Huvudmeny
Till anmälan

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Kursen behandlar och fördjupar kunskaper i kvalitativ metod inom det vårdvetenskapliga området med tonvikt på olika metoder som är relevanta för forsknings- och utvecklingsarbete inom klinisk verksamhet.

Innehåll

I kursen studeras den kvalitativa forskningsprocessens grundläggande innehåll och val avseende forskningsetik, perspektiv, forskningsdesign och datainsamlingsmetoder, analys samt presentation av forskningsresultat i relation till kliniska studier.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom vårdvetenskap/Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Kursen består av kursintroduktion, föreläsningar, seminarium och olika former av tillämpningsövningar enskilt eller i grupp. Tre obligatoriska campusdagar är förlagda till Högskolan i Borås. Arbetsformen förutsätter att studenten har tillgång till en internetansluten persondator. Kommunikation mellan lärare och kursdeltagare sker via en webbaserad lärplattform. Kursen ges på halvfart.

Övrigt

Kursen ingår som valbar kurs inom olika magisterprogram i vårdvetenskap eller läses som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-21672
Första anmälningsdag: 2017-03-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 30
Startar: 2017-11-06
Slutar: 2018-01-14
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 62KL01 (5)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2016-11-23
Ersätter kursplan fastställd:  2012-11-16

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Kandidatexamen inom vårdvetenskap/Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp

Mål

Kursen syftar till att studenten inhämtar fördjupade kunskaper inom olika kvalitativa metoder lämpliga för klinisk vårdforskning. Fokus läggs på kvalitativa metoder i relation till forskningsdesign och interventionsstudier för en hållbar vårdutveckling. Målet är också att förbereda studenter för examensarbete.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och analysera vetenskapsteoretiska antaganden och begrepp,
 • redogöra för innebörd av evidensbegrepp i relation till kvalitativa forskningsmetoder.


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa forskningsetiska principer och regler för forskningsetisk prövning,
 • genomföra datainsamling med hjälp av kvalitativ forskningsintervju och observation,
 • analysera kvalitativa forskningsdata,
 • presentera kvalitativa forskningsresultat i text,
 • tillämpa och reflektera över begreppen validitet/trovärdighet, reliabilitet och överförbarhet/generaliserbarhet,
 • planera och förbereda kliniska studier baserade på kvalitativ forskningsdesign.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • värdera vetenskapliga studier utförda med kvalitativ metodik,
 • argumentera för olika forskningsetiskta ställningstaganden som rör hela forskningsprocessen,
 • problematisera och identifiera kliniska forskningsproblem.

Innehåll

I kursen studeras den kvalitativa forskningsprocessens grundläggande innehåll och val avseende forskningsetik, perspektiv, forskningsdesign och datainsamlingsmetoder, analys samt presentation av forskningsresultat i relation till kliniska studier.

Undervisningsformer

Kursen består av kursintroduktion, föreläsningar, seminarium och olika former av tillämpningsövningar enskilt eller i grupp. Tre obligatoriska campusdagar är förlagda till Högskolan i Borås. Arbetsformen förutsätter att studenten har tillgång till en internetansluten persondator. Kommunikation mellan lärare och kursdeltagare sker via en webbaserad lärplattform. Kursen ges på halvfart.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

- Individuella inlämningsuppgifter
- Loggbok/diskussionsforum
- Seminarium

Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.
Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper och färdigheter. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kursen ingår som valbar kurs inom olika magisterprogram i vårdvetenskap eller läses som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kurslitteratur bilaga

Bloomer, M. J., Cross, W., Endacott, R., O'Connor, M., & Moss, C. (2012). Qualitative observation in a clinical setting: Challenges at end of life. Nursing & Health Sciences, 14(1), 25-31.
doi:10.1111/j.1442-2018.2011.00653.x

Codex. (2016). Regler och riktlinjer för forskning. http:codex.vr.se/ [2016-04-04]

Critical Appraisal Skills Programme CASP. (2016).
CASP Checklist. http:www.casp-uk.net/#!checklists/cb36 [2016-04-04]

Crotty, M. (2003). The foundations of social research: meaning and perspective in the research process. Thousand Oaks, London: Sage Publications. 248 s.

Dahlberg, K., Dahlberg, H. & Nyström, M. (2008). Reflective Lifeworld Research. Studentlitteratur: Lund. 370 s.

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), ss. 107-115. DOI.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Eriksson, K. & Martinsen, K. (2012). The hidden and forgotten evidence. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(4), ss. 625-626. DOI:10.1111/scs.12012

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). InterViews. Learning the craft of qualitative research interviewing (3rd ed.). Thousands Oaks, London: Sage Publications. 424 s.

Lindseth, A., & Norberg, A. (2004). A phenomenological hermeneutic method for researching lived experience. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18(2), ss. 145-153.

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2016). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. (10th.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 814 s.

Rienecker, L. (2016). Problemformulering. Stockholm: Liber. 64 s.

Rolfe, G. (2006). Validity, trustworthiness and rigor: quality and the idea of qualitative research. Journal of Advanced Nursing, 53(3), ss. 304-310.

Sandelowski, M., Voils, C.I., Leeman, J. & Crandell, J.L. (2012). Mixed research synthesis terrain Mapping the mixed methods. Journal of Mixed Methods Research, 6(4), ss. 317-331. DOI: 10.1177/1558689811427913.

Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.


2016-06-07 ABR/ila
Beredningsgruppen: 2016-06-08
Utbildningsutskottet: 2016-06-22

Kontakt


Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kursansvarig Thomas Eriksson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen