Huvudmeny
Till anmälan

Hälsa och ledarskap i arbetslivet

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Kursen tar upp och belyser olika aspekter på hälsa och ledarskap. Två centrala frågor under kursen är: Vad är det som påverkar vår hälsa? Hur påverkas hälsa, välmående och prestation på arbetsplatsen av olika typer av ledarskap?

Innehåll

Kursen belyser olika aspekter på hälsa, ledarskap och organisation vilka belyser faktorer som påverkar vår hälsa samt hur ledarskap och organisatoriska förutsättningar påverkar välmående, arbetstillfredsställelse, engagemang och prestation på arbetsplatsen är centrala teman. I kursen diskuteras och reflekteras över hur ledning, chefer och medarbetare kan skapa välfungerande och välmående arbetsplatser, under stabila förhållanden och under förändrings- och utvecklingsförhållanden. Vidare studeras människans livsstil samt balans mellan arbete och fritid. Krav på flexibilitet och mobilitet, i ett föränderligt arbetsliv, är också ett centrala teman.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs 1-60 högskolepoäng inom ett ämne samt minst 3 års arbetslivserfarenhet och pågående anställning.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

  • Föreläsningar
  • Seminarier
  • Tillämpningsövningar enskilt eller i grupp.


Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-24872
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 30
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2018-01-14
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Eftermiddag/Kväll

Kursplan

Kursplan i pdf

Ladokkod: 61HA01 (4)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2016-06-22
Ersätter kursplan fastställd:  2012-06-15

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (G1F) Arbetsvetenskap (G1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: TV9

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs 1-60 högskolepoäng inom ett ämne samt minst 3 års arbetslivserfarenhet och pågående anställning.

Mål

Kursen syftar till att studenten tillägnar sig grundläggande kunskaper om ledarskap och organisation samt hur förutsättningar för hälsa kan skapas och bibehållas i arbetslivet.

Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,

1. Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för hälsans bestämningsfaktorer,
1.2 redogöra för hur ledarskap och organisation påverkar hälsa, engagemang och välmående,
1.3 redogöra för mer långsiktiga insatser och kortare interventioner i syfte att skapa och bibehålla
välbefinnande, arbetstillfredsställelse, engagemang och prestation på arbetsplatsen,
1.4 beskriva hur möjlighet till delaktighet och utveckling i arbetet påverkar individ och
organisation.

Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,

2. Färdighet och förmåga
2.1 planera, initiera och utvärdera olika former av hälsoinriktade insatser på arbetsplatsen,
2.2 argumentera för hur en medvetenhet om hälsa och hälsoprocesser hos individ, ledning och
organisation i syfte kan optimera en god psykosocial arbetsmiljö.

Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 kritiskt granska och värdera hur olika sätt att leda och organisera påverkar hälsa och välbefinnande
3.2 identifiera och reflektera över betydelsen av strategiskt hälsoarbete för individ, organisation och samhälle.

Innehåll

Kursen belyser olika aspekter på hälsa, ledarskap och organisation vilka belyser faktorer som påverkar vår hälsa samt hur ledarskap och organisatoriska förutsättningar påverkar välmående, arbetstillfredsställelse, engagemang och prestation på arbetsplatsen är centrala teman. I kursen diskuteras och reflekteras över hur ledning, chefer och medarbetare kan skapa välfungerande och välmående arbetsplatser, under stabila förhållanden och under förändrings- och utvecklingsförhållanden. Vidare studeras människans livsstil samt balans mellan arbete och fritid. Krav på flexibilitet och mobilitet, i ett föränderligt arbetsliv, är också ett centrala teman.

Undervisningsformer

  • Föreläsningar
  • Seminarier
  • Tillämpningsövningar enskilt eller i grupp.


Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom

  • Individuell skriftlig tentamen: Lärandemål: 1, 2, 3, Högskolepoäng: 7,5, Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt


Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.
Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.
Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersson, D (2015). Fysisk aktivitet - vägen till bättre hälsa och ett rikare liv. Dola förlag. E-bok. 44 s.

Arbetsmiljöverket. Organisatorisk och social arbetsmiljö. AFS 2015:4. 12 s.

Arbets- och miljömedicin och Göteborgs stad (2008) Ett arbetsmaterial för att stödja ett
hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap.

Kelloway, E.K., & Barling, J. (2010). Leadership development as an intervention in occupational health psychology. Work & Stress, 24(3), 260-279.

Larsson, R., Stier, J., Åkerlind, I., & Sandmark, H. (2015). Implementing health-promoting leadership in municipal organizations: managers experiences with a leadership program. Nordic Journal of Working Life Studies, 5(1), 93-114. http:rossy.ruc.dk/ojs/index.php/njwls/article/view/4767

Ljung, T, Friberg, P: Stressreaktionernas biologi. Läkartidningen. Nr 12 2004

Lindberg, P. & Vingård, E. (2012). Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer. Rapport 2012:7. Stockholm: Arbetsmiljöverket. 60 s.

Skakon et al., Are leaders' well-being, behaviours and style associated with the affective well-being of their employees? A systematic review of three decades of research. Work & Stress, Vol 24(2), Apr 2010, 107-139. http:dx.doi.org/10.1080/02678373.2010.495262

Thylefors, I. (2007). Ledarskap i Human Service-organisationer. Stockholm: Natur & Kultur. 254 s.

Winroth, J. & Rydqvist, L. (2008). Hälsa & hälsopromotion: Med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå. Stockholm: SISU idrottsböcker. 288 s.

Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Cecilia Ljungblad
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum