Huvudmeny

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Till anmälan

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Kursen behandlar och fördjupar kunskaper i kvantitativ metod och försöksuppläggning inom det vårdvetenskapliga området. Speciellt fokus läggs på att planera och genomföra interventionsstudier.

Innehåll

Kursen behandlar och fördjupar kunskaper i kvantitativ metod inom klinisk vårdforskning. Fokus ligger på den empiriska kvantitativa forskningsprocessens grundläggande element och ställningstaganden avseende design, datanivåer, statistiska analysmetoder, tolkning och kritisk granskning av resultat, samt skriftlig rapportering av statistiska resultat. I kursen introduceras och tillämpas dataprogram för statistisk analys. Studenten tränas därefter i användning av dataprogram genom tillämpning av de olika momenten som ingår i kursen.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom vårdvetenskap/Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av

  • föreläsningar
  • workshops/laborationer
  • seminarier

Övrigt

Kursen ges både som fristående kurs och som valbal kurs i följande utbildningsprogram:
Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 hp

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-21782
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 25
Startar: 2018-11-12
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 3
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 62KN01 (9)
Gäller från: VT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-12-21
Ersätter kursplan fastställd:  2016-11-23

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Kandidatexamen inom vårdvetenskap/Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. Kunskap och förståelse
1.1 Redogöra för fördelar och begränsningar hos parametriska statistiska metoder.
1.2 Redogöra för fördelar och begränsningar hos icke-parametriska statistiska metoder.
1.3 Redogöra för de förutsättningar och villkor som gäller för grundläggande parametriska och icke-parametriska statistiska metoder.
1.4 Redogöra för olika tillämpningar av de vanligaste hoten mot validitet och reliabilitet i kvantitativa undersökningar.

2. Färdighet och förmåga

2.1 Hantera kvantitativa data och utföra analyser med hjälp av tillämpningsprogrammet SPSS.
2.2 Tolka resultatet av olika statistiska analyser.
2.3 Skriftligen rapportera resultat från statistiska analyser.
2.4 Skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

3.1 Välja och argumentera för val av statistisk metod.
3.2 Kritiskt granska resultat från kvantitativa undersökningar.

Innehåll

Kursen behandlar och fördjupar kunskaper i kvantitativ metod inom klinisk vårdforskning. Fokus ligger på den empiriska kvantitativa forskningsprocessens grundläggande element och ställningstaganden avseende design, datanivåer, statistiska analysmetoder, tolkning och kritisk granskning av resultat, samt skriftlig rapportering av statistiska resultat. I kursen introduceras och tillämpas dataprogram för statistisk analys. Studenten tränas därefter i användning av dataprogram genom tillämpning av de olika momenten som ingår i kursen.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av

  • föreläsningar
  • workshops/laborationer
  • seminarier

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Inlämning (IN1): Individuell skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål 1.1; 1.3; 2.1; 2.2; 2:3; 2.4; och 3.1
Högskolepoäng: 2,0
Betygskala: Underkänt, Godkänt, eller Väl Godkänt

Inlämning (IN2): Individuell skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2:3; 2.4; och 3.1
Högskolepoäng: 2,0
Betygskala: Underkänt, Godkänt, eller Väl Godkänt

Inlämning (IN3): Individuell skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål 1.4; 2.4; 3.2
Högskolepoäng: 2,0
Betygskala: Underkänt, Godkänt, eller Väl Godkänt

Seminarium (SE1). IN1
Lärandemål 1.4
Högskolepoäng: 1,5
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Brace, N., Kemp, R., & Sneglar, R. (2016). SPSS for psykologists (6th ed.).

Borg, E., Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare. (3:e upplagan). Stockholm: Liber.

Trost, J., Hultåker, O. (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.

Därutöver kan artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i institutionens beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kursen ges både som fristående kurs och som valbal kurs i följande utbildningsprogram:
Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 hp

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursansvarig Göran Jutengren
Kursansvarig Gabriella Norberg Boysen
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen