Huvudmeny
Till anmälan

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2

15 högskolepoäng, heltid 100%

Kurs med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursens syfte är att du ska kunna tillämpa och fördjupa de vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper som krävs för ett självständigt vårdarbete som anestesisjuksköterska.

Innehåll

Kursen omfattar klinisk utbildning som består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Genom kursen förvärvar studenten fördjupande kunskaper i anestesisjuksköterskans omvårdnadsarbete med patienter i alla åldrar som drabbats av kronisk/akut sjukdom eller skada och är i behov av elektiv eller akut operation. Vidare ingår teorier, modeller och metoder som ligger till grund för omvårdnaden inom anestesisjukvård. Andra områden som studeras är kommunikation, omvårdnadsdokumentation, vårdetik, patient- och närståendeundervisning.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kurserna:

  • Anestesiologi, 7,5 högskolepoäng
  • Akutmedicin 7,5 högskolepoäng
  • Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1, 7,5 högskolepoäng

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och seminarier.

Övrigt

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp. Kursen kan läsas som fristående kurs

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-27682
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng och yrkeslivserfarenhet
Antal platser: 10
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2018-11-11
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 62NP24 (3,1)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2017-02-02
Ersätter kursplan fastställd:  2016-10-26

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Godkänt resultat på kurserna:

  • Anestesiologi, 7,5 högskolepoäng
  • Akutmedicin 7,5 högskolepoäng
  • Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1, 7,5 högskolepoäng

Mål

1. Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1.1 analysera och värdera evidensbaserad forskning inom anestesisjukvård,
1.2 analysera och värdera innebörden i vårdvetenskapliga begrepp, teorier och modeller tillämpliga inom perioperativ vård,
1.3 analysera och värdera pedagogiska teorier och modeller i förhållande till patient, närstående och medarbetare.

2. Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten visa fördjupad färdighet och förmåga att självständigt:

2.1 identifiera, bedöma och planera patientens vårdbehov inför anestesi och operation,
2.2 utföra anestesisjukvård till patienter i olika åldrar under den perioperativa vårdprocessen,
2.3 identifiera, analysera och bedöma sviktande funktioner och förändringar hos patienter i samband med anestesisjukvård samt ha handlingsberedskap för att vidtaga relevanta åtgärder vid akuta situationer,
2.4 tillämpa metoder och tekniker inom anestesisjukvård samt bedöma och åtgärda fria/ofria luftvägar,
2.5 hantera relevant medicinteknisk utrustning samt med hjälp av denna identifiera och bedöma behov av åtgärder i samband med anestesisjukvård,
2.6 kunna dosera och administrera och utvärdera effekterna av farmaka och infusionslösningar som vanligen används inom anestesisjukvård,
2.7 tillämpa vårdhygieniska principer,
2.8 tillämpa gällande författningar och säkerhetsföreskrifter,
2.9 delta i planeringen av tilldelad verksamhet samt organisera egna arbetsuppgifter i samverkan med kollegor och annan vårdpersonal,
2.10 skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses,
2.11 visa ansvar för sitt eget lärande och utveckling inom professionen genom aktivt deltagande och patientsäkert handlande i vårdarbete.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

3.1 värdera och reflektera över hur mänskliga behov och den totala livssituationen påverkas i samband med akut ohälsa, trauma, sjukdom och död,
3.2 göra etiska ställningstaganden utifrån förutsättningar inom anestesisjukvård samt ha ett förhållningssätt som värnar om patientens trygghet och integritet,
3.3 identifiera behov av ytterligare personlig kunskap samt ha ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Innehåll

Kursen omfattar klinisk utbildning som består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Genom kursen förvärvar studenten fördjupande kunskaper i anestesisjuksköterskans omvårdnadsarbete med patienter i alla åldrar som drabbats av kronisk/akut sjukdom eller skada och är i behov av elektiv eller akut operation. Vidare ingår teorier, modeller och metoder som ligger till grund för omvårdnaden inom anestesisjukvård. Andra områden som studeras är kommunikation, omvårdnadsdokumentation, vårdetik, patient- och närståendeundervisning.

Undervisningsformer

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och seminarier.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Verksamhetsförlagd examination (VFE)
Lärandemål 1, 2 och 3
Högskolepoäng: 13,0
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

Seminarium (SEM)
Lärandemål: 2.1, 2.3, 2.8, 3.1-3
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

Teoretiskt och klinisk slutexamination
Lärandemål 1, 2 och 3
Högskolepoäng: 1,5
Betygskala: Underkänt eller Godkänt


Varje teoretisk examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första tentamenstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen, erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.
Student som inte godkänts under verksamhetsförlagd utbildning har möjlighet till ytterligare en studieperiod, så snart det finns organisatoriska möjligheter.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning, eller motsvarande, om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patientens förtroende för sjukvården riskeras. När verksamhetsförlagd utbildning avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett verksamhetsförlagt utbildningstillfälle är förbrukat. I sådana fall skall en individuell handlingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Handlingsplanen skall ange vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt verksamhetsförlagt utbildningstillfälle på denna kurs. I handlingsplanen skall även anges hur och när kunskapskontroll kan äga rum. Student som underkänts i den praktiska delen har möjlighet att genomgå ytterligare ett verksamhetsförlagt utbildningstillfälle på denna kurs såvida inte två examinationstillfällen redan förbrukats.

Om student på eget initiativ avbryter verksamhetsförlagd utbildning, leder avbrottet till att studenten underkänns på kursen. Studenten erbjuds i sådant fall en ny praktikperiod i samband med nästa kurstillfälle såvida inte det maximala antalet examinationstillfällen redan uppnåtts.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur & Kultur. 344 s.

Forsberg, A., Vikman, I., Wälivaara, B.-M. & Engström, Å. (2015). Patients' perceptions of quality of care during the perioperative procedure. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 30(4), ss. 280-289. DOI: http:dx.doi.org/10.1016/j.jopan.2014.05.012

Hovind, I. (red.) (2005).
Anestesiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 487 s.

Karlsson, A-C., Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A., & Almerud Österberg, S. (2012). Is that my leg? Patients experiences of being awake during regional anesthesia and surgery.
Journal of PeriAnesthesia Nursing, 27(3), 155-164. 10 s.

Lindwall, L. & von Post, I. (2008).
Perioperativ vård att förena teori och praxis. Lund: Studentlitteratur. 157 s.

Nagelhout, J & Plaus, K. (2014).
Nurse anesthesia. (5th ed.) St. Louis, Mo: Elsevier/Saunders. 1308 s.


Sundqvist, S. & Carlsson, - Anderzén, A. (2014). Holding the patient´s hand in my hands: Swedish registered nurse anaesthetists´ perspective of advocacy.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28 (2), 281-288. 8 s.

Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp. Kursen kan läsas som fristående kurs

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursansvarig Lena Hedegärd
Kursadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen