Huvudmeny

Design för det goda livet

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Du har säkert stött på ordet Design i flera sammanhang. Är det formgivning eller klädmode? Har det något att göra med det moderna eller med det som är nytt i största allmänhet? Är det ett ord som medier använder för att beteckna något som är populärt och trendigt? Är design detsamma som god smak? Vad är i så fall dålig smak? Har Design som ord en historia? När du börjar vända och vrida på begreppet Design blir det genast inte så enkelt. Begreppet har flera praktiska betydelser för oss idag samtidigt som det är laddat med värderingar och kulturella symboler. Vetenskapligt spänner begreppet design över såväl humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Kursen är i den bemärkelsen mångvetenskaplig.

I kursen får du en bred orientering och du lär dig att kritiskt reflektera och diskutera kring och om design i din vardag såväl som i relation till kursens fem temata. Ekologi och design, Ekonomi och design, Etik och design, Estetik och design samt Ergonomi och design. Dessa fem E:n diskuteras ur olika vetenskapliga aspekter men är också är olika sätt att förhålla sig till hur vi ser på och lever med design idag. Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om vad design kan vara och hur design fungerar i vår vardag för att göra livet bättre att leva. Kursen är en helt webbaserad distanskurs.

Innehåll

 • Design och ekonomi
 • Design och ekologi
 • Design och etik
 • Design och estetik
 • Design och ergonomi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Undervisningsform

Kursen ges som distanskurs med stöd av webbaserad lärplattform.

Övrigt

Kursen är en fristående kurs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-12162
Urval: Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet
Antal platser: 85
Startar: 2016-08-29
Slutar: 2017-01-15
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Observera: Kursen ges helt på distans via den webbaserade lärplattformen PingPong
Studietid: Kväll

Kursplan

Kursplan i pdf
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: HDE02A (8)
Gäller från: VT 2011
Fastställd av: Grundutbildningsnämnden, 2010-09-22

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Konstvetenskap (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: KV1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Mål

Efter avslutad kurs med godkänt resultat, ska den studerande
- Kunna redovisa färdigheter i förmågan att reflektera över design som subjektiv erfarenhet och konkret företeelse i samhället
- Kunna redovisa grundläggande kunskaper och designens roll och kvaliteter i samhället och om design som livskvalitetshöjande kraft i relation till begrepp som demokrati, tillgänglighet, genus, integration och ett uthålligt samhälle.

Innehåll

 • Design och ekonomi
 • Design och ekologi
 • Design och etik
 • Design och estetik
 • Design och ergonomi

Undervisningsformer

Kursen ges som distanskurs med stöd av webbaserad lärplattform.

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Examinationsformer och betygsskala

- Inlämningsuppgift 7hp Betygsskala: UG
- Skriftlig inlämningsuppgift 0,5hp Betygsskala: UG

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ordinarie kurslitteratur

 • Vihma, S 2003: Designhistoria, Raster förlag
Design i fokus för produktutveckling: Varför ser saker ut som de gör?, Österlin, K., Liber Ekonomi (: 447) Angående design, Bergman, Carbonaro, Hallnäs, Thornqvist, CTF, THS (: 709)

Referenslitteratur

 • Design och estetik, Föreläsningsmanus i PDF-fil, Strömberg, L-G 2005
The Design of Everyday Things, Norman, D A., The MIT Press (: 14) Design and Aesthetics, Palmer , J. & Dodson, M., Routledge (: 23) Svensk industridesign - en 1900- talshistoria, Brunnström, L., Norstedts (: 103) Design for product understanding, Monö, R., Liber AB (: 154) Design=Ekonomi, Eksell, O., Bokförlaget Arena AB (: 234) The Role of Ethics in Practise of Design, Attfield, J., University Press (: 794) Design - vad är det? Med fokus på H55., Kring Kärnan Kulturmagasinet Helsingborgs museiförening, (: 795) Samhället som teater, Karlsson, I. & Ruth, A., Ordfront Förlag (: 796)

Studentinflytande och utvärdering

Studenternas synpunkter inhämtas systematiskt och regelbundet genom skriftlig kursvärdering efter avslutad kurs.

I övrigt hänvisas till högskolans policy för kursvärderingar och dokument utfärdade av institutionsstyrelse, studierektor och kursansvarig.

Övrigt

Kursen är en fristående kurs.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Lars G Strömberg
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum