Huvudmeny
Till anmälan

Vård- och omsorgsadministration 2

30 högskolepoäng, deltid 50%

Du vidareutvecklar dina kunskaper och färdigheter för arbete som administratör och ledare inom vården. I kursen ingår pedagogik, personal- och kompetensutveckling, konflikthantering, förbättringskunskap och etiska perspektiv på organisation och vårdledarskap. Om du väljer att fortsätta läsa kurs 3 efter avslutad kurs 2 har du möjlighet att ansöka om Kandidatexamen under förutsättning att du har 90 hp inom andra ämnesområden.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra delkurser:
1. Lärande i vård- och omsorgsverksamhet, 7,5 hp.
2. Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen, 7,5 hp.
3. Organisation och ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv 7,5 hp.
4. Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen, 7,5 hp.

Delkurs 1. Lärande i vård- och omsorgsverksamhet, 7,5 hp
Kursen behandlar teorier och modeller för grupprocesser, teamutveckling och lärande ledar- och medarbetarskap där perspektiven hållbar utveckling, genus och mångfald belyses.

Delkurs 2. Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen, 7,5 hp
Kursen behandlar modeller för arbetsgruppens konflikthantering samt översiktligt arbetsrättslig lagstiftning och kompetensförsörjning i vård- och omsorgsverksamhet. Perspektiven hållbar utveckling, genus och mångfald problematiseras.

Delkurs 3. Organisation och ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv , 7,5 hp
Kursen behandlar etiska problemställningar inom ledarskap och organisationer med utgångspunkt i allmänna etiska teorier och begrepp av relevans för vård och omsorg. Likaså behandlas den lagreglerade etiska plattformen för prioriteringar och forskningsetik.

Delkurs 4. Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen, 7,5 hp
Kursen behandlar metoder och modeller för att utveckla och förbättra vård och omsorg där hållbar utveckling beaktas. Risk- och säkerhetsarbete inom vård och omsorg samt utvärderingsmetoder på grundläggande nivå belyses.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs godkänt resultat på kursen Vård- och omsorgsadministration 1, 30 högskolepoäng, eller de fristående delkurserna:

  • Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
  • Vårdledarskap, 7,5 hp
  • Hälsoekonomi och ekonomistyrning i vårdsektorn, 7,5 hp
  • Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen sker via flexibelt lärande/distans. Arbetsformen vid flexibelt lärande/distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till dator med stabil internetuppkoppling samt fungerande webbkamera, hörlurar och mikrofon. Utbildningen baseras på självständiga studier med obligatoriska examinationsmoment. Kursintroduktion och examinationsseminarium ges vid Högskolan i Borås. Seminariet kan även genomföras via webbaserat kommunikationsverktyg. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.

Övrigt

Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-25682
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 40
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 5
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 61VA21 (7)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv, 2017-02-08

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vård- och omsorgsadministration (G1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: AF1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs godkänt resultat på kursen Vård- och omsorgsadministration 1, 30 högskolepoäng, eller de fristående delkurserna:

  • Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
  • Vårdledarskap, 7,5 hp
  • Hälsoekonomi och ekonomistyrning i vårdsektorn, 7,5 hp
  • Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Mål

Kursen syftar till att studenten vidareutvecklar kunskaper och färdigheter inom ledning, planering och utveckling av vård och omsorg.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna, med avseende på:

Kunskap och förståelse
1:1 på en grundläggande nivå beskriva innebörden av begreppet hållbar utveckling
med relevans för vård och omsorg,
1:2 beskriva modeller för lärande ledar- och medarbetarskap utifrån perspektiven hållbar utveckling, genus och mångfald inom vård och omsorg,
1:3 beskriva grupprocesser och teamutveckling,
1:4 redogöra för metoder för hållbar kompetensförsörjning,
1:5 beskriva modeller för konflikthantering inom arbetslivet,
1:6 redogöra för gällande grundläggande arbetsrättslig lagstiftning,
1:7 redogöra för grundläggande och centrala etiska teorier och begrepp av relevans för organisationsetik och ledarskap samt den etiska plattformen inom vård och omsorg,
1:8 beskriva metoder i förbättringskunskap och riskanalys inom vård och omsorg,
1:9 beskriva utvärderingsmetoder på grundläggande nivå inom vård och omsorg.

Färdighet och förmåga
2:1 tillämpa modeller för lärande ledar- och medarbetarskap ur perspektiven hållbar utveckling, genus och mångfald inom vård och omsorg,
2:2 analysera och problematisera kring grupp och teamutveckling inom vård och omsorg,
2:3 identifiera och problematisera innebörden av hållbart arbetsliv inom vård och omsorg,
2:4 tillämpa grundläggande teorier vid konflikthantering inom arbetslivet,
2:5 identifiera och analysera etiska problem och värdekonflikter i relation till ledarskap inom vård och omsorg,
2:6 planera ett förbättringsprojekt med perspektivet hållbar utveckling inom vård och omsorg,
2:7 genomföra riskanalys och enklare utvärderingar av vård- och omsorgsverksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
3:1 problematisera grupprocesser och modeller för lärande ledar- och medarbetarskap utifrån genus, mångfald och hållbar utveckling,
3:2 problematisera ledarskapets och medarbetarskapets utmaningar utifrån genus,mångfald och hållbar utveckling,
3:3 kritiskt granska och problematisera konsekvenserna av förändringsarbete inom vård och omsorg ur perspektivet hållbar utveckling,
3:4 reflektera över sitt förhållningssätt i etiska konfliktsituationer ur ett ledarskapsperspektiv.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra delkurser:
1. Lärande i vård- och omsorgsverksamhet, 7,5 hp.
2. Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen, 7,5 hp.
3. Organisation och ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv 7,5 hp.
4. Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen, 7,5 hp.

Delkurs 1. Lärande i vård- och omsorgsverksamhet, 7,5 hp
Kursen behandlar teorier och modeller för grupprocesser, teamutveckling och lärande ledar- och medarbetarskap där perspektiven hållbar utveckling, genus och mångfald belyses.

Delkurs 2. Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen, 7,5 hp
Kursen behandlar modeller för arbetsgruppens konflikthantering samt översiktligt arbetsrättslig lagstiftning och kompetensförsörjning i vård- och omsorgsverksamhet. Perspektiven hållbar utveckling, genus och mångfald problematiseras.

Delkurs 3. Organisation och ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv , 7,5 hp
Kursen behandlar etiska problemställningar inom ledarskap och organisationer med utgångspunkt i allmänna etiska teorier och begrepp av relevans för vård och omsorg. Likaså behandlas den lagreglerade etiska plattformen för prioriteringar och forskningsetik.

Delkurs 4. Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen, 7,5 hp
Kursen behandlar metoder och modeller för att utveckla och förbättra vård och omsorg där hållbar utveckling beaktas. Risk- och säkerhetsarbete inom vård och omsorg samt utvärderingsmetoder på grundläggande nivå belyses.

Undervisningsformer

Undervisningen sker via flexibelt lärande/distans. Arbetsformen vid flexibelt lärande/distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till dator med stabil internetuppkoppling samt fungerande webbkamera, hörlurar och mikrofon. Utbildningen baseras på självständiga studier med obligatoriska examinationsmoment. Kursintroduktion och examinationsseminarium ges vid Högskolan i Borås. Seminariet kan även genomföras via webbaserat kommunikationsverktyg. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande moment:

Delkurs 1. Lärande i vård- och omsorgsverksamhet, 7,5 hp
Individuell skriftlig hemtentamen
Lärande mål: 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:2
Högskolepoäng.: 4
Betygskala: U/G/VG

Examinationsseminarium
Lärande mål: 3:1
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål: 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:2
Högskolepoäng 3
Betygskala U/G

Delkurs 2. Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen, 7,5 hp
Individuell skriftlig hemtentamen
Lärande mål: 1:4, 1:5, 1:6, 2:3, 2:4
Högskolepoäng: 4
Betygskala: U/G/VG

Examinationsseminarium
Lärande mål: 3:2
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål: 1:1, 1:4, 1:5, 2:3, 2:4, 3:2
Högskolepoäng: 3
Betygskala: U/G

Delkurs 3. Organisation och ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv, 7,5 hp
Individuell skriftlig hemtentamen
Lärande mål: 1:7
Högskolepoäng: 4
Betygskala: U/G/VG

Examinationsseminarium
Lärande mål: 3:4
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål: 2:5
Högskolepoäng: 3
Betygskala: U/G


Delkurs 4. Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen, 7,5 hp
Individuell skriftlig hemtentamen
Lärande mål: 1:1, 1:8, 1:9, 2:6, 2:7, 3:3
Högskolepoäng: 4
Betygskala: U/G/VG
Examinationsseminarium
Lärande mål: 3:3
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål: 1:1, 1:8, 1:9, 3:3
Högskolepoäng: 3
Betygskala: U/G


För betyget Godkänd på såväl hel kurs som delkurs krävs godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl Godkänt på delkurs krävs dessutom Väl Godkänt på individuell skriftlig hemtentamenten och för Väl Godkänt på hel kurs krävs Väl Godkänt på 3 av 4 delkurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.

Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursansvarig Margareta Fredman
Kursansvarig Cecilia Ljungblad
Kursadministratör Maria Jonsson
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen