Huvudmeny
Till anmälan

Barn, unga, läsning och samhället

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Innehåll

Kursen behandlar barn och ungas läsning och belyser olika förutsättningar för detta såsom läsmiljö, kön, etnicitet och socioekonomiska villkor. Barns och ungas läspreferenser och läsvanor studeras och relateras till studier om bibliotekens och bibliotekariers läsfrämjande metoder. Dessutom behandlas forskning med barn och forskningsetiska frågor relaterade till barn.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av

  • föreläsningar
  • seminarier
  • inlämningsuppgifter

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-35982
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet
Antal platser: 30
Startar: 2018-11-06
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 1
Observera: Kursen ges på halvfart, distans. Kursen innehåller två sammankomster i Borås varav en är obligatorisk
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 31FBU1 (3)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT, 2015-11-10
Ersätter kursplan fastställd:  2014-09-10

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Biblioteks- och informationsvetenskap (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: BV1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna, med avseende på,

Kunskap och förståelse
1.1 Redogöra för forskning om barns och ungas läsning i olika kontexter.
1.2 Analysera och kritiskt granska läsfrämjande metoder på bibliotek.

Färdigheter och förmågor
2.1 Genom ett användarperspektiv undersöka barns och ungas läspreferenser, textvärldar och förhållningssätt till läsning samt relatera resultaten till kurslitteraturen.

Värdering och förhållningssätt
3.1 Tillämpa forskningsetiska principer i forskning på och om barn.

Innehåll

Kursen behandlar barn och ungas läsning och belyser olika förutsättningar för detta såsom läsmiljö, kön, etnicitet och socioekonomiska villkor. Barns och ungas läspreferenser och läsvanor studeras och relateras till studier om bibliotekens och bibliotekariers läsfrämjande metoder. Dessutom behandlas forskning med barn och forskningsetiska frågor relaterade till barn.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av

  • föreläsningar
  • seminarier
  • inlämningsuppgifter

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

- Seminarium
Lärandemål: 1.1, 1.2 och 2.1
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: U-G

- Skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1 och 3.1
Högskolepoäng: 4,5
Betygsskala: U-G-VG

- Muntlig redovisning av inlämningsuppgift
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1 och 3.1
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: U-G

För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl Godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på momentet Skriftlig inlämningsuppgift.

Seminarier kan ersättas med annan i kursplanen angiven examinationsform om studenten underkänts på seminarium eller inte varit närvarande vid seminarium under kursens gång.

Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig kurs.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Axelsson, Monica (2010). Flerspråkighetsutveckling - ett samspel mellan barn och vuxna. I Rydsjö, K., Hultgren, F. & Limberg, L. (red.) (2010). Barnen, platsen, tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. S. 85-100 (15 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Borrman, Pia & Hedemark, Åsa (2015). Leonards plåster: om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm (95 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Chambers, Aidan (2011). "Del två: Böcker inom oss - om boksamtal". I Chambers (2011) Böcker inom och omkring oss. Ny, rev., utg. Huddinge: X Publishing, s127-290 (163 s.)

Dolatkhah, Mats (2010) Barnbiblioteken och läsandets fyra M. I Rydsjö, K., Hultgren, F. & Limberg, L. (red.) (2010). Barnen, platsen, tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. S. 103-126, (23 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Hedemark, Åse (2011). Barn berättar: en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek. Stockholm: Svensk Biblioteksförening. (47 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Johansson Barbro & Karlsson, MariAnne. (red) (2013). Att involvera barn i forskning och utveckling. Lund: Studentlitteratur. S.12-26 och s. 37-78 (55 s.)

Kåreland, Lena (2013). Barnboken i samhället. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. (154 s.)

Rydsjö, Kerstin (2012). Dags att höja ribban!? En rapport om samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek kring små barnsspråk- och litteracitetshandlingar. Regionbibliotek Halland. (60 s.) [Tillgänglig elektroniskt].

Sandin, Amira Sofie (2011). Lässtimulerande projekt och profession. I Barnbiblioteket och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. S. 45-102 (57 s).

Winlund, Anna, Lyngfelt Anna, Wengelin, Åsa, Lindholm, Anna (2015). Elever läser. I (Skolverket, 2015) Läs- och skrivportalen, Modul: Tolka och skriva text i skolans alla ämnen - del 6, Elever läser (pdf dokument). (10 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Antal sidor: 679
Egensökt litteratur om ca 100 sidor tillkommer.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Kontakt


Kursansvarig Frances Hultgren
Kursansvarig Maria Ringbo
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen