Huvudmeny
Till anmälan

Smärta och smärtbehandling

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

I kursen fördjupar och breddar du dina kunskaper i vård och behandling av patienter med olika smärttillstånd.

Innehåll

I kursen studeras smärta och smärtbehandling vid akut och långvarig smärta hos barn, vuxna och äldre. Dessutom behandlas smärtfysiologi, smärtbehandlingsmetoder av farmakologisk, neurokirurgisk, fysikalisk, komplementär och psykologisk karaktär. Centralt i kursen är människans resurser för att hantera smärta samt etiska aspekter på smärtbehandling.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Akademisk examen inom eller med anknytning till vårdområdet

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen består av följande moment:
Föreläsningar. I föreläsningarna ges en översikt över kursens innehåll, orientering om aktuella frågeställningar inom ämnesområdet och stöd för att strukturera studentens självstudier. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-22082
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 40
Startar: 2018-11-12
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 62SM01 (6)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2016-11-23
Ersätter kursplan fastställd:  2010-10-15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Medicinsk vetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: ME1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet. Akademisk examen inom eller med anknytning till vårdområdet

Mål

Kursens syfte är att studenten skall fördjupa sina kunskaper i vård och behandling av patienter med olika smärttillstånd.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • redogöra för fysiologiska, psykologiska, sociala och existentiella aspekter på smärta, smärtbedömning och smärtbehandling.


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • identifiera och bedöma patienters smärttillstånd utifrån ovan nämnda aspekter,
 • förklara motiven till tidig smärtbehandling,
 • beskriva val av smärtbehandlingsmetoder relaterat till olika smärttillstånd,
 • utvärdera och dokumentera den enskilde patientens smärtbehandling,
 • tillämpa riktlinjer och författningar inom vårdområdet,
 • skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • värdera människans egna resurser för att hantera smärta,
 • identifiera och argumentera för etiska dilemman vid smärtbehandling,
 • problematisera smärttillstånd utifrån genus, etnicitet och kultur,
 • kritiskt granska forskning inom området,
 • värdera och reflektera över hur smärtkunskap kan leda till en minskning av långvarig smärta på individ- och samhällsnivå.

Innehåll

I kursen studeras smärta och smärtbehandling vid akut och långvarig smärta hos barn, vuxna och äldre. Dessutom behandlas smärtfysiologi, smärtbehandlingsmetoder av farmakologisk, neurokirurgisk, fysikalisk, komplementär och psykologisk karaktär. Centralt i kursen är människans resurser för att hantera smärta samt etiska aspekter på smärtbehandling.

Undervisningsformer

Undervisningen består av följande moment:
Föreläsningar. I föreläsningarna ges en översikt över kursens innehåll, orientering om aktuella frågeställningar inom ämnesområdet och stöd för att strukturera studentens självstudier. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
- Seminarier
- Individuell studieuppgift
- Tentamen

Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen, erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Se högskolans riktlinjer för rättssäker examination samt akademispecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs webbplats.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper och färdigheter. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärdering i relation till kursens mål genomförs. Resultatet av utvärderingen granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på akademins webbplats.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kurslitteratur bilaga

Projektgruppen: Lundberg, D m.fl. (2006). Metoder för behandling av långvarig smärta: En systematisk litteraturöversikt. (SBU-rapport 177/1+2). Stockholm: SBU Statens Beredning för medicinsk utvärdering. 532 s.
Hämtad från http:www.sbu.se

Norrbrink C & Lundeberg T (red).
Om smärta ett fysiologiskt perspektiv. Studentlitteratur, Lund (2010). 150 s.

Rhodin A (red.).
Smärta i klinisk praxis. Studentlitteratur, Lund (2014). 200 s.

Werner, M. & Leden, I. (Red.). (2010).
Smärta och smärtbehandling. (2:a upplagan). Stockholm: Liber. 647 s.

Därutöver kan artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.


2015-06-03 CGW/ila
Beredningsgruppen: 2015-06-11
Utbildningsutskottet: 2015-06-17

Kontakt


Kursansvarig Claes Wikström
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen