Huvudmeny

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Till anmälan

Animering och multimedia för webben

7,5 högskolepoäng, heltid 100%

Kursen innehåller följande:

Animeringsestetik ur ett samtidsperspektiv
Grundläggande animeringstekniker inom aktuell programvara
Grundläggande programmering och produktion för animering
Export av animation till anpassat format inom rörligt media
Design- och berättarteknik
Publicering av animerad produkt på webben

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande teorier och tekniker för animering, med särskilt fokus på animering med digitala verktyg. Applicering, användning och resonemang kring relevanta designprinciper, val av formspråk och strategiska designelement vid produktion av animeringsprojekt.

Kursen behandlar:

 • Animeringsestetik ur ett samtidsperspektiv
 • Grundläggande animeringstekniker inom aktuell programvara
 • Grundläggande programmering och produktion för animering
 • Export av animation till anpassat format inom rörligt media
 • Design- och berättarteknik
 • Publicering av animerad produkt på webben

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av:

 • föreläsningar
 • workshops/laborationer
 • seminarier
 • handledning

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

För effektivt genomförande av kursen rekommenderas kunskaper om etablerade konventioner för färg- och formdesign, teorier och principer kring visuell kommunikation, samt färdigheter i programvaror för digital fotobehandling och illustrationer.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-35882
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg, högskoleprov och högskolepoäng
Antal platser: 15
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2018-10-04
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Observera: Undervisningen ges på distan och heltid.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 31FAM1 (3)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT, 2017-06-14

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Informatik (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: IF1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna, med avseende på,

Kunskap och förståelse
1.1 Med förankring i kunskap om samtida designtrender och forskningsresultat analysera animeringstillämpningar i en webbaserad informationsmiljö.

Färdighet och förmåga
2.1 Självständigt skapa olika former av animeringar med hjälp av aktuella verktyg och programvaror
2.2 Importera och integrera grafik i aktuell programvara för att sedan konvertera och anpassa till ett givet filformat.
2.3 I en utvecklingssituation söka och identifiera information om animering och design.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 Värdera information om animering och design med avseende på relevans och vetenskaplighet.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande teorier och tekniker för animering, med särskilt fokus på animering med digitala verktyg. Applicering, användning och resonemang kring relevanta designprinciper, val av formspråk och strategiska designelement vid produktion av animeringsprojekt.

Kursen behandlar:

 • Animeringsestetik ur ett samtidsperspektiv
 • Grundläggande animeringstekniker inom aktuell programvara
 • Grundläggande programmering och produktion för animering
 • Export av animation till anpassat format inom rörligt media
 • Design- och berättarteknik
 • Publicering av animerad produkt på webben

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av:

 • föreläsningar
 • workshops/laborationer
 • seminarier
 • handledning

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

- Inlämning: Animering med programmering av Javascript
Lärandemål: 2.1 och 2.3
Högskolepoäng: 3,0
Betygskala: Underkänt eller godkänt

- Seminarium Projektuppgift
Lärandemål: 3.1
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

- Inlämning: Anpassad animering
Lärandemål: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1
Högskolepoäng: 4,0
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt

För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänt på Inlämning: Anpassad animering.

Examinator kan besluta att seminarier kan ersättas med skriftlig inlämningsuppgift om studenten underkänts på seminarium eller inte varit närvarande vid seminarium under kursens gång.

Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig kurs.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergstro¨m, B. (2012). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i var visuella kultur. Stockholm: Carlsson. (319 s.)

Noble, I., & Bestley, R. (2011). Visual research : An introduction to research methodologies in graphic design (2nd ed.). Lausanne: AVA Publishing. (224 s.)

Tillkommer egensökt litteratur om ca 100 sidor

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

För effektivt genomförande av kursen rekommenderas kunskaper om etablerade konventioner för färg- och formdesign, teorier och principer kring visuell kommunikation, samt färdigheter i programvaror för digital fotobehandling och illustrationer.

Kontakt


Kursansvarig Jan Buse
Kursansvarig Daniel Birgersson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen