Huvudmeny
Till anmälan

Att skriva en vetenskaplig artikel

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Kursens syfte är att öka kunskaper och färdigheter i att utforma och skriva vetenskapliga artiklar. Kursen behandlar hur man utarbetar artikelmanus, tidskrifters handläggning, bedömning och publiceringsprocess samt referee-systemets syfte och funktion.

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar skrivprocessen för en vetenskaplig artikel.
Studentens tidigare examensarbete eller motsvarande kan användas i kursen för utveckling av manus i uppsatsform till en vetenskaplig artikel. Vid behov kan datainsamlingen behöva kompletteras vilket sker inom ramen för kursen. Kursen riktas till studenter som planerar att vidareutveckla sitt examensarbete till manuskript för vetenskaplig artikel och innehåller även information om möjligheter till extern finansiering för sådan aktivitet.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen sker genom flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten dator, webbkamera och headset.
Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.
Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Undervisningen i kursen består av

  • föreläsningar
  • workshops/laborationer
  • seminarier

Övrigt

Kursen är en fristående kurs men ingår som valbar kurs inom masterprogrammet vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö.

This syllabus is a translation from the Swedish original.


Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-24982
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 30
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: B2VR01 (1)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-12-21

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

  • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp

Mål

1. Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1.1 utveckla förståelse för olika vetenskapliga tidskrifters profilering,
1.2 redogöra för skillnader mellan systematiska litteraturöversikter, empiriska originalartiklar, forskningsrapporter,
diskussionsartiklar och fallbeskrivningar,
1.3 redogöra för oredlighet inom forskning i relation till publicering,
1.4 redogöra för struktur i uppbyggnad av text i en vetenskaplig artikel.


2. Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

2.1 tillämpa förvald tidskrifts riktlinjer avseende formalia och format,
2.2 tillämpa informationssökning i olika för ämnet relevanta databaser,
2.2 analysera och värdera styrkor och svagheter i ett vetenskapligt manuskript,
2.4 kunna tillämpa olika referenshanteringssystem,
2.5 skriva och bearbeta en text med engelskt språkbruk och använda korrekt vetenskaplig källhänvisningsteknik samt följa instruktioner för upprättande av manuskript enligt de instruktioner som gäller för egen vald vetenskaplig tidskrift.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:

3.1 reflektera över forskningsetiska regler i relation till publicering,
3.2 problematisera innebörden i ett vetenskapligt förhållningssätt,
3.3 kritiskt reflektera innebörder i evidensbegreppet.

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar skrivprocessen för en vetenskaplig artikel.
Studentens tidigare examensarbete eller motsvarande kan användas i kursen för utveckling av manus i uppsatsform till en vetenskaplig artikel. Vid behov kan datainsamlingen behöva kompletteras vilket sker inom ramen för kursen. Kursen riktas till studenter som planerar att vidareutveckla sitt examensarbete till manuskript för vetenskaplig artikel och innehåller även information om möjligheter till extern finansiering för sådan aktivitet.

Undervisningsformer

Undervisningen sker genom flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten dator, webbkamera och headset.
Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.
Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Undervisningen i kursen består av

  • föreläsningar
  • workshops/laborationer
  • seminarier

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Individuell skriftlig examinationsuppgift
Lärandemål: 1-3
Högskolepoäng: 5
Betygsskala: Underkänd, godkänd eller väl godkänd

Skriftlig inlämningsuppgift inför seminarium
Lärandemål: 1.2; 1.4; 2.2; 2.4; 3.1; 3.2
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: Underkänd eller godkänd

Obligatoriska seminarier
Lärandemål: 1.1; 1.3; 1.5; 2.3; 2,4
Högskolepoäng: 1
Betygsskala: Underkänd eller godkänd

Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

CSEs White paper on promoting integrity in scientific journal publications. Council of scientific editors. www.CouncilScienceEditors.org

Greenhalgh T, (2014). How to read a paper: the basics of evidence-based medicine, Wiley-Blackwell, Oxford. 261 s.

Hall, MH, (2013). How to write a paper. Wiley-Blackwell, Oxford, 157 s.

Polit, D.F., Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.

Van Manen, M. (2006). Writing qualitatively or the demands of writing. Qualitative Health Research, 16(5), pp. 713-722.

Därutöver kan artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kursen är en fristående kurs men ingår som valbar kurs inom masterprogrammet vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö.

This syllabus is a translation from the Swedish original.


Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursansvarig Björn-Ove Suserud
Kursansvarig Berit Lindahl
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen