Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Vård- och omsorgsadministration 3

30 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-23382
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 15
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

I kursen fördjupar du dina kunskaper och färdigheter i vetenskaplig teori för att kunna initiera och delta i utveckling av vård och omsorg. I kursen ingår att identifiera vårdadministrativa problem, söka och kritisk bedöma forskningsresultat inom ämnesområdet och att skriva en uppsats. Efter avslutad kurs kan du ansöka om Kandidatexamen under förutättning att du läst ytterligare 90 hp inom andra ämnesområden.

Innehåll

Kursen är indelad i två delkurser:
1. Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
2. Examensarbete, 15 hp
Delkurs 1. Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
I delkursen studeras vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder inom ämnesområdet vård- och omsorgsadministration. Därutöver ingår validitets- och reliabilitetsfrågor liksom forskningsetiska aspekter.
Delkurs 2. Examensarbete, 15 hp
Delkursen är en tillämpning av vetenskaplig metodskolning genom ett uppsatsarbete motsvarande 15 hp. Uppsatsen är samhällsvetenskapligt inriktad med utgångspunkt från ämnesområdet vård- och omsorgsadministration.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs godkänt resultat på kurserna

  • Vård- och omsorgsadministration 1, 30 hp
  • Vård- och omsorgsadministration 2, 30 hp

alt. alla delkurserna som ingår i ovanstående, dvs:

  • Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
  • Vårdledarskap, 7,5 hp
  • Hälsoekonomi och ekonomistyrning i vårdsektorn, 7,5 hp
  • Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp
  • Lärande i vårdande verksamhet, 7,5 hp
  • Mänskliga resurser och konflikthantering i vården, 7,5 hp
  • Förbättringskusnap och utvärdering i vårdorganisationen, 7,5 hp
  • Organisation och vårdledarskap ur ett etiskt perspektiv, 7,5 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen sker på distans. Arbetsformen vid distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator med webbkamera och hörlurar. Distansstudierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.
Skriftliga examinationsuppgifter förekommer i samtliga delkurser.

Övrigt

Kursen ges som fristående distanskurs.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.