Huvudmeny

Högskoletekniker i energi- och processteknik

120 högskolepoäng, heltid 100%

Bild på tre studenter iklädda vita labbrockar och sitter vid ett bord i en föreläsningssal

Många processindustrier förväntas inom de närmaste tio åren att ha ett stort behov av ny personal - bland annat inom drift och underhåll. Kärnkraftsindustrin och energi- och processbranschen är några exempel. Utbildningen i energi och processteknik har utformats i nära samarbete med processindustrin för att tillgodose detta behov.

Utbildningen är till största del förlagd i Varberg och är framtagen i nära samarbete med industrin som också har en aktiv roll genom att erbjuda projekt och studiebesök. Utbildningen ger möjlighet att under andra året specialisera sig mot något av områdena energi-, maskin- eller elektroteknik.

Första året får du i första hand de mest elementära grunderna inom ämnesområdena energi-, maskin-, kemi-, regler- och elektroteknik. Tillämpad matematik ser till att du även har de nödvändiga matematiska verktygen. Som en bonus erhåller du även E3-behörighet, vilket är ett krav för att kunna arbeta på ett svenskt kärnkraftverk. Grundpedagogiken går ut på att hela tiden kombinera teori med tillämpningar genom t.ex. studiebesök och projekt.

År 2 läser du under en termin valbara ingenjörskurser vid Högskolan i Borås, ort: Borås. Här väljer du efter dina intressen att specialisera dig mer inom mekaniskt eller elektriskt underhåll eller mot processdrift.

Studier eller praktik utomlands
Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
Möjlighet att ansöka om utlandspraktik inom programmet Minor Field Studies

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c.

Karriärvägar

Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta som drift- och underhållstekniker, kontrollrumstekniker eller med arbetsledning inom energi- och processbranschen. Du kan också arbeta inom fastighetsbranschen.

Examen

Högskoleexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Programmet är inställd.

Första året får du i första hand de mest elementära grunderna inom ämnesområdena energi-, maskin-, kemi-, regler- och elektroteknik. Tillämpad matematik ser till att du även har de nödvändiga matematiska verktygen. Som en bonus erhåller du även E3-behörighet, vilket är ett krav för att kunna arbeta på ett svenskt kärnkraftverk.
Grundpedagogiken är att ständigt kombinera teori med tillämpningar genom t.ex. studiebesök och projekt.
Under andra året läser du under en termin valbara ingenjörskurser på Institutionen Ingenjörshögskolan i Borås. Här väljer du efter dina intressen att specialisera dig mer inom mekaniskt eller elektriskt underhåll eller mot processdrift.

Studier eller praktik utomlands

 • Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
 • Möjlighet att ansöka om utlandspraktik inom programmet Minor Field Studies

Upplägg

Utbildningsprogrammet omfattar två års heltidsstudier (fyra terminer). Undervisningen består av försläsningar, övningar, laborationer och i vissa kurser även projektarbeten. Utbildningen innehåller baskurser som ger en god naturvetenskaplig och teknisk grund, samt kurser specifika för utbildningen. Andra året innehåller också ett arbetsplatsförlagt projektarbete.

Kurserna ger också s.k. E3 behörighet som är ett myndighetskrav för anställning inom driften vid svenska kärnkraftsverk. E3-behörighet innebär bland annat att man har kunskaper motsvarande gymnasiekurserna matematik D, fysik B och kemi A.

Högskolepoäng (hp) anges efter varje kurs:

Kurser år 1

 • Grundläggande maskinteknik, 10,5 hp
 • Grundläggande elteknik, 10,5 hp
 • Tillämpad matematik 1, 9 hp
 • Grundäggande energiteknik, 6 hp
 • Processkemi, 7,5 hp
 • Risk och säkerhet, 3 hp
 • Kraft- och värmeproduktion, 5 hp
 • Tillämpad matematik 2, 6 hp
 • IT och datorkunskap för drifttekniker, 2,5 hp


Kurser år 2

 • Processteknik, 7,5 hp
 • Grundläggande reglerteknik, 7,5 hp
 • Energiteknik för processtekniker, 7,5
 • Valbara fördjupningskurser, 3 x 7,5 hp, totalt 22,5 hp
 • Examensarbete för processtekniker - energi och process, 15 hp


Valbara fördjupningskurser väljs ur befintligt kursutbud inom områdena maskin-, elektro- och energiteknik. Dessa kurser ges i Borås.

Vidare studier

Utbildningen är i första hand anpassad för yrkesverksamhet inom processindustrin direkt efter examen. Möjligheten finns att studera till högskoleingenjör vid Högskolan i Borås.

Övrigt

Utbildningen ges på Campus Varberg.
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Dnr: 766-14

Annica BorgängAnnica håller koll på kärnkraften

Efter många års varvande mellan jobb och studier inom olika områden ville Annica Borgäng söka sig till en tryggare tillvaro. Hon läste upp sig på tekniskt basår sökte sedan till högskoleteknikerutbildningen i energi- och processteknik på Campus Varberg. Idag jobbar hon som processoperatör på kärnkraftverket Ringhals. Läs hela intervjun

Hans GrahnHans gjorde en helvändning − blev energi- och processtekniker

Hans Grahn ville bryta med sitt gamla yrkesliv och tog sig en funderare. Då snubblade han rakt på utbildningen till högskoletekniker i energi- och processteknik. Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan i pdf

Ladokkod: KENEP
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom teknik, 2016-02-26
Version: 11.1
Gäller från: HT 2016

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

För högskoleexamen inom ett tekniskt område skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoletekniker.

Kunskap och förståelse

För högskoleexamen inom ett tekniskt område skall studenten:

 • visa kunskap om det valda teknikområdet för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet


Färdighet och förmåga

För högskoleexamen inom ett tekniskt område skall studenten:

 • visa förmåga att identifiera, formulera och hantera tekniska frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det valda teknikområdet


Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleexamen inom ett tekniskt område skall studenten:

 • visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom det valda teknikområdet


Självständigt arbete (examensarbete)

För högskoleexamen inom ett tekniskt område skall studenten:

 • inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för programmet.


(Högskoleförordningen Bil. 2)

Specifika mål för högskoleexamen i energi- och processteknik.

Efter genomgången utbildning skall studenten:

 • kunna arbeta inom drift och underhåll inom den processtekniska industrin, t.ex. som drifttekniker
 • kunna ta i drift processutrustning med hjälp av en engelsk manual
 • kunna välja lämplig processutrustning, som t.ex. pumpar och värmeväxlare

Innehåll

Utbildningsprogrammet omfattar två års heltidsstudier (fyra terminer). Undervisningen består av försläsningar, övningar, laborationer och i vissa kurser även projektarbeten. Utbildningen innehåller baskurser som ger en god naturvetenskaplig och teknisk grund, samt kurser specifika för utbildningen. Andra året innehåller också ett arbetsplatsförlagt projektarbete.

Kurserna ger också s.k. E3 behörighet som är ett myndighetskrav för anställning inom driften vid svenska kärnkraftsverk. E3-behörighet innebär bland annat att man har kunskaper motsvarande gymnasiekurserna matematik D, fysik B och kemi A.

Högskolepoäng (hp) anges efter varje kurs:

Kurser år 1

 • Grundläggande maskinteknik, 10,5 hp
 • Grundläggande elteknik, 10,5 hp
 • Tillämpad matematik 1, 9 hp
 • Grundäggande energiteknik, 6 hp
 • Processkemi, 7,5 hp
 • Risk och säkerhet, 3 hp
 • Kraft- och värmeproduktion, 5 hp
 • Tillämpad matematik 2, 6 hp
 • IT och datorkunskap för drifttekniker, 2,5 hp


Kurser år 2

 • Processteknik, 7,5 hp
 • Grundläggande reglerteknik, 7,5 hp
 • Energiteknik för processtekniker, 7,5
 • Valbara fördjupningskurser, 3 x 7,5 hp, totalt 22,5 hp
 • Examensarbete för processtekniker - energi och process, 15 hp


Valbara fördjupningskurser väljs ur befintligt kursutbud inom områdena maskin-, elektro- och energiteknik. Dessa kurser ges i Borås.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c.

Examen

Högskoleexamen i energi- och processteknik
uppnås efter att samtliga obligatoriska kurser inom utbildningsprogrammet(Se under rubriken Innehåll)är godkända och att 30 högskolepoäng av de valbara kurserna är godkända.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Alla kurser inom utbildningsprogrammet utvärderas (se högskolans policy för kursutvärdering). Programansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på utbildningen systematiskt och regelbundet inhämtas. Programansvarig ansvarar tillsammans med prefekt för att utbildningsprogrammet årligen utvärderas. Utvärderingen genomförs tillsammans med lärare inom utbildningsprogrammet, studenter och professionsföreträdare. Utvärderingen dokumenteras skriftligt och återförs till studenterna.

Övrigt

Utbildningen ges på Campus Varberg.
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Dnr: 766-14

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Michael Tittus
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum


Skärmdump studentvloggen

Studentvloggen säsong 2


Vad händer en helt vanlig dag på högskolan? I Studentvloggen får du se studentlivet från insidan tillsammans med studenterna Sumejja, Ellen och deras vänner. Se vårens avsnitt i Studentvloggen!