Huvudmeny
Till sen anmälan

Robusta försörjningssystem

7,5 högskolepoäng, deltid 55%

Innehåll

 • Systemteori, systemgränsdragning, styrning och lagar
 • Avfallshantering i allmänhet och byggavfall i synnerhet
 • Energi och fjärrvärme, lokala energi- och klimatplanen
 • VA, avlopp- och dagvattenhantering
 • Infrastruktur, IT och vägar
 • Hållbarhetsaspekter när det gäller stadens tekniska system
 • Studiebesök

Förkunskapskrav

Teknologie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen 180 högskolepoäng med inriktning mot bygg- eller energiteknik.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-14272
Första anmälningsdag: 2017-03-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 10
Startar: 2017-10-30
Slutar: 2018-01-14
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 42B03C (4)
Gäller från: HT 2014
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-08-22

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Byggteknik (A1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: BY1

Krav på särskilda förkunskaper

Teknologie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen 180 högskolepoäng med inriktning mot bygg- eller energiteknik.

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

1 Kunskap och förståelse
1.1 förstå grunderna för systemanalys, planering och genomförande av infrastrukturbyggande,
1.2 känna till lagstiftning och styrmedel och rådande ansvars- och rollfördelning,
1.3 beskriva förnybara energiresurser, nya energikällor (solenergi, vind- och vågkraft) i jämfört med kärnkraft , vattenkraft och fossila energikällor,
1.4 beskriva stadens avfallsinsamlings- och hanteringssystem samt känna till begreppen avfalltrappan, producentansvar,
1.5 beskriva stadens VA-, avlopp- och dagvattensystem,

2 Färdighet och förmåga
2.1 förklara specifika tekniska lösningar för enskilda system,
2.2 förstå hur stadens infrastruktur anpassas och kopplas samman till ett system,
2.3 förklara och tolka av klimataspekter orsakade sårbarhet i stadens tekniska system,
2.4 identifiera och redogöra för hållbarhetsaspekter (tekniska, ekonomiska och sociala faktorer) för stadens tekniska system,
2.5 samla och sammanfatta information från olika källor,
2.6 skriftligt muntligt presentera och diskutera resultat inför en mindre seminariegrupp,

3 Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 visa insikt i ingenjörens professionsroll och etiska förhållningssätt när det gäller stadens infrastruktur, dess robusthet och tekniska, ekonomiska samt sociala faktorer,
3.2 kritiskt reflektera över förnybara energikällor och krestloppstänkande,
3.3 kritiskt värdera information kopplade till en frågeställning inom ämnesområdet och kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Innehåll

 • Systemteori, systemgränsdragning, styrning och lagar
 • Avfallshantering i allmänhet och byggavfall i synnerhet
 • Energi och fjärrvärme, lokala energi- och klimatplanen
 • VA, avlopp- och dagvattenhantering
 • Infrastruktur, IT och vägar
 • Hållbarhetsaspekter när det gäller stadens tekniska system
 • Studiebesök

Undervisningsformer

Föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
 • Seminarium - (Mål 1.1 - 1.5, 2.1 -2.6, 3.1 -3.3) 2p Betygskala: UG1
 • Studiebesök - (Mål 3.1 och 3.3) 1,5p Betygskala: UG2
 • Inlämningsuppgift - (Mål 2.1) 4p Betygskala: UG3

Examination i form av presentation av seminarieuppgifter

Kurslitteratur och övriga läromedel

Johansson, Birgitta (2001). Stadens tekniska system: naturresurser i kretslopp 2., rev. uppl. Stockholm: Formas T17

Utdelat material, kompendier och material från studiebesök.

Studentinflytande och utvärdering

Akademichefen och kursansvarig lärare ansvarar gemensamt för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas. Resultaten av utvärderingarna bör återföras till studenterna och ska vara rådgivande inför kursens framtida utformning.

Övrigt

Kontakt

Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen