Huvudmeny
Till anmälan

Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Kursen syftar till fördjupade kunskaper i att vårda äldre människor i hemmet. Kursen innehåller avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård för äldre människor, inkluderat palliativa vårdens etik, värdegrund och palliativ medicin. Lagar och författningar och deras tillämpning ingår.

Innehåll

Innehållet i kursen fokuserar på den äldre människans behov av vård och närståendes behov samt teorier och modeller inom området. Lagar och författningar och deras tillämpning ingår, liksom reflektion över eget förhållningssätt i vårdandet av äldre människor. Även de regelverk och ansvarsförhållanden som gäller medicinteknisk utrustning behandlas. Vidare är fokus teamarbetets betydelse för den äldre människan och deras närstående. Kursen innefattar även hållbar utveckling i relation till samhälleliga, etiska, existentiella och kulturella aspekter.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av

 • Föreläsningar
 • Diskussionsforum
 • Simulering


Undervisningen sker genom flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikation mellan lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter genomförs i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Övrigt

Kursen är en fristående kurs. Kursen ges inom ett utbildningsprogram specialist-sjuksköterskeutbildning med inriktning Vård av äldre.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-28572
Första anmälningsdag: 2017-03-15
Urval: Högskolepoäng och yrkeslivserfarenhet
Antal platser: 30
Startar: 2017-11-06
Slutar: 2018-01-14
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 4
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: B2ÄH01 (1)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2017-03-13

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1N) Medicin (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Mål

Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten med avseende på


1. Kunskap och förståelse

1.1 Relatera teorier och modeller som är av betydelse för avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård
1.2 Redogöra för den äldre människans vårdbehov i avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård.
1.3 Redogöra för innebörd och konsekvenser av teamarbete
1.4 Redogöra för innebörden av hemmets och det omgivande samhällets inflytande på patientens hälsa och omvårdnad
1.5 Redogöra för regelverk och ansvarsförhållanden till medicinteknisk utrustning inom hemsjukvård inklusive palliativ vård


2. Färdighet och förmåga

2.1 Identifiera, bedöma och föreslå åtgärder för den äldre människans behov av vård i hemmet
2.2 Samordna insatser för att möta den äldre människans vårdbehov i avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård
2.3 Bedöma behov av och argumentera för olika former av symtomlindring vid livets slutskede
2.4 Tillämpa relevanta lagar och författningar inom avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård
2.5 Skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses


3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

3.1 Värdera etiska och existentiella frågeställningar i avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård i hemmet
3.2 Analysera och värdera det egna förhållningssättets betydelse för vårdandet
3.3 Ur ett hållbarhetsperspektiv värdera och reflektera över utvecklingen av avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård i relation till samhälleliga, etiska, existentiella och kulturella aspekter
3.4 Reflektera över närståendes betydelse och delaktighet vid avancerad hemssjukvård inklusive palliativ vård

Innehåll

Innehållet i kursen fokuserar på den äldre människans behov av vård och närståendes behov samt teorier och modeller inom området. Lagar och författningar och deras tillämpning ingår, liksom reflektion över eget förhållningssätt i vårdandet av äldre människor. Även de regelverk och ansvarsförhållanden som gäller medicinteknisk utrustning behandlas. Vidare är fokus teamarbetets betydelse för den äldre människan och deras närstående. Kursen innefattar även hållbar utveckling i relation till samhälleliga, etiska, existentiella och kulturella aspekter.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av

 • Föreläsningar
 • Diskussionsforum
 • Simulering


Undervisningen sker genom flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikation mellan lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter genomförs i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

 • Diskussionsforum (DF1): Lärandemål 1.2 1.3 1.4 1.5 2.3 2.4 2.5 3.4, Högskolepoäng:1,5, Betygskala: Underkänt eller Godkänt


 • Simulering (SI1): Lärandemål 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2, Högskolepoäng:1,5, Betygskala: Underkänt eller Godkänt


 • Skriftlig inlämningsuppgift (IN1): Lärandemål 1.1 1.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.3, Högskolepoäng: 4,5, Betygskala: Underkänt eller Godkänt eller Väl godkäntVarje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.
Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Student som inte godkänts under verksamhetsförlagda studier har möjlighet till ytterligare en studieperiod, så snart det finns organisatoriska möjligheter. Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och/eller danska kan förekomma.

Bergdahl, E. (2012). Hur sjuksköterskor kan skapa goda vårdrelationer inom avancerad palliativ hemsjukvård. Stockholm: Karolinska institutet. 74 s.

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur & Kultur. 344 s.

DeMiglio, L., & Williams , A M.( 2013). A qualitative study examining the sustainability of shared care in the delivery of palliative care services in the community. BMC Palliative Care. 12:32. 10 s.

Drevenhorn, E. (Red). (2010). Hemsjukvård. Lund: Studentlitteratur. 199 s.

Ekblad, S. (2015). Att dö i ett främmande land ett interkulturellt perspektiv. Nationella rådet för palliativ vård 2015. 3 s.

Fossum, B. (Red). (2013). Kommunikation, Samtal och bemötande i vården. Lund: Studentlitteratur. 472s.

Josefsson, K. (2010). Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet. 19 s.

Läkemedelsverket. (2017). Läkemedelsboken.

Nationella rådet för palliativ vård (2013). Den döendes rättigheter. 1 s.

Regionalt cancercentrum (2016). Palliativ vård i livets slutskede, Nationellt Vårdprogram.


Socialstyrelsen. (2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen. 105 s.

Strang, P. & Beck-Friis, B., (red.) (2012). Palliativ medicin och vård. 4., rev. uppl. Stockholm: Liber.112 s.

Ternestedt, B-M., Österlind, J., Henoch. I., Andershed, B., (2012). De 6 s:n : en modell för personcentrerad palliativ vård. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. 221 s.

Tomblin-Murphy, G., & Elliott Rose, A., (2013). Nursing Leadership in Primary Health Care for the achievement of Sustainable Development Goals and Human Resources for Health GlobalStrategies. ICN. 7 s.

Socialdepartementet. (2011). Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet. Statens offentliga utredningar (SOU) 2011:48. Stockholm: Socialdepartementet. 457 s.

Vårdhandboken (2017). Översikt [Medicintekniska produkter].

Vårdhandboken (2017). Översikt [Vård i livets slutskede och dödsfall].

Därutöver kan artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kursen är en fristående kurs. Kursen ges inom ett utbildningsprogram specialist-sjuksköterskeutbildning med inriktning Vård av äldre.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kursansvarig Karin Josefsson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen