Huvudmeny
Till anmälan

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Innehåll

Kursen fokuserar på vårdande bedömning utifrån ambulanssjukvårdens förutsättningar och ambulanssjuksköterskans förhållningssätt, ledarskap och etiska ställningstaganden. Kursen behandlar metoder för primär och sekundär bedömning samt prioritering, åtgärder och utvärdering. Vidare behandlas system för kommunikation och information samt arbets- och vårdmiljö. Kursens syfte är att studenten skall kunna tillämpa och fördjupa kunskaper som krävs för att analysera och bemöta komplexa behov utifrån ett patient- och helhetsperspektiv för att självständig kunna utföra vårdarbete som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
  • Svensk legitimation som sjuksköterska
  • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Kursen omfattar kliniska och teoretiska studier i form av föreläsningar, simuleringsövningar och seminarier.

Övrigt

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 hp. Kursen kan läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-20082
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng och yrkeslivserfarenhet
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2018-11-11
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: B2MV01 (2)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-11-23

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

  • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
  • Svensk legitimation som sjuksköterska
  • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Mål

1. Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1.1 redogöra för lagstiftning och författningar som reglerar ambulanssjukvården och relatera dessa till ambulanssjuksköterskans ansvars- och verksamhetsområde,
1.2 förstå hur kommunikation och information fungerar inom ambulanssjukvård och med samverkande vård- och samhällsfunktioner,
1.3 förstå innebörden av patientssäkerhet och vårdande vid förflyttningar av patienter,
1.4 analysera möjligheter och hinder i val mellan olika vårdnivåer,
1.5 redogöra för ledning av prehospital akutsjukvård,
1.6 analysera organisatoriska och miljömässiga förutsättningar för att skapa trygga vårdrum,
1.7 analysera evidensbaserad forskning inom vårdande,
1.8 relatera vårdvetenskapliga begrepp och teorier till specialområdet ambulanssjukvård.

2. Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
2.1 bedöma patientens vårdbehov utifrån ett helhetsperspektiv,
2.2 genomföra patientsäkra vårdande bedömningar och åtgärder,
2.3 hantera komplexa situationer i vårdandet,
2.4 visa beslutsförmåga och handlingsberedskap utgående ifrån den enkilda patientens situation och berättelse,
2.5 tillämpa evidensbaserad forskning i vårdande bedömningar,
2.6 skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
3.1 problematisera innebörden i ambulanssjuksköterskans vårdande bedömning,
3.2 reflektera över ambulanssjuksköterskans vårdande i relation till ambulanssjukvårdens specifika förutsättningar,
3.3 identifiera och analysera etiska problem i vårdandet,
3.4 reflektera över ytterligare kunskapsbehov för att främja den egna förmågan att utföra självständiga bedömningar

Innehåll

Kursen fokuserar på vårdande bedömning utifrån ambulanssjukvårdens förutsättningar och ambulanssjuksköterskans förhållningssätt, ledarskap och etiska ställningstaganden. Kursen behandlar metoder för primär och sekundär bedömning samt prioritering, åtgärder och utvärdering. Vidare behandlas system för kommunikation och information samt arbets- och vårdmiljö. Kursens syfte är att studenten skall kunna tillämpa och fördjupa kunskaper som krävs för att analysera och bemöta komplexa behov utifrån ett patient- och helhetsperspektiv för att självständig kunna utföra vårdarbete som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård.

Undervisningsformer

Kursen omfattar kliniska och teoretiska studier i form av föreläsningar, simuleringsövningar och seminarier.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Individuell skriftlig inlämningsuppgift (ISI1)
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.6 och 3.2
Högskolepoäng: 3,5
Betygsskala: Underkänt, Godkänt och Väl godkänt.

Simulering (SIM1)
Lärandemål: 1.3, 2.1-2.5 och 3.4
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: Underkänt, Godkänt och Väl godkänt.

Reflektionsseminarium (RSE1)
Lärandemål: 1.6, 3.1 och 3.3
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: Underkänt och Godkänt.

Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Almerud Österberg, S. & Nordgren, L. (red.). (2012). Akut vård ur ett patientperspektiv. Lund: Studentlitteratur. 102 s.

Arman, M., Dahlberg, K. & Ekebergh, M. (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber. 307 s.

Arman, M. & Rehnsfeldt, A. (2012). DEF Det existentiella förbandet: Existentiellt omhändertagande efter katastrof. Stockholm: Liber. 152 s.

Bigham, B.L., Buick, J.E., Brooks, S.C., Morrison, M., Shojania, K.G. & Morrison, L.J. (2012). Patient safety in Emergency Medical Services: a systematic review of the literature. Prehospital Emergency Care, 16(1), ss. 20-35. 14 s.

Bremer, A., Dahlberg, K. & Sandman, L. (2012). Balancing between closeness and distance: Emergency medical services personnels experiences of caring for families at out-of-hospital cardiac arrest and sudden death. Prehospital and Disaster Medicine, 26(6), ss. 42-52. 11 s.

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande. I teori och praxis. Stockholm: Natur och Kultur. 344 s.

Elmqvist, C. & Almerud Österberg, S. (red.). (2014). Akut omhändertagande av trauma på skadeplats och akutmottagning. Lund: Studentlitteratur. 200 s. (Valda delar ca 100 s.)

Hagiwara, M., Suserud, B-O., Jonsson, A. & Henricson, M. (2013). Exclusion of context knowledge in the development of prehospital guidelines: results produced by realistic evaluation. Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation and Emergency Medicine, 21(1), ss. 46 doi: 10.1186/1757-7241-21-46

Holmberg, M., Forslund, K., Wahlberg, A.C. & Fagerberg, I. (2014). To surrender in dependence of another the relationship with the ambulance clinicians as experienced by patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(3), ss. 544-52 doi: 10.1111/scs.12079 9 s.

Larsson, G. (2012). Ledarskap under stress. Stockholm: Liber. 224 s.

Lundälv, J. (2011). Säker utryckning. Krasch och prevention vid utryckningskörning. Bokförlaget Meyers. 159 s.

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur. 406 s.

Sandman, L. & Nordmark, A. (2006). Ethical conflicts in prehospital emergency care. Nursing Ethics, 13(6), ss. 592-607. 15 s.

Suserud, B.-O. & Lundberg, L. (red.). (2016). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber. 477 s.

Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.). (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. (Valda delar ca 100 s).

Wireklint Sundström, B. & Dahlberg, K. (2011). Caring assessment in the Swedish ambulance services relieves suffering and enables safe decisions. International Emergency Nursing, 19(3), ss. 113-19. 7 s.

Därutöver kan artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 hp. Kursen kan läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursansvarig Andreas Dehre
Kursadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kursansvarig Christer Axelsson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen