Huvudmeny
Till anmälan

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

15 högskolepoäng, deltid 50%

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i vårdvetenskap och ger möjlighet för sjuksköterskor med äldre utbildning att komplettera behörighet och utbildning till kandidatexamen. Du utvecklar din förmåga i att föra vetenskapliga resonemang och att använda vetenskapliga metoder.

Innehåll

Under handledning planeras, genomförs och rapporteras ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet. I kursen ingår att försvara sitt eget examensarbete vid ett seminarium samt genomföra opponentskap.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs godkänt resultat på Vårdvetenskap 1 - 60 högskolepoäng samt Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Handledning och seminarier.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla examensarbeten genomgår plagiatkontroll.

Begränsad tid för handledning
Handledning ges under termin med förstagångsregistrering och närmast påföljande termin (dvs. högst två terminer). Student som inte är klar med examensarbetet efter dessa två terminer får handledning endast om det finns organisatoriska möjligheter för akademins att ordna det. Tidsbegränsningen gäller även om handledningstimmarna inte har gått åt.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-26382
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 10
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 61FX02 (7)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-11-21
Ersätter kursplan fastställd:  2014-03-12

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (G2E)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs godkänt resultat på Vårdvetenskap 1 - 60 högskolepoäng samt Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Mål

Kursen syfte är att studenten skall tillämpa och fördjupa ett sådant vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt som krävs för att kunna initiera och medverka i utvecklings- och/eller forskningsarbete samt visa beredskap för att fortlöpande utveckla sin kompetens inom ämnesområdet.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för forskningsprocessens olika steg,
 • beskriva informationssökningens betydelse i samband med kunskapsutveckling,
 • identifiera vårdvetenskapliga forskningsfrågor med relevans för det egna kompetensområdet.


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • använda olika former av informationssökning,
 • söka, analysera, kritiskt granska och dra slutsatser ur vetenskaplig litteratur,
 • skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik,
 • planera, genomföra, rapportera och försvara en teoretisk eller empirisk studie,
 • föra en vetenskaplig diskussion,
 • initiera och medverka i vårdvetenskapliga forsknings - och utvecklingsarbeten.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och värdera behov av ytterligare kunskap inom det egna kompetensområdet,
 • identifiera forskningsetiska problem och göra ställningstaganden enligt vedertagna forskningsetiska principer.

Innehåll

Under handledning planeras, genomförs och rapporteras ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet. I kursen ingår att försvara sitt eget examensarbete vid ett seminarium samt genomföra opponentskap.

Undervisningsformer

Handledning och seminarier.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

- Examensarbete med tillhörande seminarier och opponentskap

Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Se högskolans riktlinjer för rättssäker examination samt akademispecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs webbplats.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur bestäms i samråd med handledare.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärdering i relation till kursens mål genomförs kontinuerligt. Resultatet av utvärderingarna granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på akademins webbplats. Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla examensarbeten genomgår plagiatkontroll.

Begränsad tid för handledning
Handledning ges under termin med förstagångsregistrering och närmast påföljande termin (dvs. högst två terminer). Student som inte är klar med examensarbetet efter dessa två terminer får handledning endast om det finns organisatoriska möjligheter för akademins att ordna det. Tidsbegränsningen gäller även om handledningstimmarna inte har gått åt.

Kontakt


Kursansvarig Anne-Louise Bergh
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen