Huvudmeny
Till anmälan

Medie- och informationskunnighet i skolan

7,5 högskolepoäng, deltid 25% – distans

Innehåll

Kursens utgår ifrån UNESCO:s ramverk kring medie- och informationskunnighet samt belyser aktuell forskning inom området. Kursen fokuserar på hur samverkan mellan lärare och bibliotekarier kan stärka informations- och mediekunnigheten. Förståelse för barns och ungas medievanor är väsentliga delar i kursen liksom kunskaper om källkritiska principer i dagens kommunikationssamhälle. Deltagarnas egna erfarenheter och problemställningar kring medie- och informationskunnighet kommer att forma en stor del av kursens innehåll. Didaktiska exempel på hur medier kan användas i lärandesituationer i skolan kommer att vara ett genomgående tema i kursen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lärar- eller fritidspedagogisk examen eller examen i biblioteks- och informationsvetenskap

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i huvudsak nätbaserat i form av seminarier, föreläsningar och projektarbeten.

Övrigt

Kursen ges som fristående och vänder sig närmast mot skolbibliotekarier och pedagoger i skilda skolformer.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-39672
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 30
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2018-01-14
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Blandade tider

Kursplan

Kursplan i pdf

Ladokkod: 11MI00 (6)
Gäller från: VT 2015
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2015-02-20
Ersätter kursplan fastställd:  2014-12-11

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Biblioteks- och informationsvetenskap (G1N) Medier och kommunikation (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: MK1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet samt lärar- eller fritidspedagogisk examen eller examen i biblioteks- och informationsvetenskap

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • identifiera, redogöra för och problematisera de funktioner som aktörer inom mediaområdet har i ett demokratiskt samhälle utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om barnets rättigheter
  • diskutera och analysera hur begreppen medie- och informationskunnighet kan förstås i olika kontexter samt visa praktiska exempel på hur begreppen kan integreras i ett pedagogiskt sammanhang
  • analysera och diskutera hur samarbete mellan lärare och bibliotekarier kan utformas för att stärka informations- och mediekunnigheten bland elever
  • planera för ett pedagogiskt samarbete mellan lärare och bibliotekarier för att stärka informations- och mediekunnigheten bland elever
  • källkritiskt värdera information på ett etiskt och ändamålsenligt sätt samt redogöra för lärandesituationer med källkritiskt fokus

Innehåll

Kursens utgår ifrån UNESCO:s ramverk kring medie- och informationskunnighet samt belyser aktuell forskning inom området. Kursen fokuserar på hur samverkan mellan lärare och bibliotekarier kan stärka informations- och mediekunnigheten. Förståelse för barns och ungas medievanor är väsentliga delar i kursen liksom kunskaper om källkritiska principer i dagens kommunikationssamhälle. Deltagarnas egna erfarenheter och problemställningar kring medie- och informationskunnighet kommer att forma en stor del av kursens innehåll. Didaktiska exempel på hur medier kan användas i lärandesituationer i skolan kommer att vara ett genomgående tema i kursen.

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs i huvudsak nätbaserat i form av seminarier, föreläsningar och projektarbeten.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Inlämningsuppgifter såväl enskilda som i grupp, webbinarier och professionsinriktat projektarbete.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Studenternas synpunkter på kursen ska systematiskt och regelbundet inhämtas i muntlig och/eller skriftlig form. Studenterna ska delges resultatet av utvärderingen. Resultaten av utvärderingarna ska ligga till grund för kursens vidare utveckling.
Se vidare Policy för kursutvärdering, Högskolan i Borås 2005-06-07, dnr 56-02-10.

Övrigt

Kursen ges som fristående och vänder sig närmast mot skolbibliotekarier och pedagoger i skilda skolformer.

Kurslitteratur bilaga

Alexandersson, Mikael & Limberg, Louise (2007). Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling (120 s)
Carlsson, Ulla (red.) (2013). Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället: skolan och demokratin. Göteborg: Nordicom (136 s)
Dunkelz, Elsa & Lindgren, Simon (red.) (2014). Interaktiva medier och lärandemiljöer. Malmö: Gleerups (168 s)
Hampson Lundh, Anna & Limberg, Louise (red.) (2013). Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: en forskningsantologi. Lund: BTJ. Tillgänglig: www.kb.se/Dokument/Bibliotek/projekt/Slutrapport%202013/Skolbibliotekets%20roller%20Slutrapport%202013.pdf [2014-11-19] (110 s)
Rivano Eckerdal, Johanna & Sundin, Olof (2014). Medie- och informationskunnighet: en forskningsantologi. Stockholm: Svensk Biblioteksförening. Tillgänglig: www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2014/04/MIK-UTSKRIFT.pdf [2014-11-19] (106 s)
Thurén, Torsten & Strachal, George (2011). Källa: internet att bedöma information utifrån källkritiska principer. Malmö: Gleerups (147 s)
Ungar & medier 2012/13: fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier. (2013). Stockholm: Medierådet. Tillgänglig: www.statensmedierad.se/upload/_pdf/Ungar_och_medier_2013_fullfarg.pdf [2014-11-19] (77 s)
Wilson, Carolyn, Grizzle, Alton, Tuazon, Ramon, Akyempong, Kwame, Cheung, Chi-Kim (2011). Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen. Paris: Unesco. Tillgänglig: http:www.nordicom.gu.se/cl/publ/electronic/UNESCO%20SV%2020130218.pdf [2014-11-19] (190 s)
Egensökt litteratur tillkommer.

Kontakt

För utbildningsfrågor: Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum