Huvudmeny
Till anmälan

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Innehåll

I kursen studeras kunskapsteori i relation till reflektion och handledning. Olika perspektiv för lärande och kunskap i relation till profession och ämne ingår. Vidare behandlas det reflekterande samtalet och reflektionens roll i handledningen. Handledningsmetoder som följsamt stödjer lärandet prövas och tränas av studenterna i mindre grupper. Handledningens förutsättningar och etik lyfts fram och diskuteras. Dessutom behandlas gällande styrdokument som reglerar högskoleutbildning samt de förordningar som anger kompetenskrav för olika professioner.

Förkunskapskrav

Akademisk examen inom eller med anknytning till vårdområdet

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Föreläsningar, seminarier och olika former av tillämpningsövningar. Skriftliga inlämningsuppgifter förekommer.

Övrigt

Kursen är fristående men kan även ges som uppdragskurs

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-29382
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 35
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 62SH01 (10)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2016-11-23
Ersätter kursplan fastställd:  2014-02-21

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Akademisk examen inom eller med anknytning till vårdområdet

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning samt fördjupar förmågan att tillämpa handledning i vårdandet.

Kursens lärandemål

1. Kunskap och förståelse

Efter kursen ska studenten kunna:

1.1 Redogöra för och problematisera olika perspektiv på kunskap och lärande samt hur utformningen av läranderummet kan främja eller hämma lärandet.
1.2 Redogöra för och analysera olika didaktiska metoder och redskap i handledning.
1.3 Redogöra för och problematisera miljöns betydelse för reflektion och lärande.
1.4 Granska och värdera kulturens betydelse för handledning.

2. Färdighet och förmåga

Efter kursen ska studenten kunna:

2.1 Tillämpa samtal och reflektion som instrument i det vårdande och lärande sammanhanget
2.2 Skapa lärandesituationer och tillämpa olika handledande arbetssätt som gagnar utveckling och växt, baserat på den lärandes aktuella lärandebehov
2.3 Bedöma studenters kunskapsnivå i förhållande till gällande styrdokument och ge konstruktiv återkoppling
2.4 Skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursen ska studenten kunna:

3.1 Problematisera och reflektera över reflektionens betydelse för lärandet.
3.2 Reflektera över vårdvetenskapliga och didaktiska utgångspunkter för handledning
3.3 Reflektera över etiska frågor i handledning.
3.4 Kritiskt reflektera över den egna hållningen i handledning för en hållbar utveckling.

Innehåll

I kursen studeras kunskapsteori i relation till reflektion och handledning. Olika perspektiv för lärande och kunskap i relation till profession och ämne ingår. Vidare behandlas det reflekterande samtalet och reflektionens roll i handledningen. Handledningsmetoder som följsamt stödjer lärandet prövas och tränas av studenterna i mindre grupper. Handledningens förutsättningar och etik lyfts fram och diskuteras. Dessutom behandlas gällande styrdokument som reglerar högskoleutbildning samt de förordningar som anger kompetenskrav för olika professioner.

Undervisningsformer

Föreläsningar, seminarier och olika former av tillämpningsövningar. Skriftliga inlämningsuppgifter förekommer.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Individuell skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål 1.1
Högskolepoäng: 1,0
Betygskala: Underkänt, Godkänt

Reflektionsseminarium
Lärandemål 1.2, 2.1, 2.2
Högskolepoäng: 1,0
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

Reflektionsseminarium
Lärandemål: 1.3, 1.4, 3.1, 3.2,
Högskolepoäng: 1,0
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

Reflektionsseminarium
Lärandemål: 2.2, 2.3
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

Seminarium.
Lärandemål: 3.3, 3.4
Högskolepoäng: 1,0
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

Skriftlig inlämningsuppgift i grupp
Lärandemål 1.1-3.4
Högskolepoäng: 3,0
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt


Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.
Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.
Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och/eller danska kan förekomma.

Alsterdal, L. (red) (2011). Omtankar praktisk kunskap i äldreomsorg. Huddinge: Södertörns högskola. 233 s.

Arman, M., Dahlberg, K. & Ekebergh, M. red. (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber. Kapitel 1-5, 225 s.

Henriksen, J-O. & Vetlesen, A. (2014). Etik i arbete med människor.(3:e upplagan). Lund: Studentlitteratur. Valda delar, ca 200 s.

Hilli, Y., Salmu, M. & Jonsén, E. (2013). Perspectives on good preceptorship: A matter of ethics. Nursing Ethics. DOI 10.1177/0969733013511361

Hilmarsson, HT. (2012). Samtalet med känslomässig intelligens. Lund: Studentlitteratur. 351 s.

Holst, H. & Hörberg, U. (2013). Students learning in clinical practice, supervised in pairs of students a phenomenological study. Journal of Nursing Education and Practice, 8 (3), 113-124.

Jonsén, E., Melender, H-L. & Hilli, Y. (2013). Finnish and Swedish nursing students´experiences from their first clinical practice placement a qualitative study. Nurse Education Today, 33, 297-302

Mogensen, E., Thorell Ekstrand, I. & Löfmark, A. (2010). Klinisk utbildning i högskolan - perspektiv och utveckling inom verksamhetsförlagd utbildning. (2:a upplagan). Lund: Studentlitteratur. 157 s.

Sandvik, A-H., Melender, H-L., Jonsén, E., Jönsson, G., Salmu, M. & Hilli, Y. (2012). Sjuksköterskestudenters erfarenheter av sin första kliniska utbildningsperiod en nordisk kvantitativ studie. Vård i Norden, 105(32), 20-25.

Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

Utbildningsdokument för berörda utbildningar.


Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kursen är fristående men kan även ges som uppdragskurs

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursansvarig Pia Börjesson
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen