Huvudmeny
Till anmälan

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård

15 högskolepoäng, deltid 50%

I kursen genomför du ett examensarbete inom professionsområdet i syfte att fördjupa ditt vetenskapliga förhållnings- och arbetssätt.

Innehåll

Under handledning planeras, genomförs och rapporteras ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet samt aktuell profession och kontext. Seminarier genomförs under terminens gång där examinationsmanuset presenteras av författaren och granskas av kursdeltagare och lektor. I kursen ingår också att försvara ett eget examensarbete vid ett seminarium samt genomföra opponentskap.

Förkunskapskrav

För er som påbörjade era studier from HT2016 gäller:
Godkänt resultat på kurserna:

 • Anestesiologi, 7,5 högskolepoäng
 • Akutmedicin, 7,5 högskolepoäng
 • Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1, 7,5 högskolepoäng


För er som påbörjade era studier HT2015 gäller:
Godkänt resultat på kurserna:

 • Anestesiologi, 8 hp
 • Akutmedicin, 12 hp eller Akutmedicin 7,5 hp samt Vetenskaplig teori och metod 4,5 hp
 • Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1, 10 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Handledning och seminarier.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla examensarbeten genomgår plagiatkontroll.

Begränsad tid för handledning
Handledning ges under termin med förstagångsregistrering och närmast påföljande termin (dvs. högst två terminer). Student som inte är klar med examensarbetet efter dessa två terminer får handledning endast om det finns organisatoriska möjligheter för akademin att ordna det. Tidsbegränsningen gäller även om handledningstimmarna inte har gått åt.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-21182
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng och yrkeslivserfarenhet
Antal platser: 15
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 62NX01 (6)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-03-22
Ersätter kursplan fastställd:  2016-02-24

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1E) Vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö (A1E)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

För er som påbörjade era studier from HT2016 gäller:
Godkänt resultat på kurserna:

 • Anestesiologi, 7,5 högskolepoäng
 • Akutmedicin, 7,5 högskolepoäng
 • Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1, 7,5 högskolepoäng


För er som påbörjade era studier HT2015 gäller:
Godkänt resultat på kurserna:

 • Anestesiologi, 8 hp
 • Akutmedicin, 12 hp eller Akutmedicin 7,5 hp samt Vetenskaplig teori och metod 4,5 hp
 • Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1, 10 hp

Mål

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt genom att genomföra ett examensarbete inom professionsområdet.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • analysera och värdera vårdvetenskapliga forskningsfrågor med relevans för aktuell profession och kontext.


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • planera, genomföra och försvara en empirisk eller teoretisk studie,
 • kritiskt granska och värdera en empirisk eller teoretisk studie,
 • föra en vetenskaplig diskussion,
 • tillämpa vedertagna forskningsetiska principer för empiriska eller teoretiska studier,
 • initiera och delta i forsknings- och utvecklingsarbete.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • reflektera över och argumentera för betydelsen av vårdvetenskaplig kunskapsutveckling i vårdandet,
 • visa på ett förhållningssätt enligt vedertagna forskningsetiska principer
 • identifiera forskningsetiska problem och göra ställningstaganden enligt vedertagna forskningsetiska principer.

Innehåll

Under handledning planeras, genomförs och rapporteras ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet samt aktuell profession och kontext. Seminarier genomförs under terminens gång där examinationsmanuset presenteras av författaren och granskas av kursdeltagare och lektor. I kursen ingår också att försvara ett eget examensarbete vid ett seminarium samt genomföra opponentskap.

Undervisningsformer

Handledning och seminarier.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

- Examensarbete med tillhörande seminarier och opponentskap

Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Se högskolans riktlinjer för rättssäker examination samt akademispecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs webbplats.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur bestäms i samråd med handledare.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla examensarbeten genomgår plagiatkontroll.

Begränsad tid för handledning
Handledning ges under termin med förstagångsregistrering och närmast påföljande termin (dvs. högst två terminer). Student som inte är klar med examensarbetet efter dessa två terminer får handledning endast om det finns organisatoriska möjligheter för akademin att ordna det. Tidsbegränsningen gäller även om handledningstimmarna inte har gått åt.

Kontakt


Kursansvarig Björn-Ove Suserud
Kursadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen