Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Textilingenjörsutbildning

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82105
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 36
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Framtidens textilbransch står inför stora förändringar. Nya material blir allt mer avancerade och finner ständigt nya användningsområden, men kräver också att vi tar hänsyn till en hållbar utveckling. Att kunna kombinera ditt intresse för textil och teknik och dessutom ha hela världen som ditt arbetsfält låter väl som en utmaning? Detta kan bli verklighet om du utbildar dig till textilingenjör.

Innehåll

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier motsvarande 180 högskolepoäng där huvudämnet Textilteknologi finns under samtliga år. Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, seminarier, studiebesök och handledning. Tredje året avslutas med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng.

Huvudämne: Textilteknologi 105 högskolepoäng
Läsår 1
Väveriteknik 7,5 hp
Trikåteknik 7,5 hp
Textil materiallära - grundkurs 7,5 hp
Konfektionsteknik 7,5 hp

Läsår 2
Färg och beredning 7,5 hp
Textil mekanik och hållfasthetslära 7,5 hp
Textilkemi med miljökemi 7,5 hp
Väveriteknik, påbyggnad 4,5 hp
Trikåteknik, påbyggnad 3 hp
Textil materialteknik 13,5 hp

Läsår 3
Textilteknisk fördjupning 15,0 hp
Val av fördjupning:
Teknisk och funktionell textil
Konfektionsteknik
Examensarbete 15,0 hp

Övriga ämnen: 75 högskolepoäng
Läsår 1
Linjär algebra 7,5 hp
Envariabelanalys 7,5 hp
Matematisk statistik 7,5 hp
Industridesign 7,5 hp

Läsår 2
Hållbar affärs- och produktutveckling 7,5 hp
Statistisk försöksplanering 4,5 hp
Projektstyrning 4,5 hp

Läsår 3
Kvalitets- och miljöstyrning 7,5 hp
Grundläggande företagsekonomi 7,5 hp
Produktionslogistik 7,5 hp
Vetenskaplig metod och kommunikation 7,5 hp

Upplägg

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier motsvarande 180 högskolepoäng där huvudämnet Textilteknologi finns under samtliga år. Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, seminarier, studiebesök och handledning. Tredje året avslutas med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng.
Huvudämne: Textilteknologi 111 högskolepoäng
Läsår 1
Väveriteknik 7,5 hp Mål 1.1, 2.1
Trikåteknik 7,5 hp Mål 1.1, 2.1
Textil materiallära - grundkurs 7,5 hp Mål 1.1, 2.5
Konfektionsteknik 7,5 hp Mål 1.1, 2.1
Läsår 2
Färgning och beredning 7,5 hp Mål 1.1, 2.1, 2.2, 2.6, 3.1, 3.2
Textil mekanik och hållfasthetslära 7,5 hp Mål 1.1-1.2
Textilkemi med miljökemi 7,5 hp Mål 1.2, 2.2
Väveriteknik, påbyggnad 4,5 hp Mål 1.1, 2.1
Trikåteknik, påbyggnad 3,0 hp Mål 1.1, 2.1
Vetenskaplig metod och textil materialteknik 13,5 hp Mål 1.1-1.2, 2.1-2.2, 2.4-2.6, 3.1
Läsår 3
Textilteknisk påbyggnad, material och metoder 7,5 hp Mål 1.1, 1.3, 2.1-2.4
Textilteknisk fördjupning 15,0 hp Mål 1.1-3.1
Val av fördjupning:
Teknisk och funktionell textil
Konfektionsteknik
Examensarbete 15,0 hp Mål 1.1-3.2
Övriga ämnen: 69 högskolepoäng
Läsår 1
Linjär algebra 7,5 hp Mål 1.2
Envariabelanalys 7,5 hp Mål 1.2
Matematisk statistik 7,5 hp Mål 1.2
Industridesign 7,5 hp Mål 1.3, 2.4
Läsår 2
Hållbar affärs- och produktutveckling 7,5 hp Mål 1.3, 2.2, 2.3, 3.1
Statistisk försöksplanering 4,5 hp Mål 1.2
Projektstyrning 4,5 hp Mål 1.3
Läsår 3
Kvalitets- och miljöstyrning 7,5 hp Mål 2.2, 2.6-3.1
Grundläggande företagsekonmi 7,5 hp Mål 1.3
Produktionsteknik och logistik 7,5 hp Mål 1.3

Vidare studier

Kandidatexamen ger behörighet till ettårig magisterutbildning alternativt tvåårig masterutbildning i textilteknik.

Övrigt

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förkomma. Undervisning kan, i vissa fall, ske på annan ort i Sverige eller utomlands. Utbildningen kvalificerar till studier på avancerad nivå inom ämnet.
Denna utbildningsplan ersätter tidigare plan med Dnr 520-00-510.
Mål enligt högskoleförordningen:
Högskoleingenjör
För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.
Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten:

 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten:

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten:

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Kandidatexamen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.