Huvudmeny
Till anmälan

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Kursen bygger vidare på den första kursen i handledning och syftar till att fördjupa förmågan att handleda.

Innehåll

Kursen omfattar vårdvetenskapens didaktik med särskild tonvikt vid reflektionens betydelse för lärandet samt kreativa och komplementära handledningsmetoder. Kunskapssyn och pedagogisk grundsyn samt förmågan att ge konstruktiv kritik diskuteras. Vidare studeras vårdande och lärande som parallella processer, samt kommunikationens betydelse i det vårdande och lärande sammanhanget. Kursen syftar till att fördjupa förmågan att handleda studenter, utifrån en vårdvetenskaplig grund, i verksamhetsförlagda studier. Kursen syftar även till att ge grunder för att kunna ha ett övergripande ansvar för handledningen i den egna verksamheten, utifrån gällande utbildnings- och kursplaner. Kursen tar utgångspunkt i teorier om vårdandet, didaktiska modeller och aktuell forskning inom området.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på någon av kurserna

 • Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget, 7,5 högskolepoäng
 • Studenthandledning, 7,5 högskolepoäng
 • Handledning i det vårdande sammanhanget I, 7,5 högskolepoäng

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen består av

 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Olika former av tillämpningsövningar enskilt eller i grupp
 • Reflektion i grupp

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-29282
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 35
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: B2HL21 (2)
Gäller från: HT 2018
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2017-06-21

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Godkänt resultat på någon av kurserna

 • Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget, 7,5 högskolepoäng
 • Studenthandledning, 7,5 högskolepoäng
 • Handledning i det vårdande sammanhanget I, 7,5 högskolepoäng

Mål

Kursens lärandemål

1. Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1.1 analysera och reflektera över lärprocessens betydelse för studenters personliga och professionella utveckling,
1.2 redogöra för hur handledningen kan utvecklas utifrån didaktiska modeller, teorier samt aktuell forskning,
1.3 förklara hur genus och kulturell bakgrund kan ha betydelse i handledningsprocessen,
1.4 kritiskt granska den egna professionens utveckling, ur ett vårdvetenskapligt perspektiv.

2. Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

2.1 planera för och organisera handledning utifrån studenters kunskapsnivå,
2.2 skapa lärandesituationer utifrån studenters lärandemål och kunskapsnivå,
2.3 integrera och tillämpa samtal och reflektion i sitt handledarskap,
2.4 tillämpa kreativa och evidensbaserade metoder i sitt handledarskap
2.5 bedöma studenters kunskapsnivå och professionella utveckling samt ge konstruktiv kritik,
2.6 skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik, där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

3.1 reflektera över och värdera det didaktiska förhållningssättet och dess betydelse för lärandet,
3.2 reflektera över den vårdvetenskapliga värdegrundens betydelse för utvecklingen av etiskt ansvar,
3.3 reflektera över och värdera hur hen själv kan bidra till att utforma ett läranderum som befrämjar studenters lärande.

Innehåll

Kursen omfattar vårdvetenskapens didaktik med särskild tonvikt vid reflektionens betydelse för lärandet samt kreativa och komplementära handledningsmetoder. Kunskapssyn och pedagogisk grundsyn samt förmågan att ge konstruktiv kritik diskuteras. Vidare studeras vårdande och lärande som parallella processer, samt kommunikationens betydelse i det vårdande och lärande sammanhanget. Kursen syftar till att fördjupa förmågan att handleda studenter, utifrån en vårdvetenskaplig grund, i verksamhetsförlagda studier. Kursen syftar även till att ge grunder för att kunna ha ett övergripande ansvar för handledningen i den egna verksamheten, utifrån gällande utbildnings- och kursplaner. Kursen tar utgångspunkt i teorier om vårdandet, didaktiska modeller och aktuell forskning inom området.

Undervisningsformer

Undervisningen består av

 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Olika former av tillämpningsövningar enskilt eller i grupp
 • Reflektion i grupp

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Seminarium I med skriftlig inlämningsuppgift (samtal och reflektion)
Lärandemål: 2.1-2.6, 3.1
Högskolepoäng: 2,5
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

Seminarium II (etiska frågeställningar)
Lärandemål: 1.1, 1.3, 1.4, 3.1-3.3
Högskolepoäng: 1,5
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

Skriftlig individuell inlämningsuppgift
Lärandemål 1.1-1.4, 2.1, 2.6, 3.1 3.3
Högskolepoäng: 3,5
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt

Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin. Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och/eller danska kan förekomma.

Arman, M., Dahlberg, K. & Ekebergh, M. red. (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber. 290 s. (Kap 4-6 & 8).

Bornemark, J. & Svenaeus, F. (2009). Vad är praktisk kunskap? Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge. [Återfinns elektroniskt].

Hilli, Y., Salmu, M. & Jonsén, E. (2014). Perspectives on good preceptorship: A matter of ethics. Nursing Ethics.

Hilli,Y., Melender, H-L., Salmu, M. & Jonsén, E. (2014). Being a preceptor A Nordic qualitative study. Nurse Education Today.34, 1420-1424.

Hilmarsson, HT. (2012). Samtalet med känslomässig intelligens. Lund: Studentlitteratur. 351 s.

Holst, H. & Hörberg, U. (2013). Students learning in clinical practice, supervised in pairs of students a phenomenological study. Journal of Nursing Education and Practice, (3) 8.

Melender, H-L., Jonsén, E. & Hilli, Y. 2014. Quality of clinical education A three-year follow-up among undergraduate nursing students in Finland and Sweden. Asia-Pacific Journal of Cooperative Education. 15 (4), 305-319.

Mikkonen, K., Elo, S., Kuivila, H-M., Tuomikoski, A-M. & Kääriäinen, M. 2016. Culturally and linguistically diverse healthcare students` experiences of learning in a clinical environment: A systematic review of qualitative studies. International Journal of Nursing Studies, 54, 173-187.

Sandvik, A-H., Eriksson, K. & Hilli, Y. 2015. Understanding and becoming the heart of the matter in nurse education. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29 (1), 62-72.

Tveiten, S. (2010). Yrkesmässig handledning mer än ord. Lund: Studentlitteratur. 328 s
.
Öhman, A. (2009). Genusperspektiv på vårdvetenskap. Högskoleverket, Stockholm.

Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas med en elektronisk enkät på lärplattformen PingPong.

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kursansvarig Ann-Britt Thorén
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen