Huvudmeny
Till anmälan

Människan med demens och multisjuklighet

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Kursen syftar till fördjupade kunskaper i att vårda äldre människor med demensjukdomar och multisjuklighet. Geriatriska sjukdomstillstånd, behandlingar och vård studeras. Kursens innehåll omfattar även palliativ vård. Relevanta lagar och författningar ingår.

Innehåll

Kursen behandlar kunskaper som rör vård av äldre människor med demenssjukdom och multisjuklighet. Lagar och författningar och deras tillämpning ingår, liksom fördjupade kunskaper om de geriatriska sjukdomstillstånden demenssjukdom och multisjuklighet, behandlingar och vårdande. Kursens innehåll omfattar även palliativ vård för den äldre människan med demens och multisjuklighet och stöd till dennes närstående. I kursen ingår moment som ger förutsättningar för en ökad klinisk kompetens i personcentrerad vård för äldre människor med demenssjukdom och multisjuklighet.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av

 • Föreläsningar
 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter
 • Reflektionsseminarium

Övrigt

Kursen är en fristående kurs och en delkurs inom Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot vård av äldre.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-28672
Första anmälningsdag: 2017-03-15
Urval: Högskolepoäng och yrkeslivserfarenhet
Antal platser: 30
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2017-11-05
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 4
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: B2ÄD01 (1)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2017-03-13

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1N) Medicin (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Mål

Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. Kunskap och förståelse

1.1 Redogöra för innebörd och konsekvenser av symtom, diagnostik, behandling vid demens och multisjuklighet hos äldre
människor,
1.2 Redogöra för och analysera begrepp, modeller och teorier av betydelse för demens och multisjuklighet hos äldre människor,
1.3 Redogöra för personcentrerad vård och palliativ vård för den äldre människan med demens och multisjuklighet och dennes närstående.

2. Färdighet och förmåga

2.1 Självständigt identifiera, bedöma, analysera, värdera komplexa behov och omvårdnadsåtgärder för äldre människor med demens och multisjuklighet,
2.2 Tillämpa relevanta lagar och författningar,
2.3 Skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

3.1 Analysera och värdera hur den äldre människans vårdbehov och livssituation samt närstående påverkas vid demens och multisjuklighet,
3.2 Analysera och värdera ett etiskt förhållningssätt och bemötande av äldre människan med demens och multisjuklighet och dennes närstående,
3.3 Analysera och värdera hållbar utveckling i relation till vård för den äldre människan med demens och multisjuklighet, utifrån ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar kunskaper som rör vård av äldre människor med demenssjukdom och multisjuklighet. Lagar och författningar och deras tillämpning ingår, liksom fördjupade kunskaper om de geriatriska sjukdomstillstånden demenssjukdom och multisjuklighet, behandlingar och vårdande. Kursens innehåll omfattar även palliativ vård för den äldre människan med demens och multisjuklighet och stöd till dennes närstående. I kursen ingår moment som ger förutsättningar för en ökad klinisk kompetens i personcentrerad vård för äldre människor med demenssjukdom och multisjuklighet.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av

 • Föreläsningar
 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter
 • Reflektionsseminarium

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

 • Individuell skriftlig inlämningsuppgift (IN1): Lärandemål 1.1 1.3 2.2 2.3, Högskolepoäng 2,5, Betygskala: Underkänt eller Godkänt


 • Reflektionsseminarium (SEM1): Lärandemål 2.2 3.3, Högskolepoäng 2,5, Betygskala: Underkänt eller Godkänt


 • Individuell skriftlig inlämningsuppgift (IN2): Lärandemål 1.2 1.3 2.1 3.1.3.2, Högskolepoäng 2,5, Betygskala: Underkänt eller Godkänt eller Väl Godkänt


Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och/eller danska kan förekomma.Basun, H., Skog, M., Wahlund, L-O. & Wijk, H. Boken om demenssjukdomar. Stockholm: Liber. 368 s.


Benton, D. & Shaffer, F. (2016). How the nursing profession can contribute to sustainable development goals. Nursing Management, 23(7), ss. 29-34. doi: 10.7748/nm.2016.e1534


Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur & Kultur. 344 s.


Edberg, A-K. (2011). Att möta personer med demens. Lund: Studentlitteratur. 368 s.


Edvardsson, D. (2010). Personcentrerad omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 136 s.


Ericsson, I. (2011). Välbefinnande och demens: Aspekter på välbefinnande hos äldre personer med måttlig till svår demens. Diss. Jönköping: Hälsohögskolan. 111 s.


Fossum, B. (Red). (2013). Kommunikation, samtal och bemötande i vården. Lund: Studentlitteratur. 472 s.


Fratiglioni, L. & von Strauss, E. (2006). Multisjuklighet och demens. Vad kan förebyggas. Stockholm: Folkhälsoinstitutet.


Fratiglioni, L., Marengoni, A., Meinow, B. & Karp, A. (2010). Multipla hälsoproblem bland personer över 60 år: en systematisk litteraturöversikt om förekomst, konsekvenser och vård. (SOU 2010:48). Stockholm: Fritzes. 96 s.


Heise Löwgren, C. (red.) (2017). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. 900 s.


Läkemedelsverket. (2008). Läkemedelsbehandling och bemötande vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom - BPSD. Stockholm: Läkemedelsverket. 23 s.


McCormack, B., Dewing, J., Breslin, E., Coyne-Nevin, A., Kennedy, K., Manning, M., Tobin, C. & Slater, P. (2010). Developing person -centred practice: nursing outcomes arising from changes to the care environment in residential settings for older people. International Journal of Older People Nursing 5(2), ss. 93-107. doi: 10.1111/j.1748-3743.2010.00216.x.


Nordberg, A. (red.) (2013). Alzheimers sjukdom. Lund: Studentlitteratur. 215 s.


Socialstyrelsen (2014). Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. Slutrapport 2014. Stockholm: Socialstyrelsen. 65 s.


Socialstyrelsen (2016). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Stöd för styrning och ledning. Remissversion. Stockholm: Socialstyrelsen. 80 s.


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. (2014). Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre. Äldrecentrums slutrapport. Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. 84 s.


Summer Meranius, M. & Josefsson, K. (2016). Health and social care management for older adults with multimorbidity: a multiperspective approach. Scandinavian Journal of Caring Sciences. [Epub ahead of print] doi: 10.1111/scs.12322


Därutöver kan artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ

Övrigt

Kursen är en fristående kurs och en delkurs inom Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot vård av äldre.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kursansvarig Karin Josefsson
Kursansvarig Lise-Lotte Jonasson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen