Huvudmeny

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

60 högskolepoäng, heltid 100%

Invandrarakademien är en kurs i svenska som andraspråk och samhällskunskap. Kursen är för dig som tidigare har studerat på ett universitet (minst tre år) och behöver komplettera dina svenska kunskaper. Utbildningen innehåller svenska som andraspråk och ämnesstudier i samhällskunskap där svenska språket är i fokus. Kartläggning av din utbildning och/eller yrkeserfarenhet ingår också. De teoretiska studierna ska ge dig kunskaper som är användbara för ditt framtida yrkesliv och/eller vidare studier.

Utbildningen i svenska som andraspråk och samhällskunskap har utvecklingen av din svenska språknivå i fokus. Du kommer att studera litteratur, språkets struktur, svenskt arbetsliv och många andra aktuella ämnen i samhället. Akademiskt skrivande och muntlig argumentation ingår i kursen. Ett hållbarhetsperspektiv finns i alla moment.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng (hp) under två terminer och kursen är på heltid (40h/vecka).

Invandrarakademins studievägledare hjälper dig att kartlägga din utbildning och/eller yrkeserfarenhet.

Utbildningen är på förberedande nivå och kan inte ingå i en högskoleexamen.

Efter avslutad och godkänd kurs får du behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 3 och Samhällskunskap 1b.

Innehåll

Kursen innehåller svenska som andraspråk utifrån ett kulturellt och jämförande perspektiv och innehåller ämnesstudier i samhällskunskap där svenska språket är i fokus. De teoretiska studierna ska ge kunskaper för ett framtida yrkesliv och/eller vidare studier i Sverige.

Delkurs 1: Svenska språket i högre utbildning; en introduktion, 15 hp
Delkursen introducerar det svenska språket som akademiskt språk genom föreläsningar av de mest förekommande genrerna i akademiska texter. Harvardsystemet gås igenom samt hur man söker information. Föreläsningar varvas med workshops där det ges möjligheter för studenterna att träna på det som har gåtts igenom under föreläsningarna. Under workshops ges möjlighet att utveckla läsförståelse, hörförståelse samt muntlig och skriftlig produktion. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande samt hur presentationstekniska hjälpmedel kan användas för att stödja och förbättra ingår också i kursen. Fokus i kursen är på betydelsen av begrepp och utbyggnad av ordförrådet. Grammatik, satsbetoning och uttal ingår.

Delkurs 2: Svenska språket i ett hållbart samhälls- och arbetsliv; en introduktion, 10 hp
Den svenska arbetsmarknaden och dess parter tas upp. Hållbar utveckling introduceras som begrepp i ett samhällsperspektiv. Demokrati, mänskliga rättigheter, politiska partier och ideologier i Sverige gås igenom i föreläsningsform och följs upp av rollspel och värderingsövningar. Aktuella samhällsfrågor tas upp ur olika perspektiv och informationssökning om det svenska samhället och källkritik ingår.

Delkurs 3: Svenska språket i den moderna svenska litteraturen, 5 hp
I delkursen presenteras olika genrer inom den moderna svenska skönlitteraturen. Strategier för att förstå, tolka och analysera skönlitterära texter gås igenom samt urskiljandet av texters budskap, tema och motiv. Under delkursen ges studenten möjligheter att utveckla förmågan att sammanfatta, referera, och recensera svensk litteratur både muntligt och skriftligt. Vanligt förekommande textuppbyggnad i skönlitterära verk föreläses om.

Delkurs 4: Svenska språket i högre utbildning; en fördjupning, 15 hp
Denna delkurs tar vid där delkurs ett slutar vilket betyder att i denna delkurs utgås det ifrån att studenterna har nått B2-nivå i sin språkutveckling. Läsning av och lyssnande till akademiska texter av olika slag ingår i kursen där språkliga förmågor som referera, värdera, kritiskt granska, samt diskutera disposition, språk och stil är i fokus. Ordanvändning, textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i akademiskt skrivande tas upp. Föreläsningar efterföljs av workshops där studenterna ges möjlighet att individuellt och i grupp befästa sina kunskaper. Kursen ger möjligheter för kursdeltagarna att delta i samtal och diskussioner för att träna förmågan att tydliggöra egna åsikter, men också bemöta andras argument. Studenten ska under kursen källkritiskt inhämta information till bland annat en rapport av akademisk karaktär. En opponering i seminarieform avslutar delkursen. Rapportskrivande och opponering sker integrerat med delkurs fem.

Delkurs 5: Svenska språket i ett hållbart samhälls- och arbetsliv; en fördjupning, 10 hp
Delkursen är en fördjupning av delkurs två. I delkursen ges föreläsningar om de historiska förutsättningarnas betydelse, det svenska statsskicket, rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället samt normer och regler på den svenska arbetsplatsmarknaden. Alla studenter gör minst ett individuellt arbetsplatsbesök inom sitt professionella område vilket de redogör för både skriftligt och muntligt. Under lärarhandledning ges studenterna möjlighet att diskutera hur nutida samhällsförhållanden samt samhällsfenomen påverkar och påverkas av individer, grupper samt samhällsstrukturer. Med utgångspunkt från studenternas olika kulturella bakgrunder tas likheter och skillnader upp hur olika samhällen är organiserade. Kursen avslutas med att studenterna skriver en rapport av akademisk karaktär och detta görs integrerat med delkurs fyra. Under arbetet med rapporten ges studenterna möjlighet till individuell handledning.

Delkurs 6: Svenska språket i den svenska 1900-talslitteraturen, 5 hp
I delkursen presenteras några representativa författare inom svensk 1900-talslitteratur med särskild betoning på arbetarförfattarna. Tidstypiska genrer och drag inom 1900-talslitteraturen föreläses om och ett antal verks syften, språk, teman och struktur diskuteras. Studenterna får läsa eller lyssna på utdrag ur ett antal representativa verk från denna tid samt själva välja en skönlitterär bok skriven under 1900-talet som de analyserar både muntligt och skriftligt. Efter varje föreläsning får studenterna möjlighet att analysera litteraturen i grupp verken som har gåtts igenom. Grupphandledning erbjuds vid dessa tillfällen.

Förkunskapskrav

  • Utländsk akademisk utbildning motsvarande minst tre års heltidsstudier
  • Godkänt resultat SFI kurs D

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Föreläsningar, workshops, seminarier, gruppuppgifter, individuella uppgifter, individuell handledning och grupphandledning.

Övrigt

Kursen ges som fristående kurs inom Invandrarakademin.

Avslutad godkänd utbildning ger motsvarande behörighet i Svenska som andraspråk 1, 2, 3 och Samhällskunskap 1b. (Bedömningshandboken)

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-34772
Första anmälningsdag: 2017-03-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 35
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: C0IA00 (2)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande, 2016-08-16
Ersätter kursplan fastställd:  2015-11-24

Utbildningsnivå: Förberedande nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Inget huvudområde (--)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: SS1

Krav på särskilda förkunskaper

  • Utländsk akademisk utbildning motsvarande minst tre års heltidsstudier
  • Godkänt resultat SFI kurs D

Mål

Delkurs 1: Svenska språket i högre utbildning; en introduktion, 15 hp
Studenten ska efter delkursen kunna:

1. Kunskap och förståelse
1.1 uppvisa kunskaper om svenska språkets grundläggande regler och funktioner
1.2 uppvisa kunskaper om olika genrer

2. Färdighet och förmåga
2.1 tillämpa svenska språkets grundläggande regler
2.2 kommunicera muntligt med förståeligt uttal både i monolog och dialog
2.3 skriva texter i olika genrer med viss språklig variation
2.4 använda källhänvisningar
2.5 använda digitala verktyg för muntlig och skriftlig presentation
2.6 förstå information från olika källor
2.7 reflektera över det svenska språkets grammatik och relatera detta till modersmålets grammatik
2.8 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 välja och argumentera för val av olika källor

Målen mäts mot Europarådets nivåskala B2 (CEFR).

Delkurs 2: Svenska språket i ett hållbart samhälls- och arbetsliv; en introduktion, 10 hp
Studenten ska efter delkursen kunna:

1. Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörder
1.2 redogöra översiktligt för demokratiska värderingar, ideologier och politiska partier i Sverige och EU
1.3 redogöra för begreppet hållbar utveckling
1.4 redogöra översiktligt för den svenska arbetsmarknaden och dess parter
1.5 redogöra för medias betydelse i samhället
1.6 redogöra för aktuella samhällsfrågor ur olika perspektiv både muntligt och skriftligt
1.7 uppvisa kunskaper om hur kommun och stat samverkar
1.8 redogöra för rättigheter/skyldigheter i det svenska samhället

2. Färdighet och förmåga
2.1 söka information om det svenska samhället och använda sig av olika källor samt använda källhänvisningar
2.2 beskriva frekventa ämnesspecifika ord och begrepp som förekommer i kurslitteraturen

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 självständigt värdera olika källors trovärdighet samt relevans

Målen mäts mot Europarådets nivåskala - B2 (CEFR).

Delkurs 3: Svenska språket i den moderna svenska litteraturen, 5 hp
Studenten ska efter delkursen kunna:

1. Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för innehåll, språk och textuppbyggnad i skönlitterära texter
1.2 redogöra för budskap i olika verk
1.3 redogöra för genrer inom skönlitteraturen

2. Färdighet och förmåga
2.1 förstå och reflektera över modern svensk skönlitteratur
2.2 aktivt deltaga i litterära samtal och kunna förklara samt försvara sina åsikter

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 ge uttryck för sina och andras åsikter kring läst skönlitteratur

Målen mäts mot Europarådets nivåskala B2 (CEFR).

Delkurs 4: Svenska språket i högre utbildning; en fördjupning, 15 hp
Studenten ska efter delkursen kunna:

1. Kunskap och förståelse
1.1 uppvisa kunskaper om svenska språkets regler och funktioner
1.2 redogöra för vad som kännetecknar akademiska texter
1.3 tillämpa refereringssystemet Harvard

2. Färdighet och förmåga
2.1 skriva akademiska texter
2.2 behärska grammatik, uttal och begrepp
2.3 redogöra för andra personers akademiska utläggningar inom varierade ämnesområden
2.4 källkritiskt använda information
2.5 förstå och granska akademiska texter
2.6 argumentera för egna och andras åsikter muntligt

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 opponera och ge konstruktiv kritik på övriga kursdeltagares arbeten

Ovanstående mål mäts mot Europarådets nivåskala C1 (CEFR).

Delkurs 5: Svenska språket i ett hållbart samhälls- och arbetsliv; en fördjupning, 10 hp
Studenten ska efter delkursen kunna:

1. Kunskap och förståelse
1.1 dra slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
1.2 redogöra för det svenska statsskicket
1.3 förklara samband och dra slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation
1.4 redogöra för vad hållbar utveckling i samhället kan innebära i ett mikro- och ett makroperspektiv
1.5 redogöra för individens rättigheter/skyldigheter i det svenska samhället
1.6 beskriva normer och regler som gäller på den svenska arbetsmarknaden

2. Färdighet och förmåga
2.1 tillämpa frekventa ämnesspecifika ord och begrepp som förekommer i kurslitteraturen
2.2 analysera aktuella samhällsfenomen och identifiera orsaker och konsekvenser
2.3 källkritiskt hämta information från olika källor samt bearbeta och strukturera informationen

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 argumentera för sin ståndpunkt och värdera andras åsikter

Ovanstående mål mäts mot Europarådets nivåskala C1 (CEFR).

Delkurs 6: Svenska språket i den svenska 1900-talslitteraturen, 5 hp
Studenten ska efter delkursen kunna:

1. Kunskap och förståelse
1.1 redogöra och reflektera kring några representativa författare och verk i svensk skönlitteratur under 1900-talet
1.2 redogöra för tidstypiska genrer och drag inom 1900-talslitteraturen

2. Färdighet och förmåga
2.1 beskriva skönlitterära verks syften, språk, struktur, sammanhang och tema

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 analysera, tolka och värdera skönlitterära texter

Ovanstående mål mäts mot Europarådets nivåskala C1 (CEFR).

Innehåll

Kursen innehåller svenska som andraspråk utifrån ett kulturellt och jämförande perspektiv och innehåller ämnesstudier i samhällskunskap där svenska språket är i fokus. De teoretiska studierna ska ge kunskaper för ett framtida yrkesliv och/eller vidare studier i Sverige.

Delkurs 1: Svenska språket i högre utbildning; en introduktion, 15 hp
Delkursen introducerar det svenska språket som akademiskt språk genom föreläsningar av de mest förekommande genrerna i akademiska texter. Harvardsystemet gås igenom samt hur man söker information. Föreläsningar varvas med workshops där det ges möjligheter för studenterna att träna på det som har gåtts igenom under föreläsningarna. Under workshops ges möjlighet att utveckla läsförståelse, hörförståelse samt muntlig och skriftlig produktion. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande samt hur presentationstekniska hjälpmedel kan användas för att stödja och förbättra ingår också i kursen. Fokus i kursen är på betydelsen av begrepp och utbyggnad av ordförrådet. Grammatik, satsbetoning och uttal ingår.

Delkurs 2: Svenska språket i ett hållbart samhälls- och arbetsliv; en introduktion, 10 hp
Den svenska arbetsmarknaden och dess parter tas upp. Hållbar utveckling introduceras som begrepp i ett samhällsperspektiv. Demokrati, mänskliga rättigheter, politiska partier och ideologier i Sverige gås igenom i föreläsningsform och följs upp av rollspel och värderingsövningar. Aktuella samhällsfrågor tas upp ur olika perspektiv och informationssökning om det svenska samhället och källkritik ingår.

Delkurs 3: Svenska språket i den moderna svenska litteraturen, 5 hp
I delkursen presenteras olika genrer inom den moderna svenska skönlitteraturen. Strategier för att förstå, tolka och analysera skönlitterära texter gås igenom samt urskiljandet av texters budskap, tema och motiv. Under delkursen ges studenten möjligheter att utveckla förmågan att sammanfatta, referera, och recensera svensk litteratur både muntligt och skriftligt. Vanligt förekommande textuppbyggnad i skönlitterära verk föreläses om.

Delkurs 4: Svenska språket i högre utbildning; en fördjupning, 15 hp
Denna delkurs tar vid där delkurs ett slutar vilket betyder att i denna delkurs utgås det ifrån att studenterna har nått B2-nivå i sin språkutveckling. Läsning av och lyssnande till akademiska texter av olika slag ingår i kursen där språkliga förmågor som referera, värdera, kritiskt granska, samt diskutera disposition, språk och stil är i fokus. Ordanvändning, textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i akademiskt skrivande tas upp. Föreläsningar efterföljs av workshops där studenterna ges möjlighet att individuellt och i grupp befästa sina kunskaper. Kursen ger möjligheter för kursdeltagarna att delta i samtal och diskussioner för att träna förmågan att tydliggöra egna åsikter, men också bemöta andras argument. Studenten ska under kursen källkritiskt inhämta information till bland annat en rapport av akademisk karaktär. En opponering i seminarieform avslutar delkursen. Rapportskrivande och opponering sker integrerat med delkurs fem.

Delkurs 5: Svenska språket i ett hållbart samhälls- och arbetsliv; en fördjupning, 10 hp
Delkursen är en fördjupning av delkurs två. I delkursen ges föreläsningar om de historiska förutsättningarnas betydelse, det svenska statsskicket, rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället samt normer och regler på den svenska arbetsplatsmarknaden. Alla studenter gör minst ett individuellt arbetsplatsbesök inom sitt professionella område vilket de redogör för både skriftligt och muntligt. Under lärarhandledning ges studenterna möjlighet att diskutera hur nutida samhällsförhållanden samt samhällsfenomen påverkar och påverkas av individer, grupper samt samhällsstrukturer. Med utgångspunkt från studenternas olika kulturella bakgrunder tas likheter och skillnader upp hur olika samhällen är organiserade. Kursen avslutas med att studenterna skriver en rapport av akademisk karaktär och detta görs integrerat med delkurs fyra. Under arbetet med rapporten ges studenterna möjlighet till individuell handledning.

Delkurs 6: Svenska språket i den svenska 1900-talslitteraturen, 5 hp
I delkursen presenteras några representativa författare inom svensk 1900-talslitteratur med särskild betoning på arbetarförfattarna. Tidstypiska genrer och drag inom 1900-talslitteraturen föreläses om och ett antal verks syften, språk, teman och struktur diskuteras. Studenterna får läsa eller lyssna på utdrag ur ett antal representativa verk från denna tid samt själva välja en skönlitterär bok skriven under 1900-talet som de analyserar både muntligt och skriftligt. Efter varje föreläsning får studenterna möjlighet att analysera litteraturen i grupp verken som har gåtts igenom. Grupphandledning erbjuds vid dessa tillfällen.

Undervisningsformer

Föreläsningar, workshops, seminarier, gruppuppgifter, individuella uppgifter, individuell handledning och grupphandledning.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Delkurs 1: Svenska språket i högre utbildning; en introduktion, 15 hp

Delkurs 1: Hörförståelse
Inlämning
Lärandemål: 2.1 och 2.4
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: UG

Delkurs 1: Läsförståelse
Inlämning
Lärandemål: 2.1 och 2.6
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: UG

Delkurs 1: Muntlig presentation
Redovisning
Lärandemål: 2.1, 2.2, 2.5 och 2.8
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: UG

Delkurs 1: Ord och begrepp i akademiska texter
Inlämning
Lärandemål: 2.1 och 2.6
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: UG

Delkurs 1: Referat av artikel
Inlämning
Lärandemål: 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 och 2.8
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: UG

Delkurs 1: Språkstruktur
Salstentamen
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1 och 2.7
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: UG

Delkurs 1: Argumenterande text
Salstentamen
Lärandemål: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 och 3.1
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: UG

Delkurs 1: Minirapport
Salstentamen
Lärandemål: 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 och 3.1
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: UG

Delkurs 1: Nationellt test - läsförståelse
Salstentamen
Lärandemål: 2.1 och 2.6
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: UG

Delkurs 1: Yrkespresentation
Redovisning
Lärandemål: 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 och 3.1
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: UG

Delkurs 2: Svenska språket i ett hållbart samhälls- och arbetsliv; en introduktion, 10 hp

Delkurs 2: Arbete - en del av en demokrati
Seminarium
Lärandemål: 1.4, 1.7, 1.8 och 2.2
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: UG

Delkurs 2: Arbete - en del av ett hållbart samhälle
Seminarium
Lärandemål: 1.3, 1.4, 1.8 och 2.2
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: UG

Delkurs 2: Demokrati och politik
Seminarium
Lärandemål: 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 2.2 och 3.1
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: UG

Delkurs 2: Det hållbara samhället
Redovisning
Lärandemål: 1.3 och 2.2
Högskolepoäng: 3,0
Betygsskala: UG

Delkurs 2: Mänskliga rättigheter
Seminarium
Lärandemål: 1.1, 1.8 och 2.2
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: UG

Delkurs 2: Samhälle och ekonomi
Inlämning
Lärandemål: 1.4, 1.7, 2.1, 2.2 och 3.1
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: UG

Delkurs 2: Hållbart samhälle och yrkesliv
Salstentamen
Lärandemål: 1.3, 1.4, 1.7, 1.8 och 2.2
Högskolepoäng: 3,0
Betygsskala: UG

Delkurs 2: Yrkesintervju
Inlämning
Lärandemål: 1.4, 2.1 och 2.2
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: UG

Delkurs 3: Svenska språket i den moderna svenska litteraturen, 5 hp

Delkurs 3: Barnlitteratur
Inlämning
Lärandemål: 1.1, 1.2 och 2.1
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: UG

Delkurs 3: Deckare
Seminarium
Lärandemål: 1.1, 1.3 och 2.1
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: UG

Delkurs 3: Dikt
Seminarium
Lärandemål: 2.2
Högskolepoäng:1,0
Betygsskala: UG

Delkurs 3: Novell
Seminarium
Lärandemål: 1.3, 2.1 och 2.2
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: UG

Delkurs 3: Roman
Inlämning
Lärandemål: 1.1, 1.2 och 3.1
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: UG

Delkurs 3: Skönlitteratur
Salstentamen
Lärandemål: 1.1
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: UG

Delkurs 4: Svenska språket i högre utbildning; en fördjupning, 15 hp

Delkurs 4: Genre
Seminarium
Lärandemål: 1.2
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: UG

Delkurs 4: Hörförståelse av akademisk text
Inlämning
Lärandemål: 2.3
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: UG

Delkurs 4: Metaspråk
Inlämning
Lärandemål: 1.2, 2.3, 2.5, 2.6 och 3.1
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: UG

Delkurs 4: Rapport
Inlämning
Lärandemål: 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 och 3.1
Högskolepoäng: 2,5
Betygsskala: UG

Delkurs 4: Svenska språkets regler och funktioner
Inlämning
Lärandemål: 1.1 och 2.2
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: UG

Delkurs 4: Synops
Inlämning
Lärandemål: 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 3.1
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: UG

Delkurs 4: Att skriva akademisk rapport
Salstentamen
Lärandemål: 1.3, 2.1, 2.2 och 2.4
Högskolepoäng: 4,0
Betygsskala: UG

Delkurs 4: Att läsa akademisk rapport
Salstentamen
Lärandemål: 1.1, 2.2, 2.3 och 2.5
Högskolepoäng: 3,0
Betygsskala: UG

Delkurs 5: Svenska språket i ett hållbart samhälls- och arbetsliv; en fördjupning, 10 hp

Delkurs 5: Hemtenta - Hållbar utveckling i ett mikro- och makroperspektiv
Inlämning
Lärandemål: 1.4, 2.1, 2.2 och 2.3
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: UG

Delkurs 5: Opponering
Seminarium
Lärandemål: 3.1
Högskolepoäng: 2,5
Betygsskala: UG

Delkurs 5: Rättigheter och skyldigheter
Inlämning
Lärandemål: 1.5 och 2.2
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: UG

Delkurs 5: Samhällssystem
Inlämning
Lärandemål: 1.1
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: UG

Delkurs 5: Seminarium Sveriges statsskick
Seminarium
Lärandemål: 1.2
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: UG

Delkurs 5: Tentamen Samhällens organisation
Salstentamen
Lärandemål: 1.3 och 2.1
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: UG

Delkurs 5: Yrkesintervju
Redovisning
Lärandemål: 1.6, 2.1 och 2.3
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: UG

Delkurs 6: Svenska språket i den svenska 1900-talslitteraturen, 5 hp

Delkurs 6: Arbetarlitteratur
Inlämning
Lärandemål: 1.1, 1.2 och 2.1
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: UG

Delkurs 6: Hörförståelse
Inlämning
Lärandemål: 2.1
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: UG

Delkurs 6: Jämförande textanalys
Inlämning
Lärandemål: 2.1 och 3.1
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: UG

Delkurs 6: 1900-talslitteratur
Redovisning
Lärandemål: 1.1 och 1.2
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: UG

Delkurs 6: Novellanalys
Seminarium
Lärandemål: 2.1 och 3.1
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: UG

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.

Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som fristående kurs inom Invandrarakademin.

Avslutad godkänd utbildning ger motsvarande behörighet i Svenska som andraspråk 1, 2, 3 och Samhällskunskap 1b. (Bedömningshandboken)

Kurslitteratur bilaga

Delkurs 1: Svenska språket i högre utbildning;

en introduktion, 15 hp

University of Borås. Library and learning Resources (2013). Guide till Harvardsystemet. Borås: Högskolan i Borås. Tillgänglig: http:bada.hb.se/handle/2320/12297 (36 s)

Wilhelmsson, Elisabet (2007).
Studiepraktikan: om att läsa och skriva i högre utbildningar. Stockholm: Liber (62 s)

Åström, Monika (2011).
Språkporten BAS: [svenska som andraspråk och svenska som främmande språk]. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (224 s)

Øyen, Simen Andersen & Solheim, Birger (2015).
Akademiskt skrivande: en skrivhandledning. 1. uppl. Malmö: Gleerups Utbildning (100 s)


Ytterligare litteratur enligt lärarens anvisningar (200 s)

Delkurs 2: Svenska språket i ett hållbart samhälls-

och arbetsliv; en introduktion, 10 hp

Arbetslivet: om arbetsmarknaden i Sverige och världen. [Ny utg.] (2013). [Sverige]: Arena skolinformation (44 s)

Göthberg, Pauline & Kågerman Hansén, Malin (2011). Samhällskunskap 1, 100 p.: ett hållbart samhälle. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (utdrag, ca 100 s)

Håkansson, Marie & Söderberg, Lena (2005). Arbetsliv. 1. uppl. Stockholm: Liber (128 s)

Karlsson, Sören (2013). Jobb!: tips från dem som anställer. Stockholm: Svenskt näringsliv (81 s)

Lindell, Johanna & Nilsson, Karin (2013). Arbetsmiljö: så funkar det. [Ny utg.] Stockholm: Arena skolinformation (44 s)

Myter och fakta. (2013). Stockholm: Sveriges kommuner och landsting (39 s)

Starta företag: information och vägledning från myndigheterna. (2015). [Utgivningsort okänd]: Myndighetssamarbetet starta & driva företag (27 s)

TCO. (2012) Arbetslivsguiden. [Utgivningsort och förlag okänd]: (27 s)

University of Borås. Library and learning Resources (2013). Guide till Harvardsystemet. Borås: Högskolan i Borås. [pdf] Tillgänglig: http:bada.hb.se/handle/2320/12297 (36 s)


För den enskilde studenten relevant yrkesspecifikt material enligt lärarens anvisningar (50 s)


Ytterligare litteratur enligt lärarens anvisningar (100 s)

Delkurs 3: Svenska språket i den moderna svenska

litteraturen, 5 hp

Asaad, Arkan (2011). Stjärnlösa nätter: en berättelse om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv. Stockholm: Norstedt (249 s)

Jansson Ulf (2007). Litteraturen lever. Moderna tider. Stockholm: Liber (utdrag, ca 75 s)

Manne, Gerd & Lundh, Doris (1998). Öppna dörrar: svenska för invandrare. Antologi. 1. uppl. Malmö: Gleerup (160 s)

Manne, Gerd & Lundh, Doris (1998). Öppna dörrar: svenska för invandrare. Arbetsbok. 1. uppl. Malmö: Gleerup (144 s)

Ordlista till Litteraturen lever. Moderna tider (28 s)


Ytterligare litteratur enligt lärarens anvisningar (ca 330 s), varav ca 300 sidor är skönlitteratur som väljs i samråd med läraren.

Delkurs 4: Svenska språket i högre utbildning;

en fördjupning, 15 hp

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (202 s)

Blomström, Vendela & Persson, Catarina (2014). Muntlig interaktion i akademiska sammanhang. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (utdrag, ca 75 s)

Rienecker, Lotte & Stray Jörgensen, Peter (2014). Att skriva en bra uppsats. 3., omarb. uppl. Lund: Liber (utdrag, ca 100 s)

Svenska skrivregler. 3., [utök.] utg. (2008). Stockholm: Liber (263 s)

University of Borås. Library and learning Resources (2013). Guide till Harvardsystemet. Borås: Högskolan i Borås. [pdf] Tillgänglig: http:bada.hb.se/handle/2320/12297 (36 s)

Wilhelmsson, Elisabet (2007).
Studiepraktikan: om att läsa och skriva i högre utbildningar. Stockholm: Liber (62 s)

Åström, Monika (2012).
Språkporten: Svenska som andraspråk 1, 2 , 3. Lund: Studentlitteratur (424 s)


Ytterligare litteratur enligt lärarens anvisningar (100 s)


Individuellt vald litteratur för rapportskrivningen (300 s)

Delkurs 5: Svenska språket i ett hållbart samhälls-

och arbetsliv; en fördjupning, 10 hp

Arbetslivet: om arbetsmarknaden i Sverige och världen. [Ny utg.] (2013). [Sverige]: Arena skolinformation (44 s)

Göthberg, Pauline & Kågerman Hansén, Malin (2011). Samhällskunskap 1, 100 p.: ett hållbart samhälle. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (utdrag, ca 150 s)

Lindell, Johanna & Nilsson, Karin (2013). Arbetsmiljö: så funkar det. [Ny utg.] Stockholm: Arena skolinformation (44 s)

University of Borås. Library and learning Resources (2013). Guide till Harvardsystemet. Borås: Högskolan i Borås. [pdf] Tillgänglig: http:bada.hb.se/handle/2320/12297 (36 s)

Wager, Merit (2010).
Migration - så funkar det. Stockholm: Svenskt näringsliv (55 s)


För den enskilde studenten relevant yrkesspecifikt material tillkommer enligt lärarens anvisningar (50 s)


Ytterligare litteratur enligt lärarens anvisningar (100 s)


Individuellt vald litteratur för rapportskrivningen (300 s)

Delkurs 6: Svenska språket i den svenska

1900-talslitteraturen, 5 hp

Jansson, Ulf (2006). Litteraturen lever. Antiken - 1914. 1. uppl. Stockholm: Liber (utdrag, ca 50 s)

Jansson Ulf (2007). Litteraturen lever. Moderna tider. 1. uppl. Stockholm: Liber (272 s)

Ordlista till Litteraturen lever. Moderna tider (28 s)


Ytterligare litteratur enligt lärarens anvisningar (ca 330 s), varav ca 300 sidor är skönlitteratur som väljs i samråd med läraren.

Kontakt

Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen