Huvudmeny
Till anmälan

Utvecklingsarbete i bibliotek

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Innehåll

Kursen vänder sig till yrkesverksamma bibliotekarier som vill utveckla eller fördjupa sina kunskaper inom utredningsarbete och utvecklingsarbete utifrån ett vetenskapligt förhållningsätt. Några bärande idéer som ligger till grund för kursen och dess utformning är att utvecklingsarbetet tar sin utgångspunkt i verksamhetens förutsättningar och praktik, att den egna arbetsplatsen utgör potential för utveckling och professionellt lärande, samt att utvecklingsarbetet grundas i aktivt samarbete med ledning samt andra i verksamheten involverade parter. Kursen betonar samspel mellan teori och praktik där såväl kunskaper vunna ur den egna praktiken som teoretiska kunskaper integreras och berikar processen. Kursen lägger vikt vid kontinuerligt erfarenhetsutbyte och tar upp hur vetenskapliga metoder, teorier samt tidigare forskning kan användas som stöd i genomförandet av ett utvecklingsarbete.

Kursen tar upp följande teman:

 • Lärande organisationer, kontinuerlig och systematisk verksamhetsutveckling
 • Forskande, reflekterande praktiker
 • Utredningsarbete och utvecklingsarbete
 • Verksamhetsutvecklande metoder
 • Teori och metod som stöd vid utvecklingsarbete


Deltagarna arbetar under kursen i nära samspel med sin biblioteksorganisation med att planera, genomföra och utvärdera ett utvecklingsarbete. Deltagarna får stöd i att inta ett vetenskapligt förhållningssätt genom föreläsningar och handledning i teori, metod och forskningsetik. Arbetet redovisas skriftligt och muntligt.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom 120 högskolepoäng i biblioteks- och informationsvetenskap

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av

 • föreläsningar
 • seminarier
 • handledning
 • projektarbete

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-39282
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 30
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 2
Observera: Kursen innehåller tre träffar i Borås, två är obligatoriska och en frivillig.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: C3FUA1 (2)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT, 2016-11-25

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Biblioteks- och informationsvetenskap (G2F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: BV1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet. Dessutom 120 högskolepoäng i biblioteks- och informationsvetenskap

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,

Kunskap och förståelse
1.1 Redogöra för teorier om organisationsutveckling och lärande i organisationer,
1.2 diskutera vilka verksamhetsutvecklande metoder som passar i en specifik bibliotekskontext, samt
1.3 redogöra för aktuell biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning av relevans för utvecklingsarbeten inom en biblioteksorganisation

Färdighet och förmåga
2.1 Självständigt identifiera och avgränsa utvecklingsarbeten på bibliotek
2.2 söka, samla och värdera biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning av relevans för utvecklingsarbeten på bibliotek
2.3 förankra, initiera och genomföra utvecklingsarbeten på bibliotek,
2.4 välja och använda relevanta metoder för att genomföra utvecklingsarbeten på bibliotek samt analysera resultatet av genomförda projekt,
2.5 muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera de problem och lösningar som framkommer i utvecklingsarbeten på bibliotek i dialog med olika grupper inom samt utanför akademin

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 värdera vad som utgör ett vetenskapligt förhållningssätt i professionellt lärande,
3.2 reflektera kring hur man kan utveckla den egna kompetensen inom sitt yrkesliv som bibliotekarie, samt
3.3 värdera den samhälleliga relevansen av utvecklingsarbeten på bibliotek

Innehåll

Kursen vänder sig till yrkesverksamma bibliotekarier som vill utveckla eller fördjupa sina kunskaper inom utredningsarbete och utvecklingsarbete utifrån ett vetenskapligt förhållningsätt. Några bärande idéer som ligger till grund för kursen och dess utformning är att utvecklingsarbetet tar sin utgångspunkt i verksamhetens förutsättningar och praktik, att den egna arbetsplatsen utgör potential för utveckling och professionellt lärande, samt att utvecklingsarbetet grundas i aktivt samarbete med ledning samt andra i verksamheten involverade parter. Kursen betonar samspel mellan teori och praktik där såväl kunskaper vunna ur den egna praktiken som teoretiska kunskaper integreras och berikar processen. Kursen lägger vikt vid kontinuerligt erfarenhetsutbyte och tar upp hur vetenskapliga metoder, teorier samt tidigare forskning kan användas som stöd i genomförandet av ett utvecklingsarbete.

Kursen tar upp följande teman:

 • Lärande organisationer, kontinuerlig och systematisk verksamhetsutveckling
 • Forskande, reflekterande praktiker
 • Utredningsarbete och utvecklingsarbete
 • Verksamhetsutvecklande metoder
 • Teori och metod som stöd vid utvecklingsarbete


Deltagarna arbetar under kursen i nära samspel med sin biblioteksorganisation med att planera, genomföra och utvärdera ett utvecklingsarbete. Deltagarna får stöd i att inta ett vetenskapligt förhållningssätt genom föreläsningar och handledning i teori, metod och forskningsetik. Arbetet redovisas skriftligt och muntligt.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av

 • föreläsningar
 • seminarier
 • handledning
 • projektarbete

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Seminarium 1: inledande diskussion
Lärandemål: 2.1, 2.6, 3.1
Högskolepoäng: 1 hp
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

Seminarium 2: halvtidsdiskussion av utvecklingsarbeten
Lärandemål: 1.2, 2.6, 3.2
Högskolepoäng: 1,5 hp
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

Rapport: utvecklingsarbete
Lärandemål: 1.1, 1.3, 2.2-2.6, 3.2, 3.3
Högskolepoäng: 5,0 hp
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment.

Seminarier kan ersättas med annan i kursplanen angiven examinationsform om studenten underkänts på seminarium eller inte varit närvarande vid seminarium under kursens gång.

Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig kurs.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska och engelska men kurslitteratur på norska och danska kan förekomma.

Bjørndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. (1. uppl.) Stockholm: Liber. (149 s.)

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. Valda delar utifrån inriktning (ca 50 s.)

Gärdén, C. (2013). Skolbiblioteksforskning och skolbibliotekspraktik. I: L. Limberg & A. Hampson Lund (red.). Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: en forskningsantologi. Lund: BTJ Förlag. S. 71-111. (40 s.)

Given, L. (2006). Qualitative research in evidence-based practice: A valuable partnership. Library Hi Tech, vol. 24, no. 3, s. 376-386. (10 s.)

Haddow, G. & Klobas, J. E. (2004). Communication of research to practice in library and information science: Closing the gap. Library & Information Science Research, vol. 26, no. 1, s. 29-44. (15 s.)

Klobas, J. E. & Clyde, L. A. (2010). Beliefs, attitudes and perceptions about research and practice in a professional field. Library & Information Science Research, vol 32, no. 4, s. 237-245. (8 s.)

Kock, H. (red.) (2010). Arbetsplatslärande: att leda och organisera kompetensutveckling. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (208 s.)

Pilerot, O. (2016). The ruling relation of evidence-based practice: the case of documentary governance in a social welfare service. Information Research, 21(1), paper 703. (15 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Powell, R., Baker, L., & Mika, J. (2002). Library and information science practitioners and research. Library & Information Science Research, vol. 24, no. 1, s. 49-72. (23 s.)

Totalt: 518 s.
Tillkommer ca 400 s. egen vald litteratur.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Kontakt


Kursansvarig Karen Nowé Hedvall
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen