Huvudmeny
Till anmälan

Vård- och omsorgsadministration 3

30 högskolepoäng, deltid 50%

I kursen fördjupar du dina kunskaper och färdigheter i vetenskaplig teori för att kunna initiera och delta i utveckling av vård och omsorg. I kursen ingår att identifiera vårdadministrativa problem, söka och kritisk bedöma forskningsresultat inom ämnesområdet och att skriva en uppsats. Efter avslutad kurs kan du ansöka om Kandidatexamen under förutättning att du läst ytterligare 90 hp inom andra ämnesområden.

Innehåll

Kursen är indelad i två delkurser:
1. Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
2. Examensarbete, 15 hp
Delkurs 1. Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
I delkursen studeras vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder inom ämnesområdet vård- och omsorgsadministration. Därutöver ingår validitets- och reliabilitetsfrågor liksom forskningsetiska aspekter.
Delkurs 2. Examensarbete, 15 hp
Delkursen är en tillämpning av vetenskaplig metodskolning genom ett uppsatsarbete motsvarande 15 hp. Uppsatsen är samhällsvetenskapligt inriktad med utgångspunkt från ämnesområdet vård- och omsorgsadministration.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs godkänt resultat på kurserna

 • Vård- och omsorgsadministration 1, 30 hp
 • Vård- och omsorgsadministration 2, 30 hp

alt. alla delkurserna som ingår i ovanstående, dvs:

 • Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
 • Vårdledarskap, 7,5 hp
 • Hälsoekonomi och ekonomistyrning i vårdsektorn, 7,5 hp
 • Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp
 • Lärande i vårdande verksamhet, 7,5 hp
 • Mänskliga resurser och konflikthantering i vården, 7,5 hp
 • Förbättringskusnap och utvärdering i vårdorganisationen, 7,5 hp
 • Organisation och vårdledarskap ur ett etiskt perspektiv, 7,5 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen sker på distans. Arbetsformen vid distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator med webbkamera och hörlurar. Distansstudierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.
Skriftliga examinationsuppgifter förekommer i samtliga delkurser.

Övrigt

Kursen ges som fristående distanskurs.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-23382
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 15
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: VIA322 (7)
Gäller från: HT 2015
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-11-21
Ersätter kursplan fastställd:  2014-08-29

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vård- och omsorgsadministration (G2E)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: AF1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs godkänt resultat på kurserna

 • Vård- och omsorgsadministration 1, 30 hp
 • Vård- och omsorgsadministration 2, 30 hp

alt. alla delkurserna som ingår i ovanstående, dvs:

 • Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
 • Vårdledarskap, 7,5 hp
 • Hälsoekonomi och ekonomistyrning i vårdsektorn, 7,5 hp
 • Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp
 • Lärande i vårdande verksamhet, 7,5 hp
 • Mänskliga resurser och konflikthantering i vården, 7,5 hp
 • Förbättringskusnap och utvärdering i vårdorganisationen, 7,5 hp
 • Organisation och vårdledarskap ur ett etiskt perspektiv, 7,5 hp

Mål

Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper och färdigheter i vetenskaplig teori för att kunna initiera och delta i utveckling av vård och omsorg.
Kunskap och förståelse
Efter kursen ska studenten kunna

 • beskriva och reflektera över olika vetenskapsteoretiska perspektiv och metoder med betydelse för vård- och omsorgsadministration.

Färdighet och förmåga
Efter kursen ska studenten kunna

 • identifiera vårdadministrativa problem som kräver utveckling,
 • tillämpa informationssökning för att bevaka kunskapsläget inom vård- och omsorgsadministration,
 • beskriva och använda forskningsprocessen som grund till vetenskaplig rapportering,
 • tillämpa kvantitativ och kvalitativ analysmetodik,
 • argumentera för egna vetenskapliga ställningstaganden,
 • tillämpa vedertagna skrivregler och referenshantering vid vetenskapliga rapporter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursen ska studenten kunna

 • kritiskt granska, bedöma och värdera forskningsresultat och dess betydelse för vård och omsorg,
 • identifiera och reflektera över forskningsetiska frågor,
 • värdera och reflektera över hur vetenskapligt förhållningssätt kan bidra till en hållbar utveckling i vårdverksamheten.

Innehåll

Kursen är indelad i två delkurser:
1. Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
2. Examensarbete, 15 hp
Delkurs 1. Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
I delkursen studeras vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder inom ämnesområdet vård- och omsorgsadministration. Därutöver ingår validitets- och reliabilitetsfrågor liksom forskningsetiska aspekter.
Delkurs 2. Examensarbete, 15 hp
Delkursen är en tillämpning av vetenskaplig metodskolning genom ett uppsatsarbete motsvarande 15 hp. Uppsatsen är samhällsvetenskapligt inriktad med utgångspunkt från ämnesområdet vård- och omsorgsadministration.

Undervisningsformer

Undervisningen sker på distans. Arbetsformen vid distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator med webbkamera och hörlurar. Distansstudierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.
Skriftliga examinationsuppgifter förekommer i samtliga delkurser.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter, arbeten i grupp samt seminarier.
Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första tentamenstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.
Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Se högskolans riktlinjer för rättssäker examination samt akademispecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs webbplats.
Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper och färdigheter. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärdering i relation till kursens mål genomförs kontinuerligt. Resultatet av utvärderingarna granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på HBs webbplats.
Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kursen ges som fristående distanskurs.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kurslitteratur bilaga

Delkurs 1. Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

Borg, E. & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare. Stockholm: Liber. 552 s.

Consort statement
http:www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/
http:
www.consort-statement.org/extensions/interventions/non-pharmacologic-treatment-interventions/

Critical appraisal skills programme
http:www.sph.nhs.uk/what-we-do/public-health-workforce/resources/critical-appraisals-skills-programme/

Dahlberg, K. (2014) Att undersöka hälsa & vårdande. Stockholm: Natur & Kultur.

Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K. & Kyngäs, H. (2014). Qualitative Content Analysis: A Focus on Trustworthiness. SAGE Open, 4(1). DOI: 10.1177/2158244014522633

Fransson, J. (2007). Effektivare informationssökning på webben: En handbok i konsten att söka information. Ronneby: HEXA.
http:
www.jonasfransson.com/effektivare-informationssokning-pa-webben-bok/

Friberg, F. (red.) (2012). Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 181 s.

Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 248 s.

Gustavsson, B., Hermerén, G. & Peterson, B. (2005). Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel. (Vetenskapsrådets rapportserie 2005:1) Stockholm: Vetenskapsrådet. 88 s.
www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf

Karolinska institutets bibliotek. (2009). Vad är en vetenskaplig artikel? En guide. [Lärobjekt.]
http:bridge.kib.ki.se/vetartikel/player.html.

Rolfe, G. (2006). Validity, trustworthiness and rigor: quality and the idea of qualitative research.
Journal of Advanced Nursing vol. 53, ss. 304-310.

Sohlberg, P. & Sohlberg, B-M. (2013). Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod. Malmö: Liber. 272 s.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.
http:
www.sbu.se läs om evidensbaserad vård, alt. http:www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/

Vetenskapsrådet. Regler och riktlinjer för forskning.
http:
codex.vr.se/ läs om forskarens etik, alt. http:codex.vr.se/forskarensetik.shtml.2014-06-05/ila
Beredningsgruppen: 2014-08-13
Utbildningsutskottet: 2004-08-29
Delkurs 2. Examensarbete, 15 hp
Litteratur bestäms i samråd med handledare.

Kontakt


Kursansvarig SAWE
Kursadministratör Maria Jonsson
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen