Huvudmeny
Till anmälan

Vård- och omsorgsadministration 2

30 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Du vidareutvecklar dina kunskaper och färdigheter för arbete som administratör och ledare inom vården. I kursen ingår pedagogik, personal- och kompetensutveckling, konflikthantering, förbättringskunskap och etiska perspektiv på organisation och vårdledarskap. Om du väljer att fortsätta läsa kurs 3 efter avslutad kurs 2 har du möjlighet att ansöka om Kandidatexamen under förutsättning att du har 90 hp inom andra ämnesområden.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra delkurser:
1. Lärande i vårdande verksamhet, 7,5 hp.
2. Mänskliga resurser och konflikthantering i vården, 7,5 hp.
3. Förbättringskunskap och utvärdering i vårdorganisationen, 7,5 hp.
4. Organisation och vårdledarskap ur ett etiskt perspektiv, 7,5 hp.

Delkurs 1. Lärande i vårdande verksamhet, 7,5 hp
Kursen behandlar modeller för lärande ledar- och medarbetarskap. I kursen behandlas även teorier och modeller för grupprocesser och teamutveckling utifrån genus, mångfald och hållbart arbetsliv.

Delkurs 2. Mänskliga resurser och konflikthantering i vården, 7,5 hp
Kursen behandlar översiktligt arbetsrättslig lagstiftning och kompetensförsörjning i vård och omsorgs verksamhet. Konflikthantering belyses med utgångspunkt i arbetsgruppens dynamik. I ovanståenden beaktas perspektiven genus, mångfald och hållbart arbetsliv.

Delkurs 3. Förbättringskunskap och utvärdering i vårdorganisationen, 7,5 hp
Kursen behandlar metoder och modeller för att utveckla och förbättra vård och omsorg ur ett hållbarhetsperspektiv. Risk och säkerhetsarbete inom vård och omsorg samt utvärderingsmetoder på grundläggande nivå belyses.

Delkurs 4. Organisation och vårdledarskap ur ett etiskt perspektiv, 7,5 hp
Kursen behandlar etiska problemställningar inom ledarskap och organisationer med utgångspunkt i allmänna etiska teorier och begrepp av relevans för vård och omsorg. Likaså behandlas den lagreglerade etiska plattformen för prioriteringar och forskningsetik.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. samt godkänt resultat på kursen Vård- och omsorgsadministration 1, 30 högskolepoäng
eller de fristående delkurserna:

  • Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
  • Vårdledarskap, 7,5 hp
  • Hälsoekonomi och ekonomistryning i vårdsektorn, 7,5 hp
  • Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen sker via flexibelt lärande/distans. Arbetsformen vid flexibelt lärande/distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till dator med stabil internetuppkoppling samt fungerande webbkamera, hörlurar och mikrofon. Utbildningen baseras på självständiga studier med obligatoriska examinationsmoment. Kursintroduktion och examinationsseminarium ges vid Högskolan i Borås. Seminariet kan även genomföras via webbaserat kommunikationsverktyg. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.

Övrigt

Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-25672
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 40
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 5
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan i pdf

Ladokkod: 61VA21 (6)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv, 2016-06-15
Ersätter kursplan fastställd:  2014-02-21

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vård- och omsorgsadministration (G1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: AF1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet. samt godkänt resultat på kursen Vård- och omsorgsadministration 1, 30 högskolepoäng
eller de fristående delkurserna:

  • Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
  • Vårdledarskap, 7,5 hp
  • Hälsoekonomi och ekonomistryning i vårdsektorn, 7,5 hp
  • Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Mål

Kursen syftar till att studenten vidareutvecklar kunskaper och färdigheter inom ledning, planering och utveckling inom vård och omsorg.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna, med avseende på:

Kunskap och förståelse
1:1 på en grundläggande nivå beskriva innebörden av begreppet hållbar utveckling
med relevans för vård och omsorg,
1:2 beskriva modeller för lärande ledarskap och medarbetarskap ur ett hållbarhetsperspektiv inom vård och omsorg,
1:3 beskriva grupprocesser och teamutveckling,
1:4 redogöra för metoder för hållbar kompetensförsörjning,
1:5 beskriva modeller för konflikthantering inom arbetslivet,
1:6 redogöra för gällande grundläggande arbetsrättslig lagstiftning,
1:7 beskriva metoder i förbättringskunskap och riskanalys inom vård och omsorg,
1:8 beskriva utvärderingsmetoder på grundläggande nivå inom vård och omsorg,
1:9 redogöra för grundläggande och centrala etiska teorier och begrepp av relevans för organisationsetik och ledarskap samt den etiska plattformen inom vård och omsorg,

Färdighet och förmåga
2:1 tillämpa modeller för lärande ledar- och medarbetarskap inom vård och omsorg,
2:2 analysera och problematisera kring grupp och teamutveckling inom vård och omsorg,
2:3 identifiera och problematisera innebörden av hållbart arbetsliv inom vård och omsorg,
2:4 tillämpa grundläggande teorier vid konflikthantering inom arbetslivet,
2:5 planera ett hållbart förbättringsprojekt inom vård och omsorg,
2:6 genomföra riskanalys och enklare utvärderingar av vårdverksamhet,
2:7 identifiera och analysera etiska problem och konflikter i relation till ledarskap inom vård och omsorg,


Värderingsförmåga och förhållningssätt
3:1 problematisera grupprocesser utifrån genus, mångfald och hållbart arbetsliv,
3:2 problematisera ledarskapets och medarbetarskapets utmaningar utifrån genus,mångfald och hållbart arbetsliv,
3:3 kritiskt granska och problematisera konsekvenserna av förändringsarbete inom vård och omsorg utifrån ett hållbarhetsperspektiv samt
3:4 reflektera över sitt förhållningssätt i etiska konfliktsituationer ur ett ledarskapsperspektiv.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra delkurser:
1. Lärande i vårdande verksamhet, 7,5 hp.
2. Mänskliga resurser och konflikthantering i vården, 7,5 hp.
3. Förbättringskunskap och utvärdering i vårdorganisationen, 7,5 hp.
4. Organisation och vårdledarskap ur ett etiskt perspektiv, 7,5 hp.

Delkurs 1. Lärande i vårdande verksamhet, 7,5 hp
Kursen behandlar modeller för lärande ledar- och medarbetarskap. I kursen behandlas även teorier och modeller för grupprocesser och teamutveckling utifrån genus, mångfald och hållbart arbetsliv.

Delkurs 2. Mänskliga resurser och konflikthantering i vården, 7,5 hp
Kursen behandlar översiktligt arbetsrättslig lagstiftning och kompetensförsörjning i vård och omsorgs verksamhet. Konflikthantering belyses med utgångspunkt i arbetsgruppens dynamik. I ovanståenden beaktas perspektiven genus, mångfald och hållbart arbetsliv.

Delkurs 3. Förbättringskunskap och utvärdering i vårdorganisationen, 7,5 hp
Kursen behandlar metoder och modeller för att utveckla och förbättra vård och omsorg ur ett hållbarhetsperspektiv. Risk och säkerhetsarbete inom vård och omsorg samt utvärderingsmetoder på grundläggande nivå belyses.

Delkurs 4. Organisation och vårdledarskap ur ett etiskt perspektiv, 7,5 hp
Kursen behandlar etiska problemställningar inom ledarskap och organisationer med utgångspunkt i allmänna etiska teorier och begrepp av relevans för vård och omsorg. Likaså behandlas den lagreglerade etiska plattformen för prioriteringar och forskningsetik.

Undervisningsformer

Undervisningen sker via flexibelt lärande/distans. Arbetsformen vid flexibelt lärande/distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till dator med stabil internetuppkoppling samt fungerande webbkamera, hörlurar och mikrofon. Utbildningen baseras på självständiga studier med obligatoriska examinationsmoment. Kursintroduktion och examinationsseminarium ges vid Högskolan i Borås. Seminariet kan även genomföras via webbaserat kommunikationsverktyg. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Delkurs 1 Lärande i vårdande verksamhet, 7,5 hp
Kursen examineras genom följande moment:

Individuell skriftlig hemtentamen,
Lärande mål: 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:2
Högskolepoäng.: 4
Betygskala: Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG)

Examinationsseminarium
Lärande mål: 3:1
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål: 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:2, 3:1
Högskolepoäng 3
Betygskala U/G

Delkurs 2 Mänskliga resurser och konflikthantering i vården 7,5 hp
Individuell skriftlig hemtentamen,
Lärande mål: 1:4, 1:5, 1:6, 2:3, 2:4
Högskolepoäng: 4
Betygskala: Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG)

Examinationsseminarium
Lärande mål:3:1
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål: 1:1, 1:4, 1:5, 2:3, 2:4, 3:1
Högskolepoäng: 3
Betygskala: U/G

Delkurs 3. Förbättringskunskap och utvärdering i vårdorganisationen, 7,5 hp
Individuell skriftlig hemtentamen,
Lärande mål: 1:1, 1:7, 1:8, 2:5, 2:6, 3:3
Högskolepoäng: 4
Betygskala: Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG)

Examinationsseminarium
Lärande mål: 3:3
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål: 1:1, 1:7, 1:8, 3:3
Högskolepoäng: 3
Betygskala: U/G

Delkurs 4. Organisation och vårdledarskap ur ett etiskt perspektiv, 7,5 hp
Individuell skriftlig hemtentamen,
Lärande mål: 1:9
Högskolepoäng: 4
Betygskala: Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG)

Examinationsseminarium
Lärande mål: 3:4
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål: 2:7
Högskolepoäng: 3
Betygskala: U/G


För betyget Godkänd på såväl hel kurs som delkurs krävs godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl Godkänt på delkurs krävs dessutom Väl Godkänt på individuell skriftlig hemtentamenten och för Väl Godkänt på hel kurs krävs Väl Godkänt på 3 av 4 delkurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.

Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Margareta Fredman
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum