Huvudmeny
Till anmälan

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

15 högskolepoäng, deltid 50%

I kursen vidareutvecklar du dina kunskaper i allmänmedicin med tyngdpunkt på ökad förståelse för klinisk tillämpning inom öppen hälso- och sjukvård. I kursen ingår också allmän och speciell farmakologi och läkemedelsförskrivning.

Innehåll

I kursen studeras patofysiologi, symtomatologi, diagnostik och behandling inom allmänmedicin samt allmän och speciell farmakologi. Den speciella farmakologin studeras främst med avseende på de i läkemedelverkets förteckning uppräknade indikationerna. Vidare studeras gällande läkemedelslagstiftning, författningar och dess tillämpning samt dokumentation och kvalitetssäkring. I kursen behandlas farmakokinetik, farmakodynamik och läkemedelsinteraktioner samt läkemedelsbiverkningar och läkemedelsberoende. I kursen studeras vidare pediatrik och socialmedicin med inriktning mot öppen hälso- och sjukvård. I kursen beaktas ett mångfaldsperspektiv, etiska frågeställningar och begrepp inom hållbar utveckling i relation till läkemedelsförskrivning.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Studierna bedrivs i form av modifierad distansundervisning, vilket innebär självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg och förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator, webbkamera och headset. Vissa avsnitt inom allmänmedicin läser studenten in på egen hand. Loggbok används i syfte att främja och stimulera studenters lärande och utveckling.

Övrigt

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp. Kursen kan läsas som fristående kurs.

FÖRSKRIVNINGSRÄTT
Den som erhållit kursbevis och är anställd som distriktssköterska/motsvarande inom öppen hälso- och sjukvård i landsting, kommun eller privat verksamhet kan erhålla förskrivningsrätt för vissa läkemedel av Socialstyrelsen. Student skickar ansökan till Socialstyrelsen på speciell blankett (www.socialstyrelsen.se)

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-27372
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Högskolepoäng och yrkeslivserfarenhet
Antal platser: 25
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2018-01-14
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan i pdf

Ladokkod: 62DA01 (8)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-11-23
Ersätter kursplan fastställd:  2015-06-17

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Medicinsk vetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: ME1

Krav på särskilda förkunskaper

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Mål

Kursens syfte är att studenten vidareutvecklar kunskap i allmänmedicin med tyngdpunkt på ökad förståelse för klinisk tillämpning inom öppen hälso- och sjukvård. Vidare syftar kursen till att studenten vidareutvecklar kunskap i allmän och speciell farmakologi med avseende på läkemedelsförskrivning av vissa läkemedel vid specifika indikationer.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • redogöra för farmakokinetiska och farmakodynamiska processer samt läkemedels-interaktioner,
 • redogöra för läkemedelsbiverkningar och läkemedelsberoende,
 • redogöra för etiologi patofysiologi, symtom, diagnos och behandling av de sjukdomstillstånd som är relaterade till sjuksköterskans läkemedelsförskrivning,
 • redogöra för symtom, diagnos och behandling av medicinska och socialmedicinska problem hos barn, ungdom och vuxna,
 • redogöra för medicinska ställningstaganden till vaccinationer enligt Socialstyrelsens allmänna råd om vaccination av barn, SOSFS 1996:1.


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • analysera medicinska frågeställningar utifrån patofysiologi, symtomatologi, diagnostik och behandling, vid sjukdomstillstånd som omfattar sjuksköterskors rätt att förskriva läkemedel i enlighet med Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets föreskrifter,
 • tillämpa de lagar och författningar som reglerar verksamhet kring sjuksköterskans läkemedelsförskrivning,
 • förskriva läkemedel i enlighet med Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets föreskrifter för sjuksköterskan fastställda läkemedel,
 • förklara innebörden av lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • kritiskt reflektera över samhällsekonomiska och miljömässiga aspekter på läkemedels-förskrivning,
 • kritiskt reflektera över hur genus, etnicitet och socioekonomiska förutsättningar påverkar förskrivning av läkemedel,
 • identifiera och analysera frågeställningar som berör etik i relation till sjuksköterskans läkemedelsförskrivning,
 • identifiera och analysera frågeställningar som berör mångfald i relation till sjuksköterskans läkemedelsförskrivning.

Innehåll

I kursen studeras patofysiologi, symtomatologi, diagnostik och behandling inom allmänmedicin samt allmän och speciell farmakologi. Den speciella farmakologin studeras främst med avseende på de i läkemedelverkets förteckning uppräknade indikationerna. Vidare studeras gällande läkemedelslagstiftning, författningar och dess tillämpning samt dokumentation och kvalitetssäkring. I kursen behandlas farmakokinetik, farmakodynamik och läkemedelsinteraktioner samt läkemedelsbiverkningar och läkemedelsberoende. I kursen studeras vidare pediatrik och socialmedicin med inriktning mot öppen hälso- och sjukvård. I kursen beaktas ett mångfaldsperspektiv, etiska frågeställningar och begrepp inom hållbar utveckling i relation till läkemedelsförskrivning.

Undervisningsformer

Studierna bedrivs i form av modifierad distansundervisning, vilket innebär självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg och förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator, webbkamera och headset. Vissa avsnitt inom allmänmedicin läser studenten in på egen hand. Loggbok används i syfte att främja och stimulera studenters lärande och utveckling.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Skriftliga individuella tentamina, gruppseminarium samt skriftliga studieuppgifter.

Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen, erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp. Kursen kan läsas som fristående kurs.

FÖRSKRIVNINGSRÄTT
Den som erhållit kursbevis och är anställd som distriktssköterska/motsvarande inom öppen hälso- och sjukvård i landsting, kommun eller privat verksamhet kan erhålla förskrivningsrätt för vissa läkemedel av Socialstyrelsen. Student skickar ansökan till Socialstyrelsen på speciell blankett (www.socialstyrelsen.se)

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kurslitteratur bilaga

FASS: Förteckning över humanläkemedel. (Senaste upplagan). Stockholm: Läkemedelsindustriföreningen (LIF). Valda delar.
Hämtad från: http:www.fass.se

Hammarström, A. (2005). Genusperspektiv på medicinen: Två decenniers utveckling av medvetenheten om kön och genus inom medicinsk forskning och praktik. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. 59 s. Nätversion finns

Haselius, K. & Lagercrantz, H. (red). (2012). Barnmedicin. Lund: Studentlitteratur. 674s.

Kragh, A. (Red). (2013). Äldres läkemedelsbehandling: orsaker och risker vid mulitmedicinering. Studentlitteratur AB. 235 s.

Läkemedelsverket. (2014). Läkemedelsboken 2014. Uppsala: Läkemedelsverket. Valda delar. Nätversion finns
Hämtad från http:www.lakemedelsverket.se/overgripande/publikationer/listningar/lakemedelsboken/

Raadu, G. (Red.). (Senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber. Valda delar.

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2009). Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport 193. Stockholm: SBU. 293 s.
Hämtad från: http:www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Lakemedel_Aldre_Fulltext.pdf

Simonsen, T. & Aarbakke J. (2015). Illustrerad farmakologi 1: Principer och tillämpningar. Stockholm: Natur och Kultur. 280 s.

Simonsen, T & Hasselström, J. (2015). Illustrerad farmakologi 2: Sjukdomar och behandlingar. Stockholm Natur och Kultur. 500 s (Utkommer: Augusti 2015)

Smirthwaite, G. (2014). (O)jämställdhet i hälsa och vård: En genusmedicinsk kunskapsöversikt. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 130 s.

Stockholms läns landsting .(2008). Regionalt vårdprogram. Bröstkomplikationer i samband med amning.

Three doctors. (2014). PM Praktisk medicin 2014. Uddevalla: Three doctors förlag. 466 s.
Hämtad från: http:www.praktiskmedicin.se


Därutöver kan artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.


2016-01 LIJO/ila
Beredningsgruppen: 2016-02-11
Utbildningsutskottet: 2016-11-23

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Maria Lundvall
Kursansvarig Pernilla Karlsson
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum