Huvudmeny

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Till anmälan

Vård- och omsorgsadministration 1

30 högskolepoäng, deltid 50%

Du får grundläggande kunskaper för att kunna arbeta som administratör eller ledare inom vård och omsorg. Du studerar organisationsteori, vårdledarskap, hälsoekonomi och lagar. I kursen ingår också att värdera konsekvenser av förändringar inom vård och omsorg.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra delkurser:
1. Vårdens och omsorgens organisering och styrning, 7,5 hp
2. Ledarskap inom vård och omsorg, 7,5 hp
3. Hälsoekonomi, 7,5 hp
4. Vårdens och omsorgens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Delkurs 1.Vårdens och omsorgens organisering och styrning, 7,5 hp
Kursen behandlar organisationsteorier med koppling till vård- och omsorgsområdet. I kursen studeras teorier och modeller för att organisera och planera vård- och omsorgssektorn. Olika organisations- och styrformer behandlas och granskas utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Delkurs 2. Ledarskap inom vård och omsorg, 7,5 hp
Kursen behandlar olika teorier och modeller för ledarskap inom vård och omsorg. Ledarskapets roll i verksamhetsplanering samt betydelse för förbättring, utveckling och en hälsobefrämjande arbetsplats belyses. Ledarskap utifrån genus, mångfald och hållbar utveckling problematiseras.

Delkurs 3. Hälsoekonomi, 7,5 hp
Kursen behandlar hälsoekonomiska begrepp och teoriers användbarhet inom planering, styrning och utvärdering. Hälsopolitiska mål och prioriteringar värderas utifrån etik, genus, mångfald och hållbar utveckling såväl nationellt som globalt.

Delkurs 4. Vårdens och omsorgens lagar och förvaltning, 7,5 hp
Kursen utgår från ett samhällsperspektiv, där politiska och sociala reformers betydelse för vårdens och omsorgens utveckling lyfts fram. Inom kursen behandlas förvaltningskunskap, demokratibegreppet och lagstiftningen inom vård och omsorg.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, Svenska B.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen sker via flexibelt lärande/distans. Arbetsformen vid flexibelt lärande/distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator med webbkamera och hörlurar. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Övrigt

Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Ges som fristående kurs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-25482
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet
Antal platser: 40
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 5
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 61VA11 (9,1)
Gäller från: HT 2018
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv, 2017-12-19
Ersätter kursplan fastställd:  2017-02-08

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vård- och omsorgsadministration (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: AF1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet, Svenska B.

Mål

Kursen syftar till att studenten tillägnar sig grundläggande kunskaper inom organisering, ledarskap, hälsoekonomi och vårdens och omsorgens lagar och förvaltning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna, med avseende på:

Kunskap och förståelse:
1:1 på en grundläggande nivå beskriva innebörden av begreppet hållbar utveckling
med relevans för vård och omsorg,
1:2 redogöra för teorier och modeller för organisering inom vård och omsorg,
1:3 redogöra för organisationens utveckling inom vård och omsorg,
1:4 redogöra för styrformer och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg,
1:5 redogöra för ledarskapsmodeller och teorier inom vård och omsorg,
1:6 beskriva ledarens roll, samt betydelse för hållbar verksamhetsplanering, inom vård och omsorg,
1:7 redogöra för grundläggande hälsoekonomiska teorier och begrepp,
1:8 redogöra för gällande lagstiftning inom vård och omsorg,
1:9 beskriva stats- och kommunalförvaltningens villkor och inflytande samt demokratibegreppets användande inom vård och omsorg.

Färdighet och förmåga:
2:1 beskriva och problematisera modeller för organisering och styrning utifrån perspektivet hållbar utveckling inom vård och omsorg,
2:2 beskriva och problematisera modeller för ledning, planering och verksamhetsutveckling utifrån perspektivet hållbar utveckling inom vård och omsorg,
2:3 beskriva och problematisera huvuddragen i hälsoekonomisk planering och hälsopolitiska mål utifrån etik, genus, mångfald och hållbar utveckling såväl nationellt som globalt,
2:4 tillämpa aktuell lagstiftning inom vård och omsorg, samt problematisera dess konsekvenser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
3:1 problematisera och värdera frågeställningar inom vårdens och omsorgens organisation och ledarskap utifrån genus, mångfald och hållbar utveckling,
3:2 kritiskt granska och problematisera normer, attityder och värderingar kring ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg,
3:3 reflektera och värdera hälsoekonomiska beslut och prioriteringar utifrån etik, genus, mångfald och hållbar utveckling såväl nationellt som globalt,
3:4 reflektera och problematisera över vårdtagarens/brukarens möjlighet till inflytande utifrån gällande lagstiftning.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra delkurser:
1. Vårdens och omsorgens organisering och styrning, 7,5 hp
2. Ledarskap inom vård och omsorg, 7,5 hp
3. Hälsoekonomi, 7,5 hp
4. Vårdens och omsorgens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Delkurs 1.Vårdens och omsorgens organisering och styrning, 7,5 hp
Kursen behandlar organisationsteorier med koppling till vård- och omsorgsområdet. I kursen studeras teorier och modeller för att organisera och planera vård- och omsorgssektorn. Olika organisations- och styrformer behandlas och granskas utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Delkurs 2. Ledarskap inom vård och omsorg, 7,5 hp
Kursen behandlar olika teorier och modeller för ledarskap inom vård och omsorg. Ledarskapets roll i verksamhetsplanering samt betydelse för förbättring, utveckling och en hälsobefrämjande arbetsplats belyses. Ledarskap utifrån genus, mångfald och hållbar utveckling problematiseras.

Delkurs 3. Hälsoekonomi, 7,5 hp
Kursen behandlar hälsoekonomiska begrepp och teoriers användbarhet inom planering, styrning och utvärdering. Hälsopolitiska mål och prioriteringar värderas utifrån etik, genus, mångfald och hållbar utveckling såväl nationellt som globalt.

Delkurs 4. Vårdens och omsorgens lagar och förvaltning, 7,5 hp
Kursen utgår från ett samhällsperspektiv, där politiska och sociala reformers betydelse för vårdens och omsorgens utveckling lyfts fram. Inom kursen behandlas förvaltningskunskap, demokratibegreppet och lagstiftningen inom vård och omsorg.

Undervisningsformer

Undervisningen sker via flexibelt lärande/distans. Arbetsformen vid flexibelt lärande/distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator med webbkamera och hörlurar. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande moment:

Delkurs 1. Vårdens och omsorgens organisering och styrning, 7,5 hp
Individuell skriftlig hemtentamen
Lärande mål: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 2:1
Högskolepoäng: 4
Betygskala: U/G/VG

Examinationsseminarium
Lärande mål: 2:1, 3:1
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål: 1:1, 2:1, 3:1
Högskolepoäng 3
Betygskala U/G

Delkurs 2. Ledarskap inom vård och omsorg, 7,5 hp
Individuell skriftlig hemtentamen
Lärande mål: 1:5, 1:6, 2:2
Högskolepoäng: 4
Betygskala: U/G/VG

Examinationsseminarium
Lärande mål: 3:2
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål:1:5, 1:6, 3:2
Högskolepoäng: 3
Betygskala: U/G

Delkurs 3. Hälsoekonomi, 7,5 hp
Individuell skriftlig hemtentamen,
Lärande mål: 1:7, 2:3, 3:3
Högskolepoäng: 4
Betygskala: U/G/VG

Examinationsseminarium
Lärande mål: 3:3
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål: 2:3, 3:3
Högskolepoäng: 3
Betygskala: U/G

Delkurs 4. Vårdens och omsorgens lagar och förvaltning, 7,5 hp
Individuell skriftlig hemtentamen
Lärande mål:1:8, 1:9, 2:4
Högskolepoäng: 4
Betygskala: U/G/VG

Examinationsseminarium
Lärande: mål 3:4
Högskolepoäng 0,5
Betygskala U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål: 2:4, 3:4
Högskolepoäng: 3
Betygskala: U/G

För betyget Godkänd på såväl hel kurs som delkurs krävs godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl Godkänt på delkurs krävs dessutom Väl Godkänt på individuell skriftlig hemtentamenten och för Väl Godkänt på hel kurs krävs Väl Godkänt på 3 av 4 delkurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Vårdens och omsorgens organisering och styrning, 7,5 högskolepoäng

Alvesson, M. & Svenningsson, S. (2012). Organisation, ledning och processer
Lund: Studentlitteratur. 310 s.

Backman, J. (2015). Rapporter och uppsatser. Lund. Studentlitteratur s. 223s.

Berlin J. & Kastberg G. (2011). Styrning av hälso- och sjukvård. Malmö: Liber. 239 s.

Bruzelius, L. H. & Skärvad, P-H. (2011). Integrerad organisationslära.
Lund: Studentlitteratur. 480 s.

Regeringskansliet (2015) Att förändra vår värld. Agenda 2030 för hållbar utveckling. Stockholm. 37 s.

Tengroth, S.(red.) (2013). Att svära i kyrkan - tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Tillväxt- reflektion .107 s.

Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men artiklar på engelska förekommer.

Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial tillhandahålls via lärplattformen (max 50 sidor).


Delkurs 2. Ledarskap inom vård och omsorg, 7,5 hp

Alvesson, M. & Svenningsson, S. (2012). Organisationer ledning och processer. Lund: Studentlitteratur. 310 s.

Backman, J. (2015). Rapporter och uppsatser. Lund. Studentlitteratur s. 223s.

Bruzelius, L. & Skärvad, P-H. (2011). Integrerad organisationslära. Lund: Studentlitteratur. 480 s.

Dellve, L., Andreasson, J. & Jutengren, G. (2013). Hur kan stödresurser understödja hållbart ledarskap bland chefer i vården? Socialmedicinsk tidskrift nr. 6.

Dellve, L., Eriksson, A. (2016) Ett arbetsmaterial för att stödja Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Centrum för välfärdsstudier, Högskolan i Borås

Orvik, A., Dellve, L. & Eriksson, A. (2013). Organisatorisk hälsa och värdebaserat ledarskap Behovet av systemperspektiv för en hållbar styrning och ledning av hälso- och sjukvården. Socialmedicinsk tidskrift nr. 6.

Sandahl C., Falkenström, E. & von Knorring, M. (2010) Chef med känsla och förnuft. Om professionalism och etik i ledarskapet. Stockholm: Natur & Kultur. 216 s

Tengroth, S. (red.) (2013). Att svära i kyrkan - tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Tillväxt- reflektion .107 s.

Åkerlind, I., Larsson, R. & Ljungblad, C. (2013). Ledarskap, socialt klimat, hälsofrämjande åtgärder och sjukfrånvaro en jämförande studie inom vård och omsorg i 60 kommuner. Socialmedicinsk tidskrift, nr. 6.

Östebo, A., Härenstam, A. & Chefios forskargrupp (2013). Så skapas goda jobb och en väl fungerande verksamhet i offentlig sektor: En presentation av Chefios projektet. Göteborgs universitet & Vinnova.

Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial tillhandahålls via lärplattformen (max 50 sidor).


Delkurs 3. Hälsoekonomi, 7,5 hp

Backman, J. (2015). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur s. 223s.

Ferraz-Nunes, J. & Karlberg, I. (2012). Hälsoekonomi: Begrepp och tillämpningar. 2.uppl
Lund: Studentlitteratur. 207 s.

Folkhälsomyndigheten. (2014). Folkhälsan i Sverige, årsrapport 2014. Stockholm. Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten. (2014). Öppna jämförelser 2014 Folkhälsa. Stockholm. Folkhälsomyndigheten

Prioriteringsutredningen (1995). Vårdens svåra val (SOU 1995:5). Stockholm: Socialdepartementet.

Sandman, L. (2015). Vilken vägledning ger den etiska plattformen för prioriteringar i konkreta prioriteringssituationer? En översikt av tolknings- och tillämpningssvårigheter. (Rapport 2015:3) Linköping: Prioriteringscentrum.

Sandman, L., Broqvist, M., Gustavsson, E., Arvidsson, E., Ekerstad, N. & Carlsson, P. (2014). Vård som inte kan anstå Tolkning i relation till den etiska plattformen och nationella modellen för öppna prioriteringar. (Rapport 2014:1). Linköpings universitet: Prioriteringscentrum.

Sandman, L. & Tinghög, G. (2011). Att tillämpa den etiska plattformen vid ransonering -Fördjupad vägledning och konsekvensanalys. (Rapport 2011:7). Linköping: Prioriteringscentrum.

SBU (2013). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

Statens Folkhälsoinstitut (2011). Folkhälsoekonomi i praktiken. (Rapport). Östersund: Folkhälsomyndigheten.

Tengroth ,S. (red.). (2013). Att svära i kyrkan - tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Tillväxt- reflektion .107 s.

Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men artiklar på engelska förekommer.

Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial tillhandahålls via lärplattformen (max 50 sidor).


Delkurs 4. Vårdens och omsorgens lagar och förvaltning 7,5 hp

Backman, J. (2015). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur s. 223s.

Bengtsson, H. & Melke, A. (2014). Vår offentliga förvaltning Samverkan i välfärdspolitiken. Malmö: Gleerups förlag. 242 s.

Fahlberg, G. (2012). Socialtjänstlagarna. 13. uppl, Stockholm Liber: 190 s.

Rönnberg, L. (2011). Hälso- och sjukvårdsrätt. Lund: Studentlitteratur. 324 s.

Tengroth , S.(red.). (2013). Att svära i kyrkan - tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Tillväxt- reflektion .107 s.

Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men artiklar på engelska förekommer.

Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial tillhandahålls via lärplattformen (max 50 sidor).

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.

Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Ges som fristående kurs.

Kontakt


Kursansvarig Anna Einerskog
Kursadministratör Maria Jonsson
Studievägledare Emelie Källquist
Kursansvarig Margareta Fredman
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen