Huvudmeny
Till anmälan

Anestesiologi

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

I kursen tillägnar du dig grundläggande kunskaper inom anestesiologi med tyngdpunkt på klinisk anestesisjukvård.

Innehåll

Innehållet i kursen fokuserar på anestesiologiska principer samt anestesimetoder vid såväl normal fysiologi som vid patofysiologiska tillstånd inom cirkulation, respiration, utsöndringsorgan och nervsystem. Vidare behandlas medicinsk preoperativ bedömning, infusioner och anestesiologiska läkemedel utifrån farmakokinetik och farmakodynamik. Kursen inriktas även på medicinsk teknik utifrån kvalitetssäkring samt gas- och ellära. Kursen innefattar även en orientering om barnanestesi, EKG-tolkning och vätskebalans. Vidare behandlas evidensbaserad forskning inom anestesisjukvård.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen består av följande moment:

 • Föreläsningar
 • Seminarium
 • Verksamhetförlagd utbildning
 • Simuleringsövning

Övrigt

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp. Kursen kan läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-23082
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng och yrkeslivserfarenhet
Antal platser: 15
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2018-11-11
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: B2NA01 (2)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-11-23
Ersätter kursplan fastställd:  2016-02-24

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Medicinsk vetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: ME1

Krav på särskilda förkunskaper

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Mål

1. Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1.1 förklara och värdera användbarheten av anestesiologiska principer och metoder,
1.2 analysera och förklara olika anestesimetoders påverkan på såväl normal fysiologi som vid olika patofysiologiska tillstånd,
1.3 analysera och förklara effekter av anestesiologiska läkemedel och infusionsvätskor,
1.4 identifiera komplikationer som kan uppstå i samband med anestesi, analgesi och sedering samt redogöra för adekvata åtgärder,
1.5 redogöra för de lagar, författningar och säkerhetsbestämmelser som reglerar hantering av medicinteknisk utrustning inom specialområdet.

2. Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna analysera komplexa frågeställningar, formulera bedömningar och ha handlingsberedskap avseende
2.1 evidensbaserad forskning och resultatens betydelse för anestesisjukvård,
2.2 anestesiologiska principer och metoder,
2.3 ålder och sjukdomstillstånd, operationsingrepp,
2.4 anestesiologiska läkemedel,
2.5 vätskebalans.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
3.1 reflektera över och värdera tillämpning av lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter i relation till vårdandet,
3.2 problematisera över medicinsketiska dilemman.

Innehåll

Innehållet i kursen fokuserar på anestesiologiska principer samt anestesimetoder vid såväl normal fysiologi som vid patofysiologiska tillstånd inom cirkulation, respiration, utsöndringsorgan och nervsystem. Vidare behandlas medicinsk preoperativ bedömning, infusioner och anestesiologiska läkemedel utifrån farmakokinetik och farmakodynamik. Kursen inriktas även på medicinsk teknik utifrån kvalitetssäkring samt gas- och ellära. Kursen innefattar även en orientering om barnanestesi, EKG-tolkning och vätskebalans. Vidare behandlas evidensbaserad forskning inom anestesisjukvård.

Undervisningsformer

Undervisningen består av följande moment:

 • Föreläsningar
 • Seminarium
 • Verksamhetförlagd utbildning
 • Simuleringsövning

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Tentamen: (TE1): salstentamen
Lärandemål 1 och 2.
Högskolepoäng: 3,0
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt

Tentamen: (TE2): salstentamen
Lärandemål 1 och 2.
Högskolepoäng: 3,0
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt

Inlämning (IN1): Individuell skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål 1.5 och 3
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt

Seminarium (SEM 1): av IN1
Lärandemål 1.5 och 3
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

Simulering (SIM)
Lärandemål 2.3
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

Varje teoretisk examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Day, D. (2010). Keeping patients safe during intrahospital transport. Critical Care Nurse 30 (4): 18.

Flick, R., Wilder, R., Pieper, S., Vankoeverden, K, Eliison, K., Marienau, M., Hanson, A., Schroeder, D. & Sprung, J. (2008). Risk factors for laryngospasm in children during general anesthesia. Pediatric Anesthesia, vol. 18, ss. 289-296. 8 s.

Harlid, R. (ed.) (2014). Handbok intravenös anestesi. Fresenius Kabi AB. 98 s

Hovid, I. (Red.) (2011). Anestesiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 583 s.

Jacobsson, B. & Öberg, Å. (2003). Teknik i praktisk sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 366 s.

Lind,Y. & Lind, L. (2010) EKG-boken. Bok med eLabb. Stockholm: Liber. 219 s.

Nagelhout, J & Plaus, K. (2014). Nurse anesthesia. (5th ed.) St. Louis, Mo: Elsevier/Saunders. 1308 s.

Riksdagen (2010) Patientsäkerhetslag (2010:659) hämtad http:www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/

Socialstyrelsen. (2008).
Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. (SOSFS 2008:1) Stockholm: Socialstyrelsen. 16 s.
Hämtad från: http:
www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-1/

Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp. Kursen kan läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursansvarig Lena Hedegärd
Kursadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen