Huvudmeny
Till anmälan

Vetenskaplig publicering

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Kursen tar upp nya arenor, tekniker, praktiker och villkor för publicering av digitala vetenskapliga dokument, t.ex. digitala avhandlingar, vetenskapliga e-tidskrifter/e-böcker, open access, institutionella arkiv, e-vetenskap och bibliometri. Kursen vänder sig till personer som arbetar/kommer att arbeta med dessa tjänster och/eller som vill ha fördjupade kunskaper om samtida digital vetenskaplig publicering utifrån ett teoretiskt och praktiskt biblioteksperspektiv.

Innehåll

 • Modeller för vetenskaplig kommunikation
 • Publicering av digitala vetenskapliga dokument: genrer, tekniker, distributionssystem, open access
 • Digital vetenskaplig publicering i praktiken
 • Institutionella/öppna arkiv
 • E-research/open data
 • Introduktion till metoder och metrics för att visualisera och utvärdera vetenskaplig publicering/bibliometri
 • Perspektiv på hållbarhet i vetenskaplig publicering

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 högskolepoäng

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i form av inlämningsuppgifter, seminarier, föreläsningar, laborationer och projektarbeten.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-34972
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2017-10-31
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 1
Observera: Kursen ges på halvfart/distans och innehåller en träff i Borås. I övrigt sker kommunikationen mellan lärare och studenter samt studenter emellan huvudsakligen via lärplattformen Pingpong, vilket förutsätter tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan i pdf

Ladokkod: ÖVPFR3 (7)
Gäller från: HT 2015
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2015-05-06
Ersätter kursplan fastställd:  2014-05-07

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Biblioteks- och informationsvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: BV1

Krav på särskilda förkunskaper

Kandidatexamen 180 högskolepoäng

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:

med avseende på kunskap och förståelse

 • kunna beskriva den grundläggande strukturen inom vetenskaplig kommunikation och publicering, med hänsyn tagen till nationella och disciplinära skillnader,
 • kunna redogöra för ekonomiska, juridiska, vetenskapssociologiska och tekniska aspekter som kan anläggas på den förändrade marknaden för digitalvetenskaplig publicering,
 • kunna förklara motivationen bakom och argumenten för och emot open access-publicering, dess olika former och eventuella konsekvenser för vetenskaplig kommunikation,


med avseende på färdigheter och förmågor

 • kunna hantera tekniken bakom vetenskaplig publicering med hjälp av ett content management system,


med avseende på värdering och förhållningssätt

 • kunna tillgodogöra sig och redogöra för utvecklingen och forskningsläget nationellt och internationellt inom området vetenskaplig digital publicering,
 • kunna reflektera över vetenskaplig publicering, särskilt open accesspublicering, i termer av hållbar utveckling.

Innehåll

 • Modeller för vetenskaplig kommunikation
 • Publicering av digitala vetenskapliga dokument: genrer, tekniker, distributionssystem, open access
 • Digital vetenskaplig publicering i praktiken
 • Institutionella/öppna arkiv
 • E-research/open data
 • Introduktion till metoder och metrics för att visualisera och utvärdera vetenskaplig publicering/bibliometri
 • Perspektiv på hållbarhet i vetenskaplig publicering

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs i form av inlämningsuppgifter, seminarier, föreläsningar, laborationer och projektarbeten.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, paper, projektarbeten, seminarier samt rapporter.

Seminarier kan ersättas med annan i kursplanen angiven examinationsform om studenten underkänts på seminarium eller inte varit närvarande vid seminarium under kursens gång.

Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig kurs. (Detta är i enlighet med prefektbeslut, Dnr 516-13, av den 11 juni 2013.)

Kurslitteratur och övriga läromedel

Björk, B.-C., Laakso, M., Welling, P. & Paetau, P. (2014). Anatomy of green open access. Journal of the Association for Information Science and Technology, vol. 65, nr 2, s. 237-250. [Tillgänglig elektroniskt]

Borgman, Christine L. (2007). Scholarship in the digital age: Information, infrastructure, and the Internet. Cambridge, MA: MIT Press. (= c. 265 s.).

Chowdhury, G. (2014). OA policies and the sustainability of digital libraries of scholarly information. I: K. Tuamsuk et al. (red.). The Emergence of Digital Libraries: Research and Practices. (Lecture Notes in Computer Science, 8839.) Springer. 65-75. (=11 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Creaser, C. et al. (2010). Authors awareness and attitudes toward open access repositories. New Review of Academic Librarianship, vol. 16, nr S1, s. 145-161. (= 16 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Francke, H. (2013). Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Stockholm: Svensk Biblioteksförening. (= 86 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Gargouri, Yassine, et al. (2010). Self-selected or mandated, open access increases citation impact for higher quality research. PLoS ONE, vol. 5, nr 10. e13636. (= 12 s.). [Tillgänglig elektroniskt]

Goodman, A. et al. (2014). Ten simple rules for the care and feeding of scientific data. PLoS Computational Biology, vol. 10, nr 4, e1003542. doi:10.1371/journal.pcbi.1003542 (=5 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Haider, Jutta (2007). Of the rich and the poor and other curious minds: On open access and development. ASLIB Proceedings, vol. 59, nr. 4/5, s. 449-461. (= 13 s.). [Tillgänglig elektroniskt]

Kärki, Riitta & Kortelainen, Terttu (1998). Introduktion till bibliometri. NORDINFO no. 41. Kap. 1-3, 5, 6 (= 57 s.).

Nelhans, G. & Eklund, P. (2015). Resursfördelningsmodeller på bibliometrisk grund vid ett urval svenska lärosäten. (Vetenskap för profession, 30:2015). Borås: Högskolan i Borås. (=42 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Palmer, Carole L., Teffeau, Lauren C. & Newton, Mark P. (2008). Strategies for institutional repository development: A case study of three evolving initiatives. Library Trends, vol. 57, nr 2, s. 142-167. (= 26 s.). [Tillgänglig elektroniskt]

Public Knowledge Project (2010). Open Journal Systems: A Complete Guide To Online Publishing. 2nd ed., for OJS 2.3.3. Simon Frasier University. (Valda delar).

Suber, P. (2012). Open access. Cambridge, MA: MIT Press. Kap. 4, 6-7. (= 40 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Weingart, Peter (2005). Impact of bibliometrics upon the science system: Inadvertent consequences? Scientometrics, vol. 62, nr 1, s. 117-131. (= 15 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Willinsky, J. (2006). The access principle: The case for open access to research and scholarship. Cambridge, MA: MIT Press. Kap. 1-2, 12 (= 52 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Tillkommer egensökt litteratur omfattande ca 150 sidor i anslutning till egen fördjupning.

Studentinflytande och utvärdering

Studenternas synpunkter på kursen ska systematiskt och regelbundet inhämtas i muntlig och/eller skriftlig form. Studenterna ska delges resultatet av utvärderingen. Resultaten av utvärderingarna ska ligga till grund för kursens vidare utveckling. Se vidare Policy för kursutvärdering, Högskolan i Borås 2005-06-07, dnr 56-02-10.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Gustaf Nelhans
Kursansvarig Helena Francke
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum