Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Masterprogram i resursåtervinning

120 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82045
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 15
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Engelska
Studietid: Dag

Masterprogrammet i resursåtervinning ges av Swedish Centre for Resource Recovery och är det enda i sitt slag i Sverige. Du som läser detta utvecklar din förmåga att analysera och lösa problem som handlar om att omhänderta, förädla och återvinna överblivna restprodukter till nyttigheter.

Innehåll

Den första terminens kurser ökar din tvärtekniska kompetens inom området och ger dig en överblick över de möjligheter och över den problematik som berör resursåtervinning. Förutom rent tekniska frågeställningar tas även sociala aspekter upp, t.ex. hot mot människors försörjning, eftersom införandet av tekniska lösningar måste ha en acceptans i samhället för att kunna fungera.

Under termin två gör du ett inriktningsval mot något av följande områden: energi, polymerteknik eller industriell bioteknik. Under denna termin blir studierna mer praktiska. Du får göra laborationer och större projektarbeten och på så sätt fördjupa dina kunskaper kring komplexa frågeställningar. Datormodelleringar ingår också som ett viktigt moment. Om du väljer inriktningen mot energi fördjupar du dig mot termisk energiåtervinning, d.v.s. att producera el och värme men också kyla och fordonsbränslen genom olika termiska processer. Inriktningen mot polymerteknik ger dig kunskaper om materialutveckling och metoder som underlättar möjligheterna till hållbar återvinning av polymera material. Inriktningen mot industriell bioteknik fokuserar på biologisk energi- och materialutveckling, d.v.s. att med biologiska processer förädla avfall och andra restprodukter till biobränslen och nya material och produkter.

Under år två gör du i normalfallet ett examensarbete som omfattar ett helt läsår. Detta innebär att du får chansen att fördjupa dig i ett ämnesområde som intresserar dig. Examensarbetet görs individuellt. Om du inte gör ditt arbete ute i industrin eller vid ett utländskt universitet får du ingå i en av våra forskargrupper.

Under utbildningen läggs stor vikt vid muntlig och skriftlig presentation och att du skall förbättra din förmåga att inhämta och värdera information och forskningsresultat inom området.

Upplägg

Utbildningen omfattar två års heltidsstudier och är starkt knuten till den forskning som bedrivs inom forskarområdet Resursåtervinning vid Högskolan i Borås. Alla kurser är inom huvudområdet och klassas som avancerad nivå.
Då huvudområdet Resursåtervinning kräver ett flervetenskapligt förhållningssätt syftar kursutbudet under den första terminen till att ge studenterna bred kunskap och förståelse för huvudområdet. Studenterna skall också ges förutsättningar till fördjupning mot något av följande områden, energi, industriell bioteknik samt mot polymerteknik. År två fördjupas metodkunskap och kunskapen om ett visst område inom resursåtervinning ytterligare genom examensarbetet, 60 högskolepoäng.
Termin 1
Kurserna som ges under den första terminen är följande :

 • Resursåtervinning, 5 hp:
 • Energiomvandling ur avfall viktiga processteg, 5 hp
 • Livscykelanalys, 5 hp
 • Termisk energiåtervinning, 5 hp
 • Biobränsle och biologisk energiåtervinning, 5 hp
 • Introduktion till polymera material, 5 hp

Kursen Energiomvandling ur avfall befäster och utveckla studenternas kunskaper i teknisk termodynamik och lägger grunden till kommande kurser som termisk energiåtervinning.
Resursåtervinning ger en överblick av hur avfall hanteras internationellt och nationellt, trender och lagstiftning, liksom avfallskaraktärisering som är viktigt vid val av rätt återvinningsteknik. Sociala och ekonomiska aspekter som påtryckare eller hinder vid återvinning beaktas också i kursen.
Metodkursen Livscykelanalys fokuserar på LCA-metoden, dess tillämpningar och dess begränsningar.
Olika tekniker vid förbränning och förgasning av avfall till el, värme och drivmedel studeras i kursen Termisk energiåtervinning. Tonvikt läggs också på den problematik som är speciell för detta bränsleslag, bland annat den ökande korrosionsrisken och askhantering.
Kursen Biobränslen och biologisk behandling av avfall ger nödvändiga kunskaper för bedömning av olika processers energiutbyte och lämplighet vid biologisk framställning av drivmedel, framförallt biogas och bioetanol ur avfall och industriella restprodukter. Studenten får även kunskap i att uppskatta en bioreaktors storlek för denna typ av processer.
En överblick av polymerers användning i olika industriella tillämpningar från ett resursåtervinningsperspektiv utgör en viktig del i kursen Introduktion till polymera material.
Hållbarhetsaspekter tas upp och diskuteras återkommande i de olika kurserna.
Termin 2
Under terminen sker en första fördjupning mot något av följande områden, energi, industriell bioteknik samt mot polymerteknik. Under denna termin ökar inslaget av laborativa moment samt att större projektarbeten introduceras där mer komplexa frågeställningar hanteras. Inriktningskurser som ges beskrivs nedan;
Industriell bioteknik
Inriktningen fördjupar studentens kunskaper i biologisk energi- och materialåtervinning, d.v.s. konvertering av avfall och andra restprodukter till biobränslen och nya material. Kursblocket bygger framförallt på kurserna Biobränsle och biologisk avfallsbehandling, Resursåtervinning, Livscykelanalys samt Energiomvandling ur avfall.

 • Bioteknik, 15 hp
 • Bioprocessdesign, 15 hp

Kursblocket med kurserna Bioteknik och Bioprocessteknik behandlar bakterier och mikrosvampar med fokus mot resursåtervinning och viktiga produkter som mjölksyra, etanol och biogas. Design av processer med flow-sheet program utgör en viktig del, samt ekonomisk utvärdering och analys av olika . Studenterna erhåller även färdigheter i centrala cellbiologiska, biokemiska och mikrobiologiska metoder.
Studenter med kunskaper motsvarande kursen Bioteknik, 15 hp, läser kurser från någon av de andra inriktningarna. Dock kan de ej läsa kursen Processdesign produktion av energibärare.
För att läsa denna inriktning krävs förkunskaper i kemi, se under Övrigt.
Inriktningskurser energiteknik
Inriktningen ger studenterna en fördjupning i termisk energiåtervinning och i systemuppbyggnad och systemaspekter vid produktion av värme, kyla och el ur avfall. Blocket bygger framförallt vidare på kurserna Energiomvandling ur avfall och Termisk energiåtervinning, men Resursåtervinning och Livscykelanalys är även viktiga för de miljömässiga konsekvensanalyser som görs.

 • Introduktion till datormodellering, 7,5 hp
 • Modellering av förbränningsprocesser-teori och tillämpning, 7,5 hp
 • Processdesign produktion av energibärare, 15 hp

I kursen Introduktion till datormodellering får studenterna en inblick i modellering på molekylnivå samt modellering utifrån kinetiska och termodynamiska modeller. Modelleringskunskaperna breddas i Modellering av förbränningsprocesser teori och tillämpningar, där transportekvationerna för framförallt mass- och värmetransport appliceras på förbränningsprocessen.
I Processdesign produktion av energibärare, utför studenterna framförallt en systemstudie där ett system för energiåtervinning analyseras och bedöms ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel.
Inriktning polymerteknik
Inriktningen fördjupar studentens kunskaper om materialutveckling och metoder som underlättar möjligheterna till hållbar återvinning av polymera material. Kurserna Introduktion till polymera material, Resursåtervinning, Livscykelanalys utgör viktiga förkunskaper, men även Energiåtervinning ur avfall viktiga processteg.

 • Introduktion till datormodellering, 7,5 hp
 • Polymerteknologi, 7,5 hp
 • Polymera material och miljön, 15 hp

I kursen Introduktion till datormodellering får studenterna en inblick i modellering på molekylnivå samt modellering utifrån kinetiska och termodynamiska modeller.
Kursen Polymerteknologi går även igenom de centrala begreppen och koncepten relevanta för polymera materialens användning samt bearbetning som är nödvändiga vid återvinning .
I Polymera material och miljön behandlas polymera materials miljöpåverkan, samt hur de skall hanteras ur ett resursåtervinningsperspektiv. I kursen ingår därför materialåtervinning av plaster, kompositer och textila fibrer samt hur polymera material kan resthanteras med hjälp av bionedbrytning och tillverkas av biobaserade råvaror.
Kurser åk 2 (termin tre och fyra)
Termin 3 och 4 består endast av Examensarbete, 60 hp.
För att garantera fördjupad metodkunskap och väsentligt fördjupad kunskap skall studenten göra det självständiga arbetet inom den inriktning som studenten valt, d.v.s. energi, polymerteknik eller industriell bioteknik.
Examensarbetskursen innehåller, förutom det egna projektet, även undervisning och seminarier i informationssökning, vetenskapsteori och forskningsmetodik.
Vetenskapsteori och forskningsmetodik behandlas såväl generellt som specifikt kopplat till de olika studenternas respektive forskningsprojekt.

Övrigt

Utbildningen bedrivs på engelska.
Inriktningsval görs under hösten termin ett.
För inriktningen industriell bioteknik krävs godkänt resultat på kurser i kemi på högskole- eller universitetsnivå.
Dnr: 769-14