Huvudmeny
Till anmälan

Masterprogram i resursåtervinning

120 högskolepoäng, heltid 100%

resursåtervinning

Masterprogrammet i resursåtervinning ges av Swedish Centre for Resource Recovery och är det enda i sitt slag i Sverige. Du som läser detta utvecklar din förmåga att analysera och lösa problem som handlar om att omhänderta, förädla och återvinna överblivna restprodukter till nyttigheter.

En sådan nyttig och säljbar produkt kan vara en detalj till fordonsindustrin tillverkad av biologiskt material som lätt kan återföras till kretsloppet. Det kan vara biogas eller etanol för att ersätta olja och bensin, men också el, värme och kyla som framställts på ett hållbart sätt ur avfall. Varför inte ett fiskfoder som både löser ett avfallsproblem och minskar utfiskning av haven? Oavsett om du kommer att arbeta som forskare eller arbeta inom näringsliv och förvaltning så blir du en global, kunnig och kompetent samhällsbyggare.
Du som väljer att läsa denna masterutbildning kommer i kontakt med många olika ämnesområden, som t.ex. bioteknik och energiteknik och materialteknik. Kurserna tar upp både internationella och nationella aspekter. Eftersom utbildningen är kopplad till den framgångsrika forskning som bedrivs inom området vid Swedish Centre for Resource Recovery, får du en nära kontakt med våra forskare. Vårt nätverk med företag, forskningsinstitut och kommuner garanterar också att du får en utbildning med ett innehåll som gör dig intressant för potentiella arbetsgivare.
Under det första året får du en överblick av hur resurser hanteras internationellt och nationellt, trender samt lagstiftning. Karaktärisering av avfall är viktigt för att kunna välja rätt återvinningsmetod. Du studerar förbränning och förgasning av avfall till el, värme och drivmedel samt biologiska metoder och tekniker för tillverkning av biodrivmedel som biogas och bioetanol ur avfall och andra resurser. Du kommer i kontakt med livscykelanalys, som är ett verktyg för att kunna bedöma vilken metod för åtgärder som kan vara mest lämplig ur miljösynpunkt.
Under andra året får du möjlighet att ytterligare fördjupa dig inom något område genom att under ett helt år delta i ett forskningsprojekt. Målet är att du skall producera ett utkast till en forskningsrapport eller vetenskaplig artikel.

Förkunskapskrav

Teknologie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen, 180 högskolepoäng, med inriktning mot maskinteknik, industriell ekonomi, energiteknik, kemiteknik, bioteknik, väg- och vattenteknik, textil teknik eller byggteknik
eller
kandidatexamen inom fysik eller kemi.
Dessutom krävs kunskaper i termodynamik samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Karriärvägar

Förutom jordbruks-, skogs- och industriavfall genereras idag mer än 2 miljarder ton hushållsavfall i världen per år. Avfallet förorsakar avsevärda miljöproblem, men är samtidigt en resurs som går att återvinna. Detta borgar för att resursåtervinning, som redan idag sysselsätter ett stort antal människor, även i fortsättningen kommer att vara en tillväxtbransch. Tänkbara arbetsgivare efter utbildningen är energibolag, bioprocessindustrier, konsultföretag, forskningsinstitut, återvinningsföretag, tillverkare av utrustning, offentlig förvaltning och övrig industri. Dina arbetsuppgifter kan t.ex. vara att arbeta med produkt- eller processutveckling, som miljöansvarig på företag. Du har också givetvis möjligheten att gå vidare till forskarutbildning inom området, i Sverige eller i utlandet.

Examen

Masterexamen

Språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82045
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 15
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Engelska
Studietid: Dag

Den första terminens kurser ökar din tvärtekniska kompetens inom området och ger dig en överblick över de möjligheter och över den problematik som berör resursåtervinning. Förutom rent tekniska frågeställningar tas även sociala aspekter upp, t.ex. hot mot människors försörjning, eftersom införandet av tekniska lösningar måste ha en acceptans i samhället för att kunna fungera.

Under termin två gör du ett inriktningsval mot något av följande områden: energi, polymerteknik eller industriell bioteknik. Under denna termin blir studierna mer praktiska. Du får göra laborationer och större projektarbeten och på så sätt fördjupa dina kunskaper kring komplexa frågeställningar. Datormodelleringar ingår också som ett viktigt moment. Om du väljer inriktningen mot energi fördjupar du dig mot termisk energiåtervinning, d.v.s. att producera el och värme men också kyla och fordonsbränslen genom olika termiska processer. Inriktningen mot polymerteknik ger dig kunskaper om materialutveckling och metoder som underlättar möjligheterna till hållbar återvinning av polymera material. Inriktningen mot industriell bioteknik fokuserar på biologisk energi- och materialutveckling, d.v.s. att med biologiska processer förädla avfall och andra restprodukter till biobränslen och nya material och produkter.

Under år två gör du i normalfallet ett examensarbete som omfattar ett helt läsår. Detta innebär att du får chansen att fördjupa dig i ett ämnesområde som intresserar dig. Examensarbetet görs individuellt. Om du inte gör ditt arbete ute i industrin eller vid ett utländskt universitet får du ingå i en av våra forskargrupper.

Under utbildningen läggs stor vikt vid muntlig och skriftlig presentation och att du skall förbättra din förmåga att inhämta och värdera information och forskningsresultat inom området.

Upplägg

Utbildningen omfattar två års heltidsstudier och är starkt knuten till den forskning som bedrivs inom forskarområdet Resursåtervinning vid Högskolan i Borås. Alla kurser är inom huvudområdet och klassas som avancerad nivå.
Då huvudområdet Resursåtervinning kräver ett flervetenskapligt förhållningssätt syftar kursutbudet under den första terminen till att ge studenterna bred kunskap och förståelse för huvudområdet. Studenterna skall också ges förutsättningar till fördjupning mot något av följande områden, energi, industriell bioteknik samt mot polymerteknik. År två fördjupas metodkunskap och kunskapen om ett visst område inom resursåtervinning ytterligare genom examensarbetet, 60 högskolepoäng.
Termin 1
Kurserna som ges under den första terminen är följande :

 • Resursåtervinning, 5 hp:
 • Energiomvandling ur avfall viktiga processteg, 5 hp
 • Livscykelanalys, 5 hp
 • Termisk energiåtervinning, 5 hp
 • Biobränsle och biologisk energiåtervinning, 5 hp
 • Introduktion till polymera material, 5 hp

Kursen Energiomvandling ur avfall befäster och utveckla studenternas kunskaper i teknisk termodynamik och lägger grunden till kommande kurser som termisk energiåtervinning.
Resursåtervinning ger en överblick av hur avfall hanteras internationellt och nationellt, trender och lagstiftning, liksom avfallskaraktärisering som är viktigt vid val av rätt återvinningsteknik. Sociala och ekonomiska aspekter som påtryckare eller hinder vid återvinning beaktas också i kursen.
Metodkursen Livscykelanalys fokuserar på LCA-metoden, dess tillämpningar och dess begränsningar.
Olika tekniker vid förbränning och förgasning av avfall till el, värme och drivmedel studeras i kursen Termisk energiåtervinning. Tonvikt läggs också på den problematik som är speciell för detta bränsleslag, bland annat den ökande korrosionsrisken och askhantering.
Kursen Biobränslen och biologisk behandling av avfall ger nödvändiga kunskaper för bedömning av olika processers energiutbyte och lämplighet vid biologisk framställning av drivmedel, framförallt biogas och bioetanol ur avfall och industriella restprodukter. Studenten får även kunskap i att uppskatta en bioreaktors storlek för denna typ av processer.
En överblick av polymerers användning i olika industriella tillämpningar från ett resursåtervinningsperspektiv utgör en viktig del i kursen Introduktion till polymera material.
Hållbarhetsaspekter tas upp och diskuteras återkommande i de olika kurserna.
Termin 2
Under terminen sker en första fördjupning mot något av följande områden, energi, industriell bioteknik samt mot polymerteknik. Under denna termin ökar inslaget av laborativa moment samt att större projektarbeten introduceras där mer komplexa frågeställningar hanteras. Inriktningskurser som ges beskrivs nedan;
Industriell bioteknik
Inriktningen fördjupar studentens kunskaper i biologisk energi- och materialåtervinning, d.v.s. konvertering av avfall och andra restprodukter till biobränslen och nya material. Kursblocket bygger framförallt på kurserna Biobränsle och biologisk avfallsbehandling, Resursåtervinning, Livscykelanalys samt Energiomvandling ur avfall.

 • Bioteknik, 15 hp
 • Bioprocessdesign, 15 hp

Kursblocket med kurserna Bioteknik och Bioprocessteknik behandlar bakterier och mikrosvampar med fokus mot resursåtervinning och viktiga produkter som mjölksyra, etanol och biogas. Design av processer med flow-sheet program utgör en viktig del, samt ekonomisk utvärdering och analys av olika . Studenterna erhåller även färdigheter i centrala cellbiologiska, biokemiska och mikrobiologiska metoder.
Studenter med kunskaper motsvarande kursen Bioteknik, 15 hp, läser kurser från någon av de andra inriktningarna. Dock kan de ej läsa kursen Processdesign produktion av energibärare.
För att läsa denna inriktning krävs förkunskaper i kemi, se under Övrigt.
Inriktningskurser energiteknik
Inriktningen ger studenterna en fördjupning i termisk energiåtervinning och i systemuppbyggnad och systemaspekter vid produktion av värme, kyla och el ur avfall. Blocket bygger framförallt vidare på kurserna Energiomvandling ur avfall och Termisk energiåtervinning, men Resursåtervinning och Livscykelanalys är även viktiga för de miljömässiga konsekvensanalyser som görs.

 • Introduktion till datormodellering, 7,5 hp
 • Modellering av förbränningsprocesser-teori och tillämpning, 7,5 hp
 • Processdesign produktion av energibärare, 15 hp

I kursen Introduktion till datormodellering får studenterna en inblick i modellering på molekylnivå samt modellering utifrån kinetiska och termodynamiska modeller. Modelleringskunskaperna breddas i Modellering av förbränningsprocesser teori och tillämpningar, där transportekvationerna för framförallt mass- och värmetransport appliceras på förbränningsprocessen.
I Processdesign produktion av energibärare, utför studenterna framförallt en systemstudie där ett system för energiåtervinning analyseras och bedöms ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel.
Inriktning polymerteknik
Inriktningen fördjupar studentens kunskaper om materialutveckling och metoder som underlättar möjligheterna till hållbar återvinning av polymera material. Kurserna Introduktion till polymera material, Resursåtervinning, Livscykelanalys utgör viktiga förkunskaper, men även Energiåtervinning ur avfall viktiga processteg.

 • Introduktion till datormodellering, 7,5 hp
 • Polymerteknologi, 7,5 hp
 • Polymera material och miljön, 15 hp

I kursen Introduktion till datormodellering får studenterna en inblick i modellering på molekylnivå samt modellering utifrån kinetiska och termodynamiska modeller.
Kursen Polymerteknologi går även igenom de centrala begreppen och koncepten relevanta för polymera materialens användning samt bearbetning som är nödvändiga vid återvinning .
I Polymera material och miljön behandlas polymera materials miljöpåverkan, samt hur de skall hanteras ur ett resursåtervinningsperspektiv. I kursen ingår därför materialåtervinning av plaster, kompositer och textila fibrer samt hur polymera material kan resthanteras med hjälp av bionedbrytning och tillverkas av biobaserade råvaror.
Kurser åk 2 (termin tre och fyra)
Termin 3 och 4 består endast av Examensarbete, 60 hp.
För att garantera fördjupad metodkunskap och väsentligt fördjupad kunskap skall studenten göra det självständiga arbetet inom den inriktning som studenten valt, d.v.s. energi, polymerteknik eller industriell bioteknik.
Examensarbetskursen innehåller, förutom det egna projektet, även undervisning och seminarier i informationssökning, vetenskapsteori och forskningsmetodik.
Vetenskapsteori och forskningsmetodik behandlas såväl generellt som specifikt kopplat till de olika studenternas respektive forskningsprojekt.

Övrigt

Utbildningen bedrivs på engelska.
Inriktningsval görs under hösten termin ett.
För inriktningen industriell bioteknik krävs godkänt resultat på kurser i kemi på högskole- eller universitetsnivå.
Dnr: 769-14

Andreas Nordin

Andreas gick från läkemedelsforskning
till studier i resursåtervinning

– Jag har alltid varit intresserad av återvinning och vad vi gör med alla de produkter som tillverkas, förklarar han.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: KMREC
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Forskarutbildningsutskottet - Resursåtervinning, 2014-04-15
Version: 4.0
Gäller från: HT 2017

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

Allmänna mål
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9.)
Utbildningens mål
Utbildningens övergripande mål är att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla och implementera system och tekniker som gynnar ett mer resurssnålt samhälle, framförallt inom material-, energi- och återvinningssektorn. I detta sammanhang skall utbildningen också ge sådana kunskaper och färdigheter att den studerande kan beakta och kritiskt granska hållbarhetsaspekter, internationella aspekter och etiska frågor. Utbildningen syftar också till att förbereda studenten för forskarutbildning.
Efter avslutad utbildning ska studenten
1. Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom resursåtervinning, inbegripet såväl brett kunnande som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av resursåtervinning samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Studenten skall också visa på fördjupad metodkunskap inom resursåtervinning.

2. Färdighet och förmåga

 • utifrån komplexa företeelser, problemställning och situationer som berör resursåtervinning även med begränsad information ha förmågan att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera denna utifrån ett tekniskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och, med adekvata metoder, genomföra och utvärdera kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom också bidra till kunskapsutvecklingen.
 • muntligt och skriftligt klart kunna redogöra för och diskutera slutsatser och resultat samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, såväl i nationella och internationella sammanhang.
 • ha förvärvat en sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att inom huvudområdet resursåtervinning göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Utbildningen omfattar två års heltidsstudier och är starkt knuten till den forskning som bedrivs inom forskarområdet Resursåtervinning vid Högskolan i Borås. Alla kurser är inom huvudområdet och klassas som avancerad nivå.
Då huvudområdet Resursåtervinning kräver ett flervetenskapligt förhållningssätt syftar kursutbudet under den första terminen till att ge studenterna bred kunskap och förståelse för huvudområdet. Studenterna skall också ges förutsättningar till fördjupning mot något av följande områden, energi, industriell bioteknik samt mot polymerteknik. År två fördjupas metodkunskap och kunskapen om ett visst område inom resursåtervinning ytterligare genom examensarbetet, 60 högskolepoäng.
Termin 1
Kurserna som ges under den första terminen är följande :

 • Resursåtervinning, 5 hp:
 • Energiomvandling ur avfall viktiga processteg, 5 hp
 • Livscykelanalys, 5 hp
 • Termisk energiåtervinning, 5 hp
 • Biobränsle och biologisk energiåtervinning, 5 hp
 • Introduktion till polymera material, 5 hp

Kursen Energiomvandling ur avfall befäster och utveckla studenternas kunskaper i teknisk termodynamik och lägger grunden till kommande kurser som termisk energiåtervinning.
Resursåtervinning ger en överblick av hur avfall hanteras internationellt och nationellt, trender och lagstiftning, liksom avfallskaraktärisering som är viktigt vid val av rätt återvinningsteknik. Sociala och ekonomiska aspekter som påtryckare eller hinder vid återvinning beaktas också i kursen.
Metodkursen Livscykelanalys fokuserar på LCA-metoden, dess tillämpningar och dess begränsningar.
Olika tekniker vid förbränning och förgasning av avfall till el, värme och drivmedel studeras i kursen Termisk energiåtervinning. Tonvikt läggs också på den problematik som är speciell för detta bränsleslag, bland annat den ökande korrosionsrisken och askhantering.
Kursen Biobränslen och biologisk behandling av avfall ger nödvändiga kunskaper för bedömning av olika processers energiutbyte och lämplighet vid biologisk framställning av drivmedel, framförallt biogas och bioetanol ur avfall och industriella restprodukter. Studenten får även kunskap i att uppskatta en bioreaktors storlek för denna typ av processer.
En överblick av polymerers användning i olika industriella tillämpningar från ett resursåtervinningsperspektiv utgör en viktig del i kursen Introduktion till polymera material.
Hållbarhetsaspekter tas upp och diskuteras återkommande i de olika kurserna.
Termin 2
Under terminen sker en första fördjupning mot något av följande områden, energi, industriell bioteknik samt mot polymerteknik. Under denna termin ökar inslaget av laborativa moment samt att större projektarbeten introduceras där mer komplexa frågeställningar hanteras. Inriktningskurser som ges beskrivs nedan;
Industriell bioteknik
Inriktningen fördjupar studentens kunskaper i biologisk energi- och materialåtervinning, d.v.s. konvertering av avfall och andra restprodukter till biobränslen och nya material. Kursblocket bygger framförallt på kurserna Biobränsle och biologisk avfallsbehandling, Resursåtervinning, Livscykelanalys samt Energiomvandling ur avfall.

 • Bioteknik, 15 hp
 • Bioprocessdesign, 15 hp

Kursblocket med kurserna Bioteknik och Bioprocessteknik behandlar bakterier och mikrosvampar med fokus mot resursåtervinning och viktiga produkter som mjölksyra, etanol och biogas. Design av processer med flow-sheet program utgör en viktig del, samt ekonomisk utvärdering och analys av olika . Studenterna erhåller även färdigheter i centrala cellbiologiska, biokemiska och mikrobiologiska metoder.
Studenter med kunskaper motsvarande kursen Bioteknik, 15 hp, läser kurser från någon av de andra inriktningarna. Dock kan de ej läsa kursen Processdesign produktion av energibärare.
För att läsa denna inriktning krävs förkunskaper i kemi, se under Övrigt.
Inriktningskurser energiteknik
Inriktningen ger studenterna en fördjupning i termisk energiåtervinning och i systemuppbyggnad och systemaspekter vid produktion av värme, kyla och el ur avfall. Blocket bygger framförallt vidare på kurserna Energiomvandling ur avfall och Termisk energiåtervinning, men Resursåtervinning och Livscykelanalys är även viktiga för de miljömässiga konsekvensanalyser som görs.

 • Introduktion till datormodellering, 7,5 hp
 • Modellering av förbränningsprocesser-teori och tillämpning, 7,5 hp
 • Processdesign produktion av energibärare, 15 hp

I kursen Introduktion till datormodellering får studenterna en inblick i modellering på molekylnivå samt modellering utifrån kinetiska och termodynamiska modeller. Modelleringskunskaperna breddas i Modellering av förbränningsprocesser teori och tillämpningar, där transportekvationerna för framförallt mass- och värmetransport appliceras på förbränningsprocessen.
I Processdesign produktion av energibärare, utför studenterna framförallt en systemstudie där ett system för energiåtervinning analyseras och bedöms ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel.
Inriktning polymerteknik
Inriktningen fördjupar studentens kunskaper om materialutveckling och metoder som underlättar möjligheterna till hållbar återvinning av polymera material. Kurserna Introduktion till polymera material, Resursåtervinning, Livscykelanalys utgör viktiga förkunskaper, men även Energiåtervinning ur avfall viktiga processteg.

 • Introduktion till datormodellering, 7,5 hp
 • Polymerteknologi, 7,5 hp
 • Polymera material och miljön, 15 hp

I kursen Introduktion till datormodellering får studenterna en inblick i modellering på molekylnivå samt modellering utifrån kinetiska och termodynamiska modeller.
Kursen Polymerteknologi går även igenom de centrala begreppen och koncepten relevanta för polymera materialens användning samt bearbetning som är nödvändiga vid återvinning .
I Polymera material och miljön behandlas polymera materials miljöpåverkan, samt hur de skall hanteras ur ett resursåtervinningsperspektiv. I kursen ingår därför materialåtervinning av plaster, kompositer och textila fibrer samt hur polymera material kan resthanteras med hjälp av bionedbrytning och tillverkas av biobaserade råvaror.
Kurser åk 2 (termin tre och fyra)
Termin 3 och 4 består endast av Examensarbete, 60 hp.
För att garantera fördjupad metodkunskap och väsentligt fördjupad kunskap skall studenten göra det självständiga arbetet inom den inriktning som studenten valt, d.v.s. energi, polymerteknik eller industriell bioteknik.
Examensarbetskursen innehåller, förutom det egna projektet, även undervisning och seminarier i informationssökning, vetenskapsteori och forskningsmetodik.
Vetenskapsteori och forskningsmetodik behandlas såväl generellt som specifikt kopplat till de olika studenternas respektive forskningsprojekt.

Förkunskapskrav

Teknologie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen, 180 högskolepoäng, med inriktning mot maskinteknik, industriell ekonomi, energiteknik, kemiteknik, bioteknik, väg- och vattenteknik, textil teknik eller byggteknik
eller
kandidatexamen inom fysik eller kemi.
Dessutom krävs kunskaper i termodynamik samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Examen

Utbildningen leder normalt till examen med inriktning. Inriktningarna återfinns under utbildningens innehåll. Efter avklarad utbildning motsvarande fordringarna för respektive inriktning i denna utbildningsplan, kan studenten efter ansökan till högskolan erhålla följande examen:
Teknologie masterexamen med huvudområde resursåtervinning inriktning

 • polymerteknik
 • energiteknik
 • industriell bioteknik

Engelsk översättning av examensbenämningen:
Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Resource Recovery specialisation

 • Polymer Technology
 • Energy Technology
 • Industrial Biotechnology

Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska). Diploma Supplement är en bilaga som beskriver den utfärdade examens plats i det svenska utbildningssystemet.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Alla kurser inom utbildningsprogrammet utvärderas (se högskolans policy för kursutvärdering).
Programansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på utbildningen systematiskt och regelbundet
inhämtas. Programansvarig ansvarar tillsammans med prefekt för att utbildningsprogrammet årligen utvärderas med studentdeltagande. Utvärderingen dokumenteras skriftligt och återförs till studenterna.

Övrigt

Utbildningen bedrivs på engelska.
Inriktningsval görs under hösten termin ett.
För inriktningen industriell bioteknik krävs godkänt resultat på kurser i kemi på högskole- eller universitetsnivå.
Dnr: 769-14

Kontakt


Programansvarig Anita Pettersson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen