Huvudmeny

Design och konsumtion

15 högskolepoäng, deltid 50%

Om du skulle räkna igenom allt du har i ditt hem skulle du upptäcka att du har tusentals prylar. Allt är köpt och sannolikhet också tillverkat i industrin. Kulturellt har konsumtionen betydelse för identiteten; hur vi utformar våra sociala jag. Du berättar vem du är genom vad du köper. Identiteten som konsument är inte bara din egen; andra delar den också i ett kollektivt formspråk.

Den här kursen ger dig en orienterande kunskap om design och konsumtion, från det förindustriella samhället till dagens moderna. Du får kunskap om hur behov och efterfrågan på varor och tjänster uppkommer och skapar förutsättningar för design. Kursen ger dig en historisk och kulturell bakgrund till designens formspråk och estetik . Du lär dig också de generella, teoretiska grunderna i designarbetet samt hur forskningen idag kan arbeta med design som perspektiv. Dina lärare på kursen är historiker, etnologer och konstvetare men du möter också en yrkesverksam industridesigner. Kursen vänder sig till alla men särskilt till dig som arbetar med design ur någon aspekt. Det finns en profilering mot textil/mode och design. Men du som har andra erfarenheter eller intressen av design är självklart välkommen och hittar säkert också inspiration för ditt område. Kursen är en helt webbaserad distanskurs.

Innehåll

Kursen riktar uppmärksamheten på två moment i relationen design och konsumtion. Det första momentet beskriver historiska och kulturella förutsättningar för människors behov och efterfrågan på varor och tjänster i industrisamhället. Det andra momentet granskar hur föreställningen, själva idén om föremålet eller tjänsten teoretiskt växer fram och samspelar med faktorer som sociala, ekonomiska och kulturella mönster, traditioner, ny kunskap, behov mm för att slutligen materialiseras i skisser, planer och modeller.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Undervisningsform

Kursen ges som distanskurs med stöd av webbaserad lärplattform

Övrigt

Kursen är en fristående kurs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-16062
Urval: Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet
Antal platser: 85
Startar: 2016-08-29
Slutar: 2017-01-15
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Observera: Kursen ges helt på distans via den webbaserade lärplattformen PingPong
Studietid: Övrig tid

Kursplan

Kursplan i pdf
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: SDK011 (4)
Gäller från: HT 2009
Fastställd av: Grundutbildningsnämnden, 2009-12-16

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Textilekonomi (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: FE1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna förstå och översiktligt redogöra för konsumtionens historiska och kulturella betydelse samt dess utveckling i industrisamhället. Dessutom ska studenten kunna redogöra översiktligt för hur behov och efterfrågan idag metodiskt undersöks och analyseras som ett led i formgivningen av industriellt och maskinellt framställda produkter och tjänster.

Innehåll

Kursen riktar uppmärksamheten på två moment i relationen design och konsumtion. Det första momentet beskriver historiska och kulturella förutsättningar för människors behov och efterfrågan på varor och tjänster i industrisamhället. Det andra momentet granskar hur föreställningen, själva idén om föremålet eller tjänsten teoretiskt växer fram och samspelar med faktorer som sociala, ekonomiska och kulturella mönster, traditioner, ny kunskap, behov mm för att slutligen materialiseras i skisser, planer och modeller.

Undervisningsformer

Kursen ges som distanskurs med stöd av webbaserad lärplattform

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
  • Tentamen 1 7,5p Betygskala: UV1
  • Tentamen 2 7,5p Betygskala: UV2

För VG på hel kurs krävs VG på båda tentamina.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteraturSkapande handling: Om idéernas födelse, Birgerstam, P., Studentlitteratur (: 129) Modet att skapa, May, R., Natur och Kultur (: 339) An introduktion to design and culture, Sparke, P., Routledge (: 380) Design i fokus för produktutveckling: Varför ser saker ut som de gör?, Österlin, K., Liber Ekonomi (: 447) Konsumtionsrevolutionen. Om det moderna konsumtionssamhällets framväxt 1750-1900, Ahlberger, C., Historiska institutuinen. Göteborgs universitet (: 474) Konsumera rätt - ett svenskt ideal. Behov, hushållning och konsumtion, , Studentlitteratur (: 475) Staten, manufakturen och hemmamarknadens framväxt. I industrialismens tid. Mats Isacson(red), Nyberg, C., SNS-förlag (: 476) Kläder som andas, kroppar som formges. Kroppskonstruktioner, genus och sportmode. I kulturella perspektiv. Tema: Mode, kropp och konsumtion, Pettersson, M., Svensk etonologisk tidskrift (: 477) Klädd i drömmar: om mode, Wilson, E., (: 479) Modefabriken: Kreativt affärsmannaskap från insidan, Hedén, A. & McAndrew, J., (: 613)

ReferenslitteraturDen feministiska textilen Makt och mönster, Svensson, B. & Waldén, L. (red), Nordiska museets förlag (: 193) Design=Ekonomi, Eksell, O., Bokförlaget Arena AB (: 234) Den rationelle konsumenten. KF som folkuppfostrare 1899-1939, Aléx, P., (: 614) Det svenska folkhemsbygget. Om Kooperativa förbundets arkitktektkontor., Brunnström, L., (: 615) "Kantuntryck. Svenskt tygtryck 1720-1850". Nordiska museet. Iklädd identet: Historiska studier av kropp och kläder., Hurd m.fl. (red), Henschen, I., (: 616)

Studentinflytande och utvärdering

Studenternas synpunkter inhämtas systematiskt och regelbundet genom skriftlig kursvärdering efter avslutad kurs.

I övrigt hänvisas till högskolans policy för kursvärderingar och dokument utfärdade av institutionsstyrelse, studierektor och kursansvarig.

Övrigt

Kursen är en fristående kurs.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Lars G Strömberg
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum