Huvudmeny
Till anmälan

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Innehåll

Kursen fokuserar på den perioperativa vårdprocessen utifrån anestesisjuksköterskans bedömning, vårdande, förhållningssätt, ledarskap och etiska ställningstaganden. Vidare fokuserar kursen på perioperativ övervakning, medicinsk teknisk utrustning och patientsäkerhet. I kursen studeras vidare traumaomhändertagande och samhällets katastrofberedskap.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen består av följande moment:

 • Föreläsningar
 • Seminarium
 • Verksamhetförlagd utbildning
 • Simulering

Övrigt

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-27582
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng och yrkeslivserfarenhet
Antal platser: 15
Startar: 2018-11-12
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: B2NP11 (2)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-11-23
Ersätter kursplan fastställd:  2016-02-24

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Mål

1. Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna analysera och värdera evidensbaserad forskning inom anestesisjukvård,
1.1 relatera vårdvetenskapliga begrepp och teori till specialområdet anestesisjukvård,
1.2 analysera och värdera omvårdnadsbehov utifrån den perioperativa vårdprocessen,
1.3 förklara grundprinciperna för medicinteknisk utrustning inom specialområdet,
1.4 identifiera och analysera behov av omvårdnad vid stor olycka och katastrof,
1.5 relatera anestesisjuksköterskans ansvars- och verksamhetsområde till gällande lagar, författningar och ledarskap.

2. Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna analysera komplexa frågeställningar, formulera bedömningar och ha handlingsberedskap avseende
2.1 evidensbaserad forskning och resultatens betydelse för omhändertagande av patienter vid anestesisjukvård,
2.2 den perioperativa vårdprocessen,
2.3 analys och bedömning av individuella vårdbehov,
2.4 genomförande av anestesi utifrån patienters vårdbehov och säkerhet
2.5 riskanestesier och komplikationer samt vård i livets slutskede
2.6 anestesisjuksköterskans ledarskap, ansvars- och verksamhetsområde och
2.7 tillämpning av katastrofmedicinska principer.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
3.1 reflektera över anestesisjuksköterskans förhållningssätt samt betydelsen av ett vårdande möte,
3.2 identifiera och analysera etiska dilemman och frågeställningar i vårdandet.

Innehåll

Kursen fokuserar på den perioperativa vårdprocessen utifrån anestesisjuksköterskans bedömning, vårdande, förhållningssätt, ledarskap och etiska ställningstaganden. Vidare fokuserar kursen på perioperativ övervakning, medicinsk teknisk utrustning och patientsäkerhet. I kursen studeras vidare traumaomhändertagande och samhällets katastrofberedskap.

Undervisningsformer

Undervisningen består av följande moment:

 • Föreläsningar
 • Seminarium
 • Verksamhetförlagd utbildning
 • Simulering

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Tentamen: (TE1): salstentamen
Lärandemål 1.2-1.5 och 2.3-2.7
Högskolepoäng: 4,0
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt

Simulering (SIM1): preoperativa samtalet
Lärandemål: 1.2, 1.3, 1.5, 2.3 och 3
Högskolepoäng: 1,0
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

Simulering (SIM 2): generell anestesi
Lärandemål: 1.2, 1.3, 2.2 2.5 och 3
Högskolepoäng: 1,5
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

Seminarium (SEM 1): Den perioperativa vårdprocessen
Lärandemål 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.5 och 3
Högskolepoäng: 1,0
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Simulering (SIM 2): generell anestesi arrangeras en gång inom ramen av kursen på grund av den organisatoriska omfattningen och resurskrävande insatsen vid arrangemanget.

Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Arbetsmiljöverket. (2001). Anestesigaser. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om anestesigaser samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (AFS 2001:7) Solna: Arbetsmiljöverket. 24 s.
Hämtad från: http:www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_07.aspx

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010).
Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur & Kultur. 344 s.

Forsberg, A, Vikman, I, Wälivaara, B-M & Engström, Å 2015, Patients' perceptions of quality of care during the perioperative procedure.
Journal of PeriAnesthesia Nursing, 30(4) pp. 280-289., 10.1016/j.jopan.2014.05.012

Hovid, I. (Red.) (2005).
Anestesiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 487 s.

Jacobson B. & Öberg, P.Å. (2003).
Teknik i praktisk sjukvård. Lund: Studentlitteratur.366 s.

Karlsson, A-C., Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A., & Almerud Österberg, S. (2012). Is that my leg? Patients experiences of being awake during regional anesthesia and surgery.
Journal of PeriAnesthesia Nursing, 27(3), 155-164. 10 s.

Kimber Craig, S. & Kitson, R. (2010). Risks associated with anaesthesia.
Anesthesia and Intensive care Medicine, 11(11), 464- 468. 5 s. DOI: 10.1016/j.mpaic.2010.08.002

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård (2012). Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening SSF. www.aniva.se

Lennqvist, S. (2009).
Katastrofmedicin. Stockholm: Liber. 448 s.

Lindwall, L. & von Post, I. (2008).
Perioperativ vård att förena teori och praxis. Lund: Studentlitteratur. 157 s.

Nagelhout, J & Plaus, K. (2014).
Nurse anesthesia. (5th ed.) St. Louis, Mo: Elsevier/Saunders. 1308 s.

Regional katastrofmedicinsk plan för Västra Götalandsregionen. (2014). Göteborg: Prehospitalt och katastrofmedicinskt Centrum,Västra Götalandsregionen. http:www.vgregion.se/pkmc

Socialstyrelsens författningssamling (2013). SOSFS 2013:22 (M). Föreskrifter och allmänna råd. Katastrofmedicinsk beredskap. Stockholm: Socialstyrelsen. www.socialstyrelsen.se

Sundqvist, S. & Carlsson, - Anderzén, A. (2014). Holding the patient´s hand in my hands: Swedish registered nurse anaesthetists´ perspective of advocacy. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28 (2), 281-288, 8 s.

Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursansvarig Lena Hedegärd
Kursadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen