Huvudmeny
Till anmälan

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

15 högskolepoäng, deltid 50%

I kursen vidareutvecklar du dina kunskaper i allmänmedicin med tyngdpunkt på ökad förståelse för klinisk tillämpning inom öppen hälso- och sjukvård. I kursen ingår också allmän och speciell farmakologi och läkemedelsförskrivning.

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på allmänmedicin med tonvikt på att få ökad förståelse för klinisk tillämpning inom öppen hälso- och sjukvård. Kursen ger en fördjupning inom allmän och speciell farmakologi och sjukdomslära. Mångfaldsperspektivet beaktas liksom etiska frågeställningar och begrepp inom hållbar utveckling i relation till området och kvalitetssäkring. Lagar och författningar och deras tillämpning ingår i kursen.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av

 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Loggbok


Undervisningen sker genom flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikation mellan lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter genomförs i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Övrigt

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp. Kursen kan läsas som fristående kurs.

FÖRSKRIVNINGSRÄTT
Den som erhållit kursbevis och är anställd som distriktssköterska/motsvarande inom öppen hälso- och sjukvård i landsting, kommun eller privat verksamhet kan erhålla förskrivningsrätt för vissa läkemedel av Socialstyrelsen. Student skickar ansökan till Socialstyrelsen på speciell blankett (www.socialstyrelsen.se)

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-27382
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng och yrkeslivserfarenhet
Antal platser: 25
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 62DA01 (8,1)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2017-03-02
Ersätter kursplan fastställd:  2016-11-23

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Medicinsk vetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: ME1

Krav på särskilda förkunskaper

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Mål

1. Kunskap och förståelse
Efter avklarad kurs ska studenten kunna,

1.1 redogöra för farmakokinetiska och farmakodynamiska processer samt läkemedelsinteraktioner,
1.2 redogöra för läkemedelsbiverkningar och läkemedelsberoende,
1.3 redogöra för etiologi patofysiologi, symtom, diagnos och behandling av de sjukdomstillstånd som är relaterade till sjuksköterskans läkemedelsförskrivning,
1.4 redogöra för symtom, diagnos och behandling av medicinska och socialmedicinska problem hos barn, ungdom och vuxna,
1.5 redogöra för medicinska ställningstaganden till vaccinationer enligt Socialstyrelsens allmänna råd om vaccination av barn, SOSFS 2006:22.


2. Färdighet och förmåga
Efter avklarad kurs ska studenten kunna,

2.1 analysera medicinska frågeställningar utifrån patofysiologi, symtomatologi, diagnostik och behandling, vid sjukdomstillstånd som omfattar sjuksköterskors rätt att förskriva läkemedel i enlighet med Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets föreskrifter,
2.2 tillämpa de lagar och författningar som reglerar verksamhet kring sjuksköterskans läkemedelsförskrivning,
2.3 förskriva läkemedel i enlighet med Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets föreskrifter för sjuksköterskan fastställda läkemedel,
2.4 förklara innebörden av lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter,
2.5 skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.


3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avklarad kurs ska studenten kunna,

3.1 kritiskt reflektera över samhällsekonomiska och miljömässiga aspekter på läkemedelsförskrivning,
3.2 kritiskt reflektera över hur genus, etnicitet och socialekonomiska förutsättningar påverkar förskrivning av läkemedel,
3.3 identifiera och analysera frågeställningar som berör etik i relation till sjuksköterskans läkemedelsförskrivning,
3.4 identifiera och analysera frågeställningar som berör mångfald i relation till sjuksköterskans läkemedelsförskrivning,
3.5 identifiera och kritiskt reflektera risker vid läkemedelsbehandling.

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på allmänmedicin med tonvikt på att få ökad förståelse för klinisk tillämpning inom öppen hälso- och sjukvård. Kursen ger en fördjupning inom allmän och speciell farmakologi och sjukdomslära. Mångfaldsperspektivet beaktas liksom etiska frågeställningar och begrepp inom hållbar utveckling i relation till området och kvalitetssäkring. Lagar och författningar och deras tillämpning ingår i kursen.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av

 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Loggbok


Undervisningen sker genom flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikation mellan lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter genomförs i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment.

 • Tentamen: Allmän farmakologi: Lärandemål: 1.1 1.2 1.3, Högskolepoäng: 4.0, Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt


 • Tentamen: Speciell farmakologi: Lärandemål: 1.1 1.2 1.3 2.1 2.3, Högskolepoäng: 4.0, Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt


 • Individuell tentamen Allmänmedicin: Lärandemål: 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4, Högskolepoäng: 1.5, Betygskala: Underkänt eller Godkänt


 • Seminarium: Case Allmänmedicin: Lärandemål: 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.5, Högskolepoäng: 4.0, Betygskala: Underkänt eller Godkänt


 • Loggbok: Lärandemål: 2.2 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5, Högskolepoäng: 1.5, Betygskala: Underkänt eller GodkäntVarje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen, erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hammarström, A. (2005). Genusperspektiv på medicinen: Två decenniers utveckling av medvetenheten om kön och genus inom medicinsk forskning och praktik. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. 67 s.

Hanseus, K., Lagercrantz, H. & Lindberg, T. (red). (2012). Barnmedicin. Lund: Studentlitteratur. 674 s.

Heisse Lövgren, C. (red.) (2017). Författningshandbok för personal inom hälso och sjukvård. Stockholm: Liber. Valda delar.

Holmström, I. (red.) (2008). Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 197 s.

Kragh, A. (Red). (2013). Äldres läkemedelsbehandling: orsaker och risker vid mulitmedicinering. Studentlitteratur AB. 235 s.

Lindholm, C. (2012). Sår. Lund: Studentlitteratur. 278 s.

Läkemedelsindustriföreningens service AB. (2017). FASS Vårdpersonal.
https:www.fass.se/LIF/startpage?userType=0 [2017-02-01]

Läkemedelsverket. (2017).
Läkemedelsboken. https:lakemedelsboken.se/ [2017-02-01]

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2009). Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport 193. Stockholm: SBU. 293 s.

Simonsen, T. & Aarbakke J. (2015). Illustrerad farmakologi 1: Principer och tillämpningar. Stockholm: Natur och Kultur. 280 s.

Simonsen, T & Hasselström, J. (2016). Illustrerad farmakologi 2: Sjukdomar och behandlingar. Stockholm Natur och Kultur. 520 s.

Smirthwaite, G. (2014). (O)jämställdhet i hälsa och vård: En genusmedicinsk kunskapsöversikt. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 130 s.

Stockholms läns landsting .(2016). Regionalt vårdprogram. Bröstkomplikationer i samband med amning.

Three doctors. (2016). PM Praktisk medicin. Terapikompendium i allmän medicin Uddevalla: Three doctors förlag. http:www.praktiskmedicin.se [2017-02-26]

Zachariae, C. & Gniadecki, R.(2013).
Akuta hudsjukdomar. Stockholm: Liber. 208 s.

Därutöver kan artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp. Kursen kan läsas som fristående kurs.

FÖRSKRIVNINGSRÄTT
Den som erhållit kursbevis och är anställd som distriktssköterska/motsvarande inom öppen hälso- och sjukvård i landsting, kommun eller privat verksamhet kan erhålla förskrivningsrätt för vissa läkemedel av Socialstyrelsen. Student skickar ansökan till Socialstyrelsen på speciell blankett (www.socialstyrelsen.se)

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursansvarig Pernilla Karlsson
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen