildningen inleds med fyra kurser med syfte att möjliggöra grundläggande förståelse för ämnesområdet. Kurserna berör allmänna frågeställningar i huvudområdet byggteknik med särskilt betoning på kunskaper i systemgränssättning såsom stad, stadsdel, byggnad och resurseffektivt och industriellt byggande. I följande två kurser fördjupas kunskapen om stadens infrastruktur med fokus på olika tekniska system och i olika klassningssystem för hållbara stadsdelar både på global och lokal nivå. Sista momentet i utbildningen är examensarbetet, som ska knyta och integrera studenternas teoretiska kunskaper till hållbarhetsaspekter i praktiken.
Målgruppen för utbildningen är ingenjörsstudenter som har kunskaper i vetenskapsteori och metod inom byggteknik. I magisterutbildningen kommer studenterna att fortsätta fördjupa sig att beskriva och reflektera över olika vetenskapliga perspektiv och metoder inom byggteknik och tillhörande forskningsfält. Även andra discipliners arbetsmetoder och vetenskapliga förankring kommer att beröras genom utbildningens flerdisciplinära karaktär. Studenterna kommer att förfina förmågan inom informationssökning för att bevaka kunskapsutvecklingen och hitta specifik information inom ämnesområdet. Särskild vikt läggs vid att öva upp förmågan att identifiera och formulera på ett systematiskt sätt hållbarhetsfrågor i samhällsbyggnadsprocessen och att redogöra för och tillämpa olika former av analysmetoder. Kunskaper inom vetenskapsteori och metoder ingår som del i magisterutbildningens kurser och har som mål att forma studenternas värderingsförmåga och förhållningssätt inom kritisk analys av forskningsetiska frågor samt argumentation för egna ställningstaganden och reflektion över hur ett vetenskapligt förhållningssätt kan bidra till en hållbar samhällsbyggnadsprocess.
Forskning inom hållbart samhällsbyggande inom byggkollegiet är riktat mot byggd innemiljö och förädling av träprodukter med textila förstärkningar. I dagsläget sker all byggforskning på Ingenjörshögskolan i samarbetet med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Lärarna involverade i utbildningen är aktiva forskare eller verksamma i byggsektorn och har som mål att bibringa studenterna de senaste rönen inom hållbarhetscertifiering av byggnader och stadsdelar, resurseffektivt och fuktsäkert byggande, resurseffektiv ombyggnad och renovering av befintligt byggbestånd samt industriellt byggande med betoning på effektivisering och produktionstillökning.
Forskningsrönen inom området kommer in i utbildningen både genom studier av vetenskapliga grunden och forskningsteoretiska begrepp inom olika kurser men också genom att kritiskt granska och värdera kvalitet i vetenskapliga artiklar och studier. Särskild vikt läggs vid att hitta till det breda forskningsfältet knutet publicerat material och kritiskt granska dess relevans ur hållbarhetssynpunkt. Viktig del av forskningsmetodiken som studenter ska ägna sig åt under utbildningen är att genomföra vetenskaplig rapportering i skriftlig och muntlig form och att kunna kommunicera ut nyvunna kunskaper på ett pedagogiskt sätt till byggprofessionens andra aktörer.

 • Hållbart samhällsbyggande - miljö-, ekonomi och sociala aspekter, 7,5 hp, A1N, Ho Byggteknik

Kursen hållbart samhällsbyggande fokuserar på miljö, ekonomisk och social hållbarhet; påverkan och konflikter mellan aspekterna. Kursens mål är att medvetandegöra alla tre aspekter och optimera för utfallet.

 • Byggnaden som system, 7,5 hp, A1N, Ho Byggteknik

Kursen byggnaden som system behandlar till en början ystemgränsdragning och dess roll i problemformulering och lösning. Kursen sätter fokus på byggnaden som byggtekniskt system i samspel med installationsteknik och arkitektur.

 • Resurseffektivt byggande och LCA, LCC, 7,5 hp, A1N, Ho Byggteknik

Kursen resurseffektivt byggande och LCA, LCC handlar om energi- och materialeffektivt byggande; material- och energisystemval i en byggnad ur en livcykelperspektiv. Både renovering och ombyggnad av befintligt byggbestånd och nybyggnation behandlas.

 • Industriellt byggande -Logistik, Lean och BIM, 7,5 hp, A1N, Ho Byggteknik

Kursen industriellt byggande rör organisation och managementfrågor, upphandling och partnering. Logistikfrågor, Lean och byggprojektens ekonomi är i fokus under kursens gång integrerat med BIM. Både renovering och ombyggnad av befintligt byggbestånd och nybyggnation behandlas.

 • Robusta försörjningssystem, 7,5 hp, A1F, Ho Byggteknik

Kursen robusta försörjningssystem handlar om stadens infrastruktur och om tekniska systemens möjligheter. Klimatförändringarnas påverkan på de tekniska systemen läggs i fokus.

 • Klassningssystem för byggnader och hållbara städer, 7,5 hp, A1F, Ho Byggteknik

Kursen klassningssystem för byggnader och hållbara städer är en genomgång av befintliga nationella/internationella klassningssystem för byggnader och stadsdelar när det gäller hållbarhetscertifiering. Samhällspolitiska överväganden och vetenskapliga grunderna för systemen presenteras.

 • Examensarbete, 15 hp - hållbarhetsaspekter i praktiken, A1E, Ho Byggteknik

Kursen examensarbete utgör tillämpning av de kunskaper som förvärvats och utgör en del i ett pågående byggprojekt.

Övrigt

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.
Dnr: 768-14