Huvudmeny
Till anmälan

Ambulanssjukvård

15 högskolepoäng, heltid 100%

Kurs med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursens syfte är att du ska kunna tillämpa och fördjupa de vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper som krävs för ett självständigt vårdarbete som ambulanssjuksköterska.

Innehåll

Kursen omfattar 15 högskolepoäng kliniska och verksamhetsförlagda studier (VFU) i ambulanssjukvård och inom närliggande verksamhetsområden som är väsentliga för samhällets hälso och sjukvård i akuta situationer. Studenten bearbetar, tillämpar och examineras på fördjupad och evidensbaserad kunskap inom omvårdnadsarbetet relaterat till patienter i alla åldrar som drabbats av sjukdom, ohälsa och trauma inom kontexten prehospital akutsjukvård. Vidare tillämpas kunskaper inom kommunikation och samband, ledarskap, omvårdnadsdokumentation, vårdetik, patient- och närståendeundervisning samt den prehospitala vårdens organisation. Kursens syfte är att studenten skall kunna tillämpa och integrera de vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper som krävs för ett självständigt vårdarbete som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kurserna:

  • Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård, 7,5 hp
  • Akutmedicin 7,5 hp
  • Prehospital akutsjukvård vid trauma, 7,5 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Verksamhetsförlagd utbildning och handledning. För att förbereda sig inför den kliniska slutexaminationen förutsätts att studenten har tillgång till internetansluten dator.

Övrigt

Övergångsregler
Övergångsregler finns för de studenter som har påbörjat sina studier i kursen Ambulanssjukvård, 15 hp, fram till och med 2015-06-07 och som ännu inte har examinerats med ett godkänt resultat. Se högskolans web: www.hb.se/Student/Akademin-for-vard-arbetsliv-och-valfard/Utbildningar---vard/Overgangsregler/

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-20782
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng och yrkeslivserfarenhet
Antal platser: 15
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2018-11-11
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 62MA04 (3)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-10-26
Ersätter kursplan fastställd:  2016-03-14

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Godkänt resultat på kurserna:

  • Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård, 7,5 hp
  • Akutmedicin 7,5 hp
  • Prehospital akutsjukvård vid trauma, 7,5 hp

Mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1.1 Redogöra för evidensbaserad forskning inom prehospital akutsjukvård
1.2 Redogöra för hur vårdvetenskapliga begrepp, teorier och modeller kan tillämpas inom ambulanssjukvård
1.3 Redogöra för strukturerad medicinsk bedömning enligt ABCDE, undersökningsmetoder, medicinsk behandling samt utvärdering av vårdåtgärder
Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

2.1 Bedöma vårdbehov utifrån symtom och tecken på sjukdom, ohälsa eller skada och triagera till rätt vårdnivå
2.2 Genomföra vårdhandlingar och medicinsk behandling samt anpassa vårdtempot utifrån patientens specifika vårdbehov
2.3 Tillämpa ett systematiskt, stödjande och reflekterat omhändertagande och vårdande av patienter och deras närstående
2.4 Visa förmåga att stödja människor i kris och utsatthet i plötsligt förändrade livssituationer och vid behov samverka med andra professioner för optimalt krisstöd
2.5 Ansvara för att omvårdnad och behandling utförs utifrån patientens autonomi, värdighet och rättigheter
2.6 Ge individuellt anpassad information och undervisning till patienter och deras närstående
2.7 Utöva ledarskap och samverkan i den prehospitala miljön
2.8 Hantera kommunikations-, navigations- och informationssystem i prehospital akutsjukvård och samordnad räddningstjänst
2.9 Tillämpa gällande lagar, författningar samt säkerhetsföreskrifter inom ambulanssjukvård
2.10 Skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

3.1 Visa självkännedom och empatisk förmåga mot människor vars livssituation påverkats i samband med akut ohälsa, trauma, sjukdom och död
3.2 Visa förmåga att självständigt bedöma patientens hälsotillstånd och omedelbara behov samt visa förmåga att vårda under varierande förhållanden
3.3 Visa förmåga att göra etiska analyser och ställningstaganden utifrån den prehospitala akutsjukvårdens förutsättningar och med särskild beaktande av mänskliga rättigheter
3.4 Visa ansvar för sitt eget lärande och utveckling inom professionen genom aktivt deltagande och patientsäkert handlande i vårdarbetet

Innehåll

Kursen omfattar 15 högskolepoäng kliniska och verksamhetsförlagda studier (VFU) i ambulanssjukvård och inom närliggande verksamhetsområden som är väsentliga för samhällets hälso och sjukvård i akuta situationer. Studenten bearbetar, tillämpar och examineras på fördjupad och evidensbaserad kunskap inom omvårdnadsarbetet relaterat till patienter i alla åldrar som drabbats av sjukdom, ohälsa och trauma inom kontexten prehospital akutsjukvård. Vidare tillämpas kunskaper inom kommunikation och samband, ledarskap, omvårdnadsdokumentation, vårdetik, patient- och närståendeundervisning samt den prehospitala vårdens organisation. Kursens syfte är att studenten skall kunna tillämpa och integrera de vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper som krävs för ett självständigt vårdarbete som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård.

Undervisningsformer

Verksamhetsförlagd utbildning och handledning. För att förbereda sig inför den kliniska slutexaminationen förutsätts att studenten har tillgång till internetansluten dator.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

  • Klinisk verksamhetsförlagd examination (KVE1) Lärandemål Samtliga kursmål förutom 2.10 Högskolepoäng: 13,5 Betygsskala: Underkänt eller Godkänt
  • Individuell skriftlig inlämningsuppgift (ISI1) Lärandemål 1.3, 2.10 Högskolepoäng: 0,5 Betygsskala: Underkänt eller Godkänt
  • Simulering (SIM1) Lärandemål Kursmålen 2.1 2.9 Högskolepoäng: 1,0 Betygsskala: Underkänt eller Godkänt


Bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningen sker enligt ett systematiserat och validerat bedömningsformulär. Slutexaminationen görs med stöd av ett validerat bedömningsinstrument som inkluderar Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga samt Värderingsförmåga och förhållningssätt.

Det maximala antalet examinationstillfällen för verksamhetsförlagd utbildning är två.

Varje teoretisk examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen, erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Student som inte godkänts under verksamhetsförlagd utbildning har möjlighet till ytterligare en studieperiod, så snart det finns organisatoriska möjligheter.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning, eller motsvarande, om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patientens förtroende för sjukvården riskeras. När verksamhetsförlagd utbildning avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett verksamhetsförlagt utbildningstillfälle är förbrukat. I sådana fall skall en individuell handlingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Handlingsplanen skall ange vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt verksamhetsförlagt utbildningstillfälle på denna kurs. I handlingsplanen skall även anges hur och när kunskapskontroll kan äga rum.

Student som underkänts i den praktiska delen har möjlighet att genomgå ytterligare ett verksamhetsförlagt utbildningstillfälle på denna kurs såvida inte två examinationstillfällen redan förbrukats.

Om student på eget initiativ avbryter verksamhetsförlagd utbildning, leder avbrottet till att studenten underkänns på kursen. Studenten erbjuds i sådant fall en ny praktikperiod i samband med nästa kurstillfälle såvida inte det maximala antalet examinationstillfällen redan uppnåtts.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper och färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Almerud Österberg, S. & Nordgren, L. (red.). (2012). Akut vård ur ett patientperspektiv. Lund: Studentlitteratur. 102 s.

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande. I teori och praxis. Stockholm: Natur och Kultur. 344 s.

Elmqvist, C. & Almerud Österberg, S. (red.). (2014). Akut omhändertagande av trauma på skadeplats och akutmottagning. Lund: Studentlitteratur. 200 s.

National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). Advanced medical life support: An assessment-based approach. (senaste upplagan). St. Louis, MO: Mosby/JEMS. 545 s.

National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). (2011). PHTLS. Basic and advanced prehospital trauma life support (7th ed.). St. Louis, MO: Mosby Inc. 783 s.

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur. 406 s.

Suserud, B.-O. & Lundberg, L. (red.). (2016) Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber. 477 s.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Övergångsregler
Övergångsregler finns för de studenter som har påbörjat sina studier i kursen Ambulanssjukvård, 15 hp, fram till och med 2015-06-07 och som ännu inte har examinerats med ett godkänt resultat. Se högskolans web: www.hb.se/Student/Akademin-for-vard-arbetsliv-och-valfard/Utbildningar---vard/Overgangsregler/

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursansvarig Andreas Dehre
Kursadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen