Huvudmeny
Till anmälan

Vård- och omsorgsadministration 1

30 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Du får grundläggande kunskaper för att kunna arbeta som administratör eller ledare inom vård och omsorg. Du studerar organisationsteori, vårdledarskap, hälsoekonomi och lagar. I kursen ingår också att värdera konsekvenser av förändringar inom vård och omsorg.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra delkurser:
1. Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
2. Vårdledarskap, 7,5 hp
3. Hälsoekonomi och ekonomistyrning i vårdsektorn, 7,5 hp
4. Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Delkurs 1. Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
Kursen behandlar organisationsteorier med koppling till vård och omsorgsområdet. Kursen tar upp struktur och styrformer i organisationer samt interaktionen mellan samhälle och organisationsutveckling. Kursen belyser även faktorer av betydelse för en hållbar organisation.

Delkurs 2. Vårdledarskap, 7,5 hp
Kursen behandlar ledarskap inom vård och omsorg. Ledarskapets utveckling och verksamhetsplanering diskuteras samt ledarens roll och betydelse för förbättring och utveckling av verksamheten belyses. Ledarskap utifrån genus, mångfald och hållbar utveckling problematiseras.

Delkurs 3. Hälsoekonomi och ekonomistyrning i vårdsektorn 7,5 hp
Kursen behandlar hälsoekonomiska begrepp och teoriers användbarhet inom planering, styrning och utvärdering. Hälsopolitiska mål och prioriteringar värderas utifrån etik, genus, mångfald och hållbar utveckling såväl nationellt som globalt.


Delkurs 4. Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp
Kursen utgår från ett samhällsperspektiv, där olika politiska och sociala reformers betydelse för vård och omsorgens utveckling lyfts fram. Inom kursen behandlas förvaltningskunskap, demokratibegreppet och lagstiftningen inom vård och omsorg.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen sker via flexibelt lärande/distans. Arbetsformen vid flexibelt lärande/distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator med webbkamera och hörlurar. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Övrigt

Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-25472
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet
Antal platser: 40
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 5
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan i pdf

Ladokkod: 61VA11 (7,1)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv, 2016-06-15
Ersätter kursplan fastställd:  2015-06-17

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vård- och omsorgsadministration (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: AF1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Mål

Kursen syftar till att studenten tillägnar sig grundläggande kunskaper inom organisering, ledarskap, hälsoekonomi och vård och omsorgens lagar och förvaltning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna, med avseende på:

Kunskap och förståelse:
1:1 på en grundläggande nivå beskriva innebörden av begreppet hållbar utveckling
med relevans för vård och omsorg,
1:2 redogöra för organisationsmodeller och teorier inom vård och omsorg,
1:3 redogöra för organisationens utveckling inom vård och omsorg,
1:4 redogöra för styrformer och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg,
1:5 redogöra för ledarskapsmodeller och teorier inom vård och omsorg,
1:6 beskriva ledarens roll, samt betydelse för hållbar verksamhetsplanering inom vård och omsorg,
1:7 redogöra för grundläggande hälsoekonomiska teorier och begrepp,
1:8 redogöra för gällande lagstiftning inom vård och omsorg,
1:9 beskriva stats- och kommunalförvaltningens villkor och inflytande samt demokratibegreppets användande inom vård och omsorg,

Färdighet och förmåga:
2:1 beskriva och problematisera organisationsmodeller inom vård och omsorg,
2:2 beskriva och problematisera modeller för ledning, planering och styrning inom vård och omsorg ur ett hållbarhetsperspektiv,
2:3 beskriva och problematisera huvuddragen i hälsoekonomisk planering, ekonomiska styrsystem och hälsopolitiska mål, utifrån etik, genus, mångfald och hållbar utveckling såväl nationellt som globalt,
2:4 tillämpa aktuell lagstiftning inom vård och omsorg, och problematisera dess konsekvenser,

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
3.1 problematisera frågeställningar inom vård och omsorgens organisation och ledarskap utifrån genus, mångfald och hållbart arbetsliv,
3:2 kritiskt granska och problematisera normer, attityder och värderingar kring ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg,
3:3 reflektera och värdera hälsoekonomiska beslut och prioriteringar samt
3:4 reflektera och problematisera över vårdtagarens/brukarens möjlighet till inflytande utifrån gällande lagstiftning.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra delkurser:
1. Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
2. Vårdledarskap, 7,5 hp
3. Hälsoekonomi och ekonomistyrning i vårdsektorn, 7,5 hp
4. Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Delkurs 1. Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
Kursen behandlar organisationsteorier med koppling till vård och omsorgsområdet. Kursen tar upp struktur och styrformer i organisationer samt interaktionen mellan samhälle och organisationsutveckling. Kursen belyser även faktorer av betydelse för en hållbar organisation.

Delkurs 2. Vårdledarskap, 7,5 hp
Kursen behandlar ledarskap inom vård och omsorg. Ledarskapets utveckling och verksamhetsplanering diskuteras samt ledarens roll och betydelse för förbättring och utveckling av verksamheten belyses. Ledarskap utifrån genus, mångfald och hållbar utveckling problematiseras.

Delkurs 3. Hälsoekonomi och ekonomistyrning i vårdsektorn 7,5 hp
Kursen behandlar hälsoekonomiska begrepp och teoriers användbarhet inom planering, styrning och utvärdering. Hälsopolitiska mål och prioriteringar värderas utifrån etik, genus, mångfald och hållbar utveckling såväl nationellt som globalt.


Delkurs 4. Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp
Kursen utgår från ett samhällsperspektiv, där olika politiska och sociala reformers betydelse för vård och omsorgens utveckling lyfts fram. Inom kursen behandlas förvaltningskunskap, demokratibegreppet och lagstiftningen inom vård och omsorg.

Undervisningsformer

Undervisningen sker via flexibelt lärande/distans. Arbetsformen vid flexibelt lärande/distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator med webbkamera och hörlurar. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Delkurs 1. Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
Kursen examineras genom följande moment:

Individuell skriftlig hemtentamen,
Lärande mål: 1:2, 1:3, 1:4, 2:1
Högskolepoäng: 4
Betygskala: Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG)

Examinationsseminarium
Lärande mål: 2:1, 3:1
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål: 1:1, 2:1, 3:1
Högskolepoäng 3
Betygskala U/G

Delkurs 2. Vårdledarskap, 7,5 hp
Individuell skriftlig hemtentamen,
Lärande mål: 1:5, 1:6, 2:2
Högskolepoäng: 4
Betygskala: Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG)

Examinationsseminarium
Lärande mål: 3:2
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål:1:5, 1:6, 3:2
Högskolepoäng: 3
Betygskala: U/G

Delkurs 3. Hälsoekonomi och ekonomistyrning i vårdsektorn 7,5 hp
Individuell skriftlig hemtentamen,
Lärande mål: 1:7, 2:3, 3:3
Högskolepoäng: 4
Betygskala: Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG)

Examinationsseminarium
Lärande mål: 3:3
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål: 2.3, 3:3
Högskolepoäng: 3
Betygskala: U/G

Delkurs 4. Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp
Individuell skriftlig hemtentamen,
Lärande mål:1:8, 1:9, 2:4
Högskolepoäng: 4
Betygskala: Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG)

Examinationsseminarium
Lärande: mål 3:4
Högskolepoäng 0,5
Betygskala U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål: 2:4, 3:4
Högskolepoäng: 3
Betygskala: U/G

För betyget Godkänd på såväl hel kurs som delkurs krävs godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl Godkänt på delkurs krävs dessutom Väl Godkänt på individuell skriftlig hemtentamenten och för Väl Godkänt på hel kurs krävs Väl Godkänt på 3 av 4 delkurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Vårdens organisering och styrning, 7,5 högskolepoäng
Alvesson, M. & Svenningsson, S. (2012). Organisation, ledning och processer
Lund: Studentlitteratur. 310 s.

Backman, J. (2015). Rapporter och uppsatser. Lund. Studentlitteratur s. 223s.

Berlin J.& Kastberg G. (2011). Styrning av hälso- och sjukvård. Malmö: Liber. 239 s.

Bruzelius, L. H. & Skärvad, P-H. (2011). Integrerad organisationslära.
Lund: Studentlitteratur. 480 s.

FN-förbundet (2012). Omställning till en hållbar värld brådskar. FN-fakta nr 2/12: Hållbar utveckling. Stockholm.2 s.

Regeringskansliet (2015) Att förändra vår värld. Agenda 2030 för hållbar utveckling. Stockholm. 37 s.

Tengroth, S.(red.) (2013). Att svära i kyrkan - tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Tillväxt- reflektion .107 s.

Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men artiklar på engelska förekommer.

Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial tillhandahålls via lärplattformen (max 25 sidor).


Delkurs 2. Vårdledarskap, 7,5 hp
Alvesson, M. & Svenningsson, S. (2012). Organisationer ledning och processer. Lund: Studentlitteratur. 310 s.

Arbets- och miljömedicin och Göteborgsstad. (2008). Ett arbetsmaterial för att stödja ett hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap.

Backman, J. (2015). Rapporter och uppsatser. Lund. Studentlitteratur s. 223s.

Bruzelius, L. & Skärvad, P-H. (2011). Integrerad organisationslära. Lund: Studentlitteratur. 480 s.

Dellve, L., Andreasson, J. & Jutengren, G. (2013). Hur kan stödresurser understödja hållbart ledarskap bland chefer i vården? Socialmedicinsk tidskrift nr. 6.

Döös, M. & Waldenström, K. (Red). (2009). Chefskapets former och resultat. Två kunskapsöversikter om arbetsplatsens ledarskap. Vinnova VR: Rapport 2008:15.

Hultberg, A., Skagert, K., Ekbom Johansson, P., & Ahlborg jr, G. (2010). Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser. Göteborg: Institutet för stressmedicin.

Orvik, A., Dellve, L. & Eriksson, A. (2013). Organisatorisk hälsa och värdebaserat ledarskap Behovet av systemperspektiv för en hållbar styrning och ledning av hälso- och sjukvården. Socialmedicinsk tidskrift nr. 6.

Sandahl C., Falkenström, E. & von Knorring, M. (2010) Chef med känsla och förnuft. Om professionalism och etik i ledarskapet. Stockholm: Natur & Kultur. 216 s

Tengroth, S. (red.) (2013). Att svära i kyrkan - tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Tillväxt- reflektion .107 s.

Åkerlind, I., Larsson, R. & Ljungblad, C. (2013). Ledarskap, socialt klimat, hälsofrämjande åtgärder och sjukfrånvaro en jämförande studie inom vård och omsorg i 60 kommuner. Socialmedicinsk tidskrift, nr. 6.

Östebo, A., Härenstam, A. & Chefios forskargrupp (2013). Så skapas goda jobb och en väl fungerande verksamhet i offentlig sektor: En presentation av Chefios projektet. Göteborgs universitet & Vinnova.

Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial tillhandahålls via lärplattformen (max 25 sidor).


Delkurs 3. Hälsoekonomi och ekonomistyrning i vårdsektorn
Backman, J. (2015). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur s. 223s.

Berlin, J.& Kastberg, G. (2011). Styrning av hälso- och sjukvård. Malmö: Liber. 239 s.

Ferraz-Nunes, J. & Karlberg, I. (2012). Hälsoekonomi: Begrepp och tillämpningar. 2.uppl
Lund: Studentlitteratur. 207 s.

Folkhälsomyndigheten. (2014). Folkhälsan i Sverige, årsrapport 2014. Stockholm. Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten. (2014). Öppna jämförelser 2014 Folkhälsa. Stockholm. Folkhälsomyndigheten

Prioriteringsutredningen (1995). Vårdens svåra val (SOU 1995:5). Stockholm: Socialdepartementet.

Sandman, L. (2015). Vilken vägledning ger den etiska plattformen för prioriteringar i konkreta prioriteringssituationer? En översikt av tolknings- och tillämpningssvårigheter. (Rapport 2015:3) Linköping: Prioriteringscentrum.

Sandman, L., Broqvist, M., Gustavsson, E., Arvidsson, E., Ekerstad, N. & Carlsson, P. (2014). Vård som inte kan anstå Tolkning i relation till den etiska plattformen och nationella modellen för öppna prioriteringar. (Rapport 2014:1). Linköpings universitet: Prioriteringscentrum.

Sandman, L. & Tinghög, G. (2011). Att tillämpa den etiska plattformen vid ransonering -Fördjupad vägledning och konsekvensanalys. (Rapport 2011:7). Linköping: Prioriteringscentrum.

SBU (2013). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

Statens Folkhälsoinstitut (2011). Folkhälsoekonomi i praktiken. (Rapport). Östersund: Folkhälsomyndigheten.

Tengroth ,S. (red.). (2013). Att svära i kyrkan - tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Tillväxt- reflektion .107 s.

Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men artiklar på engelska förekommer.

Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial tillhandahålls via lärplattformen (max 25 sidor).


Delkurs 4. Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Backman, J. (2015). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur s. 223s.

Bengtsson, H. & Melke, A. (2014). Vår offentliga förvaltning Samverkan i välfärdspolitiken. Malmö: Gleerups förlag. 242 s.

Fahlberg, G. (2012). Socialtjänstlagarna. 13. uppl, Stockholm Liber: 190 s.

Rönnberg, L. (2011). Hälso- och sjukvårdsrätt. Lund: Studentlitteratur. 324 s.

Tengroth ,S.(red.). (2013). Att svära i kyrkan - tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Tillväxt- reflektion .107 s.

Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men artiklar på engelska förekommer.

Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial tillhandahålls via lärplattformen (max 25 sidor).

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.

Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Agneta Kullén Engström
Kursansvarig Margareta Fredman
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum