Huvudmeny
Till sen anmälan

Det samtida barnbiblioteket

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Innehåll

Utgångspunkten för kursen är aktuell forskning om barns och ungas delaktighet, medievärldar och medieanvändning i syfte att utveckla verksamheter i folkbibliotekets arbete för barn och unga. Fokus är på barns och ungas användning av olika medier, vilka betydelser dessa medier har för användargrupperna samt hur medierna svarar mot barns och ungdomars behov av information, kommunikation och upplevelser. Kursen behandlar även barns och ungas delaktighet i biblioteksverksamheter. Genom att studera forskning om barns och ungas mediananvändning samt om delaktighet ska studenten fördjupa sina kunskaper och vinna insikter om hur bibliotekets tjänster kan utvecklas och göras relevanta för barn och unga.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av

  • seminarier
  • föreläsningar
  • handledning

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-39372
Första anmälningsdag: 2017-03-15
Urval: Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet
Antal platser: 20
Startar: 2017-11-01
Slutar: 2018-01-14
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 1
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: C3FSB1 (1)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT, 2016-05-31

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Biblioteks- och informationsvetenskap (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: BV1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,

Kunskap och förståelse
1.1 Beskriva och förklara barn och ungas medianvändning i olika kontexter
1.2 Visa insikter i begreppet delaktighet och i hur barnbiblioteket kan arbeta med ett delaktighetsperspektiv i sina verksamheter

Färdighet och förmåga
2.1 Granska och kritiskt värdera aktuell forskning om barn och ungas delaktighet och medieanvändning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 Med utgångspunkt i aktuell forskning reflektera över förhållningssätt till barn och ungas delaktiget i folkbibliotekets verksamheter och aktiviteter
3.2 Med utgångspunkt i aktuell forskning reflektera över möjligheter och problem barn och unga möter i den digitala mediekulturen

Innehåll

Utgångspunkten för kursen är aktuell forskning om barns och ungas delaktighet, medievärldar och medieanvändning i syfte att utveckla verksamheter i folkbibliotekets arbete för barn och unga. Fokus är på barns och ungas användning av olika medier, vilka betydelser dessa medier har för användargrupperna samt hur medierna svarar mot barns och ungdomars behov av information, kommunikation och upplevelser. Kursen behandlar även barns och ungas delaktighet i biblioteksverksamheter. Genom att studera forskning om barns och ungas mediananvändning samt om delaktighet ska studenten fördjupa sina kunskaper och vinna insikter om hur bibliotekets tjänster kan utvecklas och göras relevanta för barn och unga.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av

  • seminarier
  • föreläsningar
  • handledning

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

- Redovisning: Delaktighetsperspektiv i barnbiblioteket
Lärandemål: 1.2
Högskolepoäng: 1,5
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

- Redovisning: Barn och ungas medieanvändning
Lärandemål: 1.1
Högskolepoäng: 1,5
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

- Inlämning: Skriftlig inlämningsuppgift om barn och ungas medieanvändning och delaktighetsperspektivet i folkbibliotekets verksamheter för barn och unga
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 och 3.2
Högskolepoäng: 3,0
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt

- Redovisning: Muntlig redovisning av skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål: 1.2, 2.1, 3.1 och 3.2
Högskolepoäng: 1,5
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl Godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på momentet Skriftlig inlämningsuppgift.

Seminarier kan ersättas med annan i kursplanen angiven examinationsform om studenten underkänts på seminarium eller inte varit närvarande vid seminarium under kursens gång.

Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig kurs.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är på svenska, engelska och danska.

boyd, d. (2014). It's complicated: the social lives of networked teens. New Haven: Yale University Press. S. 1-76, 153- 214 (136 s). [Tillgänglig elektroniskt]

Johansson, B. & Hultgren, F. (2015). Rum för de yngsta: barns och föräldrars delaktighet i kulturverksamheter. Borås: Högskolan i Borås. S. 13-20 och s. 81-124 (52 s.). [Tillgänglig elektroniskt]

Lalander, P. & Johansson, T. (2012). Ungdomsgrupper i teori och praktik. (4., uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur. S. 9-209 (200 s.).

Legende familier i biblioteket Inspirationskatalog (2011). Aarhus Kommune: Borgerservice og Biblioteker. Projektet Legende Familier i Biblioteket. S. 5-32 (27s.). [Tillgänglig elektroniskt]

Rydsjö, K., Hultgren, F. & Limberg, L. (Red.) (2010). Barnet, platsen, tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. S. 23-46, 151-167, 213-285 (106 s.). [Tillgänglig elektroniskt].

Sandin, A.S. (2011). Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningsätt, samarbete. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. S. 177-198 (22 s.). [Tillgänglig elektroniskt]

Totalt 543 s.
Tillkommer egensökt litteratur (ca 150 s).

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Kontakt


Kursansvarig Frances Hultgren
Kursansvarig Amira Sofie Sandin
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen