Huvudmeny

Textildesign

180 högskolepoäng, heltid 100%

Lysande textil av Malin Bobeck

Textildesignutbildningen är en av få designutbildningar i Sverige med det textila materialet som utgångspunkt och är därmed ledande inom design och textil. I utbildningen får du utveckla din konstnärliga förmåga i syfte att skapa textilier för framtidens vardag. På Textilhögskolan får du de konstnärliga och professionella förutsättningar som krävs för en karriär inom textildesign nationellt och internationellt.

Allt i vår omgivning är design och mycket av det är textil eller textilrelaterat. Textildesignerns uppgift är att antingen som frilansande formgivare eller knuten till företag, utforma estetiska, funktionella, innovativa och miljövänliga textilier. Textildesign innebär också formgivning av mönster och textilt material, samt att hitta användningsområden för nya tekniker och material för framtida behov. Till utmaningarna hör både uttryck, funktion, miljö, ekonomi och producerbarhet.

På Textilhögskolan blir du en del av vår unika interdisciplinära utbildnings- och forskningsmiljö. Du kommer att arbeta tillsammans med studenter från andra program, t.ex. textilekonomer och textilingenjörer, vilket kommer att ge dig en bred förståelse för hur branschen fungerar och är uppbyggd. Förutom en egen arbetsplats med tillträde till ateljéer och bibliotek, får du tillgång till de helt unika verkstäderna med den senaste tekniken inom textil produktion och prototyputveckling. Detta ger dig gedigen kunskap i hela produktionsförloppet.

Fördjupning i de textila teknikerna trikå, väv och tryck står i fokus samt textil produktdesign, rumslig gestaltning och design av textila material. Designprocessen belyses ur flera perspektiv: estetiska, funktionella, miljömässiga, ekonomiska och teknologiska. Utbildningens baskurser ger grundläggande kunskap som du får tillämpa och utveckla i olika projekt med verklighetsanknytning. Målsättningen är att ge dig som student en grundläggande konstnärlig självsäkerhet i designprocessen, en teknisk skicklighet och ett utvecklat designspråk där innehåll och uttryck är lika viktigt för dig som relevant för marknad och publik.

Under utbildningen tränar du din förmåga att utveckla kreativitet, gestaltning, tekniska kunskaper, omvärldsbild i relation till design i kombination med entreprenörskap. Du uppmuntras att experimentera och gestalta produkter, i både konventionella och nya material och tekniker, för att finna nya områden och produkter. Du blir undervisad och får handledning av mycket kompetent personal med yrkeserfarenhet från branschen. Vissa kurser sker i samarbete med producenter eller andra beställare som uppdragsgivare.

Textildesignutbildningen ställer höga krav på din förmåga till självständigt arbete och på ditt personliga engagemang. Utbildningen vill stimulera till initiativförmåga och ett självständigt förhållningssätt både konstnärligt och till de sammanhang där du väljer att verka, för en nationell och internationell yrkeskarriär inom olika textildesignområden. Du har alla förutsättningar att bygga din kompetens för en framtid inom det textila designområdet. Under utbildningen tränas du i att utveckla din arbetsprocess och kreativa förmåga. Du utvecklas genom att experimentera och gestalta produkter, i både konventionella och nya material och tekniker, för att finna nya områden och produkter.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet. För särskild behörighet till utbildningen som leder till en konstnärlig kandidatexamen krävs: (i) konstnärlig gestaltande förmåga att på ett uttrycksfullt sätt arbeta, experimentera, illustrera och realisera textil och andra element för att uttrycka avsedd idé på begripligt sätt, (ii) teknisk förmåga i textila tekniker, t.ex. vävning, tryck, sömnad, broderi, trikå/stickning eller andra textila konstruktioner, (iii) viss kritisk-teoretisk kunskap om textil- och designområdet. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Ansökningsportfolio med särskilt ansökningsprov med avsikt att pröva och visa ovan formulerade behörighetskrav tillkännages i januari samma år som antagning sker till hösten. På textildesignutbildningen läggs vidare stor vikt vid designresearch, experiment för konstnärlig utveckling av designidéer, experiment och teknikträning i ateljéer och verkstäder. Därför är det viktigt att ansökningsportfolion visar förmåga att utveckla idéer från visuell research (materialinsamling och bearbetning av källmaterial) till intressanta färdiga verk (komposition och teknisk skicklighet).

En ansökan till utbildningsprogrammet sker genom styrkta formella meriter samt inskickad ansökningsportfolio innehållande de specificerade ansökningsproverna och CV. Hur du ska gå tillväga med ansökningsportfolion läser du på www.hb.se/ths/anmalan.

Urval
Bedömning av behörighet och urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover i portfolio, resultat av arbete med uppgift under provdag och intervju. I första steget sker en bedömning av portfolio med avseende på visad konstnärlig gestaltande förmåga, teknisk förmåga i textila tekniker och viss kritisk-teoretisk kunskap om textil- och designområdet. I nästa steg kallas ett flertal sökande till provdag. Vid provdag prövas den sökandes konstnärliga och tekniska förmågor och under intervjun diskuteras den sökandes kvalifikationer samt övriga meriter. Därefter sker slutlig bedömning av behörighet och rangordning av sökande inför antagning.

Urvalet görs bland dem som bedömts av bedömargruppen som behöriga utifrån nämnda kriterier och rankats högst i den samlade bedömningen av i ansökningsportfolion visade förmågor, lösande av provdagsuppgift och intervju. Andra meriter som exempelvis arbete/uppdrag inom mode, design och konst av kritisk, teknisk, konstnärlig karaktär kan vägas in under respektive förmåga i urval, men ej användas för behörighet. Sådana meriter kan exempelvis påverka om flera behöriga sökande i övrigt väger jämt.

Karriärvägar

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som textildesigner, material- och mönsterformgivare och produktutvecklare inom textil såväl nationellt som internationellt. Under åren har utexaminerade studenter gått vidare för att jobba på företag som Almedahls, Toyota, Åhléns, HM, KappAhl, Borgstena Textiles, Volvo, Craft, Lindex, Gudrun Sjödén och olika arkitektkontor. Medan vissa startar sina egna företag som exempelvis Mönsterverket eller Repa Studio, startar andra en karriär som frilansdesigner.

Examen

Konstnärlig kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-6208A
Sista anmälningsdag: 2016-04-15
Urval: Se Textilhögskolans hemsida www.hb.se/ths/anmalan för information om anmälan och ansökningsportfolio.
Antal platser: 15
Startar: 2016-08-29
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska, ev. Engelska
Studietid: Dag

Baskurserna ger grundläggande kunskaper som tillämpas och fördjupas i såväl konstnärliga som industrinära projekt.

Designprocessen belyses ur flera perspektiv som

 • historiska
 • metodiska
 • estetiska
 • funktionella
 • miljömässiga
 • ekonomiska
 • teknologiska
 • etiska


Den unika kombinationen av konstnärligt perspektiv och teknisk fördjupning ger dig de rätta förutsättningarna för en framtid inom det textila området.

På Textilhögskolan har varje designstudent sin egen arbetsplats, med tillgång till ateljéer, datasalar och verkstäder. Högskolebibliotektet ligger på gångavstånd.

Upplägg

Textildesignutbildningens grundläggande designmetodik utgörs av estetiska och konstnärliga förhållningssätt där gestaltningsförmågan i textildesign bygger på konstnärlig skicklighet och kunskap om designområdets etiska, tekniska, materiella, industriella samt ekonomiska möjligheter. Utbildningenbygger huvudsakligen på återkommande kursmoment som: Form och material, Designmetodik, Designestetik och Designprojekt enligt angiven progression. Utbildningens första år fokuseras på kunskaper i textila designprocesser genom omfattande kurser i form, material och uttryck i relation till grundläggande textila metoder. Under utbildningens andra år utvecklas de grundläggande designmetoderna mot textil som material för skapande av uttryck och funktion. Utbildningen innehåller ett flertal designprojekt varav Designprojekt 5 samt Examensarbetet är de mest omfattande. Nedan listas ingående kurser, viss förflyttning av kursmoment mellan läsår kan förekomma.

Årskurs 1, 60 högskolepoäng
Designmetodik 1: designutveckling, 7.5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens grundläggande kunskaper i designmetodik samt kunskaper i designutveckling genom studier och experimentella övningar med fokus på designprocessen för utveckling av designidéer i form och material. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b.

Form och material 1: uttryck och struktur, 15 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens grundläggande gestaltningsförmåga i textila material genom teoretisk undervisning och praktiska gestaltningsövningar i textil- och modeområdets form-, konstruktions-, material- och färgmässiga aspekter. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Designestetik 1: historia och samtid, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge ett grundläggande estetiskt perspektiv på textiliers och kläders historiska utveckling med avseende på form-, material- och begreppsstudier genom rekonstruktions-, skiss- och textstudier. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 3a-b, 4a-b, 6a-b.

Form och material 2: material och uttryck, 6,0 hp
Kursen syftar till att fördjupa studentens grundläggande experimentella och professionella gestaltningsförmåga i traditionella och nya material samt manipulation och bearbetning av material genom teoretisk undervisning och praktiska övningar. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Teknik och uttryck 1: färgeri, tryck och beredning, 13,5 hp
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i textiltryck, digitaltryck samt färgeri- och beredningstekniker genom teoretisk undervisning och experimentella gestaltningsövningar. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2a-b, 4a-b, 6a-b

Designprojekt 1: mönster, yta och 3D form 10,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens experimentella och professionella gestaltningsförmåga med utgångspunkt i mönsterkomposition, textiltryckstekniker samt färgeri- och beredningstekniker. Kursen syftar även till att planera, genomföra och presentera designarbete från idé till färdigställande av textilier i relation till 3D form. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Årskurs 2, 60 högskolepoäng
Teknik och uttryck 2: stickat och trikå, 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens konstnärliga förmåga i trikå och stickat genom teoretisk undervisning och experimentell undersökning av olika trikåteknikers uttrycksmässiga och funktionella möjligheter. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2a-b, 4a-b, 6a-b.

Designprojekt 2: elasticitet och struktur 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens tekniska färdigheter för konstnärlig gestaltning genom experimentell stickning, självständigt konstnärligt designarbete samt att planera, genomföra och presentera designarbete från idé till färdigställande av en kollektion trikåtextilier genom formexperiment. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Designestetik 2: perspektiv och principer, 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla kunskap om teoretiska traditioner inom textildesign genom att studera såväl dominerade internationella som specifikt geografiska perspektiv med referens till en samtida utveckling av experimentell och professionell praktik. Vidare utvecklas studenten i att beskriva och kritiskt diskutera sitt eget arbete utifrån de olika perspektiv som tas upp i kursen. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Teknik och uttryck 3: väv, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i textil formgivning med inriktning mot väv, både industriell vävning och handvävning genom teoretisk undervisning och praktiska gestaltningsövningar. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2a-b, 4a-b, 6a-b.

Designprojekt 3: konstruktion och skala 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens tekniska färdigheter för konstnärlig gestaltning genom experimentell väv, samt att planera, genomföra och presentera designarbete från idé till färdigställande av en kollektion vävda textilier genom experiment i relation till skala och rumslighet. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Designestetik 3: kritik och bedömning, 4,5 hp
Kursen syftar till att utveckla ett självkritiskt perspektiv på eget och andras designarbete genom begreppsutveckling, kritisk granskning och jämförelse samt konkret form- och materialmässig vidareutveckling av ett tidigare designarbete. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 6a-b.

Hållbar affärs- och produktutveckling, 7,5 hp
Kursen syftar till att studenten ska kunna identifiera och hantera miljömässiga och etiska aspekter inom textila processer inom textilindustrin. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2b, 5a-b

Designmetodik 2: samtidskonst och textil, 7,5 hp
Kursen syftar till att utforska och förvärva förtrolighet med samtidskonstens metoder samt att kunna sätta dessa i relation till designmetodik för textildesign genom gestaltningsövningar utifrån olika metoder. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b.

Utställningsteknik, 3.0 hp
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap och förståelse för projektledning och planering för utställning av textilier och textila artefakter genom undervisning och praktiska utställningsprojekt. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2b, 3a, 5a.

Årskurs 3, 60 högskolepoäng
Designprojekt 4: tillämpad design, 15 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens färdigheter och förmågor inom tillämpat designarbete utifrån givna uttrycksmässiga, funktionella, tekniska och marknadsmässiga aspekter genom verksamhetsförlagd utbildning. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Designmetodik 3: designforskning. 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens grundläggande färdigheter i designforskning genom experimentell designmetod samt kunskaper om grundläggande begrepp inom forskning utifrån ett vetenskapligt perspektiv på konst och design. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b.

Designprojekt 5: specialisering, 15,0 hp
Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper inom vald teknik (väv, trikå och/eller tryck- och beredningstekniker). Utifrån utveckling av given designidé och konstnärligt problem genom experimentellt gestaltande arbete i valfri teknik fördjupas studentens konstnärliga skicklighet. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Examensarbete, 15 hp
Kursen syftar till att studenten ska tillämpa konstnärliga teoretiska och praktiska kunskaper som inhämtats under studietiden genom ett självständigt utfört examensarbete. Studenten dokumenterar och genomför designprocessen utifrån konstnärliga och industriella förutsättningar samt motiverar, analyserar och kritiskt reflekterar över den egna designprocessen. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Textil kommunikation och portfolio, 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att dokumentera och presentera undersökande designarbete i portfolioformat. Kursen syftar också till att utveckla studentens förmåga i dokumentation och presentation av undersökande konstforskning och tillämpad designutveckling genom projektarbete. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 3a-b, 5a.

Vidare studier

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, 120 högskolepoäng.

Övrigt

Utbildningen ger möjlighet till vidare studier på avancerad nivå såsom magister- och masternivå, t.ex. den konstnärliga masterutbildning i mode- och textildesign vid Textilhögskolan.

Delar av utbildningen kan vara förlagd till annan ort.

Dnr. 556-15

Lisa FredinTufft, fritt och väldigt roligt på textildesignutbildningen

Lisa Fredin beskriver utbildningen som fri, med tuffa, kompetenta lärare och en möjlighet att rikta sig mot ett konstnärligt uttryck.
– Framför allt har jag märkt att utbildningen är bredare än jag först trodde. Läs hela intervjun

 

Linda Worbin

Textildesign - en dörröppnare till forskningen

- Att forska var aldrig något mål för mig när jag började studera. Däremot har jag alltid drivits av att jobba över gränserna och blanda nya material med andra tekniker. Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan i pdf
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: DTDES
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning, 2016-01-29
Version: 13.1
Gäller från: HT 2016

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

Syfte
Kandidatprogrammet i textildesign syftar till att utveckla studentens kunnande som textildesigner med avseende på konstnärlig, teknisk, teoretisk och reflekterande förmåga. Programmet erbjuder praktikbaserade studier i form av ett antal projektkurser med progressiv utveckling från årskurs ett fram till avslutande examensarbete.

Särskild vikt läggs vid målen att studenten vid examen skall visa färdighet och förmåga som textildesigner, visa konstnärlig skicklighet, samt visa förmåga till kritisk reflektion gentemot dessa beståndsdelar inom det vittomfattande designfältet.

Kritisk reflektion är integrerad i kurser som relaterar historisk designanalys och designteori till en rad olika applikationer, från projekt som fokuserar på individuellt arbete till projekt i samverkan med företag, institut och organisationer. Programmet syftar till att utveckla studentens förmåga att identifiera, formulera och föreslå lösningar till gestaltningsmässiga problem. Utifrån bekantskap med designområdet som helhet utbildas studenterna i att utvärdera och ge kritik på sitt eget och andras arbete, samt att sätta detta arbete i ett sammanhang. På så vis stärker programmet individens konstnärliga och tekniska färdigheter med målet att utbilda professionella designers av hög konstnärlig nivå och/eller för en masterutbildning inom designområdet.

Som grund för det konstnärliga uttrycket läggs det i programmet stor vikt vid att utveckla studentens förståelse och kunskap om tekniker och material som specifikt, men inte uteslutande, rör textildesign. Reflektion kring frågor om hållbar utveckling är en viktig del av detta. Det arbete som tas fram inom programmet sträcker sig från kritiskt konstnärligt arbete som ger förslag på alternativ design till prototyper som introducerar nya avancerade tekniker och material.

Programmet inriktas mot grundläggande kunskap, förståelse och färdigheter inom textildesignområdet med fokus på undersökande av form, material och teknik. I det avslutande examensarbetet sammanfattas studentens förståelse och färdigheter genom ett självständigt gestaltande arbete med tillhörande dokumenterad presentation av och reflektion kring utgångspunkter, arbetssätt och resultat.

Lärandemål
Efter att ha genomfört kandidatprogrammet förväntas studenterna uppvisa grundläggande färdigheter och förmågor i textildesign samt kunskap och förståelse för ämnesområdet vad gäller reflektion, presentation och diskussion. Efter avslutad utbildning med godkänt resultat ska studenten kunna:

1. Design
a) Visa grundläggande färdigheter och förmågor i textildesign med avseende på experimentellt och professionellt arbete.
b) Visa färdighet i att utveckla ett konstnärligt språk som grund för ett självständigt gestaltande samt ha förmåga att uttrycka och gestalta idéer på ett professionellt sätt.

2. Designmetodik
a) Visa färdighet och förmåga i att tillämpa förvärvade kunskaper i designmetodik och designteori i såväl experimentellt som professionellt arbete.
b) Visa färdighet och förmåga att samarbeta med andra yrkesgrupper i designprocessen och genomföra konstnärliga uppgifter inom givna ramar.

3. Designdiskurs
a) Presentera, kontextualisera och kritiskt diskutera sitt eget och andras designarbete med referens till en samtida utveckling av experimentell och professionell praktik.
b) Visa kunskap och förståelse för att inom textildesignområdet beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt.

4. Designestetik
a) Tillämpa förvärvade kunskaper om kompositionsmetoder, formprinciper och designuttryck som grund för utveckling av ett eget formspråk och individuellt produktskapande.
b) Visa grundläggande kunskap och förståelse för designarbetets teoretiska och praktiska grund i konstnärliga problemställningar.

5. Designetik
a) Demonstrera grundläggande kunskaper om och förståelse för samspelet mellan design, produktion, marknadsföring och profilering av produkter och service i relation till designpraktiken och dess samhälleliga implikationer.
b) Visa förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar i designarbete med hänsyn till relevanta kulturella och etiska aspekter samt frågeställningar om hållbarhet.

6. Material och tekniker
a) Visa grundläggande kunskaper om och färdigheter i textila tekniker genom experimentellt arbete.
b) Visa grundläggande kunskaper om textila material, deras egenskaper och uttrycksmöjligheter genom experimentellt arbete.

Innehåll

Textildesignutbildningens grundläggande designmetodik utgörs av estetiska och konstnärliga förhållningssätt där gestaltningsförmågan i textildesign bygger på konstnärlig skicklighet och kunskap om designområdets etiska, tekniska, materiella, industriella samt ekonomiska möjligheter. Utbildningenbygger huvudsakligen på återkommande kursmoment som: Form och material, Designmetodik, Designestetik och Designprojekt enligt angiven progression. Utbildningens första år fokuseras på kunskaper i textila designprocesser genom omfattande kurser i form, material och uttryck i relation till grundläggande textila metoder. Under utbildningens andra år utvecklas de grundläggande designmetoderna mot textil som material för skapande av uttryck och funktion. Utbildningen innehåller ett flertal designprojekt varav Designprojekt 5 samt Examensarbetet är de mest omfattande. Nedan listas ingående kurser, viss förflyttning av kursmoment mellan läsår kan förekomma.

Årskurs 1, 60 högskolepoäng
Designmetodik 1: designutveckling, 7.5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens grundläggande kunskaper i designmetodik samt kunskaper i designutveckling genom studier och experimentella övningar med fokus på designprocessen för utveckling av designidéer i form och material. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b.

Form och material 1: uttryck och struktur, 15 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens grundläggande gestaltningsförmåga i textila material genom teoretisk undervisning och praktiska gestaltningsövningar i textil- och modeområdets form-, konstruktions-, material- och färgmässiga aspekter. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Designestetik 1: historia och samtid, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge ett grundläggande estetiskt perspektiv på textiliers och kläders historiska utveckling med avseende på form-, material- och begreppsstudier genom rekonstruktions-, skiss- och textstudier. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 3a-b, 4a-b, 6a-b.

Form och material 2: material och uttryck, 6,0 hp
Kursen syftar till att fördjupa studentens grundläggande experimentella och professionella gestaltningsförmåga i traditionella och nya material samt manipulation och bearbetning av material genom teoretisk undervisning och praktiska övningar. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Teknik och uttryck 1: färgeri, tryck och beredning, 13,5 hp
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i textiltryck, digitaltryck samt färgeri- och beredningstekniker genom teoretisk undervisning och experimentella gestaltningsövningar. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2a-b, 4a-b, 6a-b

Designprojekt 1: mönster, yta och 3D form 10,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens experimentella och professionella gestaltningsförmåga med utgångspunkt i mönsterkomposition, textiltryckstekniker samt färgeri- och beredningstekniker. Kursen syftar även till att planera, genomföra och presentera designarbete från idé till färdigställande av textilier i relation till 3D form. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Årskurs 2, 60 högskolepoäng
Teknik och uttryck 2: stickat och trikå, 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens konstnärliga förmåga i trikå och stickat genom teoretisk undervisning och experimentell undersökning av olika trikåteknikers uttrycksmässiga och funktionella möjligheter. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2a-b, 4a-b, 6a-b.

Designprojekt 2: elasticitet och struktur 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens tekniska färdigheter för konstnärlig gestaltning genom experimentell stickning, självständigt konstnärligt designarbete samt att planera, genomföra och presentera designarbete från idé till färdigställande av en kollektion trikåtextilier genom formexperiment. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Designestetik 2: perspektiv och principer, 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla kunskap om teoretiska traditioner inom textildesign genom att studera såväl dominerade internationella som specifikt geografiska perspektiv med referens till en samtida utveckling av experimentell och professionell praktik. Vidare utvecklas studenten i att beskriva och kritiskt diskutera sitt eget arbete utifrån de olika perspektiv som tas upp i kursen. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Teknik och uttryck 3: väv, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i textil formgivning med inriktning mot väv, både industriell vävning och handvävning genom teoretisk undervisning och praktiska gestaltningsövningar. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2a-b, 4a-b, 6a-b.

Designprojekt 3: konstruktion och skala 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens tekniska färdigheter för konstnärlig gestaltning genom experimentell väv, samt att planera, genomföra och presentera designarbete från idé till färdigställande av en kollektion vävda textilier genom experiment i relation till skala och rumslighet. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Designestetik 3: kritik och bedömning, 4,5 hp
Kursen syftar till att utveckla ett självkritiskt perspektiv på eget och andras designarbete genom begreppsutveckling, kritisk granskning och jämförelse samt konkret form- och materialmässig vidareutveckling av ett tidigare designarbete. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 6a-b.

Hållbar affärs- och produktutveckling, 7,5 hp
Kursen syftar till att studenten ska kunna identifiera och hantera miljömässiga och etiska aspekter inom textila processer inom textilindustrin. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2b, 5a-b

Designmetodik 2: samtidskonst och textil, 7,5 hp
Kursen syftar till att utforska och förvärva förtrolighet med samtidskonstens metoder samt att kunna sätta dessa i relation till designmetodik för textildesign genom gestaltningsövningar utifrån olika metoder. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b.

Utställningsteknik, 3.0 hp
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap och förståelse för projektledning och planering för utställning av textilier och textila artefakter genom undervisning och praktiska utställningsprojekt. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2b, 3a, 5a.

Årskurs 3, 60 högskolepoäng
Designprojekt 4: tillämpad design, 15 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens färdigheter och förmågor inom tillämpat designarbete utifrån givna uttrycksmässiga, funktionella, tekniska och marknadsmässiga aspekter genom verksamhetsförlagd utbildning. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Designmetodik 3: designforskning. 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens grundläggande färdigheter i designforskning genom experimentell designmetod samt kunskaper om grundläggande begrepp inom forskning utifrån ett vetenskapligt perspektiv på konst och design. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b.

Designprojekt 5: specialisering, 15,0 hp
Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper inom vald teknik (väv, trikå och/eller tryck- och beredningstekniker). Utifrån utveckling av given designidé och konstnärligt problem genom experimentellt gestaltande arbete i valfri teknik fördjupas studentens konstnärliga skicklighet. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Examensarbete, 15 hp
Kursen syftar till att studenten ska tillämpa konstnärliga teoretiska och praktiska kunskaper som inhämtats under studietiden genom ett självständigt utfört examensarbete. Studenten dokumenterar och genomför designprocessen utifrån konstnärliga och industriella förutsättningar samt motiverar, analyserar och kritiskt reflekterar över den egna designprocessen. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Textil kommunikation och portfolio, 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att dokumentera och presentera undersökande designarbete i portfolioformat. Kursen syftar också till att utveckla studentens förmåga i dokumentation och presentation av undersökande konstforskning och tillämpad designutveckling genom projektarbete. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 3a-b, 5a.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet. För särskild behörighet till utbildningen som leder till en konstnärlig kandidatexamen krävs: (i) konstnärlig gestaltande förmåga att på ett uttrycksfullt sätt arbeta, experimentera, illustrera och realisera textil och andra element för att uttrycka avsedd idé på begripligt sätt, (ii) teknisk förmåga i textila tekniker, t.ex. vävning, tryck, sömnad, broderi, trikå/stickning eller andra textila konstruktioner, (iii) viss kritisk-teoretisk kunskap om textil- och designområdet. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Ansökningsportfolio med särskilt ansökningsprov med avsikt att pröva och visa ovan formulerade behörighetskrav tillkännages i januari samma år som antagning sker till hösten. På textildesignutbildningen läggs vidare stor vikt vid designresearch, experiment för konstnärlig utveckling av designidéer, experiment och teknikträning i ateljéer och verkstäder. Därför är det viktigt att ansökningsportfolion visar förmåga att utveckla idéer från visuell research (materialinsamling och bearbetning av källmaterial) till intressanta färdiga verk (komposition och teknisk skicklighet).

En ansökan till utbildningsprogrammet sker genom styrkta formella meriter samt inskickad ansökningsportfolio innehållande de specificerade ansökningsproverna och CV. Hur du ska gå tillväga med ansökningsportfolion läser du på www.hb.se/ths/anmalan.

Urval
Bedömning av behörighet och urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover i portfolio, resultat av arbete med uppgift under provdag och intervju. I första steget sker en bedömning av portfolio med avseende på visad konstnärlig gestaltande förmåga, teknisk förmåga i textila tekniker och viss kritisk-teoretisk kunskap om textil- och designområdet. I nästa steg kallas ett flertal sökande till provdag. Vid provdag prövas den sökandes konstnärliga och tekniska förmågor och under intervjun diskuteras den sökandes kvalifikationer samt övriga meriter. Därefter sker slutlig bedömning av behörighet och rangordning av sökande inför antagning.

Urvalet görs bland dem som bedömts av bedömargruppen som behöriga utifrån nämnda kriterier och rankats högst i den samlade bedömningen av i ansökningsportfolion visade förmågor, lösande av provdagsuppgift och intervju. Andra meriter som exempelvis arbete/uppdrag inom mode, design och konst av kritisk, teknisk, konstnärlig karaktär kan vägas in under respektive förmåga i urval, men ej användas för behörighet. Sådana meriter kan exempelvis påverka om flera behöriga sökande i övrigt väger jämt.

Examen

Avslutad utbildning (180 hp) leder till

Konstnärlig kandidatexamen i textildesign.

Examina översätts med Bachelor of Fine Arts in Textile Design.

Examen erhålls efter fullgjorda kursfodringar om minst 180 hp, inom ramen för utbildningen, vari ingår ett självständigt arbete om 15 hp.

Huvudområde:

Textildesign

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Studentinflytande på utbildningen säkerställs genom fortlöpande dialog mellan studenter, utbildningsledare samt undervisande lärare. Med utvärderingsresultat och studenters uppfattningar som grund revideras utbildningen fortlöpande. En gång per termin utvärderas utbildningen som helhet där utbildningsledaren tillsammans med studierektor och studentrepresentanter går igenom studenternas synpunkter och utbildningens sammansättning/genomförande för att kontinuerligt förbättra den och behålla dess nutidsförankring. För enskilda kurser gäller att kursansvarig lärare ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen inhämtas. Resultaten av dessa kursvärderingar ligger till grund för kursens utformning.

Genom ett utbildningsråd, där studentrepresentanter tillsammans med representanter för lärare och näringsliv samtalar kring frågor som berör dagens och framtidens utbildningsmål, har studenterna ytterligare möjlighet att påverka utbildningen. I övrigt hänvisas till högskolans policy för kursvärdering samt dokument utfärdade av studierektor, kursansvarig och institutionsstyrelse.

Övrigt

Utbildningen ger möjlighet till vidare studier på avancerad nivå såsom magister- och masternivå, t.ex. den konstnärliga masterutbildning i mode- och textildesign vid Textilhögskolan.

Delar av utbildningen kan vara förlagd till annan ort.

Dnr. 556-15

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Margareta Zetterblom
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum


Ansökan och portfolio


Läs om hur du ansöker till textildesignutbildningen och lämnar in din ansökningsportfolio.

Lokal i Textilhögskolan

Textilhögskolans labb


På Textilhögskolan kombineras kreativitet och teori med praktiskt arbete i våra labb. Här kan du se olika filmer från våra labb.

Adda oss på snap!

Adda oss på snap!


Nu snappar våra studenter direkt från sina utbildningar och studentlivet. Följ @hogskolaniboras studenter på Snapchat.

Elin kollar in


Funderar du på att söka till Textilhögskolan? Följ med Elin på öppet hus. Hon visar dig lokalerna och träffar Anneli som svarar på frågor om utbildningarna.