Huvudmeny
Till anmälan

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Kursen behandlar och fördjupar kunskaper i kvalitativ metod inom det vårdvetenskapliga området med tonvikt på olika metoder som är relevanta för forsknings- och utvecklingsarbete inom klinisk verksamhet.

Innehåll

I kursen studeras den kvalitativa forskningsprocessens grundläggande innehåll avseende forskningsetik, forskningsdesign, datainsamlingsmetoder, dataanalys samt forskningsresultat i relation till kliniska studier.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom vårdvetenskap/Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Kursen omfattar kursintroduktion, föreläsningar, seminarier och olika former av tillämpningsövningar enskilt eller i grupp. Arbetsformen förutsätter att studenten har tillgång till en internetansluten persondator. Kommunikation mellan lärare och kursdeltagare sker via en webbaserad lärplattform. Kursen ges på halvfart.

Övrigt

Kursen ingår som valbar kurs inom olika magister- och masterprogram i vårdvetenskap eller läses som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-21682
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 10
Startar: 2018-11-12
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 3
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 62KL01 (5,1)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2017-09-20
Ersätter kursplan fastställd:  2016-11-23

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Kandidatexamen inom vårdvetenskap/Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp

Mål

Kursen syftar till att studenten inhämtar fördjupade kunskaper inom kvalitativa metoder lämpliga för klinisk, vårdvetenskaplig forskning. Fokus läggs på design av kvalitativa forskningsprojekt med klinisk relevans för en hållbar vårdutveckling. Målet är också att förbereda studenten för examensarbete.

1. Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1.1 beskriva och analysera vetenskapsteoretiska antaganden och begrepp,
1.2 kritiskt granska vetenskapliga studier utförda med kvalitativ metodik,
1.3 redogöra för av evidensbegrepp i relation till kvalitativa forskningsmetoder,
1.4 problematisera och exemplifiera kliniska forskningsproblem.

2. Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

2.1 tillämpa forskningsetiska principer och regler för forskningsetisk prövning,
2.2 argumentera för val av kvalitativ forskningsintervju och observation,
2.3 argumentera för olika kvalitativa analysmetoder,
2.4 reflektera över begreppen validitet/giltighet, reliabilitet/tillförlitlighet och generaliserbarhet/överförbarhet,
2.5 planera och förbereda kliniska studier baserade på kvalitativ forskningsdesign,
2.6 skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

3.1 värdera vetenskapliga studier utförda med kvalitativ metod,
3.2 argumentera för forskningsetiskta ställningstaganden som rör forskningsprocessen,
3.3 problematisera och identifiera kliniska forskningsproblem.

Innehåll

I kursen studeras den kvalitativa forskningsprocessens grundläggande innehåll avseende forskningsetik, forskningsdesign, datainsamlingsmetoder, dataanalys samt forskningsresultat i relation till kliniska studier.

Undervisningsformer

Kursen omfattar kursintroduktion, föreläsningar, seminarier och olika former av tillämpningsövningar enskilt eller i grupp. Arbetsformen förutsätter att studenten har tillgång till en internetansluten persondator. Kommunikation mellan lärare och kursdeltagare sker via en webbaserad lärplattform. Kursen ges på halvfart.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Workshop (WOS1)
Lärandemål: 1.4, 2.2 och 2.3
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: Underkänt och Godkänt.

Seminarium (SEM1)
Lärandemål: 1.2, 1.3, 3.1 och 3.3
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: Underkänt och Godkänt.

Individuell skriftlig uppgift (ISU1)
Lärandemål: 1.1, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 och 3.2
Högskolepoäng: 4,5
Betygsskala: Underkänt, Godkänt och Väl godkänt.

Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bloomer, M. J., Cross, W., Endacott, R., O'Connor, M., & Moss, C. (2012). Qualitative observation in a clinical setting: Challenges at end of life. Nursing & Health Sciences, 14(1), 25-31.
doi:10.1111/j.1442-2018.2011.00653.x

Codex. (2016). Regler och riktlinjer för forskning. [Återfinns elektroiskt]

Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousands Oaks: Sage Publications. 304 s.

Critical Appraisal Skills Programme CASP. (2016). CASP Checklist. [Återfinns elektroiskt]

Dahlberg, K., Dahlberg, H. & Nyström, M. (2008). Reflective Lifeworld Research. Studentlitteratur: Lund. 370 s.

Dixon-Woods, M., Bonas, S., Booth, A., Jones, D.R., Miller, T., Sutton, A.J., Shaw, R.L., Smith, J.A. & Young, B. (2006). How can systematic reviews incorporate qualitative research? A critical perspective. Qualitative Research, 6(1), ss. 27-44. DOI: 10.1177/1468794106058867

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), ss. 107-115. DOI.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Eriksson, K. & Martinsen, K. (2012). The hidden and forgotten evidence. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(4), ss. 625-626. DOI:10.1111/scs.12012

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). InterViews. Learning the craft of qualitative research interviewing (3rd ed.). Thousands Oaks, London: Sage Publications. 424 s.

Lindseth, A., & Norberg, A. (2004). A phenomenological hermeneutic method for researching lived experience. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18(2), ss. 145-153.

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2016). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. (10th.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 814 s.

Rienecker, L. (2016). Problemformulering. Stockholm: Liber. 64 s.

Rolfe, G. (2006). Validity, trustworthiness and rigor: quality and the idea of qualitative research. Journal of Advanced Nursing, 53(3), ss. 304-310.

Sandelowski, M., Voils, C.I., Leeman, J. & Crandell, J.L. (2012). Mixed research synthesis terrain Mapping the mixed methods. Journal of Mixed Methods Research, 6(4), ss. 317-331. DOI: 10.1177/1558689811427913.

Streubert, H.J. & Carpenter, D.R. (2011). Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic Imperative. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 470 s.

Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kursen ingår som valbar kurs inom olika magister- och masterprogram i vårdvetenskap eller läses som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursansvarig Thomas Eriksson
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen